Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3574. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg s svežim sadjem, stran 12297.

  
Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o tržno informacijskem sistemu za trg s svežim sadjem 
1. člen 
Ta pravilnik določa način sporočanja podatkov, osebe, ki morajo posredovati podatke, vrsto, obseg in pogostnost zbiranja podatkov o prodanih količinah in cenah svežega sadja, ki je pridelano v Republiki Sloveniji, in sicer breskev, hrušk, jabolk in jagod (v nadaljnjem besedilu: sadje).
2. člen 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) spremlja gibanje prodanih količin in cen sadja, ki je bilo pridelano v Republiki Sloveniji ter prodano pri tistih pridelovalcih, ki dosegajo predpisan obseg pridelave (v nadaljnjem besedilu: pridelovalci), in sicer:
– za breskve kakovostnega razreda I, velikosti najmanj 56 mm oziroma 85 g, če obseg skupnih površin breskev, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: register), dosega najmanj 3 ha;
– za hruške kakovostnega razreda I, velikosti 70 mm ali več, če obseg skupnih površin hrušk, vpisanih v register, dosega najmanj 5 ha;
– za jabolka kakovostnega razreda I, velikosti 65 mm ali več, če obseg skupnih površin jabolk, vpisanih v register, dosega najmanj 10 ha;
– za jagode, kakovostnega razreda I, če obseg skupnih površin jagod, vpisanih v register, dosega najmanj 5 ha.
3. člen 
(1) Vsako leto Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) do 5. decembra pošlje na agencijo seznam pridelovalcev, ki na dan 1. decembra dosegajo obseg površin iz prejšnjega člena in so v prihodnjem letu zavezanci za sporočanje prodanih količin in cen sadja ter vrsto embalaže, v katero je sadje pakirano (v nadaljnjem besedilu: vrsta embalaže).
(2) Agencija pošlje najpozneje do 20. decembra pridelovalcem obvestilo, da so v prihodnjem letu zavezanci za sporočanje prodanih količin in cen sadja ter vrste embalaže.
(3) Če je pridelovalec član organizacije proizvajalcev ali zadruge, sporoča količine in cene ter vrsto embalaže sadja za pridelovalca organizacija proizvajalcev ali zadruga.
(4) Pridelovalec lahko za sporočanje pooblasti drugo pravno ali fizično osebo ter pooblastilo nemudoma predloži agenciji.
4. člen 
(1) Pridelovalec mora agenciji sporočati količine in ceno sadja ter vrsto embalaže za tiste dni, ko dnevno prodana količina sadja, ki je v skladu z zahtevami iz 2. člena tega pravilnika, presega 300 kg.
(2) Dnevno prodana količina sadja je tista količina, ki je istega dne odpremljena kupcu.
(3) Pridelovalec, ki ni sporočil nobenih količin in cen sadja ter vrste embalaže, mora do konca koledarskega leta agencijo obvestiti o razlogih, zaradi katerih ni dosegel za sporočanje predpisane prodane količine sadja iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(1) Pridelovalec sporoča agenciji zahtevane podatke na obrazcu POROČANJE PRIDELOVALCEV iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pridelovalec pri sporočanju cene predhodno odšteje s tem pravilnikom določeno pavšalno vrednost embalaže, navedeno v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Pridelovalec sporoča dnevne cene in količine sadja ter vrsto embalaže vsak teden v torek, do 12. ure, za prodajo v obdobju preteklega tedna od vključno ponedeljka do nedelje.
(4) Pridelovalec sporoča podatke agenciji iz tega člena elektronsko prek spletnega portala agencije.
(5) Agencija mora posredovati podatke na ministrstvo vsak teden v sredo do 12. ure za pretekli teden.
6. člen 
Pridelovalec mora najmanj 18 mesecev hraniti vse podatke in dokumente, na podlagi katerih je poročal agenciji, ter jih kadarkoli dati na vpogled pristojni inšpekcijski službi.
7. člen 
Ne glede na prvi odstavek 3. člena tega pravilnika pošlje ministrstvo v enem mesecu po uveljavitvi tega pravilnika na agencijo seznam pridelovalcev, ki dosegajo obseg površin iz 2. člena tega pravilnika in so v letu 2017 zavezanci za sporočanje prodanih količin in cen sadja ter vrste embalaže. Agencija pošlje v 20 dneh po prejemu seznama pridelovalcem obvestilo, da so v letu 2017 pridelovalci za sporočanje prodanih količin in cen sadja ter vrste embalaže.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tržno-informacijskem sistemu za trg s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 10/04, 66/04 in 45/08 – ZKme-1).
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-504/2014
Ljubljana, dne 12. decembra 2016
EVA 2014-2330-0223
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost