Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016

Kazalo

651. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016, stran 2240.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99 in spremembe) 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 9. seji dne 25. 2. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 2/15) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.623.437
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.281.150
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
2.625.214
700 Davki na dohodek in dobiček
2.219.184
703 Davki na premoženje
332.130
704 Domači davki na blago in storitve
73.900
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)
655.936
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
366.102
711 Takse in pristojbine
2.360
712 Globe in druge denarne kazni
5.000
714 Drugi nedavčni prihodki
282.474
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
190.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
190.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
152.287
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
83.782
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
68.505
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.039.828
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
1.143.537
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
251.332
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
38.423
402 Izdatki za blago in storitve
805.331
403 Plačila domačih obresti
830
409 Rezerve
47.621
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.319.259
410 Subvencije
28.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
653.212
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
243.593
413 Drugi tekoči domači transferi
393.954
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.514.747
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.514.747
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
62.285
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
11.605
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
50.680
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–416.391
III./1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–420.561
III./2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
818.354
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
18.249
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
18.249
441 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države in občin
18.249
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
–18.249
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
260.904
50
ZADOLŽEVANJE
260.904
500 Domače zadolževanje
260.904
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
20.591
55
ODPLAČILO DOLGA
20.591
550 Odplačilo domačega dolga
20.591
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–194.327
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
240.313
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
416.391
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
194.327
« 
2. člen 
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
3. člen 
V prvem odstavku 11. člena se znesek 340.000 EUR nadomesti z zneskom 260.904 EUR.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0042/2014
Breznica, dne 25. februarja 2016
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost