Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1991 z dne 25. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1991 z dne 25. 6. 1991

Kazalo

15. Zakon o kreditnih poslih s tujino, stran 41.

Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o kreditnih poslih s tujino
Razglaša se zakon o kreditnih poslih s tujino, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora. Zbora občin in Zbora združenega dela dne 30. maja 1991.
Št. 0100-8/91
Ljubljana, dne 30. maja 1991.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON O KREDITNIH POSLIH S TUJINO
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega zakona so pravni posli, sklenjeni med domačimi in tujimi osebami, s katerimi se ureja pridobivanje ali odobravanje finančnih sredstev z vnaprej določenim ali nedoločenim namenom uporabe, ki vsebujejo dogovor o plačilu obresti in drugih stroškov (v nadaljnjem besedilu: kreditni posli s tujino).
Glede registracije se med posle iz prejšnjega odstavka uvrščajo tudi pravni posli, sklenjeni med domačimi in tujimi osebami, s katerimi se ureja:
– nakup ali prodaja pri kateri je dogovorjeni rok plačila daljši od dvanajst mesecev oziroma se plačilo iz tujine in v tujino ne izvrši v roku 12 mesecev in
– dajanje in prejemanje garancij, zastave nepremičnin in drugih oblik poroštev.
Izjemoma se kot kreditni posel po tem zakonu šteje tudi devizno kreditiranje med pooblaščenimi bankami in domačimi osebami, razen fizičnih oseb.
2. člen
Podrobnejšo razvrstitev poslov iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena z namenom njihovega registriranja, evidentiranja, spremljanja in poročanja ter posebne pogoje za sklepanje določenih vrst kreditnih poslov s tujino, kakor tudi morebitne omejitve teh poslov, predpisuje Banka Slovenije.
3. člen
Kreditni posli s tujino iz prvega odstavka 1. člena tega zakona so lahko kratkoročni – z rokom vračila do 1 leta. srednjeročni – z rokom vračila nad I letom do 5 let in dolgoročni – z rokom vračila nad 5 let.
4. člen
Krediti, ki jih odobravajo mednarodne organizacije se uporabljajo v skladu z aktom o ratifikaciji mednarodne pogodbe oziroma aktom o garanciji ali supergaranciji Republike Slovenije.
5. člen
Domače osebe so po tem zakonu pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost z osebnim delom (v nadaljnjem besedilu: zasebnik).
Tuje osebe so po tem zakonu pravne osebe s sedežem v tujini in fizične osebe s stalnim prebivališčem v tujini.
6. člen
Domače osebe smejo dajati kredite tujim osebam -koristnikom v tujini in sklepati poroštva za izvoz blaga in storitev ter dajati finančne kredite za druge namene.
Banka Slovenije določi natančnejše pogoje kreditiranja tujine.
Izvoz kapitalnih dobrin na. kredit, zavarovanje teh poslov in pogoje ter način financiranja ureja poseben zakon.
7. člen
Domače osebe iz 5. člena tega zakona ne smejo najemati kreditov v tujini, dajati garancij in drugih oblik poroštva tujini in tudi ne opravljati drugih predhodnih dejanj za sklenitev pogodbe o kreditnem poslu s tujino, ki bi ustvarila kakršnekoli obveznosti za Republiko Slovenijo na področju kreditnih poslov s tujino, razen obveznosti, prevzemanih v skladu s tem zakonom.
8. člen
Obveznosti in terjatve iz kreditnih poslov s tujino, ki so jih sklenile osebe iz 5. člena tega zakona, se odplačujejo v rokih zapadlosti iz pogodbe o sklenjenem kreditnem poslu in na način, predviden z zakonom, ki ureja devizno poslovanje.
II. POGOJI IN NAČIN SKLEPANJA KREDITNIH POSLOV S TUJINO
9. člen
Kreditni posli s tujino se uredijo s pismeno pogodbo.
Domača oseba, ki sklene pogodbo o kreditnem poslu s tujino, je odgovorna tuji osebi za izvrševanje obveznosti iz sklenjene pogodbe o kreditnem poslu s tujino.
10. člen
Domače osebe lahko sklepajo pogodbe o kreditnih poslih s tujino v svojem imenu in za svoj račun, pooblaščene banke pa tudi v svojem imenu in za račun druge osebe in v imenu in za račun druge osebe.
Pooblaščena banka, ki sklene pogodbo o kreditnem poslu s tujino v svojem imenu a za račun druge osebe ali v imenu in za račun druge osebe, je odgovorna za izvrševanje obveznosti iz te pogodbe do tujine.
11. člen
Banka Slovenije lahko predpiše dodatne pogoje za najemanje in dajanje finančnih kreditov v skladu z zakonom.
12. člen
Pred sklenitvijo pogodbe o kreditnem poslu s tujino so domače osebe dolžne preveriti identiteto kreditodajalca in poreklo sredstev, ki jih dobivajo kot kredit. Na zahtevo so dolžne Banki Slovenije omogočiti dostop do vse dokumentacije in evidenc, vezanih na kreditni posel s tujino.
Na podlagi kreditnega posla s tujino, ki je sklenjen v nasprotju s predpisi, ki veljajo glede porekla sredstev v državi kreditodajalca, izda Banka Slovenije odločbo o blokadi sredstev banke v protivrednosti prejetega kredita in pred pristojnim sodiščem izpodbija tako pogodbo.
Podjetje
13. člen
Podjetje lahko najema kredite v tujini v svojem imenu in za svoj račun in daje poroštva za račun tuje osebe, za opravljanje dejavnosti, za katero je registrirano.
Podjetje lahko odobrava kredite tujim osebam v skladu s pogoji, ki jih na podlagi akta iz drugega odstavka 6. člena tega zakona določi Banka Slovenije.
Najemanje kreditov je prosto, če tuja oseba ne zahteva poroštva in če domača oseba najema kredite v svojem imenu in za svoj račun.
14. člen
Pogoje kreditne sposobnosti podjetja, za katerega tuja oseba zahteva poroštvo, postavlja porok.
Banka
15. člen
Banka lahko sklene v skladu s tem zakonom pogodbo o najetju kredita v tujini in pogodbo o dajanju kredita tuji oziroma domači osebi ter daje in prejema garancije, če ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje kreditnih poslov s tujino v skladu z zakonom, ki ureja poslovanje bank.
Pogoje pod katerimi lahko banka odobri domači osebi devizni kredit iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona, predpiše Banka Slovenije v skladu z zakonom o Banki Slovenije.
Republika
16. člen
Republika Slovenija sklepa kreditne in poroštvene posle s tujino na podlagi zakona, ki se sprejme za vsak posel posebej.
V zakonu iz prvega odstavka tega člena se opredeli tudi vir vračila kredita.
Druge pravne osebe in zasebnik
17. člen
Druge pravne osebe in zasebnik lahko sklepajo pogodbe o kreditnih poslih s tujino v svojem imenu in za svoj račun pod pogoji, določenimi v 9. do 14. členu tega zakona.
Druge pravne osebe in zasebnik ne smejo dajati poroštev.
III. REGISTRIRANJE IN EVIDENTIRANJE KREDITNIH POSLOV S TUJINO
18. člen
Kreditni posli s tujino morajo biti registrirani. Registrirane morajo biti tudi vse spremembe pogodbenih pogojev ter razveza pogodb o kreditnih poslih s tujino.
Kreditni posli iz prejšnjega odstavka se registrirajo pri Banki Slovenije.
Banka Slovenije predpiše pogoje, način in roke za registriranje kreditnih poslov s tujino.
Banka Slovenije ne registrira kreditnega posla s tujino, kije v nasprotju s pogoji določenimi v 9. do 11. in 13. do 17. členu tega zakona.
Pogodbe o kreditnih poslih s tujino začnejo veljati potem, ko jih registrira Banka Slovenije.
19. člen
Evidenco o registriranih kreditnih poslih s tujino vodi Banka Slovenije.
Domače osebe morajo voditi evidenco o sklepanju kreditnih in poroštvenih poslov s tujino in odobravanju kreditov tujini, o uporabi in odplačevanju kreditov ter o izterjanih plačilih iz kreditnih poslov s tujino.
Banka Slovenije določi za evidentiranje kreditnih poslov s tujino vrsto podatkov, način in roke, v katerih ji morajo osebe iz prejšnjega odstavka pošiljati podatke.
IV. PLAČILA IN IZTERJAVE PO POGODBAH O SKLENJENIH KREDITNIH POSLIH S TUJINO
20. člen
Če Republika Slovenija prevzame obveznost kot garant ali supergarant po kreditnih pogodbah, ki se refinancirajo oziroma reprogramirajo, ali če sledi neposredno prevzemanje obveznosti Republike Slovenije, v času refinanciranja oziroma reprogramiranja domača oseba ne sme izvršiti predčasnega odplačila do tujine.
Če domača oseba ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, ne more sklepati kreditnih poslov s tujino za čas, ki ga določi Banka Slovenije, a najdlje za 1 leto od dneva ugotovitve, da je bilo izvršeno predčasno odplačilo.
Obveznosti iz prvega odstavka tega člena sme domača oseba predčasno poravnati v državi z vplačilom protivrednosti v domači valuti po tečaju na dan vplačila, če s pooblaščeno banko, dolžnikom oziroma garantom za kreditni posel, sklene pogodbo, s katero uredi medsebojne pravice in obveznosti.
21. člen
Ne glede na določila 20. člena tega zakona lahko domača oseba predčasno odplača obveznosti po kreditnih poslih s tujino, ki se refinancirajo oziroma reprogramirajo, če je to v skladu s sporazumi o refinanciranju in reprogramiranju.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na predlog Banke Slovenije predpiše pogoje predčasne poravnave obveznosti iz prejšnjega odstavka.
V. UKREPI ZA OMEJEVANJE SKLEPANJA POGODB O KREDITNIH POSLIH S TUJINO
22. člen
Če gibanja v plačilni bilanci kažejo na potrebo po ukrepanju, Banka Slovenije predlaga oziroma sprejme ukrepe, s katerimi se z uvedbo depozita v domači valuti, držanjem neizkoriščenega dela kredita v devizah in določanjem obsega zadolževanja, omeji najemanje kreditov v tujini oziroma odobravanje kreditov v tujino.
Če ukrepi iz prejšnjega odstavka ne. dajo predvidenih učinkov in je ogrožena likvidnost države, lahko Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sprejme tudi druge ukrepe iz svoje pristojnosti, ki smejo trajati največ 6 mesecev.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
1. Gospodarski prestopki
23. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 450.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek pravna oseba, ki:
1. črpa kredite mednarodnih organizacij v nasprotju s pogoji, določenimi v 4. členu,
2. daje kredite koristnikom v tujini v nasprotju s pogoji, ki jih določi Banka Slovenije v skladu z drugim odstavkom 6. člena,
3. nepooblaščeno sklepa pogodbe in opravlja predhodna dejanja v nasprotju s 7. členom,
4. sklepa kreditne in poroštvene posle s tujino v nasprotju s postopki in pogoji, predpisanimi v 9. do 17. členu,
5. ne registrira sklenjenega kreditnega ali poroštvenega posla v skladu z 18. členom,
6. sklene posel predčasne poravnave obveznosti do tujine v nasprotju z 21. členom,
7. pri sklepanju kreditnih in poroštvenih poslov s tujino ne upošteva ukrepov Banke Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije iz 22. člena.
Z denarno kaznijo od 500 do 25.000 dinarjev se kaznuje za gospodarske prestopke iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba oziroma odgovorni pooblaščenec pravne osebe.
24. člen
Pravna posledica obsodbe odgovorne osebe v podjetju, pooblaščeni banki ali drugi pravni osebi za gospodarski prestopek iz 23. člena tega zakona na denarno kazen večjo od 5.000 dinarjev, je prepoved opravljanja del in nalog kreditnih poslov s tujino, ki jo lahko izreče sodišče skupaj s kaznijo.
Pravna posledica obsodbe iz prejšnjega odstavka traja tri leta od dneva, ko je postala sodba pravnomočna.
2. Prekrški
25. člen
Z denarno kaznijo od 250 do 100.000 dinarjev se kaznuje za prekršek zasebnik, ki stori dejanja iz prvega odstavka 23. člena tega zakona.
26. člen
Z denarno kaznijo od 250 do 100.000 dinarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki:
1. ne vodi evidence o sklenjenih kreditnih in poroštvenih poslih, o uporabi in odplačevanju, oziroma izvrševanju teh poslov v skladu z 19. členom,
2. ne dostavlja podatkov o kreditnih in poroštvenih poslih s tujino Banki Slovenije v skladu z 19. členom.
Z denarno kaznijo od 50 do 10.000 dinarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
27. člen
Postopek za prekrške predvidene s tem zakonom, vodi in odločbo o prekršku na prvi stopnji izda Republiški devizni inšpektorat.
O pritožbi zoper odločbo o prekršku, ki je bila izdana na prvi stopnji, odloča Republiški senat za prekrške.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Obveznosti po kreditih, ki se refinancirajo ali reprogramirajo in obveznosti za katere je Socialistična federativna republika Jugoslavija izdala garancijo ali supergarancijo in za katere je dala soglasje Skupščina Republike Slovenije, se odplačujejo pod pogoji in na način, ki so bili dogovorjeni.
29. člen
Ne glede na določbo 16. člena tega zakona lahko v letu 1991 o zadolževanju Republike Slovenije sklepa Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v skladu s pooblastilom Skupščine Republike Slovenije.
30. člen
Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/91-27/2
Ljubljana, dne 30. maja 1991.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti