Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1999 z dne 18. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1999 z dne 18. 2. 1999

Kazalo

504. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta občine Žirovnica, stran 939.

Na podlagi 34.a in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97, 74/98), na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), ter v skladu 14. in 19. členom statuta Občine Žirovnica na 2. seji dne 27. 1. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta občine Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi višino in način določanja plače, dela plače, nagrade, sejnine in drugih prejemkov, ki v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91 in Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93), zakonom o lokalni samoupravni (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) – (v nadaljevanju: zakon) pripadajo funkcionarjem v Občini Žirovnica. Pravilnik določa tudi nagrade in druge prejemke za člane nadzornega odbora, odborov in delovnih teles občinskega sveta.
2. člen
V Občini Žirovnica opravljajo funkcijo nepoklicno župan, podžupan in člani Občinskega sveta občine Žirovnica.
II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
3. člen
Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu v zvezi z delom v skladu z zakonom.
4. člen
Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo, ima pravico do nagrade v obliki sejnine ter do povračila stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije v zvezi z opravljanjem funkcije. Nagrada se izplačuje na podlagi tega pravilnika in ima značaj prejemka iz naslova opravljanja dela na drugi podlagi.
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN NAGRAD
5. člen
Plača funkcionarja, ki poklicno opravlja funkcijo, se določi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za določanje plače in poveča za odstotek za funkcijski dodatek in odstotek za vrednotenje delovne dobe.
Za določitev količnika za določitev osnovne plače in funkcijskega dodatka za poklicno opravljanje funkcije župana se uporabljajo določbe zakona o lokalni samoupravi.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del plače oziroma nagrade v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno.
6. člen
Delovne izkušnje se funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, vrednotijo tako, da se plača funkcionarja v mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ za 20%. Odstotek 0,5 se za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za 0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
7. člen
Za poklicno opravljanje funkcije podžupana znaša količnik za določitev plače 80% količnika za določitev plače profesionalnega župana.
8. člen
Nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana, ki vključuje tudi nagrado za opravljanje funkcije občinskega sveta, znaša bruto 60% plače nepoklicnega župana.
9. člen
Članom občinskega sveta, predsedniku in članom nadzornega odbora, predsedniku in članom delovnih teles pripada nagrada v obliki sejnin za udeležbo na sejah organov občine in delovnih teles v naslednjem neto znesku:
– za članstvo v občinskem svetu v višini 8.000 SIT,
– za vodenje odbora ali delovnega telesa v višini 8.000 SIT,
– za članstvo v odboru ali delovnem telesu v višini 4.000 SIT,
– za predsednika nadzornega odbora v višini 16.000 SIT,
– za članstvo v nadzornem odboru v višini 8.000 SIT.
Nagrada se letno revalorizira s povečanjem osnove za izračun plač v državni upravi.
Nagrada posameznemu člani občinskega sveta lahko mesečno znaša bruto največ 15% plače župana, povečane za dodatek za delovno dobo.
10. člen
Za nagrade za člane delovnih teles, ki opravljajo specifične, strokovne naloge in ki so ustanovljena za krajše delovno obdobje, se uporabljajo določbe 9. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na nagrajevanje predsednikov in članov odborov občinskega sveta.
11. člen
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno, če na predlog župana tako odloči občinski svet.
IV. DRUGE PRAVICE
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračil stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije.
Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračilo stroškov zaposlenim v državnih organih.
13. člen
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog tajnik občine.
Povračila stroškov se funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
Plače poklicnim funkcionarjem in nagrade nepoklicnim funkcionarjem se obračunavajo in izplačujejo enkrat mesečno.
15. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta na sejah organov vodi občinska uprava, ki zagotavlja tudi strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej organov občine in delovnih teles.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 032-01-02/6-99
Žirovnica, dne 27. januarja 1999.
Župan
Občine Žirovnica
Anton Dežman, prof. l. r.