Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3779. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 12947.

  
Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF, 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 86/14 in 90/15) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16 in 45/16) se 29. člen črta.
2. člen 
V 47. členu se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1754 z dne 6. oktobra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 285 z dne 30. 10. 2015, str. 1)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1821 z dne 6. oktobra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 294 z dne 28. 10. 2016, str. 1)«.
3. člen 
V prvem odstavku 48. člena se 29. točka spremeni tako, da se glasi:
»29. preparati za zaslajevanje (tarifni oznaki: 3824 99 92 in 3824 99 93) in dietetična sol pod tarifno oznako 3824 99 96.«.
4. člen 
V četrtem odstavku 49. člena se besedilo »(tarifna oznaka: 34 01)« nadomesti z besedilom »(tarifna oznaka: 3401)«.
5. člen 
V prvem odstavku 50. člena se v 7. točki besedilo »in 84 14 59« nadomesti z besedilom »in 8414 59«.
V 9. točki se besedilo »pletene mrežaste spodnje hlače za namestitev inkontinenčnih vložkov (pod tarifnimi oznakami 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00 in 9619 00 51)« nadomesti z besedilom »pletene mrežaste spodnje hlače za namestitev inkontinenčnih vložkov (pod tarifnimi oznakami 6108 21 00, 6108 22 00 in 6108 29 00)«.
V šestem odstavku se besedilo »(64. poglavje carinske tarife)« nadomesti z besedilom »(64. poglavje kombinirane nomenklature)«.
6. člen 
V drugem odstavku 82. člena se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
7. člen 
V prvem odstavku 83. člena se v prvi in drugi alineji beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
V četrti alineji se beseda »skupnostnega« nadomesti z besedo »unijskega«.
8. člen 
84. člen se spremeni tako, da se glasi:
»84. člen 
(53. člen ZDDV-1) 
(1) Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije iz a), c) in d) točke 53. člena ZDDV-1, mora v svojem knjigovodstvu za oprostitev plačila DDV zagotoviti vsa potrebna dokazila, ki dokazujejo, da plovilo, ki opravlja prevoz potnikov za plačilo ali je namenjeno opravljanju komercialne, industrijske ali ribiške dejavnosti, opravlja zadevno gospodarsko dejavnost na odprtem morju.
(2) Za dokazila iz prejšnjega odstavka se šteje izjava o plovbi, ki se ji predložijo obrazci in potrdila, določeni v skladu z zakonodajo, ki ureja pomorstvo (ISPS najava ladje, podatki o prihodu ali odhodu plovila …), ali se ji predložijo drugi ustrezni dokumenti, ki dokazujejo, da plovilo, ki opravlja prevoz potnikov za plačilo ali je namenjeno opravljanju komercialne, industrijske ali ribiške dejavnosti, opravlja zadevno gospodarsko dejavnost dejansko in pretežno na odprtem morju.
(3) Za storitve iz d) točke 53. člena ZDDV-1, ki so namenjene neposredno plovilom oziroma njihovemu tovoru, se štejejo na primer: storitve vleke plovil iz a) točke 53. člena ZDDV-1, storitve pilotiranja teh in njihovega privezovanja, storitve nakladanja, razkladanja ali prekladanja njihovega tovora, vključno z osebno prtljago potnikov, in druge storitve za vzdrževanje tovora v dobrem stanju.
(4) Storitev iz prejšnjega odstavka je lahko oproščena plačila DDV v skladu z d) točko 53. člena ZDDV-1 le, če lahko izvajalec dokaže, da je storitev neposredno povezana s potrebami plovil iz a) točke 53. člena ZDDV-1 oziroma njihovega tovora.
(5) Med storitve drugega oskrbovanja zrakoplovov iz e) točke 53. člena ZDDV-1 se med drugim šteje tudi oskrbovanje zrakoplovov z blagom, ki je namenjeno, da se porabi med poletom oziroma med poletom proda ali brezplačno razdeli potnikom.«.
9. člen 
Drugi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za mineralna olja je davčno skladišče prostor, opredeljen kot trošarinsko skladišče v skladu z zakonom, ki ureja trošarino.«.
10. člen 
V tretjem odstavku 87. člena se besedi »Carinski organ« nadomestita z besedama »Davčni organ«.
11. člen 
V prvem odstavku 88. člena se v tretji alineji besedi »carinski organ« nadomestita z besedama »davčni organ«.
12. člen 
V drugem odstavku 93. člena se besedi »carinski organ« nadomestita z besedama »davčni organ«.
13. člen 
Tretji odstavek 96. člena se črta.
14. člen 
V drugem odstavku 117. člena se v tretji alineji beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
15. člen 
V drugem odstavku 120. člena se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
16. člen 
V drugem odstavku 157. člena se besedilo »z veljavnimi« nadomesti z besedilom »s carinskimi«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če carinski organ v skladu s carinskimi predpisi zahteva predložitev instrumenta zavarovanja za plačilo nastalega carinskega dolga ali bi ga lahko zahteval, če ne bi bila za zadevno blago predpisana carinska stopnja 'prosto', mora predloženi instrument zavarovati tudi plačilo DDV. Kadar carinski organ v skladu s carinskimi predpisi zahteva predložitev zavarovanja za carinski dolg, ki lahko nastane, lahko carinski organ zahteva predložitev instrumenta zavarovanja tudi za zavarovanje plačila DDV.«.
17. člen 
Priloga XVII (obrazec DDV-Iz) se nadomesti z novo Prilogo XVII (obrazec DDV-Iz), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.
Št. 007-678/2016/40
Ljubljana, dne 23. decembra 2016
EVA 2016-1611-0106
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost