Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2016 z dne 25. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2016 z dne 25. 4. 2016

Kazalo

1264. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I), stran 4233.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2016.
Št. 003-02-2/2016-3
Ljubljana, dne 20. aprila 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1I) 
1. člen
V Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) se v drugem odstavku 1. člena 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L št. 197 z dne 24. 7. 2012, str. 1),«.
2. člen 
V 3. členu se točka 6.8.1. spremeni tako, da se glasi:
»6.8.1. Večja nesreča je dogodek, kot je večja emisija, požar ali eksplozija, ki je posledica nenadzorovanih dogodkov pri obratovanju obrata in lahko takoj ali z zakasnitvijo znotraj ali zunaj obrata povzroči hudo nevarnost za človekovo zdravje ali okolje in vključuje eno ali več nevarnih snovi.«.
Za točko 6.8.1. se doda nova točka 6.8.1.1., ki se glasi:
»6.8.1.1. Nevarnost je lastnost nevarne snovi ali fizično stanje, ki lahko škoduje človekovemu zdravju ali okolju.«.
V 7.1. točki se črta besedilo »naprave ali obrata«.
V 9. točki se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »in izpolnjuje predpisane pogoje za razvrstitev v obrate manjšega ali obrate večjega tveganja za okolje v skladu s predpisom iz 18. člena tega zakona.«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. Nevarna snov je snov ali zmes, ki ustreza kriterijem za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje, opredeljenih v Prilogi I Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353, z dne 31. 12. 2008, str. 1).«.
10.1. in 10.2. točka se spremenita tako, da se glasita:
»10.1. Nevarna snov, določena zaradi razvrstitve obratov, je v predpisu iz tretjega odstavka 18. člena tega zakona določena snov ali zmes, ki je lahko surovina, proizvod, stranski proizvod, ostanek ali vmesni proizvod.
10.2. Snov je katerikoli kemijski element ali njegova spojina, razen radioaktivnih snovi po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in gensko spremenjenih organizmov po predpisih o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi.«.
Za točko 10.2. se dodata novi 10.3. in 10.4. točka, ki se glasita:
»10.3. Zmes je zmes ali raztopina, sestavljena iz dveh ali več snovi.
10.4. Onesnaževalo je snov, ki lahko onesnažuje okolje.«.
Dosedanja točka 10. 3., ki postane nova točka 10.5., se spremeni tako, da se glasi:
»10.5. Izhodiščno poročilo je dokument, ki vsebuje podatke o stanju onesnaženosti tal in podzemne vode z določenimi nevarnimi snovmi iz 10. točke, potrebne za količinsko primerjavo s stanjem po prenehanju obratovanja naprave.«.
V 11.5. točki se besedilo drugega stavka spremeni tako, da se glasi: »Zaključki o BAT se uporabljajo neposredno, razen če je s predpisi iz 17., 19., 20. in 101. člena tega zakona določeno drugače.«.
V 11.6. točki se pred piko na koncu doda besedilo »in se uporabljajo neposredno«.
3. člen 
V drugem odstavku 17. člena se besedilo zadnjega stavka črta in doda besedilo, ki se glasi: »Vlada za naprave iz 68. člena tega zakona lahko določi podrobnejša pravila za uporabo zaključkov o BAT, pri čemer se dosežena raven varstva okolja ne sme poslabšati, mejne vrednosti emisij in druge zahteve pa so lahko določene tudi strožje, kot jih določajo zaključki o BAT.«.
4. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
(preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic) 
(1) Upravljavec mora pri upravljanju obrata izvesti vse ukrepe, potrebne za preprečevanje večje nesreče in za zmanjševanje njenih posledic za ljudi in okolje.
(2) Upravljavec mora za obrat iz prejšnjega odstavka imeti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s tem zakonom.
(3) Vlada določi:
1. vrste in količine nevarnih snovi,
2. merila za razvrstitev obratov v obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje,
3. vsebino zasnove zmanjšanja tveganja za okolje in varnostnega poročila,
4. obveznost, roke in vsebino prijave obrata,
5. obveznost poročanja o večji nesreči in
6. druge ukrepe za preprečevanje večje nesreče in zmanjševanje njenih posledic.
(4) Vlada določi tudi merila za določitev najmanjše razdalje med obratom in območji, na katerih se lahko stalno ali začasno zadržuje večje število ljudi, pomembnejšo infrastrukturo državnega ali lokalnega pomena in varovanimi ter zavarovanimi območji po predpisih o ohranjanju narave, tehnične ukrepe in druge omejitve rabe prostora, vključno z zahtevami za prilagoditev obstoječih objektov, za primer spremembe okoljevarstvenega dovoljenja pa tudi, kaj se šteje za znaten vpliv na preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic.
(5) Vlada določi tudi način obveščanja javnosti o nevarnosti večje nesreče in način obveščanja drugih držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica) ter drugih držav o obratih in možnih večjih nesrečah, ki bi lahko vplivale na okolje na njihovem ozemlju.«.
5. člen 
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen 
(izključitev nevarne snovi) 
(1) Vlada lahko pisno predlaga Evropski komisiji, da se iz seznama nevarnih snovi, določenih v predpisu iz tretjega odstavka prejšnjega člena, posamezna nevarna snov izključi, ker ne more povzročiti sproščanja snovi ali energije, zaradi česar bi v razumno predvidljivih običajnih ali izrednih razmerah lahko prišlo do večje nesreče, in zaradi tega ne pomeni zdravstvene, fizikalne in okoljske nevarnosti.
(2) Vlada v predlogu iz prejšnjega odstavka svoj predlog utemelji in predloži naslednje informacije:
1. podroben seznam lastnosti, potrebnih za oceno potenciala nevarnih snovi glede na fizikalno, zdravstveno ali okoljsko škodljivost;
2. fizikalne in kemijske lastnosti (na primer molekulsko maso, nasičen parni tlak, toksičnost, vrelišče, reaktivnost, viskoznost, topnost in druge relevantne lastnosti);
3. lastnosti glede zdravstvene in fizikalne nevarnosti (na primer reaktivnost, vnetljivost, toksičnost in dodatne dejavnike, kot so način izpostavljenosti, razmerje med poškodbami in smrtnostjo ter dolgoročni učinki, pa tudi druge relevantne lastnosti);
4. lastnosti glede okoljske nevarnosti (na primer strupenost za okolje, obstojnost, kopičenje v organizmih, potencial za daljnosežen prenos v okolju in druge relevantne lastnosti);
5. o razvrščenosti snovi ali zmesi v EU, če je to mogoče, in
6. o pogojih obratovanja, značilnih za posamezno snov (temperatura, pritisk in drugi ustrezni pogoji), pri katerih se nevarna snov skladišči, uporablja oziroma je navzoča v primeru predvidljivega izrednega delovanja ali v primeru nesreče, na primer požara.«.
6. člen 
V tretjem odstavku 20. člena se besedilo »se mora vpisati« nadomesti z besedilom »mora imeti za zbiranje, prevažanje ali trgovanje z odpadki ali za njihovo posredovanje odločbo ministrstva o izpolnjevanju pogojev in biti vpisana«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ministrstvo izda osebi iz prejšnjega odstavka odločbo na podlagi vloge, ki vsebuje dokazila o izpolnjevanju pogojev iz predpisa iz petega odstavka tega člena, ministrstvo pa jo vpiše v evidenco iz 104. člena tega zakona, ko odločba postane pravnomočna.«.
V petem odstavku se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. pogoje za pridobitev potrdila iz tretjega odstavka tega člena,«.
7. člen 
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
»69. člen 
(obratovanje naprave) 
(1) Naprava iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko začne obratovati, njen upravljavec pa lahko izvede spremembo iz tretjega odstavka 77. člena tega zakona, za katero je predpisana sprememba okoljevarstvenega dovoljenja, le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočne odločbe o njegovi spremembi.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru, če obratovanje naprave ali večja sprememba v njenem obratovanju zahteva gradnjo po predpisih o graditvi objektov, gradnja lahko začne šele po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočne odločbe o njegovi spremembi.
(3) Za začetek gradnje se šteje začetek gradbenih del, s katerimi se začnejo izvajati konstrukcijski deli objekta ali ko se začne izkop ali nasip utrjevati s konstrukcijskimi elementi.
(4) Investitor mora začetek gradnje prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja.«.
8. člen 
Prvi odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo mora v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja po določbah 69. člena tega zakona in njegove spremembe po določbah 1. in 2. točke tretjega odstavka ter štirinajstega odstavka 77. člena tega zakona in 4. točke prvega odstavka 78. člena tega zakona zagotoviti javnosti vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, pripadajoče zaključke o BAT in v osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju ter omogočiti izražanje mnenj in dajanje pripomb.«.
9. člen 
V prvem odstavku 73. člena se besedilo », njegove spremembe ali podaljšanja« nadomesti z besedilom »ali njegove spremembe«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pravni interes, da zaradi varstva svojih pravic vstopita v postopek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja po določbah 69. člena tega zakona, in njegove spremembe po določbah 1. in 2. točke tretjega ter štirinajstega odstavka 77. člena tega zakona in 4. točke prvega odstavka 78. člena tega zakona ima oseba, ki na območju, opredeljenem v elaboratu o vplivnem območju naprave iz drugega odstavka 70. člena tega zakona, stalno prebiva ali je lastnik ali drug posestnik nepremičnine, in nevladna organizacija iz prvega odstavka 153. člena tega zakona.«.
10. člen 
Drugi in tretji odstavek 74. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti:
1. opis naprave, za katero je okoljevarstveno dovoljenje izdano, vključno z opisom dejavnosti ter zmogljivosti naprave in značilnosti območja naprave,
2. določitev mejnih vrednosti emisij v okolje,
3. določitev ukrepov za varstvo okolja in drugih pogojev obratovanja naprave,
4. določitev ukrepov, ki se nanašajo na obratovanje naprave v izrednih razmerah, in sicer pri njenem zagonu, puščanju, okvari ali trenutni zaustavitvi,
5. obveznost upravljavca, da nemudoma izvede ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in pristojno inšpekcijo obvesti o tej kršitvi,
6. obveznost upravljavca, da ustavi napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje,
7. obveznosti upravljavca v zvezi z izvajanjem monitoringa, poročanjem ministrstvu o njem in o okoljskih nesrečah ter pogoje za ocenjevanje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij,
8. določitev ukrepov, ki se nanašajo na dokončno prenehanje delovanja naprave, in
9. določitev drugih ukrepov za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote, vključno z zmanjševanjem onesnaževanja na velike razdalje ali čezmejnega onesnaževanja okolja.
(3) Mejne vrednosti emisij iz 2. točke prejšnjega odstavka se določijo na podlagi ravni emisij iz zaključkov o BAT ali na podlagi predpisov iz 17. člena tega zakona, tako da se dosežena raven varstva okolja ne poslabša, pogoji in ukrepi iz 3. točke prejšnjega odstavka pa na podlagi predpisov iz 17., 19. in 20. člena tega zakona ali zaključkov o BAT, tako da se dosežena raven varstva okolja ne poslabša, pri čemer se upoštevajo tudi tehnične značilnosti naprave, možnost prehajanja emisij iz enega dela okolja v drugega, ne da bi bila zahtevana uporaba določene tehnike ali tehnologije.«.
V četrtem odstavku se za besedilom »mejnih vrednosti emisij v skladu« doda besedilo »z zaključki o BAT ali«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če mejne vrednosti iz 2. točke drugega odstavka tega člena ali ukrepi in drugi pogoji obratovanja naprave iz 4. točke drugega odstavka tega člena niso predpisani ali za njih še ni uveljavljen zaključek o BAT, se določijo na podlagi referenčnega dokumenta BAT.«.
Deveti odstavek se črta.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane deveti odstavek, se za besedilom »kadar je to zahtevano« postavi piko, ostalo besedilo pa se črta.
Za novim devetim odstavkom se dodajo novi deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(10) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena lahko ministrstvo določi manj stroge mejne vrednosti emisij, kot se določijo na podlagi ravni emisij iz zaključkov o BAT, če se ne povzroči znatno onesnaženje in se ohranja visoka raven varstva okolja kot celote, pri čemer ta mejna vrednost ne sme presegati mejnih vrednosti emisij, predpisanih na podlagi 17. člena tega zakona.
(11) Mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka se lahko določijo, če je iz ocene upravljavca naprave razvidno, da bi doseganje ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, kot so opisane v zaključkih o BAT, povzročilo nesorazmerno višje stroške v primerjavi s koristmi za okolje, zaradi geografskega položaja ali lokalnih okoljskih pogojev naprave ali njenih tehničnih značilnosti. Ocena mora biti izdelana v skladu z referenčnimi dokumenti BAT in drugimi dokumenti, ki jih v zvezi z določanjem mejnih vrednosti emisij in tehničnih ukrepov objavi Evropska komisija.
(12) Manj strogih mejnih vrednosti emisij iz desetega odstavka tega člena ni mogoče določiti, če bi bilo s tem ogroženo doseganje standardov kakovosti okolja iz 23. člena tega zakona ali če se naprava nahaja na območju iz 24. člena tega zakona.«
Dosedanji enajsti odstavek postane trinajsti odstavek.
11. člen 
Za trinajstim odstavkom 77. člena se doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko upravljavec naprave zaprosi ministrstvo za določitev manj strogih mejnih vrednosti v skladu z določbami enajstega odstavka 74. člena tega zakona, ministrstvo pa mu v roku iz osmega odstavka tega člena spremeni dovoljenje, če so izpolnjeni pogoji iz desetega, enajstega in dvanajstega odstavka 74. člena tega zakona.«.
Dosedanji štirinajsti odstavek postane petnajsti odstavek.
V dosedanjem petnajstem odstavku, ki postane šestnajsti odstavek, se besedilo »dvanajstega in trinajstega« nadomesti z besedilom »dvanajstega, trinajstega in štirinajstega«.
Dosedanji šestnajsti odstavek postane sedemnajsti odstavek.
12. člen 
V prvem odstavku 78. člena se na koncu 5. točke beseda »ali« nadomesti s podpičjem.
V 6. točki se besedilo »določenih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja« nadomesti z besedilom »ali doseganja ciljev upravljanja voda po predpisih o vodah ali«.
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. na vsakih 10 let, če okoljevarstveno dovoljenje v tem času ni bilo spremenjeno zaradi razlogov iz 77. člena tega zakona ali razlogov iz 1. do 6. točke tega odstavka.«.
13. člen 
V prvem odstavku 78.a člena se besedilo »njegovem podaljšanju,« nadomesti z besedilom »njegovi«.
14. člen 
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
»79. člen 
(prenehanje dovoljenja) 
Okoljevarstveno dovoljenje preneha veljati z odvzemom ali prenehanjem naprave ali upravljavca.«.
15. člen 
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
»82. člen 
(druge naprave in dejavnosti) 
(1) Upravljavec mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za obratovanje druge naprave, ki ni določena s predpisom iz četrtega odstavka 68. člena tega zakona, ali za opravljanje dejavnosti, če je s predpisi iz 17., 19. ali 20. člena tega zakona določena obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja.
(2) Naprava iz prejšnjega odstavka lahko začne obratovati, njen upravljavec pa lahko izvede spremembo iz drugega odstavka 85. člena tega zakona, za katero je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočne odločbe o njegovi spremembi.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru, če obratovanje naprave ali večja sprememba v njenem obratovanju zahteva gradnjo po predpisih o graditvi objektov, gradnja lahko začne šele po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočne odločbe o njegovi spremembi.
(4) Za začetek gradnje se šteje začetek gradbenih del, s katerimi se začnejo izvajati konstrukcijski deli objekta ali ko se začne izkop ali nasip utrjevati s konstrukcijskimi elementi.
(5) Investitor mora začetek gradnje prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja.«.
16. člen 
V drugem odstavku 84. člena se za besedilom »kadar je to zahtevano« postavi piko, besedilo »razen v primeru iz 92. člena tega zakona« pa se črta.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti do osmi odstavek postanejo peti do sedmi odstavek.
17. člen 
Drugi odstavek 85. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravljavec mora za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 82. člena tega zakona, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede upravljavca, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.«.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji do šesti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Vloga iz prejšnjega odstavka mora, poleg vsebin iz 83. člena tega zakona, vsebovati tudi opis sprememb naprave in opis vplivov nameravane spremembe na okolje ali dele okolja oziroma navedbo sprememb, kadar gre za spremembo upravljavca.
(4) V primeru, da je bilo za spremembo v obratovanju naprave, ki je predmet spremembe okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka, predhodno pridobljeno okoljevarstveno soglasje, ministrstvo pri odločitvi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja upošteva tudi podatke in informacije iz poročila o vplivih spremembe v obratovanju naprave na okolje ter pogoje, določene v okoljevarstvenem soglasju.
(5) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz drugega odstavka tega člena v treh mesecih od prejema popolne vloge, odločbo pa pošlje tudi pristojni inšpekciji in občini, na katere območju se nahaja naprava ali izvaja dejavnost.
(6) Za preverjanje in spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo ali dejavnost, ali njegovo spremembo po uradni dolžnosti, se smiselno uporabljajo določbe 78. člena tega zakona, razen 2. točke prvega odstavka.«.
Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo novi sedmi do enajsti odstavek.
18. člen 
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»86. člen 
(okoljevarstveno dovoljenje za obrat) 
(1) Obrat iz 18. člena tega zakona lahko začne obratovati, njegov upravljavec pa lahko izvede spremembo iz tretjega odstavka 90. člena tega zakona, za katero je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočne odločbe o njegovi spremembi.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru, če obratovanje obrata ali večja sprememba v njenem obratovanju zahteva gradnjo po predpisih o graditvi objektov, gradnja lahko začne šele po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočne odločbe o njegovi spremembi.
(3) Za začetek gradnje se šteje začetek gradbenih del, s katerimi se začnejo izvajati konstrukcijski deli objekta ali ko se začne izkop ali nasip utrjevati s konstrukcijskimi elementi.
(4) Investitor mora začetek gradnje prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja.
(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov mora upravljavec območja, ki postane obrat zaradi razlogov, ki niso posledica spremenjenih dejavnosti ali naprav na območju obratovanja, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v roku, določenem v predpisu iz 18. člena tega zakona.«.
19. člen 
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»87. člen 
(vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja) 
(1) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega člena mora vsebovati zlasti podatke o upravljavcu obrata, značilnostih obrata, ukrepih za preprečevanje večje nesreče ter zmanjšanju njenih posledic in ukrepih v primeru dokončnega prenehanja obrata.
(2) Vlada predpiše podrobnejšo vsebino in sestavine vloge iz prejšnjega odstavka.«.
20. člen 
V tretjem odstavku 89. člena se 4. točka spremeni tako, se glasi:
»4. določitev ukrepov v primeru prenehanja obrata ali dokončnega prenehanja obrata, ki se nanašajo zlasti na zmanjšanje količine ali spremembo nevarnih snovi oziroma njihovo odstranitev iz obrata.«.
21. člen 
V prvem odstavku 90. člena se na koncu 5. točke beseda »ali« nadomesti z vejico, na koncu 6. točke se pika nadomesti z besedo »ali« in doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. na zahtevo ministrstva, kadar je to upravičeno zaradi novih dejstev ali spoznanj s področja večjih nesreč, vključno s spoznanji, ki so rezultat analize nesreč in spoznanj v zvezi z oceno nevarnosti.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Upravljavec obrata mora pri spreminjanju ali dopolnjevanju zasnove zmanjšanja tveganja za okolje ali varnostnega poročila zagotoviti sledljivost sprememb in dopolnitev ter na spremenjenih ali dopolnjenih delih navesti datum spremembe ali dopolnitve.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek, ki postaneta tretji in četrti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Upravljavec mora vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, če:
1. je izvedel spremembo ali dopolnitev zasnove zmanjšanja tveganja ali varnostnega poročila, ki znatno vpliva na preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic,
2. namerava izvesti spremembo, zaradi katere se spremeni razvrstitev obrata, ali
3. namerava spremeniti vrsto ali količino nevarnih snovi, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju.
(4) Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja mora vsebovati spremenjeno oziroma dopolnjeno zasnovo zmanjšanja tveganja za okolje ali varnostnega poročila z nedvoumno prikazanimi spremembami ali dopolnitvami.«.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo peti do sedmi odstavek.
22. člen 
V drugem odstavku 91. člena se vejica za besedilom »79. člena tega zakona« nadomesti s piko, ostalo besedilo pa se črta.
23. člen 
Za 91. členom se dodajo novi 91.a, 91.b in 91.c člen, ki se glasijo:
»91.a člen 
(odvzem okoljevarstvenega dovoljenja) 
(1) Ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje z odločbo odvzame, če upravljavec izvede večjo spremembo v obratovanju obrata, pa tega ne prijavi v skladu z 90. členom tega zakona, ali na predlog pristojnega inšpektorja, če upravljavec v določenem roku ne izvrši njegove pravnomočne odločbe o uskladitvi obratovanja obrata s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja ali s predpisi iz 18. člena tega zakona, ki se nanašajo na delovanje obrata.
(2) Odvzem okoljevarstvenega dovoljenja učinkuje od dneva dokončnosti odločbe, s katero je bil izrečen.
(3) Ministrstvo pošlje odločbo iz tretjega odstavka tega člena tudi pristojni inšpekciji in občini, na katere območju je obrat.
91.b člen 
(prenehanje obrata) 
(1) Če namerava upravljavec obrata zmanjšati ali spremeniti nevarne snovi v obratu, tako da ne izpolnjuje pogojev za razvrstitev v obrat v skladu s predpisom iz 18. člena tega zakona, mora o tem pisno obvestiti ministrstvo in pristojno inšpekcijo, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
(2) Pisno obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o izvedenih ukrepih, ki so v okoljevarstvenem dovoljenju določeni za primer prenehanja obrata.
(3) Pristojna inšpekcija na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka opravi izredni inšpekcijski pregled obrata, o tem pripravi poročilo in ga v 30 dneh od prejema obvestila pošlje ministrstvu.
(4) Če pristojna inšpekcija ob izrednem inšpekcijskem pregledu ugotovi, da so ukrepi, določeni v okoljevarstvenem dovoljenje za primer prenehanja obrata izvršeni, ministrstvo izda odločbo o prenehanju okoljevarstvenega dovoljenja in o prenehanju obrata.
(5) Z dnem pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka obrat preneha biti obrat.
(6) Ministrstvo pošlje odločbo iz tretjega odstavka tega člena tudi pristojni inšpekciji in občini, na katere območju je obrat.
91.c člen 
(dokončno prenehanje obrata) 
(1) Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora ministrstvo in pristojno inšpekcijho pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja obrata iz 86. člena tega zakona, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
(2) Pisno obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o izvedenih ukrepih, ki so v okoljevarstvenem dovoljenju določeni za primer dokončnega prenehanja obrata.
(3) Pristojna inšpekcija na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka opravi izredni inšpekcijski pregled obrata, o tem pripravi poročilo in ga v 30 dneh od prejema obvestila pošlje ministrstvu.
(4) Če pristojna inšpekcija ob izrednem inšpekcijskem pregledu ugotovi, da so ukrepi, določeni v okoljevarstvenem dovoljenje za primer dokončnega prenehanja obrata izvršeni, ministrstvo izda odločbo o prenehanju okoljevarstvenega dovoljenja in o dokončnem prenehanju obrata.
(5) Z dnem pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka obrat preneha biti obrat.
(6) Ministrstvo pošlje odločbo iz tretjega odstavka tega člena tudi pristojni inšpekciji in občini, na katere območju je obrat.«.
24. člen 
92. člen se črta.
25. člen 
Za drugim odstavkom 94. člena se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ministrstvo izda upravljavcu naprave iz 17., 20. ali 68. člena tega zakona ali izvajalcu dejavnosti iz 19. ali 20. člena tega zakona dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja, če takšno izjemo omogočajo predpisi EU, ki veljajo neposredno in se nanašajo na obratovanje določene naprave ali izvajanje določene dejavnosti.
(4) Ministrstvo pošlje dovoljenje iz prejšnjega odstavka tudi pristojni inšpekciji in občini, na območju katere se nahaja naprava ali izvaja dejavnost.«.
26. člen 
V petem odstavku 101. člena se črta besedilo », pri čemer upošteva tudi zaključke o BAT, ki se nanašajo na monitoring,«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na prejšnji odstavek, se za naprave iz 68. člena tega zakona uporablja obseg in metodologija obratovalnega monitoringa iz zaključkov o BAT, razen če bi se s tem zmanjšala dosežena raven varstva okolja.«.
27. člen 
Šesti odstavek 104. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Evidenca upravljavcev naprav in obratov ter izvajalcev dejavnosti, ki morajo svojo napravo, obrat ali dejavnost prijaviti ministrstvu, vsebuje zlasti:
1. firmo in sedež upravljavca naprave ali obrata ter kraj naprave ali obrata in izvajalca dejavnosti,
2. opis naprave ali obrata in dejavnosti, ki v njej poteka, ali opis dejavnosti, ki se opravlja, in
3. druge podatke, določene v predpisu iz 17., 18., 19. in 20. člena tega zakona.«.
28. člen 
Za četrtim odstavkom 105. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena, vsebuje informacijski sistem okolja tudi podatke o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic, ki jih podrobneje predpiše vlada v predpisu iz 18. člena tega zakona.«.
29. člen 
V prvem odstavku 108. člena se v 7. točki besedilo »in okoljevarstvena dovoljenja« nadomesti z besedilom »okoljevarstvena dovoljenja in dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov«.
30. člen 
V drugem odstavku 110. člena se v 9. točki besedilo »povzročitelj tveganja« nadomesti z besedilom »upravljavec obrata«.
V petem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen, če gre za podatek o emisijah.«.
31. člen 
Za prvim odstavkom 110.e člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Potrebni ukrepi iz prejšnjega odstavka, ki jih mora v primeru nastanka okoljske škode izvesti njen povzročitelj, obsegajo vse izvedljive ukrepe, s katerimi je mogoče takoj nadzirati, obvladati, odstraniti ali kako drugače ravnati z onesnaževali oziroma drugimi dejavniki škode, da se omeji ali prepreči nadaljnjo okoljsko škodo in škodljive vplive na zdravje ljudi ali nadaljnje zmanjševanje koristne vloge, ki jo ima poškodovani del okolja za drug del okolja ali za človeka.«.
Dosedanji drugi do deveti odstavek postanejo tretji do deseti odstavek.
32. člen 
Za četrtim odstavkom 112. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Višina okoljske dajatve se določi tako, da je enaka mejnim stroškom onesnaževanja.«.
33. člen 
Šesti odstavek 113. člena se črta.
34. člen 
V četrtem odstavku 130.b člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »CER pa le v primeru, če je bil izdan za nove projekte, ki so se začeli od leta 2013 dalje v državah, ki se v skladu z merili Organizacije Združenih narodov štejejo za najmanj razvite.«.
35. člen 
Drugi odstavek 139.e člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo izračuna za vsakega operaterja zrakoplova tudi količino emisijskih kuponov za posamezno leto, tako da skupno količino iz prejšnjega odstavka deli s številom polnih koledarskih let, ki so ostala v obdobju, na katero se razdelitev nanaša.«.
36. člen 
146.g člen se spremeni tako, da se glasi:
»146.g člen 
(odločba) 
(1) Sklad odloči o pravici vlagatelja do pridobitve sredstev Sklada in drugih sredstev, s katerimi Sklad upravlja, z odločbo.
(2) Z odločbo iz prejšnjega odstavka se določi:
1. namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
2. višino dodeljenih sredstev,
3. rok za izvedbo naložbe, za katero se sredstva dodeljujejo,
4. pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, za pridobitev sredstev in rok za njihovo izpolnitev,
5. rok za predložitev dokumentacije za izplačilo dodeljenih sredstev in
6. druga vprašanja, ki jih določajo splošni pogoji poslovanja Sklada glede na namen dodeljenih sredstev oziroma določila javnega poziva ali javnega razpisa.
(3) V postopku odločanja o pravici vlagatelja do pridobitve sredstev Sklada in drugih sredstev, s katerimi Sklad upravlja, Sklad ne sme izdati delne ali začasne odločbe.
(4) Sklad izda odločbo iz prvega odstavka tega člena najpozneje v 90 dneh od prejema popolne vloge.
(5) Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, Sklad vlagatelja najkasneje v roku 30 dni od dne vložitve vloge pozove na odpravo pomanjkljivosti v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Glede vrstnega reda popolnih vlog se šteje, da je bila vloga vložena takrat, ko je bila vložena vloga, s katero so pomanjkljivosti pravočasno odpravljene.
(6) Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor. Zoper druge posamične akte Sklada, izdane v postopku za dodelitev sredstev sklada namenskega premoženja Sklada in drugih sredstev, s katerimi Sklad upravlja, ni pritožbe.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je pritožba zoper odločbo, s katero je bil izbran zasebni partner za izvedbo statusnega partnerstva (kapitalski vložki, drugi finančni instrumenti), dovoljena. O pritožbi odloči minister v roku 60 dni.«.
37. člen 
146.h člen se spremeni tako, da se glasi:
»146.h člen 
(odvzem pravice do pridobljenih sredstev) 
(1) Pravico do pridobljenih sredstev Sklad odvzame z odločbo, če upravičenec:
1. pridobljenih sredstev deloma ali v celoti ne uporabi za namen, določen z odločbo;
2. naložbe ne izvede v roku, določenem z odločbo, ali v dodatnem daljšem roku, ki ga s sklepom določi Sklad;
3. ne izpolni pogojev za pridobitev sredstev v roku, določenem z odločbo, ali v dodatnem daljšem roku, ki ga s sklepom določi Sklad;
4. ne predloži dokumentacije v roku, določenem z odločbo, ali v dodatnem daljšem roku, ki ga s sklepom določi Sklad;
5. onemogoči ali ovira nadzor nad namensko uporabo pridobljenih sredstev ali
6. ne izpolni drugih določil splošnih pogojev poslovanja Sklada glede na namen dodeljenih sredstev oziroma določila javnega poziva ali javnega razpisa.
(2) Uvedba postopka odvzema pravice do pridobljenih sredstev zadrži izvrševanje pravice do pridobljenih sredstev.
(3) Po pravnomočnosti odločbe o odvzemu pravice do pridobljenih sredstev mora upravičenec vrniti morebitna že izplačana sredstva Skladu v 15 dneh.«.
38. člen 
V četrtem odstavku 148. člena se za besedo »predpiše« doda besedilo »način oblikovanja in določanja cene,«.
39. člen 
Četrti odstavek 156. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Inšpekcijski nadzor nad osebami, ki morajo imeti okoljevarstveno dovoljenje ali potrdilo za ravnanje z odpadki iz 20. člena tega zakona redno opravlja inšpekcija v skladu z načrtom nadzora, ki ga sprejme za tri leta.«.
40. člen 
Za 156.a členom se doda nov 156.b člen, ki se glasi:
»156.b člen 
(načrtovanje inšpekcijskega nadzora za obrate) 
(1) Inšpekcija iz prvega odstavka 156. člena tega zakona izvaja inšpekcijski nadzor obratov, v okviru katerega načrtovano in sistematično preverja tehnične ali organizacijske sisteme ali sisteme vodenja in upravljanja v obratu, s katerimi upravljavec obrata prikaže, da:
1. glede na značilnosti dejavnosti obrata izvaja ustrezne ukrepe za preprečevanje večjih nesreč;
2. zagotavlja ustrezne ukrepe za omejevanje posledic večjih nesreč v obratu in zunaj njega;
3. podatki in informacije iz zasnove zmanjševanja tveganja za okolje ali varnostnega poročila primerno odražajo razmere v obratu;
4. so bile javnosti zagotovljene informacije v skladu s predpisom iz 18. člena tega zakona.
(2) Inšpekcija iz prvega odstavka tega člena izvaja inšpekcijski nadzor upoštevajoč značilnosti posameznega obrata, in neodvisno od tega, ali je za obrat izdano okoljevarstveno dovoljenje ali izdelano varnostno poročilo ali zasnova zmanjševanja tveganja za okolje.
(3) Inšpekcija iz prvega odstavka tega člena mora za izvajanje nadzora iz prvega odstavka tega člena pripraviti načrt nadzora obratov.
(4) Načrt iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. splošno oceno varstva pred večjimi nesrečami,
2. geografsko območje in seznam obratov, ki ga zajema,
3. seznam skupin obratov z možnimi verižnimi učinki v skladu s predpisom,
4. seznam obratov, za katere bi lahko posamezna zunanja tveganja ali viri nevarnosti povečali tveganje ali posledice večje nesreče,
5. postopke rednega inšpekcijskega nadzora, vključno s programi za takšen nadzor v skladu s šestim odstavkom tega člena,
6. postopke za izredne inšpekcijske preglede v skladu z osmim odstavkom tega člena,
7. način sodelovanja med različnimi inšpekcijskimi organi.
(5) Inšpekcija iz prvega odstavka tega člena mora inšpekcijski načrt iz prejšnjega odstavka redno preverjati in po potrebi spremeniti.
(6) Inšpekcija na podlagi inšpekcijskega načrta iz četrtega odstavka tega člena redno pripravlja in izvaja programe rednega inšpekcijskega nadzora vseh obratov, ki vključujejo pogostost pregledov na kraju samem za različne vrste obratov. Obdobje med dvema zaporednima pregledoma na kraju ne sme biti daljše od enega leta za obrate večjega tveganja in treh let za obrate manjšega tveganja, razen če je pristojni organ izdelal inšpekcijski program na podlagi sistematične ocene nevarnosti večjih nesreč za določen obrat.
(7) Sistematično ocenjevanje nevarnosti določenega obrata temelji na:
1. možnih učinkih tega obrata na človekovo zdravje in okolje;
2. evidencah o izpolnjevanju zahtev tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov glede preprečevanja večjih nesreč in zmanjševanja njihovih posledic;
3. upoštevanju ugotovitev drugih inšpekcijskih pregledov, izvedenih v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
(8) Izredni inšpekcijski pregledi se izvajajo v povezavi s pritožbami, nesrečami in skorajšnjimi nesrečami, izrednimi dogodki in primeri neskladnosti takoj, ko je to mogoče.
(9) Če je bila med inšpekcijskim pregledom ugotovljena večja neskladnost s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, mora inšpekcija v šestih mesecih izvesti dodaten inšpekcijski pregled.«.
41. člen 
V 161. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 75.000 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. nima okoljevarstvenega dovoljenja za predelovanje ali odstranjevanje odpadkov (drugi odstavek 20. člena),
2. zbira ali prevaža ali posreduje pri zagotavljanju predelave ali odstranjevanja odpadkov, pa nima odločbe o izpolnjevanju pogojev (tretji odstavek 20. člena),
3. nima okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave iz 68. člena tega zakona ali ni prijavila začetka gradnje naprave ali obratuje v nasprotju z okoljevarstvenim dovoljenjem (prvi in četrti odstavek 68. člena in prvi odstavek 74. člena),
4. izvaja poseg brez okoljevarstvenega soglasja ali v nasprotju z njim (prvi odstavek 63. člena),
5. nima okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave ali izvajanje dejavnosti iz 82. člena tega zakona ali ni prijavila začetka gradnje ali naprava obratuje v nasprotju z okoljevarstvenim dovoljenjem (prvi in peti odstavek 82. člena in četrti odstavek 84. člena),
6. nima okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obrata ali ni prijavila začetka gradnje ali obrat obratuje v nasprotju z okoljevarstvenim dovoljenjem (prvi in četrti odstavek 86. člena in drugi odstavek 89. člena),
7. za obratovanje naprave, v kateri se izvaja dejavnost, ki povzroča emisijo toplogrednih plinov, ni pridobila dovoljenja za njihovo izpuščanje (prvi odstavek 118. člena) ali
8. če v predpisanem roku ne pošlje zahteve oziroma ne predloži načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov (drugi in tretji odstavek 139.a člena).«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
42. člen 
(1) Predpisi, izdani na podlagi 18. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), veljajo do uveljavitve novih.
(2) Postopki za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 68. člena, napravo ali dejavnost iz 82. člena in obrat iz 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), začeti do uveljavitve tega zakona, se ustavijo.
(3) Za okoljevarstvena dovoljenja, izdana na podlagi 68., 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), se šteje, da so bila izdana za nedoločen čas, ministrstvo pa mora ob prvi spremembi okoljevarstvenega dovoljenja oziroma najpozneje v dveh letih od uveljavitve tega zakona ta dovoljenja uskladiti s spremenjenim določbami 69., 82. in 86. člena zakona.
(4) Imetnik okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki je bilo izdano na podlagi 68. ali 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) pred 1. septembrom 2012, rok za prilagoditev te naprave zahtevam predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, pa je določen z rokom izteka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, mora prilagoditi obratovanje naprave do tega roka.
(5) Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo predpisa iz enajstega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) in ne dokončani do uveljavitve tega zakona, se dokončajo v skladu četrtim, petim in šestim odstavkom 70. člena in spremenjenim 74. členom zakona.
(6) Postopki prijave nameravanih sprememb v obratovanju naprave iz 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se ustavijo.
(7) Ministrstvo razveljavi pravnomočna okoljevarstvena dovoljenja, izdana na podlagi 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) istemu upravljavcu za obratovanje iste naprave ali izvajanje iste dejavnosti, ob prvi spremembi katerega izmed njih in izda eno okoljevarstveno dovoljenje, v katerem določi vse obveznosti iz razveljavljenih okoljevarstvenih dovoljenj.
(8) Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrat na podlagi 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po določbah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15).
(9) Inšpekcija iz prvega odstavka 156. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) pripravi prvi načrt inšpekcijskega nadzora iz 40. člena tega zakona najkasneje v dvanajstih mesecih od uveljavitve tega zakona.
43. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-01/15-16/47
Ljubljana, dne 29. marca 2016
EPA 973-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti