Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1991 z dne 8. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1991 z dne 8. 10. 1991

Kazalo

610. Odlok o regresu za pogonsko gorivo, ki se uporablja v kmetijstvu, stran 562.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 9/91) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
ODLOK
o regresu za pogonsko gorivo, ki se uporablja v kmetijstvu
1. člen
S tem odlokom se uvaja regres za dieselsko gorivo D-2, ki se uporablja v kmetijstvu.
2. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ki prodajajo kmetijske proizvode iz lastne proizvodnje, imajo pravico do regresa za dieselsko gorivo D-2 glede na prodane količine lastnih kmetijskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: upravičenci).
Upravičenci uveljavljajo regres na podlagi računov oziroma drugih uradnih dokumentov, ki nadomeščajo račun v internem poslovanju, o količinah kmetijskih proizvodov, prodanih v obdobju od 1. julija do 31. decembra 1991.
3. člen
Količina regresiranega dieselskega goriva D-2 se določi na podlagi normativov za prodane količine kmetijskih proizvodov, in sicer:
--------------------------------------------------------------------
                            Litrov/mersko
  Proizvod             Merska enota       enoto
--------------------------------------------------------------------
1. žita (bela)            t              45
2. sladkorna pesa          t              12
3. koruza              t              36
4. krompir              t              23
5. hmelj               t             258
6. sadje               t              14
7. grozdje              t              58
8. mlado pitano govedo (MPG)
  - prireja na domači krmi     t             294
  - prireja na nabavljeni krmi   t              47
9. mleko               10001            41
10. prašiči
  - prireja na domači krmi     t             244
  - prireja na nabavljeni krmi   t              38
--------------------------------------------------------------------
Višina regresa znaša 20% od maloprodajne cene dieselskega goriva D-2.
4. člen
Upravičenec uveljavlja regres pri upravnem organu, pristojnem za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: občinski organ) v občini, kjer ima sedež oziroma kjer je zavezanec za plačilo davka od dohodka iz kmetijstva, na podlagi računov o prodaji kmetijskih proizvodov, iz katerih je razvidna:
– vrsta in količina proizvodov
– ime in priimek oziroma firma upravičenca
– datum izdaje ter pečat in podpis odgovorne osebe kupca.
Upravičenec, ki uveljavlja regres na podlagi prodanih količin mlade pitane govedi in prašičev, priloži zahtevku izjavo o načinu prireje. Za prirejo z nabavljeno krmo se" šteje, če znaša delež nabavljene krme oziroma pridobljene v okviru uslužnostnega pitanja nad 40%.
5. člen
Občinski organ vodi evidenco upravičencev do regresa na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
Občinski organ pošlje zbirni zahtevek za regres Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do 5. v mesecu za predhodni mesec na obrazcu, na katerem vodi evidenco upravičencev do regresa. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nakaže sredstva za regres na žiro račun občine, iz katerega mora občina najkasneje en delovni dan po prejemu prenakazati sredstva upravičencu.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja kmetijska inšpekcija.
7. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 dinarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki uveljavlja pravico do regresa iz 4. člena tega odloka na podlagi lažnih listin.
8. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki uveljavlja pravico do regresa iz 4. člena tega odloka na podlagi lažnih listin.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-02/91-8/1-8
Ljubljana, dne 20. septembra 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Podpredsednik
Matija Malešič l. r.

AAA Zlata odličnost