Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1991 z dne 30. 9. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1991 z dne 30. 9. 1991

Kazalo

521. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, stran 493.

Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah
Razglaša se zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 10. septembra 1991, na seji Zbora občin dne 28. avgusta 1991 in na seji Zbora združenega dela dne 29. avgusta 1991.
Št. 0100-24/91
Ljubljana, dne 10. septembra 1991.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah
1. člen
V zakonu o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86) se v 61. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kemična sredstva v kmetijstvu in gozdarstvu se smejo uporabljati le v takih količinah in na tak način, da ne pride do škodljivega vpliva na vodni režim.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
2. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) »Z denarno kaznijo najmanj 100.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek podjetje ali druga pravna oseba:
1. če pri izvajanju svoje gospodarske ali druge dejavnosti povzroča spremembo vodnega režima z rabo in izkoriščanjem vode, z izpuščanjem onesnažene vode oziroma drugih snovi, ki onesnažujejo vodo, z gradnjo in rekonstrukcijo vodnogospodarskih in drugih objektov in naprav ter z drugimi posegi v naravni ali umetni vodotok in vodna zemljišča, s katerimi se spreminja količina, kakovost, prostorska ali časovna razporeditev voda oziroma se spreminjajo razmere na vodotokih in priobalnih zemljiščih, ne da bi si predhodno preskrbela vodnogospodarsko soglasje oziroma vodnogospodarsko dovoljenje, če ni z zakonom drugače določeno, ali si je sicer vodnogospodarsko soglasje oziroma dovoljenje pridobila, vendar ravna v nasprotju z določili izdanega akta (prvi odstavek 45. člena);
2. če začne z gradnjo ali rekonstrukcijo vodnogospodarskih objektov ali naprav ter z gradnjo ali rekonstrukcijo drugih objektov in naprav, ki lahko vplivajo na spremembe v naravnem ali v umetno vzpostavljenem vodnem režimu prej, preden ji je bilo izdano vodnogospodarsko soglasje, oziroma tak objekt zgradi, ne da bi si pridobila vodnogospodarsko soglasje (prvi odstavek 47. člena);
3. če rabi vodo ali izpušča odplake, odpadke ter druge snovi, ki utegnejo onesnažiti vodo, vodne tokove ali vode obalnega morja, ne da bi si predhodno preskrbela vodnogospodarsko dovoljenje, oziroma ravna v nasprotju z določili izdanega dovoljenja (prvi odstavek 49. člena);
4. če začasno ne ustavi rabe oziroma izkoriščanja vode v primeru, ko nastane tolikšno pomanjkanje vode, da ni mogoče zadovoljiti vseh potreb vodnih upravičencev na določenem območju (drugi odstavek 51. člena);
5. če ne omeji ali ne skrajša časa uporabe vode iz umetnih vodotokov ali objektov za zbiranje vode, ko ni dovolj vode za zadovoljevanje vseh potreb, ali če so nastale večje poškodbe na vodnogospodarskih objektih in napravah in je potrebna njihova rekonstrukcija (tretji odstavek 51. člena);
6. če izpušča v vode in vodne tokove ter vode obalnega morja snovi, ki zaradi svoje sestave, količine ali stopnje radioaktivnosti lahko spravijo v nevarnost življenje in zdravje ljudi,-življenje in zdravje rib in drugih živali ter škodujejo rastlinstvu (prvi odstavek 61. člena);
7. če v kmetijstvu in gozdarstvu uporablja kemična sredstva v taki količini, da škodljivo vplivajo na vodni režim (drugi odstavek 61. člena);
8. če na bregovih, vodotokov ali morski obali spravlja ali pretaka škodljive snovi, kot so nafta in njeni derivati ter druge podobne snovi (prva alinea tretjega odstavka 61. člena);
9. če v primeru, ko pride do izlivanja ali spuščanja nevarnih ali škodljivih snovi, nemudoma ne podvzame potrebnih ukrepov za zavarovanje vode in morja (tretji odstavek 62. člena);
10. če v skladu s posebnimi predpisi ne preiskuje redno kakovostno in količinsko spremembo odpadnih vod, ki jih izpušča ali odvaja ali ne dostavi analitske postopke v atestiranje za to pooblaščenim organizacijam, ali če ne zagotovi predpisanega obratovanja in vzdrževanja čistilnih naprav (prvi in drugi odstavek 63. člena);
11. če skladišči, prelaga oziroma odlaga ali prevaža nevarne in škodljive snovi v napravah brez tehnične zaščite, ki naj onemogoči prelivanje teh snovi (prvi odstavek 67. člena) oziroma če gradi skladišča in napeljave za nevarne in škodljive snovi na območju akumulacij in na zavarovanih območjih brez dovoljenja pristojnega organa (tretji odstavek 67. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka.«
3. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) »Z denarno kaznijo najmanj 100.000 dinarjev se kaznuje za prekršek podjetje, druga pravna oseba in zasebnik:
1. če na bregovih, v strugah vodotokov in obali ter obalnem morju pere motorna vozila, odlaga ali spušča odkopane ali odpadne materiale in druge podobne snovi, ali odvaja vodo s tako temperaturo, ki bi lahko škodila vodnemu rastlinstvu ali živalstvu (druga, tretja in četrta alinea tretjega odstavka 61. člena);
2. če v primerih, kot jih predpisuje prvi odstavek 69. člena tega zakona, ne dovoli dostopa na zemljišče upravičenim osebam;
3. če iz naravnih vodotokov, iz obalnega morja, iz vodnih in priobalnih zemljišč ter iz objektov za zbiranje vode odvzema brez dovoljenja mivko, pesek, prod ali kamen (68. člen);
4. če na zahtevo pristojnega organa ne da za vodni kataster potrebnih podatkov o vodnih količinah, o kakovosti vode in o zgrajenih vodnogospodarskih objektih in napravah (72. člen);
5. če ne izvrši v določenem roku ukrepov, ki so ji bili naloženi z odločbo pristojnega organa vodnogospodarske inšpekcije (74. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 2.000 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka.«
4. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi: »Z denarno kaznijo najmanj 2.000 dinarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanja iz prvega odstavka 76. člena in iz prvega odstavka 77. člena tega zakona.«
5. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 802-01/91-3/2
Ljubljana, dne 10. septembra 1991.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost