Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2515. Zakon o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov, stran 3124.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi Zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov
Razglaša se Zakon o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov, ki ga je sprejela Skupščina, Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 11. novembra 1992, na seji Zbora občin dne 28. oktobra 1992 in na seji Zbora združenega dela dne 29. oktobra 1992.
Št. 0100-110/92
Ljubljana, dne 11. novembra 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O VALORIZACIJI DENARNIH KAZNI ZA KAZNIVA DEJANJA IN GOSPODARSKE PRESTOPKE TER DRUGIH DENARNIH ZNESKOV
1. člen
Določbe kazenskega zakona SFRJ, zakona o gospodarskih prestopkih, zakona o kazenskem postopku, zakona o pravdnem postopku, zakona o izvršilnem postopku, zakona o splošnem upravnem postopku, zakona o upravnih sporih ter vseh zveznih predpisov, s katerimi so določeni gospodarski prestopki, ki se v Republiki Sloveniji v skladu z določbami prvega odstavka 4. člena in prvega odstavka 20. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) do izdaje ustreznih predpisov Republike Slovenije, smiselno uporabljajo kot republiški predpisi, se glede predpisanih denarnih kazni ter drugih denarnih zneskov, uporabljajo tako, kot določa ta zakon.
Določbe kazenskega zakona Republike Slovenije in vseh predpisov Republike Slovenije, s katerimi so določeni gospodarski prestopki, se glede predpisanih denarnih zneskov in denarnih kazni, spremenijo tako, kot določa ta zakon.
2. člen
V kazenskem zakonu SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 44/76, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90 in 38/90) se zneski denarnih kazni v prvem in tretjem odstavku 39. člena, 6. točki prvega odstavka 43. člena, 5. točki drugega odstavka 48. člena in tretjem odstavku 50. člena ter denarni zneski, ki se nanašajo na zakonske znake kaznivih dejanj v prvem odstavku 167. člena, prvem in drugem odstavku 172. člena, drugem in tretjem odstavku 174. člena, drugem in tretjem odstavku 175. člena, drugem in tretjem odstavku 176. člena, prvem in drugem odstavku 182. člena ter drugem in tretjem odstavku 223. člena, zvišajo za desetkrat.
3. člen
Za vštevanje pripora in drugih vrst odvzema prostosti v zvezi s kaznivim dejanjem v denarno kazen po sodbah, pravnomočno izdanih do dneva uveljavitve tega zakona, veljajo določbe tega zakona.
Za spremembo denarne kazni v zapor po sodbah, pravnomočno izdanih do dneva uveljavitve tega zakona, veljajo predpisi, ki so veljali ob izdaji sodbe.
4. člen
V kazenskem zakonu Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 12/77, 3/78, 19/84, 47/87, 33/89 in 5/90) se denarni zneski, ki se nanašajo na zakonske znake kaznivih dejanj v 127. členu, 129. členu, drugem odstavku 130. člena, tretjem in četrtem odstavku 133. člena, drugem odstavku 138. člena, drugem in tretjem odstavku 141. člena, drugem odstavku 148. člena, prvem, drugem in tretjem odstavku 152. člena, drugem odstavku 165. člena, drugem in tretjem odstavku 166. člena, drugem odstavku 167. člena, drugem odstavku 168. člena, drugem, četrtem in petem odstavku 169. člena, drugem, tretjem in četrtem odstavku 171. člena, tretjem odstavku 176. člena, drugem odstavku 177. člena, drugem odstavku 178. člena, četrtem in petem odstavku 191. člena, prvem odstavku 192. člena, drugem odstavku 200. člena in v drugem odstavku 203. člena, zvišajo za desetkrat.
5. člen
V zakonu o gospodarskih prestopkih (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 in 3/90) se zneski denarne kazni v prvem in tretjem odstavku 18. člena, drugem in tretjem odstavku 22. člena, drugem odstavku 27. člena, drugem odstavku 59. člena, 82. členu, prvem odstavku 97. člena, tretjem odstavku 98. člena, tretjem odstavku 135. člena, 136. členu in v drugem odstavku 147. člena, zvišajo za dvajsetkrat.
6. člen
V vseh zveznih predpisih, izdanih do 25. junija 1991, ki se v Republiki Sloveniji smiselno uporabljajo kot republiški predpisi, s katerimi so določeni gospodarski prestopki, se predpisane denarne kazni za gospodarske prestopke pravnih oseb in odgovornih oseb valorizirajo tako, da se pravna oseba kaznuje z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 9,000.000 tolarjev, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo od 6.000 tolarjev do 500.000 tolarjev.
Če je v predpisu določena spodnja meja denarne kazni za pravno osebo ali za odgovorno osebo višja kot je po prejšnjem odstavku valorizirana spodnja meja denarne kazni, se glede predpisane spodnje meje denarne kazni ne uporabljajo določbe tega zakona.
7. člen
V vseh veljavnih predpisih Republike Slovenije, izdanih do uveljavitve tega zakona, s katerimi so določeni gospodarski prestopki, se predpisane denarne kazni za gospodarske prestopke pravnih oseb in odgovornih oseb spremenijo na način, kot je določen v prejšnjem členu.
8. člen
V zakonu o kazenskem postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 in 3/90) se znesek denarne kazni za disciplinsko kršitev v prvem odstavku 78. člena, prvem odstavku 144. člena, prvem odstavku 180. člena, drugem odstavku 211. člena, prvem in drugem odstavku 237. člena, drugem odstavku 243. člena, prvem odstavku 295. člena in tretjem odstavku 303. člena, zviša za petdesetkrat.
9. člen
V zakonu o pravdnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90) se denarni zneski, ki se nanašajo na vrednost spornega predmeta ali na višino sporne denarne terjatve v prvem odstavku 43. člena, 91. členu, drugem in tretjem odstavku 382. člena, prvem odstavku 447. člena, prvem odstavku 458. člena, 460. členu, prvem in drugem odstavku 464. člena, prvem odstavku 494. člena, prvem odstavku 497. člena in v prvem odstavku 502. člena, zvišajo za desetkrat, znesek denarne kazni za disciplinsko kršitev v prvem odstavku 110. člena, prvem in drugem odstavku 248. člena, prvem odstavku 255. člena, 316. členu in v prvem odstavku 318. člena, pa se zviša za petdesetkrat.
10. člen
Če sta bila pred uveljavitvijo tega zakona na prvi stopnji izdana sodba ali sklep, s katerim se je postopek pred sodiščem prve stopnje končal, se postopek nadaljuje po določbah zakona o pravdnem postopku, ki so se uporabljale do uveljavitve tega zakona.
Če je bila po uveljavitvi tega zakona odločba sodišča prve stopnje iz prejšnjega odstavka razveljavljena, se postopek nadaljuje po tem zakonu.
O reviziji zoper pravnomočno odločbo sodišča druge stopnje v postopku, ki je bil začet pred uveljavitvijo tega zakona, se odloči po določbah zakona o pravdnem postopku, ki so se uporabljale do uveljavitve tega zakona.
11. člen
V zakonu o izvršilnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90) se znesek denarne kazni za fizično osebo in za pravno osebo v drugem odstavku 225. člena, zviša za dvajsetkrat.
12. člen
V zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) se znesek denarne kazni za disciplinsko kršitev v tretjem odstavku 73. člena, prvem odstavku 111. člena, prvem in drugem odstavku 181. člena, prvem odstavku 192. člena in tretjem odstavku 293. člena, valorizira tako, da znaša predpisana denarna kazen do 25.000 tolarjev, znesek denarne kazni v tretjem odstavku 286. člena pa se valorizira tako, da znaša predpisana denarna kazen do 100.000 tolarjev.
13. člen
V zakonu o upravnih sporih (Uradni list SFRJ, št. 4/77 in 60/77) se znesek denarne kazni za odgovorno osebo v tretjem odstavku 76. člena valorizira tako, da znaša predpisana denarna kazen do 100.000 tolarjev.
14. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 716-03/92-1/1
Ljubljana, dne 11. novembra 1992.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.