Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/1998 z dne 30. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/1998 z dne 30. 12. 1998

Kazalo

4743. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-C), stran 9051.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. decembra 1998.
Št. 001-22-112/98
Ljubljana, dne 30. decembra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-C)
1. člen
V zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98 - odločba US in 82/98) se v 1. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Po tem zakonu postopa tudi carinski organ, kadar v davčnih stvareh odloča o davkih in o pravicah posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.“
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
2. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
“15.a člen
Zapisnik o davčnem postopku inšpekcijskega nadzora se sestavi in vroči davčnemu zavezancu najpozneje v 15 dneh po končanem pregledu. Davčni zavezanec lahko poda nanj pripombe v 15 dneh po vročitvi zapisnika.
Pripombe na zapisnik davčni organ preveri in o tem sestavi dopolnilni zapisnik. Pripombe k dopolnilnemu zapisniku niso dopustne.
Davčni organ izda odločbo o odmeri davka najpozneje v 30 dneh od dneva prejema pripomb na zapisnik oziroma od dneva, ko je iztekel rok za pripombe. O pripombah se mora davčni organ izjaviti tudi v odločbi.
Davčni zavezanec mora odločbo iz prejšnjega odstavka izvršiti v 30 dneh od vročitve odločbe.“
3. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Fizična oseba predloži svojo davčno številko v vseh primerih, ko prejema dohodke ali prejemke, razen v primeru razmerij med fizičnimi osebami, če ne gre za obdavčljive dohodke ali prejemke.
Če fizična oseba tega ne stori, se ta dohodek ali prejemek fizični osebi ne sme izplačati.
Fizična oseba mora ob odprtju računov pri banki in hranilnici predložiti svojo davčno številko.“
4. člen
V 26. členu se za besedo “hranilnicah“ postavi pika in črta besedilo “pod pogoji, ki jih določi Vlada Republike Slovenije“.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Banke in hranilnice morajo pristojnemu davčnemu uradu pošiljati podatke o računih fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in o računih pravnih oseb ter podatke o poslovanju preko teh računov. Banke in hranilnice morajo pristojnemu davčnemu uradu pošiljati tudi podatke o računih fizičnih oseb.
Vlada Republike Slovenije določi pogoje, pod katerimi morajo izplačevalci iz prvega odstavka tega člena plačila nakazovati na račune pri banki in hranilnici ter način in roke sporočanja bank in hranilnic o podatkih iz drugega odstavka tega člena.“
5. člen
V 37. členu se besedilo “Za davčno tajnost po prejšnjem členu se ne šteje dajanje podatkov:“ nadomesti z besedilom “Podatki, ki se po prejšnjem členu tega zakona štejejo za davčno tajnost, se lahko posredujejo:“.
V 2. točki se za besedo “odkrivanje“ dodata besedi “in pregon“.
V 3. točki se črta podpičje in doda besedilo “in priznavanjem socialnih pravic ter prejemkov;“
6. točka se spremeni tako, da se glasi: “6. pooblaščenim organom tujih držav, če je tako določeno s sporazumom o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodkov in premoženja in drugimi mednarodnimi pogodbami;“.
Dodata se novi 7. in 8. točka, ki se glasita:
“7. sodiščem v zvezi s postopki, ki jih vodijo;
8. drugim državnim organom za izvajanje njihovih pristojnosti, če je tako določeno z zakonom.“.
6. člen
V 38. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Uradne osebe organov in zavodov, ki so jim bili na podlagi prejšnjega člena posredovani podatki, ki štejejo za davčno tajnost, teh podatkov ne smejo posredovati tretjim osebam. Prepoved posredovanja podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, tretjim osebam velja tudi za vse druge osebe, ki so zaradi narave svojega dela prišle v stik s takšnimi podatki.“
7. člen
V 44. členu se drugi in tretji odstavek nadomestita z novimi drugim, tretjim in četrtim odstavkom, ki se glasijo:
“Če dolžnik dolguje davek za več let oziroma iz različnih izvršilnih naslovov je lahko izvršilni naslov seznam zaostalih obveznosti dolžnika, ki ga sestavi knjigovodstvo davčnega urada, overi pa direktor davčnega urada.
V seznamu zaostalih obveznosti mora biti za vsako vrsto obveznosti naveden izvršilni naslov, datum izvršljivosti ter višina dolga in zamudnih obresti, po podatkih kartice dolžnika.
Če je davčni organ pristojen za izterjavo drugih obveznosti, katere niso odmerili davčni organi, je izvršilni naslov odločba oziroma plačilni nalog, s potrdilom o izvršljivosti.“
8. člen
V 47. členu se v prvem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo “če je pravica do izterjave dolga zastarala, če je dolžnik davčni dolg plačal ali če je bil dolžniku dolg odpisan.“
V drugem odstavku se za besedama “prisilne izterjave“ doda besedi “odpravi oziroma“.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Davčni organ s sklepom odloži postopek prisilne izterjave po uradni dolžnosti za čas, ko je bil dolžniku dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davčnega dolga.“
9. člen
V 64. členu se v tretjem stavku prvega odstavka za besedilom “pošlje sklep o prisilni izterjavi organu, pristojnemu za registracijo motornih vozil oziroma plovil“ doda besedilo: “v 15 dneh od opravljenega rubeža“.
V drugem stavku drugega odstavka se za besedami “ki ga pošlje klirinško depotni hiši ali izdajatelju vrednostnega papirja“ doda besedilo “v 15 dneh od opravljenega rubeža“.
10. člen
V 65. členu se v prvem odstavku v 8. in 9. točki besedilo “ugotovitev, da je bil“ nadomesti z besedami “navedba, da bo“.
V petem odstavku se besedi “prejšnjega odstavka“ nadomestita z besedilom “tretjega odstavka tega člena“.
11. člen
V 75. členu se na koncu drugega odstavka doda stavek, ki se glasi:
“V primeru, da se prodajajo zarubljene stvari, ki se kvarijo, je lahko rok, v katerem davčni organ obvesti dolžnika o pričetku dražbe, krajši od pet dni.“
12. člen
V 84. členu se v tretjem odstavku besedilo “od davčnega dolga in obresti“ nadomesti z besedilom “od zneska, dobljenega s prodajo“.
13. člen
Naslov XI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
“XI. ZAVAROVANJE IZPOLNITVE DAVČNE OBVEZNOSTI“
14. člen
V 95. členu se v prvem odstavku besedilo “v 30 dneh od vročitve odločbe, če s tem zakonom ni drugače določeno.“ nadomesti z besedilom “v 30 dneh od vročitve odločbe oziroma od vložitve zahtevka za vračilo po davčnem obračunu, če z zakonom ni drugače določeno.“
15. člen
V 121. členu se v 2. točki na koncu črta pika in doda besedilo “in med letom niso uveljavljali olajšav za vzdrževane družinske člane.“
16. člen
V 130. členu se v drugem odstavku besedilo “plačati pa najpozneje v šestih dneh po izplačilu osebnih prejemkov.“ nadomesti z besedilom “plačati pa v šestih dneh po izplačilu osebnih prejemkov, vendar najpozneje do prvega naslednjega izplačila osebnih prejemkov.“
17. člen
V 153. členu se za besedama “davčnega obračuna“ doda besedilo “oziroma do izdaje odmerne odločbe“.
18. člen
V 191. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Davek od premoženja na posest stavb odmeri davčni organ na podlagi uradnih podatkov oziroma napovedi davčnega zavezanca z odločbo do 31. marca za tekoče leto. Davek od premoženja na posest plovnih objektov odmeri davčni organ na podlagi podatkov evidence o registraciji plovnih objektov v Republiki Sloveniji oziroma davčni napovedi davčnega zavezanca o vpisu v evidenco v Republiki Sloveniji ali v tujini z odločbo do 31. marca za tekoče leto. Davek od premoženja se plačuje v trimesečnih obrokih.“
19. člen
V 192. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Prireditelj iger na srečo mora o obračunu in plačilu davka na dobitke voditi evidenco ter davčnemu organu predložiti podatke o obračunu davka v rokih in na način, kot ga predpiše minister, pristojen za finance.“
20. člen
V 199. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Davčni zavezanec mora o nastalih spremembah v izkazu uporabe dobička in kritja izgube obvestiti pristojni davčni organ.“
21. člen
V 202. členu se na koncu stavka črta pika in doda besedilo “oziroma do izdaje odmerne odločbe.“
22. člen
V 206. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Mesečni obroki akontacije zapadejo v plačilo vsakega zadnjega v mesecu, plačani pa morajo biti v desetih dneh od zapadlosti.
Trimesečni obroki akontacije zapadejo v plačilo vsakega zadnjega v trimesečju, plačani pa morajo biti v desetih dneh od zapadlosti.“
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
23. člen
V 207. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Razliko v višini akontacije mora zavezanec za že dospele obroke akontacije plačati pri prvem naslednjem obroku akontacije, obroki akontacije, ki bodo dospeli v plačilo do konca leta, pa se sorazmerno povečajo.
Če je nova višina akontacije manjša, se obroki akontacije, ki bodo dospeli v plačilo do konca leta, sorazmerno zmanjšajo.“
24. člen
V 210. členu se črta drugi odstavek.
25. člen
211. člen se črta.
26. člen
213. člen se črta.
27. člen
V 214. členu se črtajo prvi, tretji in četrti odstavek.
28. člen
216., 217., 218., 219., 220., 221. in 222. člen se črtajo.
29. člen
Za 223. členom se doda nov 223.a člen, ki se glasi:
“223.a člen
Določbe 89., 90., 91. in 92. člena tega zakona se ne nanašajo na prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in na prispevke za zdravstveno zavarovanje.“
30. člen
V 225. členu se doda nova 4. točka, ki se glasi:
“4. če uporablja zarubljeno stvar, ki mu je bila izročena v hrambo (prvi odstavek 64. člena).“
31. člen
V 226. členu se v prvem odstavku za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
“2. če izplača dohodek fizični osebi, ki ni predložila svoje davčne številke (25. člen);“
Dosedanje 2., 3., 4., 5. in 6. točka postanejo 3., 4., 5., 6. in 7. točka.
Za dosedanjo 7. točko, ki postane 8. točka, se dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
“9. če posreduje podatke, ki so davčna tajnost, tretji osebi, ki do teh podatkov ni upravičena (38. člen);
10. če uporablja zarubljeno stvar, ki mu je bila puščena v hrambi (prvi odstavek 64. člena);“
Dosedanje 8., 9. in 10. točka postanejo 11., 12. in 13. točka.
V dosedanji 11. točki, ki postane 14. točka, se za besedama “izplačilu dohodkov“ postavi podpičje in črta nadaljnje besedilo.
Dosedanja 12. točka, ki postane 15. točka, se spremeni tako, da se glasi:
“15. če kot izplačevalec osebnih prejemkov ne obračuna in plača ali ne obračuna in plača davka od osebnih prejemkov in prispevkov v šestih dneh od izplačila osebnih prejemkov ali nepravilno obračuna in plača davek od osebnih prejemkov ter prispevkov (drugi odstavek 130. člena, prvi, drugi in četrti odstavek 223. člena);“.
Dosedanja 13. točka, ki postane 16. točka, se spremeni tako, da se glasi:
“16. če kot izplačevalec dohodka ne obračuna in plača ali ne obračuna in plača v roku, določenim s tem zakonom ali nepravilno obračuna in plača davek po odbitku (drugi odstavek 171. člena, drugi odstavek 174. člena);“.
V dosedanji 14. točki, ki postane 17. točka se v oklepaju črta besedilo “prvi odstavek 210. člena, 211. člen, 221. člen in prvi odstavek 222. člena“.
Doda se nova 18. točka, ki se glasi:
“18. če ne obvesti davčnega organa o nastalih spremembah v izkazu uporabe dobička in kritja izgube (tretji odstavek 199. člena).“
32. člen
Za 226. členom se doda nov 226.a člen, ki se glasi:
“226.a člen
Banka in hranilnica se kaznuje z denarno kaznijo od 1,000.000 do 6,000.000 tolarjev, če pristojnemu davčnemu organu ne pošilja podatkov o računih fizičnih oseb; podatkov o računih fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in pravnih oseb, ki imajo pri njih račune in o poslovanju preko teh računov na način, ki ga določi Vlada Republike Slovenije (drugi in tretji odstavek 26. člena).
Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba banke in hranilnice.“
33. člen
Za 228. členom se doda nov 228.a člen, ki se glasi:
“228.a člen
Prireditelj iger na srečo se kaznuje z denarno kaznijo od 1,000.000 do 6,000.000 tolarjev, če ne obračuna in plača davka na dobitke od iger na srečo ob izplačilu dobitka in če ne predloži obračuna davka (192. člen).
Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba prireditelja iger na srečo.“
34. člen
V 229. členu se v prvem odstavku zneska “500.000 do 6,000.000“ nadomestita z zneskoma “500.000 do 12,000.000“, zneska “1,000.000 do 6,000.000“ pa z zneskoma “1,000.000 do 18,000.000“.
35. člen
V 231. členu se v tretjem odstavku črta besedilo “36. člen, 40. člen, 41. člen, 42. člen, 43. člen in 44. člen zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 - odločba US in 58/95),“.
36. člen
233. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Določbe 209., 210., 212., 214. in 215. člena se začnejo uporabljati z dnem začetka uporabe zakona, ki bo urejal davek na dodano vrednost in zakona, ki bo urejal trošarine.“
37. člen
234. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Določbe 54. in 85. člena se za pravne osebe začnejo uporabljati z dnem uveljavitve zakona, ki bo urejal plačilni promet.“
38. člen
V 235. členu se datum “31.decembra 1998“ nadomesti z besedilom, ki se glasi: “uveljavitve zakona, ki bo urejal plačilni promet“.
39. člen
Določbi 17. in 21. člena tega zakona se uporabljata tudi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 1998.
40. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 278. člen zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90 in 7/93).
41. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1999.
Št. 432-01/94-8/13
Ljubljana, dne 22. decembra 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost