Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2516. Zakon o odkupu terjatev do Iraka, Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena, stran 3126.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi Zakona o odkupu terjatev do Iraka, Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena
Razglaša se Zakon o odkupu terjatev do Iraka, Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 21. oktobra 1992, na seji Zbora občin dne 29. oktobra 1992 in na seji Zbora združenega dela dne 18. novembra 1992.
Št. 0100-112/92
Ljubljana, dne 18. novembra 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O ODKUPU TERJATEV DO IRAKA, KUBE IN LJUDSKE REPUBLIKE ANGOLE TER ZVEZNE DIREKCIJE ZA PROMET IN REZERVE IZDELKOV POSEBNEGA NAMENA
1. člen
S tem zakonom se ureja odkup neplačanih terjatev podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji iz poslov v Iraku in terjatev iz poslov, ki so bili realizirani preko Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena v Beogradu, ter terjatev do Kube v okviru kreditne linije po meddržavnem sporazumu med Kubo in nekdanjo SFR Jugoslavijo.
S tem zakonom se ureja tudi odkup neplačanih terjatev do Ljudske republike Angole.
2. člen
Za neplačane terjatve iz prejšnjega člena se štejejo terjatve za izvoženo blago in opravljene storitve ter izvedena investicijska dela s plačilom v gotovini ali na kredit, pri katerih nastopa podjetje kot nosilec posla oziroma kooperant nosilca posla s sedežem na območju nekdanje SFR Jugoslavije, če je bila pogodba sklenjena pred 25. junijem 1991.
3. člen
Republika, odkupi terjatve po tem zakonu po njihovem stanju na dan 30. junija 1992.
Republika Slovenija odkupi terjatve z diskontom v višini 30% od priznane terjatve.
4. člen
Republika odkupi terjatve tako, da izda in vroči podjetjem obveznice.
Obveznice se glasijo na ECU, izplačajo pa v tolarjih.
Obveznice se izdajo z rokom odplačila 7 let z dvoletnim moratorijem in letno obrestno mero 7%.
Obresti se obračunavajo in izplačujejo polletno, začenši z letom 1993. Glavnica se amortizira v desetih polletnih anuitetah, začenši z letom 1995.
5. člen
Obveznice, ki so jih prejela podjetja na podlagi odloka o uporabi dela obveznic za pospeševanje izvoza v letu 1990 (Uradni list RS, št. 8/91), se štejejo kot avans za kupnino za terjatve po tem zakonu.
6. člen
Republika Slovenija lahko prodaja terjatve, ki jih odkupi po tem zakonu.
7. člen
Posle v zvezi z ugotavljanjem terjatev po tem zakonu in vročanjem obveznic opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije Banka Slovenije.
Vrsto dokumentacije, način in rok predložitve dokumentacije predpiše Banka Slovenije v soglasju z Ministrstvom za finance.
8. člen
Vlada Republike Slovenije določi znesek, do katerega se izdajo obveznice na podlagi podatkov o priznanih terjatvah, ki jih ugotovi Banka Slovenije.
9. člen
Minister za finance sklene v imenu Republike Slovenije pogodbe o odkupu terjatev po tem zakonu.
Minister za finance izda podrobnejši predpis o načinu obračunavanja terjatev, izdaji in vročanjem obveznic.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem, listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/92-2/1
Ljubljana, dne 18. novembra 1992.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.