Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1991 z dne 25. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1991 z dne 25. 6. 1991

Kazalo

21. Zakon o cenah, stran 70.

Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o cenah
Razglaša se zakon o cenah, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 15. maja 1991, na seji Zbora občin dne 22. maja 1991 in na seji Zbora združenega dela dne 15. maja 1991.
Št. 0100-14/91.
Ljubljana, dne 22. maja 1991.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON O CENAH
1. člen
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela oblikujejo cene prosto, fazen če s tem zakonom ali z drugimi zakoni in na njihovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi ni drugače določeno.
2. člen
Ta zakon ureja primere določanja cen proizvodov in storitev na območju Republike Slovenije ter določa pravice in obveznosti organov družbenopolitične skupnosti pri določanju cen.
3. člen
Kot ukrep določitve cen se lahko predpišejo najvišje cene, način oblikovanja cen in pridobitev soglasja k cenam.
4. člen
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela, ki opravljajo dejavnost v elektrogospodarstvu, proizvodnji in prometu z naftnimi derivati (motorni bencin, plinsko olje, kurilno olje, reaktivno gorivo, avionski bencin, utekočinjeni plin) in zemeljskim plinom, železniškem prometu (prevoz potnikov), poštnem, telegrafskem in telefonskem prometu (pismo, dopisnica, telegrafski in telefonski impulz), morajo pred spremembo cen pridobiti soglasje Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije.
Soglasje je treba izdati najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je bil poslan zahtevek za spremembo cen. Če Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ne odloči o soglasju v predpisanem roku, se šteje, da je izdal soglasje.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko iz ekonomskih razlogov z odlokom izvzame navedene proizvode in storitve v prvem odstavku tega člena iz določanja cen.
5. člen
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko predpiše ukrep določitve cen za posamezne pomembnejše proizvode in storitve, če nastanejo hude motnje na trgu. in pri gibanju cen teh proizvodov in storitev oziroma zaradi preprečitve monopolnega oblikovanja cen in drugih skupnih načinov oblikovanja cen.
Ukrep določitve cen iz prvega odstavka tega člena lahko traja najdlje štiri mesece.
6. člen
Če se zaradi sprejema ukrepov določitve cen iz 4. in 5. člena tega zakona bistveno poslabšajo pogoji poslovanja, ki onemogočajo normalno poslovanje, se podjetjem in drugim pravnim osebam ter nosilcem samostojnega osebnega dela zagotovijo nadomestila do ravni cene, ki pokriva stroške enostavne reprodukcije.
Nadomestila iz prvega odstavka tega člena zagotovi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije hkrati s sprejemom ukrepa določitve cen.
7. člen
Cene proizvodov in storitev, pri katerih se izplačujejo nadomestila na podlagi drugih zakonov in na njihovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov, da se ublažijo cenovne razlike zaradi tržnih neskladij in zaščite domačih proizvajalcev oziroma potrošnikov, določa funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za cene. Pred določitvijo cen mora pridobiti soglasje pristojnega republiškega upravnega organa za ustrezno področje.
8. člen
Ob sprostitvi blaga iz republiških blagovnih rezerv določa cene tega blaga in cene izdelkov iz tega blaga funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za blagovne rezerve.
9. člen
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določa kmetijske proizvode, za katere se predpisujejo zaščitne cene, in višino teh cen.
10. člen
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko zaradi smotrnosti, hitrejšega postopka, enostavnosti in zmanjševanja stroškov z odlokom prenese pristojnosti za določanje cen iz 5. člena tega zakona na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti za določene proizvode in storitve, ki so lokalnega pomena.
11. člen
Za spremljanje in analiziranje gibanja cen in pripravo mnenj ob sprejemu ukrepov določitve cen, ki jih lahko sprejme Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije po tem zakonu, se pri republiškem upravnem organu, pristojnem za cene, ustanovi komisija za cene, ki jo vodi republiški funkcionar, pristojen za cene.
Komisijo za cene sestavljajo predstavniki republiških upravnih organov, pristojnih za energetiko, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, industrijo in gradbeništvo, promet in zveze ter turizem in gostinstvo, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije, predstavnik organiziranih potrošnikov in dva predstavnika strokovnih institucij.
Strokovna, analitična in administrativno-tehnična dela za komisijo za cene opravlja republiški upravni organ, pristojen za cene.
12. člen
Zahtevki za spremembo ukrepov določitve cen se vlagajo pri republiškem upravnem organu, pristojnem za cene. Zahtevek se z vso dokumentacijo predloži komisiji za cene v presojo.
Funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za cene, lahko pri pripravi ukrepov določitve cen zahteva informacije o vsem, kar je potrebno za določanje cen (strukturo cene, podatke o ekonomskem položaju, produktivnosti dela, izkoriščenosti zmogljivosti, izvozno-uvozne cene, svetovne cene).
Funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za cene, lahko predpiše obvezno pošiljanje podatkov o cenah za posamezne proizvode in storitve, kadar potrebuje te podatke za spremljanje gibanja cen.
13. člen
Z denarno kaznijo od 150.000 do 450.000 dinarjev se kaznujejo za prekršek podjetje in druga pravna oseba in nosilec samostojnega osebnega dela, ki cen ne oblikujejo v skladu z ukrepi določitve cen (4., 5., 7. in 8. člen zakona).
Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v podjetju oziroma v drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
Z denarno kaznijo od 25.000 do 50.000 dinarjev se kaznujejo za prekršek podjetje in druga pravna oseba in nosilec samostojnega osebnega dela, če ne pošljejo zahtevanih podatkov oziroma pošljejo napačne podatke (12. člen zakona).
Z denarno kaznijo od 3.500 do 5.000 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v podjetju oziroma v drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85).
16. člen
Predpisi o ukrepih določitve cen, ki so bili sprejeti na podlagi zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85), prenehajo veljati 30. 6. 1991.
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati druga alinea 8. točke 16. člena in tretji odstavek 24. člena zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij (Uradni list SRS, št. 5/80, 12/82, 9/85, 14/86, 37/87 in Uradni list RS, št. 24/90).
Zavod Republike Slovenije za cene v sestavi Republiškega sekretariata za tržišče in splošne gospodarske zadeve se odpravi in preneha z delom z dnem uveljavitve tega zakona.
18. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-01/91-2/4
Ljubljana, dne 22. maja 1991.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost