Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1991 z dne 25. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1991 z dne 25. 6. 1991

Kazalo

10. Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, stran 19.

Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije
Razglaša se zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, ki ga je sprejela Skupščina Republike
Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora in Zbora občin dne 3. junija 1991 in na seji Zbora združenega dela dne 5. junija 1991.
Št. 0100-3/91
Ljubljana, dne 5. junija 1991.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON O POTNIH LISTINAH DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Potna listina je javna listina, ki služi njenemu imetniku za prehod državne meje.
S potno listino državljan Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljan) med prebivanjem v tujini dokazuje svojo istovetnost in državljanstvo.
2. člen
Državljan ima pravico zapustiti in se vrniti v državo z veljavno potno listino, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za potovanje z diplomatskim ali službenim potnim listom potreben vizum.
Državljanu, ki nima veljavne potne listine, njegovo državljanstvo in istovetnost pa nista vprašljiva, mora organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno mejo, dovoliti prihod v državo.
II. VRSTE POTNIH LISTIN IN VIZUMOV TER PRISTOJNOSTI ZA NJIHOVO IZDAJANJE
3. člen
Potne listine so:
– potni list,
– skupinski potni list,
– diplomatski potni list,
– službeni potni list,
– potni list za vrnitev,
– potne listine, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi.
Za potno listino se šteje tudi pomorska ali brodarska knjižica, v kateri je vizum, izdan na podlagi tega zakona, in sicer vkrcanemu članu posadke ladje oziroma plovila za potovanje v tujino ali za potovanje v tujino zaradi vkrcanja na ladjo ali za vrnitev v Republiko Slovenijo po izkrcanju z ladje. Ne glede na določbe drugega odstavka 13. člena tega zakona velja vizum v taki knjižici za vse države.
Pomorska in brodarska knjižica se izdajata po posebnih predpisih.
4. člen
Državljan sme imeti samo eno potno listino iste vrste.
Prepovedano je posoditi svojo potno listino drugemu ali uporabiti tujo potno listino kot svojo ali spreminjati oziroma brisati katerekoli podatke v potni listini.
5. člen
Potni list in skupinski potni list izda za notranje zadeve pristojni upravni organ občine, na območju katere ima državljan, ki prosi za potno listino, stalno prebivališče (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
Ne glede na prejšnji odstavek sme v nujnih primerih (zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki in podobno) za notranje zadeve pristojni upravni organ občine, na območju katere državljan nima stalnega prebivališča, na zahtevo državljana izdati potno listino, če za to dobi soglasje pristojnega organa.
Diplomatski in službeni potni list ter vizume v te potne listine izda republiški upravni organ, pristojen za zunanje zadeve.
Potni list za vrnitev izda organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.
Državljanu, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, lahko izda potni list tudi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.
6. člen
Potni list je listina, ki se izda državljanu za potovanje in bivanje v tujini ter vrnitev v državo.
7. člen
Državljan do 15. leta starosti, ki nima lastne potne listine, lahko potuje v tujino ž enim izmed staršev, če je vpisan v njegov potni list, če je tak državljan starejši od. pet let, mora biti poleg vpisa v potnem listu tudi njegova fotografija.
8. člen
Če državljan do 15. leta starosti potuje v tujino ali iz tujine z lastnim potnim listom brez spremstva staršev ali z drugo osebo, je, za potovanje potrebno, dovoljenje zakonitega zastopnika, ki ga potrdi pristojni organ ali organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.
9. člen
Skupinski potni list je listina, ki se izda skupini najmanj petih državljanov in največ 50 državljanov, ki skupaj potujejo v tujino in se skupaj vračajo v državo.
Za potovanje v tujino s skupinskim potnim listom mora imeti vodja poti potni list, druge osebe, vpisane v skupinski potni list, pa listino s fotografijo, na podlagi katere se lahko ugotovi njihova istovetnost.
10. člen
Potni list za vrnitev je listina, ki se izda državljanu, ki je v tujini ostal brez potne listine, da bi se vrnil v državo.
11. člen
Diplomatski potni list se izda predsedniku in članom Predsedstva Republike Slovenije, poslancem Skupščine Republike Slovenije, članom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, določenim funkcionarjem, delavcem diplomatskih in konzularnih predstavništev Republike Slovenije v tujini, delavcem republiškega upravnega organa, pristojnega za zunanje zadeve, ki opravljajo diplomatske in konzularne zadeve in imajo diplomatske ali konzularne nazive, članom državnih delegacij Republike Slovenije, osebam, ki po sklepu Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije odhajajo na delo v mednarodne organizacije kot funkcionarji diplomatskega ranga v omenjenih organizacijah, diplomatskim kurirjem in določenim drugim osebam, če je to v interesu Republike Slovenije.
Diplomatski potni list se lahko izda tudi ožjim družinskim članom osebe iz prejšnjega odstavka, ki živijo z njo v skupnem gospodinjstvu in z njo potujejo v tujino.
12. člen
Službeni potni list se izda delavcem republiškega upravnega organa, pristojnega za zunanje zadeve, in delavcem, zaposlenim v diplomatskih ali konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, ki nimajo diplomatskega potnega lista, ter delavcem drugih državnih organov, kadar službeno potujejo v tujino.
Službeni potni list se lahko izda tudi ožjim družinskim članom osebe iz prejšnjega odstavka, ki živijo z njo v skupnem gospodinjstvu in z njo potujejo v tujino.
13. člen
Vizum iz drugega odstavka 2. člena in drugega odstavka 3. člena tega zakona je dovoljenje, ki se vpiše v potno listino in s katerim se imetniku potne listine dovoli potovanje v določene države v določenem roku.
Vizum se izda za eno ali več potovanj v eno ali več držav.
14. člen
Vizum v pomorsko in brodarsko knjižico ter v potno listino službenega osebja v mednarodnem prometu, izdano na podlagi mednarodne pogodbe, izda organ, pristojen za izdajanje potnih listin, na območju katerega je sedež podjetja ali stalno prebivališče osebe, ki prosi za izdajo vizuma, ali organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno mejo.
15. člen
Potne listine se izdajajo na predpisanem obrazcu, vizum pa se izda tako, da se vpiše v potno listino.
Obrazce potnih listin lahko izdeluje podjetje ali organizacija, ki jo pooblasti predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve.
16. člen
Obrazci potnih listin in vizumi se tiskajo v slovenščini, angleščini in francoščini, na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, pa namesto francoščine v italijanščini ali madžarščini.
III. VELJAVNOST POTNIH LISTIN IN VIZUMOV
17. člen
Potni list se izda z veljavnostjo 10 let. Državljanom, mlajšim od 18 let, se potni list izda z veljavnostjo petih let.
18. člen
Potni list se lahko izda tudi s krajšo veljavnostjo od določene v prejšnjem členu, in sicer:
– če je tako določeno v dovoljenju iz 25. člena tega zakona;
– v primeru iz 31. člena tega zakona.
19. člen
Skupinski potni list se izda za eno potovanje v tujino z veljavnostjo, ki ni daljša od enega leta.
20. člen
Potni list za vrnitev se izda z veljavnostjo 30 dni oziroma za čas, ki je potreben za vrnitev v Republiko Slovenijo, vendar ne daljši od 60 dni.
21. člen
Diplomatski in službeni potni list se izdata z veljavnostjo petih let.
22. člen
Vizum v diplomatski in službeni potni list se izda z veljavnostjo, ki ne sme biti daljša od veljavnosti potnega lista.
Vizum v pomorsko ali v brodarsko knjižico se izda z veljavnostjo petih let.
Vizum v potno listino, izdano po mednarodni pogodbi, se izda za čas veljavnosti potne listine, vendar ne za dlje kot za pet let.
IV. POSTOPEK ZA IZDAJANJE POTNIH LISTIN IN VIZUMOV
23. člen
Vlogo za izdajo potne listine vloži državljan osebno pri pristojnem organu.
Vlogo lahko vloži državljan, ki je dopolnil 18 let, in tudi državljan, ki še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo.
Za državljana, mlajšega od 18 let; oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vloži vlogo zakoniti zastopnik.
24. člen
Vloga za izdajo potne listine oziroma vizuma vsebuje naslednje podatke:
1. enotno matično številko občana oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena;
2. priimek in ime;
3. kraj rojstva;
4. stalno prebivališče;
5. državljanstvo;
6. datum in kraj vložitve vloge.
Vlogi za izdajo potne listine, razen za izdajo skupinskega potnega lista, mora državljan priložiti dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta njegovo pravo podobo.
V vlogi za izdajo skupinskega potnega lista navede vodja skupine državo, v katero skupina potuje, ter številko potnega lista vodje skupine.
Vloga za izdajo vizuma vsebuje poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena še državo, v katero namerava državljan potovati, in čas prebivanja v tujini.
Vlogi za izdajo vizuma mora državljan priložiti potno listino.
25. člen
Vojaška oziroma civilna oseba v službi v oboroženih silah priloži vlogi za izdajo potne listine tudi dovoljenje upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve.
26. člen
Pogrešitev potne listine v Republiki Sloveniji mora njen lastnik takoj oziroma najkasneje v treh dneh naznaniti pristojnemu organu ali postaji oziroma oddelku milice.
Pogrešitev potne listine v tujini mora njen lastnik takoj oziroma najkasneje v treh dneh naznaniti najbližjemu organu Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za konzularne zadeve.
Novo potno listino izda pristojni organ šele potem, ko lastnik pogrešano potno listino prekliče v Uradnem listu Republike Slovenije.
27. člen
O vlogi za izdajo potne listine ali vizuma mora pristojni organ odločiti v 15 dneh po njeni vložitvi.
Od državljanov, rojenih v tujini, ki niso vpisani v matične ali državljanske knjige v Republiki Sloveniji in je za njih potrebno ugotoviti državljanstvo in ostale osebne podatke, lahko pristojni organ zahteva, da predložijo izpisek iz rojstne matične knjige in dokazilo o državljanstvu, sicer se rok, v katerem mora biti izdana potna listina, lahko podaljša še za 30 dni.
28. člen
Organ, pri katerem je bila vložena vloga za izdajo potne listine ali vizuma, jo zavrne:
1. če je zoper državljana, ki prosi za izdajo potne listine ali vizuma, uveden kazenski postopek, dokler postopek traja – če to zahteva pristojno sodišče;
2. če obstajajo interesi obrambe države, določeni v zakonu – če to zahteva upravni organ, pristojen za obrambne zadeve;
3. če je bil državljan dvakrat ali večkrat kaznovan za kaznivo dejanje, ki je povezano s tujino, in sicer za kaznivo dejanje prometa mamil, mednarodnega terorizma, tihotapstva orožja, streliva ali eksplozivnih snovi -če to zahteva organ za notranje zadeve.
Če je kakšen od razlogov iz prejšnjega odstavka nastal po izdaji potne listine ali vizuma, pristojni organ izdano potno listino odvzame, vizum pa razveljavi.
Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve.
29. člen
O vseh dejstvih, katerih posledica je prenehanje razlogov za zavrnitev vloge za izdajo potnega lista ali vizuma, morata pristojno sodišče ali drug državni organ takoj obvestiti pristojni organ.
Šteje se, da ni več razlogov za zavrnitev vloge za izdajo potnega lista ali vizuma iz prvega odstavka prejšnjega člena, če pristojno sodišče ali upravni organ ne obnovi zahteve po preteku enega leta od dneva vložitve zahteve za zavrnitev izdaje potnega lista ali vizuma.
30. člen
O pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi vloge za izdajo potne listine ali vizuma oziroma o odvzemu potne listine ali razveljavitvi vizuma, ki jo je izdal pristojni organ ali organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za konzularne zadeve, odloča republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve.
31. člen
Na vlogo državljana, ki mu je bila zavrnjena izdaja potne listine ali vizuma oziroma ki mu je bila odvzeta potna listina ali vizum razveljavljen, sme sodišče, ki je zahtevalo prepoved izdaje, v posebno upravičenih razlogih (smrt družinskega člana, zdravljenje v tujini, nujni službeni opravki) dovoliti izdajo potne listine ali vizuma z omejeno veljavnostjo.
V. EVIDENCE
32. člen
Za zagotovitev evidenc o izdanih potnih listinah in vizumih vodijo organi, ki so po tem zakonu pristojni za izdajo potnih listin in vizumov, podatke iz 24. člena tega zakona v evidenci izdanih potnih listin in vizumov.
Poleg podatkov iz 24. člena tega zakona vodijo v evidenci izdanih potnih listin in vizumov organi iz prejšnjega odstavka še podatke o vrsti potne listine ali vizuma, datumu izdaje, veljavnosti, serijski in registrski številki potne listine, izgubljenih in ukradenih oziroma pogrešanih potnih listinah ter podatke iz 28. člena tega zakona.
Podatke iz evidence o izdanih potnih listinah in vizumih vodi pristojni organ do izdaje nove potne listine oziroma vizuma, vendar najdalj 20 let od dneva izdaje, razen podatkov iz 28. člena tega zakona, ki jih pristojni organ uniči po enem letu, ko preneha razlog za njihovo vodenje.
33. člen
Pristojni organ, ki ima računalniško opremo, povezano z računalnikom republiškega upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve, je dolžan voditi evidenco, iz prejšnjega člena tudi na računalniku republiškega upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve.
34. člen
Organi, ki so po tem zakonu pristojni za izdajo potnih listin in vizumov, so dolžni pošiljati pristojnemu organu oziroma organu, ki je bil pristojen za izdajo potne listine, preden se je državljan za stalno odselil v tujino, obvestila (vloge za izdajo) o izdanih potnih listinah in vizumih.
35. člen
Osebne podatke iz evidence o izdanih potnih listinah in vizumih lahko uporabljajo delavci organov za notranje zadeve za izvrševanje z zakonom določenih nalog.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
36. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1.000 din se kaznuje za prekršek kdor:
1. že ima veljavno potno listino, pa si pridobi še drugo iste vrste (prvi odstavek 4. člena),
2. posodi svojo potno listino drugemu ali uporabi tujo potno listino kot svojo ali spreminja oziroma izbriše podatke v potni listini, če to dejanje nima znakov kaznivega dejanja (drugi odstavek 4. člena),
3. ne naznani izgube potne listine (prvi in drugi odstavek 26. člena).
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve:
1. predpiše obrazec potnega lista, skupinskega potnega lista in potnega lista za vrnitev, obliko in vsebino vizuma, ki se izda v potno listino, obrazec vloge za izdajo potnega lista in skupinskega potnega lista ter obrazec vloge za izdajo vizuma;
2. določi ceno obrazcev, ki jo stranke plačujejo pristojnemu organu;
3. pooblasti podjetje ali organizacijo, ki sme izdelovati obrazce potnih listin;
4. predpiše način vodenja evidence iz 32. člena tega zakona.
38. člen
Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za zunanje zadeve, predpiše:
1. katerim osebam in v katerih primerih se izdata diplomatski ali službeni potni list;
2. obrazec diplomatskega in službenega potnega lista ter obliko in vsebino vizuma, ki se izda v ta potna lista;
3. način vodenja evidence o izdanih potnih listinah in vizumih, ki jih izdajajo organi Republike Slovenije v tujini, ki so pooblaščeni za opravljanje konzularnih zadev.
39. člen
Potni listi in vizumi, izdani po zakonu o potnih listinah državljanov SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 30/79 in 53/85), se uporabljajo še dve leti po uveljavitvi tega zakona.
Postopek za izdajo potne listine ali vizuma, ki je bil uveden pred uveljavitvijo tega zakona, se konča po določbah tega zakona.
Potne listine se smejo izdajati na obrazcih, ki so bili v veljavi do uveljavitve tega zakona, še eno leto po uveljavitvi tega zakona.
40. člen
Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-03/91-4/2
Ljubljana, dne 5. junija 1991.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost