Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1999 z dne 18. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1999 z dne 18. 2. 1999

Kazalo

485. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela, stran 928.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 70/97, 10/98 in 74/98) in 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95 in 58/98), je Občinski svet občine Podčetrtek na 3. redni seji dne 28. 1. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
1. člen
V odloku o ustanovitvi delovnih teles občinskega sveta Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela (Uradni list RS, št. 49/95), se v 2. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Delovna telesa lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana«.
2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki glasi:
»Delovno telo občinskega sveta lahko ustanovi za posamezno področje dela pododbore, ki pokrivajo posamezna področja, po predhodni odobritvi občinskega sveta«.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delovno telo šteje najmanj tri in največ sedem članov in ima predsednika in določeno število članov.
Delovno telo občinskega sveta vodi član občinskega sveta. Predsednik delovnega telesa organizira in vodi njegovo delo, daje pobude za obravnavanje zadev, za katere je pristojno delovno telo. Sodeluje z županom in predsedniki drugih delovnih teles, s funkcionarji in delavci občinske uprave zaradi pripravljanja vprašanj, ki jih bo delovno telo obravnavalo ter skrbi za izvajanje sprejetih dogovorov in sklepov delovnega telesa«.
4. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik in člani delovnega telesa se imenujejo izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Članstvo v delovnih telesih občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
5. člen
V 5. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Delovno telo dela na sejah. Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo in na pobudo najmanj dveh članov delovnega telesa. Predsednik je dolžan sklicati sejo tudi na predlog župana«.
6. člen
V 8. členu se črta šesta alinea.
7. člen
V 12. členu se v prvi vrsti prvega odstavka število »7« nadomesti s številom »5«.
8. člen
14. člen se črta.
9. člen
V 15. členu se v prvi vrsti prvega odstavka število »7« nadomesti s številom »5«.
10. člen
V 18. členu se v prvi vsti prvega odstavka število »5« nadomesti s številom »3«.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-6/99
Podčetrtek, dne 29. januarja 1999.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina