Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1996 z dne 31. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1996 z dne 31. 1. 1996

Kazalo

277. Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV), stran 458.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV)
Razglašam zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. januarja 1996.
Št. 001-22-2/96
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
o prispevkih za socialno varnost (ZPSV)
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem zakonom se določa obračunavanje in plačevanje ter stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, porodniško varstvo in za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: prispevki za socialno varnost) v skladu z zakoni, na podlagi katerih so prispevki uvedeni.
II. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE PRISPEVKOV
2. člen
Prispevke za socialno varnost plačujejo zaposleni, zavarovanci, delodajalci, Republika Slovenija, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Republiški zavod za zaposlovanje in drugi zavezanci (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) skladno z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94), z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 in 13/93), z zakonom o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94 in 73/95) in z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91-popravek, 12/92, 71/93, 2/94 - popravek in 38/94).
3. člen
Zavezanci plačujejo prispevke za socialno varnost iz bruto plače in iz bruto nadomestil plače za čas odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, če ni z zakoni drugače določeno.
Zavezanci, ki so v delovnem razmerju pri domačem delodajalcu in so razporejeni na delo v tujino, plačujejo prispevke za socialno varnost od osnove, od katere se po posebnem zakonu plačuje davek od plač, če ni z zakoni ali mednarodnimi sporazumi drugače določeno.
V osnovo za obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne štejejo drugi prejemki iz delovnega razmerja.
Prispevke za socialno varnost po tem členu obračunavajo delodajalci - izplačevalci plač ob dvigu sredstev za izplačilo plač, plačujejo pa jih v šestih dneh po izplačilu plač, vendar najpozneje do prvega naslednjega izplačila plač.
4. člen
Zavezanci, ki nimajo plače, plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od bruto osnove, ki si jo sami izberejo v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če ni z zakoni drugače določeno.
Zavezanci iz prejšnjega odstavka plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za porodniško varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Prispevke za socialno varnost po prvem in drugem odstavku tega člena plačujejo zavezanci do 15. dne v mesecu za pretekli mesec; zavezanci, ki plačujejo prispevke od osnov, ki si jih sami izberejo, in so tudi delodajalci, plačujejo prispevke v šestih dneh po izplačilu plač.
5. člen
Zavezanci - kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od bruto osnove, ki si jo sami izberejo v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in sicer do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Zavezanci iz prejšnjega odstavka plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje in za porodniško varstvo od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in iz bruto nadomestil v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Prispevke iz prvega in drugega odstavka tega člena plačujejo za družinske člane zavezanci, ki so zavezani za plačevanje davka od dohodka iz kmetijstva.
Zavezanci iz prvega odstavka tega člena, ki plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, plačujejo prispevek za zdravstveno zavarovanje v rokih in na način, določen s posebnim zakonom za plačevanje davka od dohodka iz kmetijstva.
6. člen
Delodajalci plačujejo prispevke za socialno varnost od bruto plač in od bruto nadomestil plač za čas odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, ki bremenijo delodajalce, če z zakoni ni drugače določeno.
Zavezanci za prispevke delodajalcev iz prejšnjega odstavka so tudi zavarovanci, ki nimajo plače, razen zavarovancev iz 5. člena tega zakona.
Prispevki za socialno varnost iz prvega odstavka tega člena se obračunavajo ob dvigu sredstev za izplačilo plač, plačujejo pa se v šestih dneh po izplačilu plač, vendar najpozneje do prvega naslednjega izplačila plač.
Prispevke za socialno varnost iz drugega odstavka tega člena plačujejo zavezanci do 15. dne v mesecu za pretekli mesec; zavezanci, ki so tudi delodajalci pa plačujejo prispevke najpozneje v šestih dneh po izplačilu plač.
Republika Slovenija, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Republiški zavod za zaposlovanje in občine plačujejo prispevke za socialno varnost v rokih, določenih za plačilo prispevkov delodajalcev.
7. člen
Prispevki za socialno varnost delodajalcev in zavezancev iz 4. člena tega zakona se vštevajo med odhodke pred ugotovitvijo dobička.
III. STOPNJE PRISPEVKOV
1. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
8. člen
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačujejo:
– zavarovanci po stopnji                 15,50%
– delodajalci po stopnji                 12,85%
9. člen
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za ožji obseg pravic plačujejo:
– zavarovanci po stopnji                 13,33%
– delodajalci po stopnji                 11,05%
10. člen
Prispevek za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem, plačujejo delodajalci po stopnjah:
– za povečanje od 12 na 14 mesecev po stopnji 4,20%
– za povečanje od 12 na 15 mesecev po stopnji 6,25%
– za povečanje od 12 na 16 mesecev po stopnji 8,40%
– za povečanje od 12 na 17 mesecev po stopnji 10,55%
– za povečanje od 12 na 18 mesecev po stopnji 12,60%
2. Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje
11. člen
Prispevek za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela plačujejo:
1. za vse pravice
– zavarovanci iz 1.,2.,3.,4.,5.,6. in 8. točke prvega odstavka 15. člena 
 zakona o zdravstvenem 
 varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v na-
   daljnjem besedilu: ZZZ) po stopnji              6,36%
– delodajalci za zavarovance iz 1.,2., in 3. točke prvega odstavka 15. člena in zavarovanci iz 4.,5
., 6. in 8. točke prvega odstavka 15. člena 
   ZZZ po stopnji                       6,36%
2. za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino
– Republiški Zavod za zaposlovanje za zavarovance iz 9. točke prvega odstavka 15. člena, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za zavarovance iz 10. točke prvega odstavka 15. člena, Republika Slovenija za zavarovance iz 15., 16. in 19. točke prvega odstavka 15. člena in zavarovanci iz 20. točke prvega odstavka
15. člena ZZZ po stopnji                     5,76%
3. za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov
– zavarovanci iz 7. in 11. točke prvega od-
   stavka 15. člena ZZZ po stopnji               5,21%

3a. za zdravstvene storitve in povračila potnih 
  stroškov kmetje, pri katerih je osnova katastrski
    dohodek od kmetijskih in gozdnihzemljišč, po       18,78%
4. za nadomestila, pogrebnino in posmrtnino
– zavarovanci iz 7. točke prvega odstavka 
   15. člena ZZZ po stopnji                  1,15%
12. člen
Prispevke za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni plačujejo:
1. za vse pravice
– delodajalci za zavarovance iz 1.,2.,3. točke prvega 
 odstavka 15. člena, zavarovanci iz 5., 6., 8. točke 
 prvega odstavka 15. člena ter zavarovanci iz 7. točke
 prvega odstavka 15. člena ZZZ, ki so pokojninsko in 
 invalidsko zavarovani, po stopnji,               0,53%
2. za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino
– Republika Slovenija za zavarovance iz 19
. točke prvega odstavka 15. člena, pravne 
in fizične osebe za primer iz 1. do 9. točke
 17. člena in 18. člena ter zavarovanci iz 
10. točke 17. člena ZZZ po stopnji                0,18%
3. Prispevki za porodniško varstvo
13. člen
Prispevek za porodniško varstvo plačujejo:
– zavarovanci iz prve in druge alinee 1. točke
 48. člena ZZZ po stopnji                    0,10%
– delodajalci po stopnji 0,10%
– zavarovanci iz 4. točke 48. člena ZZZ po stopnji        0,20%
4. Prispevki za zaposlovanje
14. člen
Prispevek za zaposlovanje plačujejo:
– zavarovanci po stopnji                     0,14%
– delodajalci po stopnji                     0,06%
IV. SKUPNE DOLOČBE
15. člen
Glede zastaranja obveznosti za obračun in plačilo prispevkov, ki jih plačujejo zavezanci iz 2. člena tega zakona, razen fizičnih oseb, in glede obresti ter pravice do vračila nepravilno ali preveč plačanih prispevkov in obresti se uporabljajo določbe posebnega zakona, ki se nanašajo na zastaranje pri plačevanju davka od dobička pravnih oseb.
Glede obračunavanja, postopka za odmero in pobiranje ter vračanje prispevkov; prisilne izterjave; odpisa zaradi neizterljivosti; poroštva; zastaranja in kaznovanja se za prispevke, ki jih plačujejo fizične osebe iz 2. člena tega zakona, uporabljajo določbe zakona o dohodnini, če ni s tem zakonom oziroma posebnimi predpisi drugače določeno.
16. člen
Delodajalci, ki niso pravne osebe, so dolžni Republiški upravi za javne prihodke dostaviti obračun prispevkov za socialno varnost in plačilne liste za pri njih zaposlene osebe najkasneje na dan izplačila plač.
Zavezanci iz 4. člena tega zakona so dolžni dostaviti obračun prispevkov za socialno varnost Republiški upravi za javne prihodke najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, če pa so tudi delodajalci, pa v roku iz prejšnjega odstavka.
17. člen
Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov po tem zakonu opravljata agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje in Republiška uprava za javne prihodke v skladu s posebnimi predpisi.
V. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo od 400.000 do 6,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, z denarno kaznijo od 1,000.000 do 6,000.000 tolarjev pa se kaznuje pravna oseba:
– če ne obračuna in ne plača v roku prispevkov za socialno varnost od osnove in na način, kot je določeno v 3., 4. in 6. členu tega zakona in, če nepravilno obračuna in plača prispevke za socialno varnost (3., 4. in 6. člen);
– če ne dostavi ali če ne dostavi v roku Republiški upravi za javne prihodke obračuna prispevkov za socialno varnost oziroma plačilne liste za zaposlene (16. člen).
Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekrške iz prve alinee prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati zakon o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/90, 14/92, 9/92, 10/93, 43/93, 57/93, 64/94), odlok o stopnjah prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Uradni list RS, št. 7/93), odlok o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 16/94) in odlok o stopnji prispevka za porodniško varstvo (Uradni list RS, št. 16/94).
20. člen
Ta zakon začne veljati 1. februarja 1996.
Št. 433-02/96-11/1
Ljubljana, dne 23. januarja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti