Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1991 z dne 25. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1991 z dne 25. 6. 1991

Kazalo

12. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa, stran 28.

Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo. Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa
Razglaša se zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije ha sejah Družbenopolitičnega zbora. Zbora občin in Zbora združenega dela dne 30. maja 1991.
Št. 0100-5/91
Ljubljana, dne 30. maja 1991.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
1. člen
Drugi odstavek 111. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84 in 29/86) se spremeni tako, da se glasi:
"Vozniško dovoljenje za vožnjo kolesa z motorjem, motokultivatorja in delovnega stroja se izda na lastno zahtevo osebi, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, in sicer z neomejeno veljavnostjo."
Četrti odstavek se črta.
2. člen
112. člen se spremeni tako, da se glasi: "Vozniško dovoljenje se izda za vožnjo motornih in priklopnih vozil, razvrščenih v kategorije iz 172. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in 11/91), in za vožnjo traktorjev, traktorskih priklopnikov, koles z motorjem, motokultivatorjev in delovnih strojev, ki so razvrščeni v kategorije F, G in H.
V kategorijo F spadajo traktorji-in traktorski priklopniki, v kategorijo G motokultivatorji in delovni stroji, v kategorijo H pa kolesa z motorjem.
Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih in priklopnih vozil, traktorjev in traktorskih priklopnikov, koles z motorjem, motokultivatorjev in delovnih strojev izda na zahtevo upravičenca občinski upravni organ za notranje zadeve, na območju katerega ima upravičenec stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče več kot šest mesecev, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.
Predstojnik, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve, predpiše postopek za izdajanje, zamenjavo in podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter določi obrazec vozniškega dovoljenja.
3. člen
Prvi odstavek 128. člena se spremeni tako, da se glasi: "Registracijo in podaljšanje veljavnosti registracije motornih in priklopnih vozil opravi občinski upravni organ, pristojen za notranje zadeve, na območju katerega ima lastnik oziroma imetnik pravice razpolaganja z motornim ali priklopnim vozilom svoje stalno prebivališče, sedež oziroma tujec dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: "Predstojnik, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve, določi obrazec prometnega dovoljenja in obrazec prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo ter obliko, barvo, mere in vsebino registrskih tablic za registrirana motorna in priklopna vozila ter določi registracijska območja za registracijo motornih in priklopnih vozil v Republiki Sloveniji in njihove oznake."
4. člen
V tretjem odstavku 131. člena se za besedo "določi" črtajo besede "obrazec prometnega dovoljenja ter".
5. člen
V drugi alinei 179. člena se za besedami "vozniška dovoljenja za voznike" črtajo besede "traktorjev, potrdila za voznike delovnih strojev, motokultivatorjev in koles z motorjem", za besedama "prometnega dovoljenja" pa se črtajo besede "za traktorje in traktorske priklopnike".
6. člen
Vozniška dovoljenja, vozniška dovoljenja za vožnjo traktorja, potrdila o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa, prometna dovoljenja in registrske tablice za registrirana vozila, potrdila za začasno registrirana vozila ter prometna dovoljenja in evidenčne tablice za traktorje in traktorske priklopnike, ki so izdana na predpisanih obrazcih ter predpisane v 1., 2. in 5. členu pravilnika o obrazcu vozniškega dovoljenja (Uradni list SFRJ, št. 74/89), drugem odstavku 5. člena pravilnika o vozniških dovoljenjih in o potrdilih o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 3/83), 14., 15., 20., 23., 24., 26., 27., 28., 30. in 31. členu pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list SFRJ, št. 74/89 in 17/90) in v prvem odstavku 8. člena ter tretjem odstavku 15. člena pravilnika o evidentiranju traktorjev in traktorskih priklopnikov (Uradni list SRS, št. 3/83), ostanejo v veljavi tri leta po uveljavitvi tega zakona.
7. člen
Dovoljenja in potrdila iz prejšnjega člena se zamenjajo za dovoljenja, izdana na obrazcih, predpisanih s podzakonskim predpisom, izdanim na podlagi tega zakona, če jih je potrebno zamenjati zaradi spremembe posameznih podatkov, ki so vpisani v njih ali če tako zamenjavo zahtevajo fizične ali pravne osebe, katerim so izdana.
Registrske in evidenčne tablice iz prejšnjega člena se zamenjajo za registrske in evidenčne tablice; predpisane s podzakonskim predpisom, izdanim na podlagi tega zakona, na zahtevo lastnika oziroma imetnika pravice razpolaganja z vozilom.
8. člen
Določbe podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82. 40/84 in 29/86), ostanejo v veljavi, kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona.
9. člen
Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/89-1/21
Ljubljana, dne 30. maja 1991.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti