Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3778. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka, stran 12946.

  
Na podlagi sedmega odstavka 58. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o vsebini, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka 
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16, v nadaljevanju: ZDavP-2) šteje za plačnika davka.
2. člen 
(1) Osebe, ki se po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2 ne štejejo za plačnika davka, davčnemu organu hkrati s plačilom dohodka dostavijo podatke o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku istega člena šteje za plačnika davka.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena obveznost dostave podatkov po tem členu ne velja za izdajatelja nematerializiranega finančnega instrumenta v primeru, ko dohodek iz nematerializiranega finančnega instrumenta (v nadaljnjem besedilu: NFI), ki ima vir v Republiki Sloveniji, plača na fiduciarni denarni račun centralne klirinško depotne družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ga prejme za tuji račun.
(3) Če centralna klirinško depotna družba s sedežem v Republiki Sloveniji dohodek iz drugega odstavka tega člena plača svojim posamičnim članom, ki tak dohodek prejmejo za tuji račun in se po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2 štejejo za plačnike davka, mora centralna klirinško depotna družba s sedežem v Republiki Sloveniji davčnemu organu dostaviti tudi podatke o izdajatelju in dohodku, prejetem od izdajatelja.
(4) Obrazec za dostavo podatkov iz prvega odstavka tega člena (Podatki o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka (POPD)), je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.
3. člen 
(1) Podatki iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika so:
1. osnovni podatki:
a) datum izplačila dohodka,
b) številka transakcije,
2. podatki o osebi, ki izplača dohodek in se ne šteje za plačnika davka po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2:
a) vrsta osebe, ki izplača dohodek:
– oseba iz 1. točke prvega odstavka 58. člena ZDavP-2,
– oseba iz 2. točke prvega odstavka 58. člena ZDavP-2,
– oseba iz 6. točke prvega odstavka 58. člena ZDavP-2,
– oseba iz 7. točke prvega odstavka 58. člena ZDavP-2,
– centralna klirinško depotna družba s sedežem v RS, kadar od izdajatelja NFI na svoj fiduciarni denarni račun prejme dohodek iz NFI z virom v Sloveniji, ter tak dohodek izplača svojim posamičnim članom, ki ga prejmejo za tuji račun in se po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2 štejejo za plačnike davka,
b) identifikacijski podatki (davčna številka, firma, sedež),
c) podatki o odgovorni osebi za dostavo podatkov (ime in priimek, kontaktni podatki (telefonska številka ali e-naslov)),
3. podatki o izdajatelju NFI in dohodku, prejetem od izdajatelja:
a) identifikacijski podatki izdajatelja (davčna številka, firma, sedež),
b) podatki o dohodku:
– datum izplačila dohodka na fiduciarni denarni račun pri centralno klirinško depotni družbi,
– vrsta dohodka,
– količina NFI,
– oznaka NFI,
– ime NFI,
– znesek dohodka v EUR (s centi),
4. podatki o plačniku davka in dohodku:
a) identitikacijski podatki osebe, ki se šteje za plačnika davka po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2 (davčna številka, firma),
b) podatki o dohodku, izplačanem osebi, ki se šteje za plačnika davka po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2:
– vrsta dohodka,
– količina NFI,
– oznaka NFI,
– ime NFI,
– znesek dohodka v EUR (s centi).
(2) Datum izplačila dohodka iz 1.a) točke prvega odstavka tega člena je datum, ko oseba, ki izplača dohodek in se ne šteje za plačnika davka po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2, plača dohodek osebi, ki se šteje za plačnika davka po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2.
(3) Številko transakcije iz 1.b) točke prvega odstavka tega člena določi oseba, ki se ne šteje za plačnika davka po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2. Številko določi za vsako posamezno izplačilo dohodka na naslednji način: DŠDŠDŠDŠ DDMMLLLL SKLIC. Pri tem se pod DŠDŠDŠDŠ navede davčna številka osebe, ki izplača dohodek in se ne šteje za plačnika davka po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2, pod DDMMLLLL se navede datum izplačila dohodka iz 1.a) točke prvega odstavka tega člena in pod SKLIC trimestno numerično število, ki je zaporedna številka izplačila dohodka na dan izplačila. Na navedeni način se določi številka transakcije tudi v primeru, ko centralna klirinško depotna družba s sedežem v Republiki Sloveniji dohodek iz NFI, ki ima vir v Republiki Sloveniji, izplača svojim posamičnim članom, ki ga prejmejo za tuji račun in se po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2 štejejo za plačnike davka.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena je številka transakcije iz 1.b) točke prvega odstavka tega člena – v primeru, ko je oseba, ki izplača dohodek in se ne šteje za plačnika davka po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2, druga oseba iz 7. točke prvega odstavka 58. člena ZDavP-2 (to je oseba, ki za tuji račun prejme dohodek iz NFI in ni centralna klirinško depotna družba iz četrtega odstavka tega člena) – enaka številki transakcije, ki jo je ta oseba prejela od osebe iz 6. ali 7. točke prvega odstavka 58. člena, ki ji je izplačala dohodek iz NFI. To je številka transakcije, ki jo je oseba iz 6. ali 7. točke prvega odstavka 58. člena ZDavP-2 vpisala na obrazec POPD – ki ga je morala vložiti hkrati s plačilom dohodka osebi, ki za tuji račun prejme dohodek iz NFI – v primeru, ko se po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2 ne šteje za plačnika davka.
(5) Podatki iz 3. točke prvega odstavka tega člena se dostavijo le, če je oseba, ki izplača dohodek, oseba iz pete alineje 2.a) točke prvega odstavka tega člena.
(6) Vrste dohodka iz druge alineje 3.b) točke prvega odstavka tega člena so dividende, obresti ali druga vrsta dohodka.
(7) Količina NFI iz tretje alineje 3.b) točke prvega odstavka tega člena je celotna količina NFI, iz katerih izvira dohodek, ki ga je izdajatelj NFI na dan izplačila dohodka izplačal centralni klirinško depotni družbi.
(8) Oznaka NFI iz četrte alineje 3.b) točke in tretje alineje 4.b) točke prvega odstavka tega člena je ISIN koda oziroma trgovalna koda NFI.
(9) Podatek o imenu NFI iz pete alineje 3.b) točke prvega odstavka tega člena se dostavi, če ni oznake NFI iz osmega odstavka tega člena.
(10) Znesek dohodka iz šeste alineje 3.b) točke prvega odstavka tega člena je celoten znesek dohodka, ki ga je izdajatelj NFI na dan izplačila dohodka izplačal centralni klirinški depotni družbi.
(11) Vrste dohodka iz prve alineje 4.b) točke prvega odstavka tega člena so: nagrade, obresti, obresti iz NFI, dividende ali druga vrsta dohodka.
(12) Podatki o količini NFI, oznaki NFI ter imenu NFI iz 4.b) točke prvega odstavka tega člena se dostavijo le v primeru izplačila dohodka iz NFI. Količina NFI je količina NFI, iz katerih izvira posamezni dohodek.
4. člen 
Podatki se pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si hkrati s plačilom dohodka.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka (Uradni list RS, št. 50/10).
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati 6. februarja 2017.
Št. 007-691/2016/17
Ljubljana, dne 21. decembra 2016
EVA 2016-1611-0110
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost