Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1999 z dne 21. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1999 z dne 21. 1. 1999

Kazalo

140. Statutarni sklep Občine Žirovnica, stran 199.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Žirovnica na 1. seji dne 11. 12. 1998 sprejel naslednji
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
S tem statutarnim sklepom se začasno, do sprejema statuta Občine Žirovnica uredijo zadeve statutarne narave, ki so potrebne za nemoteno delovanje Občine Žirovnica v prehodnem obdobju do sprejema občinskega statuta.
2. člen
Sedež Občine Žirovnica je na Breznici 3, Žirovnica.
3. člen
Pečat Občine Žirovnica je okrogle oblike, premera 35 mm. Pečat ima ob gornjem robu napis OBČINA, pod sredino pečata je napis ŽIROVNICA, pod napisom pa številka 1.
4. člen
S tem statutarnim sklepom se podaljša smiselna uporaba in veljavnost predpisov Občine Jesenice in njenih organov, kolikor Občinski svet občine Žirovnica ne sprejme svojega sklepa.
5. člen
Financiranje Občine Žirovnica bo do sprejema proračunov občin Jesenice in Žirovnica potekalo v skladu s 34.a členom zakona o financiranju občin, in sicer:
1. S 1. 1. 1999 se odpre ločeni račun proračuna Občine Jesenice za začasno financiranje nalog občin Jesenice in Žirovnica. Na ta račun se do sprejema proračunov obeh občin razporejajo vsi prihodki občin Jesenice in Žirovnica, razen prihodkov po drugem odstavku 25. člena zakona o financiranju občin.
Odredbodajalca ločenega računa proračuna Občine Jesenice sta župana občin Jesenice in Žirovnica, Boris Janez Bregant in Anton Dežman. Župana lahko za razpolaganje s sredstvi na žiro računu pooblastita druge osebe in o tem obvestita Agencijo Republike Slovenije za plačilni promet.
Za podpisnike ločenega računa proračuna Občine Jesenice se imenujejo:
– Boris Janez Bregant,
– Anton Dežman,
– Slavka Brelih,
– Bernarda Resman,
– Nevenka Novak,
– Ivana Marolt.
Pogodbo o deponiranju sredstev ločenega računa proračuna Občine Jesenice se sklene z Gorenjsko banko, d.d., Kranj.
2. Odpre se žiro račun proračuna Občine Žirovnica.
Za odredbodajalca žiro računa proračuna Občine Žirovnica se imenuje župan Anton Dežman. Župan za razpolaganje s sredstvi na žiro računu lahko pooblasti druge osebe.
Za podpisnike žiro računa proračuna Občine Žirovnica se imenujejo:
Anton Dežman,
Bernarda Resman,
Nevenka Novak,
Ivana Marolt,
Marija Mrak.
Pogodbo o deponiranju a/v sredstev žiro računa proračuna Občine Žirovnica se sklene z A-banko, d.d., Ljubljana in Gorenjsko banko, d.d., Kranj v razmerju 50 : 50.
6. člen
Žiro račun Krajevne skupnosti Žirovnica se odpravi s 1. 1. 1999. Likvidna sredstva na žiro računu KS Žirovnica se prenesejo na žiro račun proračuna Občine Žirovnica, ki prevzame tudi vsa sredstva, terjatve in obveznosti Krajevne skupnosti Žirovnica.
7. člen
Ta statutarni sklep začne veljati takoj.
Št. 013-6/98
Žirovnica, dne 11. decembra 1998.
Župan
Občine Žirovnica
Anton Dežman l. r.