Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016

Kazalo

637. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti, stran 2209.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8, 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 15. redni seji dne 25. 2. 2016 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja komunalne opreme, skupni in obračunski stroški komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC (v nadaljevanju: Program opremljanja), katerega je pod številko projekta 66 izdelalo podjetje Structura d.o.o. in je na vpogled na sedežu Občine Šempeter - Vrtojba.
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
Program opremljanja vsebuje naslednja poglavja:
– Povzetek programa opremljanja,
– Splošni del programa opremljanja,
– Obstoječa komunalna oprema in ostala gospodarska javna infrastruktura ter predvidene investicije v gradnjo,
– Podlage za odmero komunalnega prispevka,
– Izračun komunalnega prispevka,
– Etapnost gradnje in terminski plan,
– Grafični del programa opremljanja.
3. člen 
(razlogi za sprejem programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja je podlaga za:
– začasno odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec/investitor plača občini pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma
– sklenitev pogodbe o opremljanju med občino in investitorjem na območju opremljanja.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novozgrajeno komunalno opremo, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na tem območju opremljanja uporablja vsakokrat veljavni odlok, ki ureja podlage za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šempeter - Vrtojba – Splošni odlok.
4. člen 
(predvidena komunalna oprema) 
Predvidena je izgradnja javnega prometnega omrežja, javnega kanalizacijskega omrežja in javnega vodovodnega omrežja.
5. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Obračunsko območje investicije predstavlja območje nepozidanih zemljiških parcel, ki so določene kot funkcionalna celota ali njen del, na kateri se predvideva gradnja stavb.
(2) Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, je razviden v besedilnem delu programa opremljanja, poglavje: »7 Grafični del programa opremljanja«.
6. člen 
(skupni in obračunski stroški) 
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov predvidene komunalne opreme:
Vrsta stroška
S [EUR]
OS [EUR]
Prometno omrežje
3.949.753
3.949.753
Kanalizacijsko omrežje
309.524
309.524
Vodovodno omrežje
104.673
104.673
SKUPAJ
4.363.950
4.363.950
7. člen
(financiranje in izvedba predvidene investicije) 
(1) Predvideno novo komunalno opremo bo na območju opremljanja v skladu z določili OPPN izvedel posamezni investitor pozidave območja na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju, izdelane projektne dokumentacije ter pogojev pristojnih soglasodajalcev in upravljavcev.
(2) V pogodbi o opremljanju, ki bo sklenjena v skladu z 78. členom ZPNačrt, se investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil in financiral z občino dogovorjeni del predvidene komunalne opreme, pri čemer velja, da je na ta način v naravi poravnal komunalni prispevek za komunalno opremo, ki jo je potrebno še zgraditi.
8. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = (Aparcela · Cp1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ct1 · Dt)
Oznake pomenijo:
KP
komunalni prispevek za izgradnjo komunalne opreme na območju OPPN
Aparcela
(funkcionalna) parcela objekta
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta
Dp
delež funkcionalne parcele objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Dt
delež neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnosti
faktor dejavnosti
Cp1
indeksirani stroški opremljanja območja OPPN, določeni na enoto funkcionalne parcele objekta
Ct1
indeksirani stroški opremljanja območja OPPN, določeni na enoto NTP
9. člen 
(stroški opremljanja m2 funkcionalne parcele objekta [Cpi] in m2 neto tlorisne površine objekta [Cti]) za investicijo v predvideno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 funkcionalne parcele objekta in m2 neto tlorisne površine objekta, ki predstavljajo obračunske stroške investicije iz 6. člena odloka, preračunane na površino funkcionalne parcele oziroma neto tlorisno površino objekta za posamezno vrsto komunalne opreme v obračunskem območju, so razvidni iz naslednje preglednice:
Vrsta stroška
Cpi [€/m2]
Cti [€/m2]
Prometno omrežje
30,84
9,17
Kanalizacijsko omrežje
2,42
0,72
Vodovodno omrežje
0,82
0,24
SKUPAJ Cp/Ct:
34,08
10,13
10. člen
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalnemu prispevku za investicijo v predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo po Splošnem odloku, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
– primarno omrežje cest (C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje),
– primarno omrežje kanalizacije (K1 – omrežje kanalizacije – delno opremljeno območje),
– primarno omrežje vodovoda (V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje),
– omrežje objektov ravnanja z odpadki (KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje).
11. člen 
(indeksiranje stroškov) 
(1) Obračunski stroški opremljanja m2 funkcionalne parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Cpi] in obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Cti] se na dan odmere komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen (I) za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod oznako »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje obračunskih stroškov za novo predvideno komunalno opremo se uporablja datum uveljavitve tega odloka oziroma Programa opremljanja.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-5/2016-3
Šempeter, dne 25. februarja 2016
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti