Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1992 z dne 5. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1992 z dne 5. 6. 1992

Kazalo

1393. Pravilnik o obrazcu za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča, o obrazcu osebnega kartona in kartona gospodinjstev ter o načinu vodenja in vzdrževanja registra stalnega prebivalstva, stran 1993.

Na podlagi 9. člena in prvega odstavka 20. člena zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva (Uradni list SRS, št. 6/83, Uradni list RS, št. 26/90 in št. 11/91-I) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z direktorjem Zavoda Republike Slovenije za statistiko
PRAVILNIK
o obrazcu za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča, o obrazcu osebnega kartona in kartona gospodinjstev ter o načinu vodenja in vzdrževanja registra stalnega prebivalstva
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa obrazec za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča, prijavo spremembe naslova stanovanja in prijavo potovanja v tujino začasno za več kot tri mesece ali vrnitve iz tujine za več kot 30 dni, način prijavljanja oziroma odjavljanja stalnega prebivališča in spremembe naslova stanovanja, način vodenja in vzdrževanja registra stalnega prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: RSP) ter vsebino in obliko obrazca osebnega kartona in kartona gospodinjstev.
Obrazci št. 1, 2, 3 in 4 so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
II. OBRAZEC ZA PRIJAVO OZIROMA ODJAVO STALNEGA PREBIVALIŠČA IN PRIJAVO SPREMEMBE NASLOVA STANOVANJA
2. člen
Za prijavo in odjavo stalnega prebivališča ali spremembe naslova stanovanja, se izpolni obrazec št. 1.
Potovanje v tujino začasno za več kot tri mesece ali vrnitev iz tujine za več kot 30 dni, prijavi z obrazcem št. 2.
3. člen
Obrazec je treba izpolniti čitljivo, priimek in ime pa vpisati z velikimi tiskanimi črkami.
III. RAČUNALNIŠKO VODENJE IN VZDRŽEVANJE REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA
4. člen
RSP je sestavljen iz evidence stalnega prebivalstva, evidence gospodinjstev in posebnih evidenc.
5. člen
V evidenci stalnega prebivalstva so podatki o državljanih Republike Slovenije, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju občine.
V evidenci stalnega prebivalstva pristojni organ označi državljane Republike Slovenije, ki začasno, za več kot tri mesece odpotujejo v tujino, in osebe, katerim je organ v skladu s četrtim odstavkom 6. člena zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: zakon), odklonil prijavo stalnega prebivališča.
6. člen
Evidenca gospodinjstev je pregled gospodinjstev za območje, za katerega se vodi RSP.
7. člen
V posebnih evidencah so podatki o državljanih Republike Slovenije, ki so:
– se odselili z območja Republike Slovenije,
– bili brisani z dokončno odločbo iz registra stalnega prebivalstva,
– se odselili z območja občine, pa se niso odjavili,
– bili odpuščeni iz državljanstva Republike Slovenije,
– umrli.
V posebnih evidencah so tudi podatki o gospodinjstvih, ki so se odselila ali prenehala obstajati.
8. člen
Pri vodenju in vzdrževanju RSP mora pristojni organ dnevno vnašati vse spremembe in popravke podatkov ter datume sprememb glede na naslednja dejstva:
1. rojstvo;
2. sklenitev in prenehanje zakonske zveze;
3. posvojitev otroka;
4. sprememba priimka, imena ali osebnega imena;
5. izbira priimka in imena za pravni promet;
6. prenehanje državljanstva Republike Slovenije;
7. prijava ali odjava stalnega prebivališča oziroma sprememba naslova stanovanja in prijava potovanja v tujino;
8. sprememba imena in območja občine, naselja ali ulice in preoštevilčba hišne številke;
9. smrt.
IV. VODENJE IN VZDRŽEVANJE REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA V OBLIKI KARTOTEKE
9. člen
Pristojni organ vodi RSP na osebnih kartonih (obrazec št. 3) in na kartonih gospodinjstev (obrazec št. 4).
10. člen
Osebni kartoni sestavljajo kartoteko stalnega prebivalstva, ki je pregled občanov, stalno prijavljenih na območju, za katerega se vodi register. Osebni kartoni so razvrščeni po abecednem redu priimkov in imen občanov.
Pristojni organ vodi evidenco oseb, katerim je odklonil prijavo stalnega prebivališča v skladu s četrtim odstavkom 6. člena zakona, v kartoteki stalnega prebivalstva.
Sestavni del kartoteke stalnega prebivalstva je kartoteka občanov, ki so začasno odpotovali v tujino za več kot tri mesece. Pristojni organ vpiše na hrbtno stran osebnega kartona pod ostale spremembe datum odhoda in državo, v katero odhaja občan. Po občanovi vrnitvi vpiše datum vrnitve in vloži osebni karton v kartoteko stalnega prebivalstva.
11. člen
Če pristojni organ ugotovi, da so za določenega občana nastopili razlogi iz četrtega odstavka 5. a člena zakona, njegov osebni karton izloči iz kartoteke stalnega prebivalstva in ga vloži v eno od posebnih kartotek.
Pristojni organ mora za vsako spremembo, zaradi katere izloča osebni karton, vpisati tudi datum spremembe.
12. člen
Gospodinjska kartoteka je pregled gospodinjstev na območju, za katerega se vodi register, in sicer za samska, družinska in kolektivna gospodinjstva.
Kartoni gospodinjstev so razvrščeni v okviru občine po abecednem redu naselij, v okviru naselij po abecednem redu ulic in po hišnih številkah, v okviru iste hišne številke pa po abecednem redu priimka in imena nosilca gospodinjstva.
13. člen
Za gospodinjstva, ki se odselijo ali prenehajo obstajati, vodi pristojni organ posebno kartoteko gospodinjstev po abecednem redu priimkov in imen nosilcev gospodinjstev.
Pri izločanju kartona je potrebno na hrbtno stran vpisati vzrok in datum izločitve.
14. člen
Pri vzdrževanju RSP mora pristojni organ dnevno vnašati vse spremembe in popravke podatkov, kot je določeno v 8. členu tega pravilnika.
15. člen
Pristojni organ je dolžan spremembe in popravke podatkov iz 8. člena tega pravilnika dnevno sporočati Zavodu Republike Slovenije za statistiko (v nadaljnjem besedilu: zavod) na predpisanih obrazcih, nalepkah, fotokopijah ali prepisih odločb oziroma na upravnih dopisih, razen sprememb podatkov, ki so jih zavodu dolžni sporočati drugi organi ali organizacije.
Za vsako spremembo mora biti vpisan tudi datum spremembe.
16. člen
Pristojni organ, ki vodi RSP v obliki kartotek, pošlje zavodu takoj po evidentiranju podatkov v RSP predpisani obrazec.
17. člen
Če občan prijavi oziroma odjavi stalno prebivališče ali prijavi spremembo naslova stanovanja pri krajevnem uradu, ta prijavo oziroma odjavo takoj pošlje pristojnemu organu v nadaljnji postopek.
18. člen
Po prehodu na računalniško vodenje RSP mora biti opravljena kontrola usklajenosti podatkov med kartotečno in računalniško vodenimi evidencami. Po opravljeni usklajenosti lahko pristojni organ ukine kartoteke RSP ter mikrofilm in arhivira.
Kartone RSP mora pristojni organ hraniti še najmanj eno leto, ko jih je posnel na mikrofilm, nato jih lahko uniči.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehata veljati pravilnik o podatkih za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča in prijavo spremembe naslova stanovanja ter o ustreznem obrazcu (Uradni list SRS, št. 18/84) in pravilnik o vodenju in vzdrževanju registra stalnega prebivalstva (Uradni list SRS, št. 18/84).
Dokler ne bodo natisnjeni novi obrazci št. 1, 2, 3 in 4. tega pravilnika, se uporabljajo dosedanji obrazci. Obrazci bodo dani v uporabo najpozneje v 6 mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0101-6-sl. 92
Ljubljana, dne 21. maja 1992.
Minister
za notranje zadeve
Igor Bavčar l. r.
 
Soglašam!
Direktor Zavoda Republike
Slovenije za statistiko
Tomaž Banovec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti