Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016

Kazalo

644. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2233.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr 110/13) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 18. februarja 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Občina Žalec ukine status javnega dobra na zemljiščih:
– parc. št. 1722/4 in 1786/2, obe k.o. Gotovlje,
– parc. št. 1499/7 in 1499/8, obe k.o. Levec,
– parc. št. 268/1 k.o. Zabukovica in
– parc. št. 2238/6 k.o. Žalec.
II. 
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 1499/7 in 1499/8, obe k.o. Levec, parc. št. 268/1 k.o. Zabukovica in parc. št. 2238/6 k.o. Žalec izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Žalec, pri parc. št. 1722/4 in 1786/2, obe k.o. Gotovlje pa se vknjiži lastninska pravica za imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, matična številka: 5881544, do celote.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-05-0001/2016
Žalec, dne 18. februarja 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.