Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1991 z dne 25. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1991 z dne 25. 6. 1991

Kazalo

19. Zakon o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog v bankah in hranilnicah, stran 66.

Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog v bankah in hranilnicah
Razglaša se zakon o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog v bankah in hranilnicah, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin in Zbora združenega dela dne 5. junija 1991.
Št. 0100-12/91
Ljubljana, dne 5. junija 1991.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAVAROVANJE VLOG V BANKAH IN HRANILNICAH
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Agencija Republike Slovenije za zavarovanje vlog v bankah in hranilnicah (v nadaljnjem besedilu: agencija) se ustanovi kot specializirana finančna organizacija Republike Slovenije, ki zavaruje vloge v bankah in hranilnicah.
Akt o ustanovitvi agencije sprejme Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
2. člen
Agencija je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa ta zakon.
Sedež agencije je v Ljubljani.
3. člen
Viri financiranja agencije so premije, ki jih banke in hranilnice plačajo agenciji za zavarovanje vlog, prihodki, ki jih agencija ustvari s poslovanjem in sredstva iz proračuna Republike Slovenije.
Agencija gospodari s sredstvi iz prejšnjega odstavka tako, da se ohranja njihova realna vrednost.
II. POSLOVANJE AGENCIJE
4. člen
Agencija zavaruje vloge v bankah in hranilnicah. Banke in hranilnice lahko zavarujejo svoje vloge pri agenciji pod pogoji in na način, ki je določen z akti agencije, v skladu s predpisom, ki ga sprejme Banka Slovenije v soglasju z republiškim sekretarjem za finance.
Banka, in hranilnica mora zavarovati pri agenciji vsako hranilno vlogo do zneska, ki ga določi republiški sekretar za finance.
V primeru stečaja banke oziroma hranilnice mora agencija izplačati zavarovane vloge.
Vloge iz prejšnjega odstavka izplača agencija neposredno deponentom banke in hranilnice v stečaju na njihovo zahtevo ali prek banke ali hranilnice, ki prevzame hranilne posle banke ali hranilnice v stečaju.
5. člen
Banke in hranilnice morajo plačati agenciji za zavarovanje vlog zavarovalno premijo v določenem deležu od zavarovanih vlog.
Višino premije iz prejšnjega odstavka ter roke za njeno vplačilo določi agencija na podlagi meril, ki jih v soglasju z republiškim sekretarjem za finance sprejme Banka Slovenije, pri čemer upošteva finančno, stanje posamezne banke oziroma hranilnice in stopnjo rizika, ki mu je agencija izpostavljena v tej banki oziroma hranilnici.
III. UPRAVLJANJE IN ORGANIZACIJA AGENCIJE
6. člen
Organ upravljanja agencije je svet agencije. Svet agencije sestavljajo predsednik in šest članov.
Svet agencije imenuje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na predlog Banke Slovenije in republiškega sekretarja za finance za dobo 6 let; pri tem morajo biti predsednik in najmanj trije člani sveta imenovani izmed strokovnih delavcev s področja bančništva in financ.
7. člen
Predsednik sveta agencije vodi poslovanje agencije in organizira njeno delo.
8. člen
Svet agencije je za svoje delo odgovoren Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije.
9. člen
Agencija predloži najmanj enkrat na leto poročilo o svojem delu Skupščini Republike Slovenije, Banki Slovenije in Republiškemu sekretariatu za finance.
10. člen
Agencija ima statut, ki ga potrdi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
Statut agencije določa zlasti:
1. cilje, organizacijo in način poslovanja agencije;
2. pristojnost sveta agencije;
3. pooblastila za zastopanje in podpisovanje agencije;
4. pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev s posebnimi pooblastili;
5. mandat delavcev s posebnimi pooblastili;
6. druga organizacijska vprašanja v zvezi s poslovanjem agencije.
11. člen
Pristojna služba za revizijo bank opravi vsako leto revizijo letnega obračuna agencije ter pošlje poročilo Skupščini Republike Slovenije in Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Do ustanovitve agencije opravlja posle zavarovanja vlog v bankah in hranilnicah Banka Slovenije v imenu in za račun Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sprejme na predlog Banke Slovenije akt, s katerim določi pogoje in merila, pod katerimi Banka Slovenije opravlja posle iz prejšnjega odstavka.
13. člen
Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/91-11/2
Ljubljana, dne 5. junija 1991.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost