Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3784. Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov, stran 12991.

  
Na podlagi petega odstavka 71. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
N A V O D I L O 
o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. 
To navodilo določa roke, sestavne dele in način predložitve letnih in zaključnih poročil ter druge podatke, ki jih morajo poslovni subjekti predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) v skladu s prvim, drugim in trinajstim odstavkom 58. člena ter s prvim, drugim, tretjim in sedmim odstavkom 59. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), s četrtim odstavkom 41.a člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), z 29. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), s 30. členom Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1), z 51. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), s 35. členom Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo obveznost pošiljanja podatkov v zvezi z letnimi poročili.
2. 
Poslovni subjekti so gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: družbe), zadruge, samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki), društva, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu: nepridobitne organizacije) in pravne osebe javnega prava, kot jih opredeljujejo predpisi iz prejšnje točke.
3. 
(1) Poslovni subjekti, razen pravnih oseb javnega prava, vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in morajo upoštevati Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije.
(2) Pravne osebe javnega prava sestavijo letna poročila v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10 in 104/11) in pri tem upoštevajo računovodske standarde in enotni kontni načrt.
(3) Točke tega navodila, ki zadevajo majhne družbe, majhne zadruge in majhne podjetnike, se uporabljajo tudi za mikro družbe, mikro zadruge in mikro podjetnike. Izjema od navedenega so mikro kapitalske družbe in zadruge, ki lahko uveljavijo poseben režim za mikro družbe, v skladu z ZGD-1.
II. POENOTENI OBRAZCI LETNIH IN ZAKLJUČNIH POROČIL TER DRUGI PODATKI 
4. 
(1) Poslovni subjekti, razen pravnih oseb javnega prava, predložijo AJPES podatke iz letnih poročil na poenotenem obrazcu Podatki iz bilance stanja iz Priloge 1 in obrazcu Podatki iz izkaza poslovnega izida iz Priloge 2, ki sta sestavni del tega navodila.
(2) Družbe in zadruge predložijo AJPES tudi podatke iz letnih poročil na poenotenem obrazcu Podatki iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube iz Priloge 3, ki je sestavni del tega navodila.
(3) Poslovni subjekti iz prvega in drugega odstavka te točke predložijo podatke v obsegu, kot ga za določeno vrsto poslovnega subjekta opredeljuje prvi stolpec Priloge 1, Priloge 2 in Priloge 3.
(4) Družbe, ki imajo poslovne odnose s tujino, predložijo AJPES podatke na poenotenem obrazcu Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja – podatki o terjatvah in obveznostih do tujine (nerezidentov) iz Priloge 4 in na obrazcu Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida – do tujine iz Priloge 5, ki sta sestavni del tega navodila.
(5) Družbe in zadruge predložijo AJPES tudi podatke na obrazcu Opredelitev družbe, zadruge iz Priloge 6, ki je sestavni del tega navodila. Predloženi podatki vplivajo na obseg in vrsto letnega poročila oziroma na možnost uveljavljanja poenostavitve pri predložitvi.
(6) Društva predložijo AJPES tudi podatke iz letnih poročil na poenotenem obrazcu Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida iz Priloge 7, ki je sestavni del tega navodila.
(7) Nepridobitne organizacije predložijo AJPES tudi podatke iz letnih poročil na poenotenem obrazcu Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida iz Priloge 8, ki je sestavni del tega navodila.
(8) Poenoteni obrazci letnih poročil iz prvega, drugega, šestega in sedmega odstavka te točke so enaki poenotenim obrazcem zaključnih poročil.
(9) AJPES poenotene obrazce iz predhodnih odstavkov te točke vključi v spletni aplikaciji za predložitev letnih in zaključnih poročil.
III. PREDLOŽITEV LETNIH IN ZAKLJUČNIH POROČIL TER DRUGIH PODATKOV ZA DRŽAVNO STATISTIKO IN JAVNO OBJAVO OZIROMA ZA ZAGOTOVITEV JAVNOSTI PODATKOV 
5. 
Poslovni subjekti predložijo podatke iz letnih in zaključnih poročil na poenotenih obrazcih za namen državne statistike in javne objave oziroma za zagotovitev javnosti podatkov.
1. Letna poročila družb in zadrug
1.1 Letno poročilo in drugi podatki družb in zadrug, ki niso zavezane k reviziji letnih poročil ali k preiskavi letnih računovodskih izkazov
6. 
(1) Majhne družbe, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranem trgu, predložijo AJPES:
a) za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta:
– podatke iz prvega in drugega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3) v obsegu, določenem v tretjem odstavku 4. točke tega navodila,
– dodatne podatke iz četrtega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 4, Priloga 5),
– podatke o opredelitvi družbe, zadruge iz petega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 6);
b) za javno objavo v roku treh mesecev po koncu poslovnega leta:
– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in pojasnila k izkazom, ki vsebujejo tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditev dobička ali obravnavanje izgube.
(2) Majhne družbe iz prejšnjega odstavka te točke, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom za državno statistiko iz prejšnjega odstavka te točke, priložijo pojasnila k izkazom in izjavo iz Priloge 9a, ki je sestavni del tega navodila. S to poenostavitvijo izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
(3) Mikro kapitalske družbe, ki lahko uveljavijo poseben režim za mikro družbe v skladu s 70.a členom ZGD-1, pri predložitvi upoštevajo prvi in drugi odstavek te točke. Za javno objavo niso dolžne predložiti pojasnil k izkazom, ampak na koncu bilance stanja razkrijejo informacije (določene s 70.a členom ZGD-1) ter predložijo predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditev dobička ali obravnavanje izgube.
7. 
(1) Vse osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti neomejeno odgovarja vsaj ena fizična oseba, predložijo AJPES:
a) za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta:
– podatke iz prvega in drugega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3) v obsegu, določenem v tretjem odstavku 4. točke tega navodila,
– dodatne podatke iz četrtega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 4, Priloga 5),
– podatke o opredelitvi družbe, zadruge iz petega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 6);
b) za javno objavo v roku treh mesecev po koncu poslovnega leta:
– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.
(2) Osebne družbe iz prejšnjega odstavka te točke, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom za državno statistiko iz prejšnjega odstavka te točke, priložijo izjavo iz Priloge 9a, ki je sestavni del tega navodila. S to poenostavitvijo izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
8. 
(1) Majhne zadruge, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranem trgu, predložijo AJPES:
a) za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta:
– podatke iz prvega in drugega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3) v obsegu, določenem v tretjem odstavku 4. točke tega navodila,
– podatke o opredelitvi družbe, zadruge iz petega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 6);
b) za javno objavo v roku osmih mesecev po koncu poslovnega leta:
– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in pojasnila k izkazom, ki vsebujejo tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditev dobička ali obravnavanje izgube.
(2) Majhne zadruge iz prejšnjega odstavka te točke, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom za državno statistiko iz prejšnjega odstavka te točke, priložijo pojasnila k izkazom in izjavo iz Priloge 9a, ki je sestavni del tega navodila. S to poenostavitvijo izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
(3) Mikro zadruge, ki lahko uveljavijo poseben režim za mikro družbe, pri predložitvi smiselno upoštevajo tretji odstavek 6. točke tega navodila.
1.2 Letno poročilo in drugi podatki družb in zadrug, ki so zavezane k reviziji letnih poročil ali k preiskavi letnih računovodskih izkazov
9. 
(1) Majhne kapitalske družbe, zavezane k preiskavi letnih računovodskih izkazov v skladu s 57. členom ZGD-1, predložijo AJPES:
a) za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta:
– podatke iz prvega in drugega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3) v obsegu, določenem s tretjim odstavkom 4. točke tega navodila,
– dodatne podatke iz četrtega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 4, Priloga 5),
– podatke o opredelitvi družbe, zadruge iz petega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 6);
b) za javno objavo v roku osmih mesecev po koncu poslovnega leta:
– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, pojasnila k izkazom, ki vsebujejo tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditev dobička ali obravnavanje izgube ter revizijsko mnenje o računovodskih izkazih in hkrati
– potrditev pravilnosti podatkov za državno statistiko (predloženi pod a v tem odstavku te točke) ali njihov popravek, če so se podatki spremenili po opravljeni preiskavi letnih računovodskih izkazov.
(2) Velike in srednje kapitalske družbe ter dvojne družbe, zavezane k reviziji letnih poročil v skladu s 57. členom ZGD-1, predložijo AJPES:
a) za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta:
– podatke iz prvega in drugega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3) v obsegu, določenem v tretjem odstavku 4. točke tega navodila,
– dodatne podatke iz četrtega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 4, Priloga 5),
– podatke o opredelitvi družbe, zadruge iz petega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 6);
b) za javno objavo v roku osmih mesecev po koncu poslovnega leta:
– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, pojasnila k izkazom, ki vsebujejo tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditev dobička ali obravnavanje izgube, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala, poslovno poročilo ter revizorjevo poročilo in hkrati
– potrditev pravilnosti podatkov za državno statistiko (predloženi pod a v tem odstavku te točke) ali njihov popravek, če so se podatki spremenili po opravljeni reviziji letnih računovodskih izkazov.
(3) Banke, hranilnice in zavarovalnice predložijo AJPES letno poročilo iz prejšnjega odstavka te točke le za javno objavo.
10. 
(1) Majhne zadruge, zavezane k preiskavi letnih računovodskih izkazov v skladu s 57. členom ZGD-1, predložijo AJPES:
a) za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta:
– podatke iz prvega in drugega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3) v obsegu, določenem v tretjem odstavku 4. točke tega navodila,
– podatke o opredelitvi družbe, zadruge iz petega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 6);
b) za javno objavo v roku osmih mesecev po koncu poslovnega leta:
– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, pojasnila k izkazom, ki vsebujejo tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditev dobička ali obravnavanje izgube ter revizijsko mnenje o računovodskih izkazih in hkrati
– potrditev pravilnosti podatkov za državno statistiko (predloženi pod a v tem odstavku te točke) ali njihov popravek, če so se podatki spremenili po opravljeni preiskavi letnih računovodskih izkazov.
(2) Velike in srednje zadruge, zavezane k reviziji letnih poročil v skladu s 57. členom ZGD-1, predložijo AJPES:
a) za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta:
– podatke iz prvega in drugega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3) v obsegu, določenem v tretjem odstavku 4. točke tega navodila,
– podatke o opredelitvi družbe, zadruge iz petega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 6);
b) za javno objavo v roku osmih mesecev po koncu poslovnega leta:
– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, pojasnila k izkazom, ki vsebujejo tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditev dobička ali obravnavanje izgube, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala, poslovno poročilo ter revizorjevo poročilo in hkrati
– potrditev pravilnosti podatkov za državno statistiko (predloženi pod a v tem odstavku te točke) ali njihov popravek, če so se podatki spremenili po opravljeni reviziji letnih računovodskih izkazov.
1.3 Konsolidirano letno poročilo družb in zadrug
11. 
Družbe (tudi banke, hranilnice in zavarovalnice) in zadruge, zavezane k predložitvi konsolidiranega letnega poročila v skladu s 56. členom ZGD-1, v osmih mesecih po koncu poslovnega leta predložijo AJPES za javno objavo konsolidirano letno poročilo, ki obsega konsolidirano bilanco stanja, konsolidiran izkaza poslovnega izida, konsolidiran izkaz drugega vseobsegajočega donosa, konsolidiran izkaz denarnih tokov in konsolidiran izkaz gibanja kapitala ter prilogo h konsolidiranim računovodskim izkazom, ki vsebuje tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube ter konsolidirano poslovno poročilo skupine družb in zadrug, vključenih v konsolidacijo.
1.4 Poročilo o plačilih vladam družb in zadrug
12. 
Velike kapitalske družbe in velike zadruge v osmih mesecih po koncu poslovnega leta predložijo AJPES poročilo o plačilih vladam za javno objavo v skladu s 70.b členom ZGD-1.
2. Letna poročila podjetnikov
13. 
(1) Podjetniki, razen podjetnikov, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, predložijo AJPES:
a) za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta:
– podatke iz prvega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 1, Priloga 2) v obsegu, določenem v tretjem odstavku 4. točke tega navodila;
b) za javno objavo v roku treh mesecev po koncu poslovnega leta:
– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.
(2) Majhni podjetniki lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom za državno statistiko iz prejšnjega odstavka te točke priložijo izjavo iz Priloge 9a, ki je sestavni del tega navodila. S to poenostavitvijo izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
(3) Srednji in veliki podjetniki predložijo AJPES poleg podatkov iz prvega odstavka te točke za javno objavo tudi izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala, pojasnila k izkazom ter poslovno poročilo.
3. Letna poročila društev
14. 
(1) Društva, nezavezana k revidiranju računovodskih izkazov, predložijo AJPES:
a) za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta:
– podatke iz prvega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 1, Priloga 2) v obsegu, določenem v tretjem odstavku 4. točke tega navodila,
– podatke iz šestega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 7);
b) za javno objavo v roku treh mesecev po koncu poslovnega leta:
– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, dodatne podatke k izkazu poslovnega izida, pojasnila k izkazom in poročilo o poslovanju društva.
(2) Društva iz prejšnjega odstavka te točke lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom za državno statistiko iz prejšnjega odstavka te točke priložijo pojasnila k izkazom, poročilo o poslovanju društva in izjavo iz Priloge 9b, ki je sestavni del tega navodila. S to poenostavitvijo izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
(3) Društva, zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, predložijo AJPES:
a) za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta:
– podatke iz prvega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 1, Priloga 2) v obsegu, določenem v tretjem odstavku 4. točke tega navodila,
– podatke iz šestega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 7);
b) za javno objavo v roku osmih mesecev po koncu poslovnega leta:
– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, dodatne podatke k izkazu poslovnega izida, pojasnila k izkazom in poročilo o poslovanju društva ter oceno revizorja.
4. Letna poročila nepridobitnih organizacij
15. 
(1) Nepridobitne organizacije predložijo AJPES:
a) za državno statistiko v roku dveh mesecev po koncu koledarskega leta:
– podatke iz prvega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 1, Priloga 2) v obsegu, določenem v tretjem odstavku 4. točke tega navodila,
– podatke iz sedmega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 8);
b) za zagotovitev javnosti podatkov v roku dveh mesecev po koncu poslovnega leta:
– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, dodatne podatke k izkazu poslovnega izida, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo.
(2) Mikro in majhne nepridobitne organizacije lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za zagotovitev javnosti podatkov tako, da podatkom za državno statistiko iz prejšnjega odstavka te točke priložijo pojasnila k izkazom, poslovno poročilo in izjavo iz Priloge 9c, ki je sestavni del tega navodila. S to poenostavitvijo izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila tako za zagotovitev javnosti podatkov kakor tudi za državno statistiko.
(3) Nepridobitne organizacije, ki so politične stranke predložijo AJPES letno poročilo v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta v skladu s 24. členom Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14).
(4) Mikro in majhne politične stranke, lahko uveljavijo poenostavitev iz drugega odstavka te točke, če v okviru pojasnil k izkazom, predložijo tudi obrazce, določene s Pravilnikom o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank (Uradni list RS, št. 50/14).
5. Letna poročila pravnih oseb s statusom socialnega podjetja
16. 
(1) Pravne osebe s statusom socialnega podjetja predložijo AJPES letno poročilo v skladu z 22. členom Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1I), ki obsega tudi poslovno poročilo socialnega podjetja in oceno nadzornega organa.
(2) Pravne osebe s statusom socialnega podjetja lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo oziroma zagotovitve javnosti podatkov tako, da podatkom za državno statistiko iz predhodnih točk tega navodila za družbe, zadruge, društva in nepridobitne organizacije, priložijo izjavo iz Priloge 10a ali Priloge 10b ali Priloge 10c, ki so sestavni del tega navodila, ter sestavna dela iz prejšnjega odstavka te točke.
(3) Mikro kapitalske družbe in mikro zadruge s statusom socialnega podjetja pri uveljavljanju poenostavitve predložijo pojasnila k izkazom in ne razkritij informacij, iz 70.a člena ZGD-1.
6. Letna poročila pravnih oseb javnega prava
17. 
(1) Pravne osebe javnega prava predložijo za namen javne objave in državne statistike letno poročilo, sestavljeno iz računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila v dveh mesecih po koncu koledarskega leta.
(2) Neposredni in posredni proračunski uporabniki izpolnijo tudi obrazec Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ.
(3) Upravljavci sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države ali občin v skladu s 3. členom Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09) predložijo AJPES računovodsko poročilo, sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom.
7. Zaključna poročila pred začetkom stečaja, likvidacije in v drugih primerih prenehanja
18. 
(1) Družbe in zadruge, nad katerimi se v koledarskem letu začne postopek stečaja ali likvidacije ter podjetniki, nad katerimi se v koledarskem letu začne postopek stečaja, morajo izdelati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida na dan pred začetkom tega postopka. V drugih primerih prenehanja morajo izdelati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida v skladu z roki, določenimi z zakonom, ki ureja davčni postopek.
(2) Družbe, zadruge in podjetniki morajo predložiti AJPES bilanco stanja in izkaz poslovnega izida tako za namen državne statistike kot javne objave v rokih, ki jih za njihovo predložitev določa zakon, ki ureja davčni postopek.
19. 
Društva morajo v primeru statusne spremembe ali prenehanja predložiti AJPES zaključno poročilo za namen državne statistike in javne objave, v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju.
20. 
(1) Nepridobitne organizacije, ki so politične stranke, morajo v primeru statusne spremembe ali prenehanja predložiti zaključno poročilo za namen državne statistike in javne objave v roku dveh mesecev po spremembi ali prenehanju.
(2) Zaključna poročila na poenotenih obrazcih lahko predložijo tudi nepridobitne organizacije, ki niso politične stranke.
21. 
(1) Poslovni subjekti, razen pravnih oseb javnega prava, nezavezani k reviziji statusnega preoblikovanja, predložijo AJPES zaključna poročila iz 18., 19. in 20. točke:
a) za državno statistiko: podatke iz prvega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 1, Priloga 2) v obsegu, določenem v tretjem odstavku 4. točke tega navodila. Društva predložijo tudi podatke iz šestega odstavka 4. točke (Priloga 7), nepridobitne organizacije pa iz sedmega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 8);
b) za javno objavo oziroma zagotovitev javnosti podatkov: zaključno poročilo, ki obsega bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, društva in nepridobitne organizacije pa tudi dodatne podatke k izkazu poslovnega izida.
(2) Poslovni subjekti iz prejšnjega odstavka te točke lahko izpolnijo obveznost predložitve zaključnega poročila za javno objavo oziroma zagotovitev javnosti podatkov tako, da podatkom za državno statistiko iz prejšnjega odstavka te točke, priložijo izjavo iz Priloge 9č, ki je sestavni del tega navodila. S to poenostavitvijo izpolnijo obveznost predložitve zaključnega poročila tako za javno objavo oziroma zagotovitev javnosti podatkov kakor tudi za državno statistiko.
(3) Družbe, zadruge in podjetniki, zavezani k reviziji statusnega preoblikovanja, predložijo AJPES:
a) za državno statistiko: podatke iz prvega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 1, Priloga 2) v obsegu, določenem v tretjem odstavku 4. točke tega navodila. Društva in nepridobitne organizacije predložijo tudi podatke iz šestega ali sedmega odstavka 4. točke tega navodila (Priloga 7 ali Priloga 8);
b) za javno objavo oziroma zagotovitev javnosti podatkov: zaključno poročilo v skladu z ZGD-1.
IV. NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH IN ZAKLJUČNIH POROČIL TER DRUGIH PODATKOV 
22. 
(1) Poslovni subjekti predložijo podatke iz letnega poročila ter druge podatke na poenotenih obrazcih izključno prek spletne aplikacije AJPES:
– z neposrednim vnosom podatkov ali
– z uvozom XML datoteke, ki jo pripravijo iz Excelove preglednice oziroma jo izdelajo sami v skladu s kontrolno shemo XSD, na podlagi katere so za posamezno vrsto poslovnega subjekta pripravljeni tudi vzorci XML in objavljeni na spletnem portalu AJPES.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka te točke predloži uporabnik, ki se mora predhodno:
– prijaviti ali brezplačno registrirati ter
– vključiti v sistem e-Pooblastil, ki preverja pravice uporabnikov za predložitev podatkov.
(3) Družbe, zadruge, društva in nepridobitne organizacije, ki uveljavijo poenostavitev, predložijo pojasnila k izkazom skupaj s poenotenimi obrazci, in sicer:
– z uvozom XML datoteke,
– z neposrednim vnosom podatkov ali
– z uvozom PDF datoteke.
Na enak način predložijo društva poročilo o poslovanju društva, nepridobitne organizacije pa poslovno poročilo.
(4) Poslovni subjekti, razen pravnih oseb javnega prava, ki ne uveljavijo ali ne morejo uveljaviti poenostavitve pri predložitvi letnega poročila, morajo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko predložiti na način, opisan v prvem odstavku te točke, letno poročilo za javno objavo pa v obliki PDF datoteke.
(5) Družbe in zadruge po opravljeni preiskavi ali reviziji letnih računovodskih izkazov popravijo predložene podatke za državno statistiko na način, opisan v prvem odstavku te točke. V primeru, da se predloženi podatki iz prejšnjega stavka niso spremenili, to potrdijo v spletni aplikaciji AJPES.
(6) Pravne osebe javnega prava predložijo:
– računovodske izkaze in obrazec Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ z neposrednim vnosom podatkov,
– pojasnila k izkazom in poslovno poročilo pa z uvozom PDF datoteke.
(7) Poslovni subjekti potrdijo podatke iz prvega, tretjega, četrtega in petega odstavka te točke:
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše zastopnik poslovnega subjekta in ga predložijo izpostavi AJPES osebno ali pošljejo po pošti s povratnico.
Pravne osebe javnega prava potrdijo podatke iz šestega odstavka te točke s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
(8) Družbe in zadruge predložijo poročilo o plačilih vladam v obliki PDF datoteke, ki jo potrdijo s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
(9) Poslovni subjekti, razen pravnih oseb javnega prava, predložijo podatke iz zaključnih poročil na poenotenih obrazcih prek spletne aplikacije za predložitev zaključnih poročil. V primeru uveljavljanja poenostavitve upoštevajo prvi odstavek te točke, v primeru ne uveljavljanja pa četrti odstavek te točke. Zaključna poročila potrdijo na način iz sedmega odstavka te točke.
(10) Poslovni subjekti predložijo letno in zaključno poročilo v slovenskem jeziku. Družbe in zadruge lahko predložijo letno poročilo za javno objavo tudi v katerem od uradnih jezikov Evropske unije, če je predhodno predloženo v slovenskem jeziku.
(11) Poslovni subjekti, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, lahko predložijo letna in zaključna poročila ter druge podatke na izpostavah AJPES.
(12) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih in zaključnih poročil, elektronskim podpisovanjem, uporabo spletne aplikacije in Excelovih preglednic, so objavljena na spletnem portalu AJPES.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
23. 
Z uveljavitvijo tega navodila prenehajo veljati:
– Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/08, 8/09, 107/09 in 109/10),
– Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (Uradni list RS, št. 7/08, 8/09, 107/09 in 109/10),
– Navodilo o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 7/08, 8/09 in 109/10) in
– Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 109/10).
24. 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov za leto 2016.
Št. 007-51/2016
Ljubljana, dne 23. decembra 2016
EVA 2016-1611-0145
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.
Predsednica 
Sveta AJPES 

AAA Zlata odličnost