Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3824. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2017, stran 13116.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 102. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 17. redni seji dne 21. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Ig za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Ig za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/podskupina kontov/namen
Proračun 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.165.140,98
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.324.683,10
70
DAVČNI PRIHODKI
4.379.420,38
700 Davki na dohodek in dobiček
3.822.975,00
703 Davki na premoženje
424.038,38
704 Domači davki na blago in storitve
132.327,00
706 Drugi davki
80,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
945.262,72
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
122.792,24
711 Takse in pristojbine
6.500,00
712 Globe in druge denarne kazni
60.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
30.600,00
714 Drugi nedavčni prihodki
725.370,48
72
KAPITALSKI PRIHODKI
346.468,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
346.468,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
493.989,88
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
408.275,12
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
85.714,76
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.791.004,83
40
TEKOČI ODHODKI
2.771.264,85
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
436.990,13
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
64.309,03
402 Izdatki za blago in storitve
2.087.956,96
403 Plačila domačih obresti
35.200,00
409 Rezerve
146.808,73
41
TEKOČI TRANSFERI
2.434.992,92
410 Subvencije
157.439,28
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.453.179,04
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
221.221,57
413 Drugi tekoči domači transferi
603.153,03
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.401.943,66
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.401.943,66
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
182.803,40
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
106.976,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
75.827,40
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–625.863,85
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila 
0,00
441 Povečanja kapitalskih deležev in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
145.317,00
50
ZADOLŽEVANJE
145.317,00
500 Domače zadolževanje
145.317,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
325.661,85
55
ODPLAČILA DOLGA
325.661,85
550 Odplačila domačega dolga
325.661,85
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–806.208,70
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–180.344,85
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
625.863,85
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016
806.208,70
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta nora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za namene, določene v tem zakonu,
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
3. števčnina in vzdrževalnina, ki jo zaračuna uporabnikom Režijski obrat občine,
4. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
5. komunalni prispevek in
6. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s področnimi predpisi.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar–junij 2016 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(obveznosti uporabnikov sredstev) 
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale v proračunu dodeljena sredstva.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2017 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov 30 dni po uveljavitvi proračuna.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 94.656,87 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 eur župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se lahko občina v letu 2017 zadolži za 145.317,00 eur.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, v letu 2017 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eur.
12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine – javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2017 ne morejo zadolžiti.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(začasno financiranje v letu 2018) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.
Št. 4101/001/2017
Ig, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost