Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016

Kazalo

625. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje kurilne naprave za ogrevanje eno- in večstanovanjskih stavb oziroma posameznih stanovanj na območju Občine Kočevje, stran 2183.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/10 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 16. redni seji dne 23. 2. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje kurilne naprave za ogrevanje eno- in večstanovanjskih stavb oziroma posameznih stanovanj na območju Občine Kočevje 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji in merila za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za nakup in vgradnjo kurilnih naprav (v nadaljevanju: KN) za ogrevanje eno- in večstanovanjskih stavb oziroma posameznih stanovanj, na lokacijah v Občini Kočevje, kjer pride do ukinitve daljinskega ogrevanja.
2. člen 
Nepovratna finančna sredstva se dodelijo za nakup in vgradnjo KN na:
– lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena,
– toplotne črpalke,
– klima naprave, ki bo služila za ogrevanje eno- oziroma večstanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja,
– subvencije za kurilne naprave iz druge in tretje alineje tega člena se dodeli v tistih primerih, ko zaradi tehničnih pogojev zgradb ni možna ali ekonomsko upravičena postavitev kurilnih naprav iz prve alineje tega člena.
3. člen 
Upravičenec do sofinanciranja nakupa in vgradnje KN na podlagi tega pravilnika (v nadaljevanju: upravičenec) je:
– fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Kočevje in ki je lastnik ali solastnik eno- oziroma večstanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja, ki se nahaja na območju Občine Kočevje, kjer se ukinja daljinsko ogrevanje,
– pravna oseba, ki ima sedež v Občini Kočevje in ki je lastnik ali solastnik eno- oziroma večstanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja, ki stoji na območju Občine Kočevje, kjer se ukinja daljinsko ogrevanje.
4. člen 
(1) Sredstva za nakup in vgradnjo KN se zagotavljajo v občinskem proračunu, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu.
(2) Sredstva se posameznim upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa ter vloge in zahtevka upravičenca.
(3) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto investicijo samo enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel občinska sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
5. člen 
(1) Višina nepovratnih finančnih sredstev znaša do 50 % upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot
– 800,00 EUR za KN do 15 kW,
– 1.000,00 EUR za KN nad 15 kW do vključno 25 kW,
– 1.500,00 EUR za KN nad 25 kW do vključno 50 kW in
– 2.000,00 EUR za KN nad 51 kW do vključno 100 kW.
(2) Upravičeni stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo ene kurilne naprave,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov.
6. člen 
(1) Javni razpis se objavi na občinski spletni strani. V javnem razpisu se določi najmanj:
– predmet javnega razpisa,
– območje, na katerem se ukinja daljinsko ogrevanje in na katerega se javni razpis nanaša,
– osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili,
– okvirna višina sredstev,
– določitev obdobja, do katerega morajo biti sredstva porabljena,
– rok in naslov vložitve vlog,
– vsebino vlog in obveznih prilog,
– rok, v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o izdaji sklepa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.
(2) Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan.
7. člen 
(1) Upravičenec kandidira za pridobitev nepovratnih sredstev z vlogo na predpisanem obrazcu.
(2) Vlogi upravičenca mora biti priloženo najmanj:
– Dokazilo o lastništvu eno- oziroma večstanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja,
– Potrdilo izvajalca oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, proizvodnje in distribucije toplotne energije (Komunala Kočevje d.o.o.) da je eno- oziroma večstanovanjska stavba oziroma posamezno stanovanje na dan objavljenega javnega razpisa na spletni strani Občine Kočevje priključena na vročevodno omrežje,
– Predračun za novo kurilno napravo, izdan s strani izvajalca, ki je registriran za tako dejavnost,
– Dokumente, ki dokazujejo, da je izvedba investicije skladna z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov (gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija).
8. člen 
(1) Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge, ki so jim predložena vsa potrebna dokazila, po vrstnem redu prispetja.
(2) Upravičence, ki vložijo nepopolno vlogo, se z dopisom pozove k dopolnitvi v roku, ki ga določi komisija. Kolikor upravičenec vloge ne dopolni, jo dopolni prepozno ali pa je ne dopolni v celoti, se njegova vloga kot nepopolna zavrže.
(3) Za datum vložitve popolne vloge se šteje datum, ko je upravičenec vlogo dopolnil.
(4) Po obravnavi vseh vlog komisija pripravi seznam upravičencev po vrstnem redu prispetja vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev.
(5) Sredstva se dodeljujejo po vrstnem redu prispetja vlog do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna.
(6) Župan lahko odloči, v okviru svojih pristojnosti pri izvrševanju proračuna, da zagotovi dodatna sredstva za sofinanciranje.
(7) Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v vrstnem redu.
(8) Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev izda občinska uprava sklep. Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu Občine Kočevje.
9. člen 
(1) Po pravnomočnosti sklepa se z upravičencem sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev.
(2) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stranke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
(3) Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:
– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev iz strani občine,
– bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev,
– da bo proračunska sredstva porabil samo za namen, za katerega so dodeljena,
– da kurilne naprave, za vgradnjo katere je pridobil sofinanciranje s strani občine, ne bo odtujil pred potekom treh let od vgradnje, v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti prejeta sredstva v celoti.
10. člen 
(1) Sredstva se upravičencu nakažejo na podlagi zahtevka, po končani investiciji.
(2) Zahtevku mora upravičenec predložiti:
– dokazilo, da je investicija zaključena – upravičenec dokončanje investicije dokazuje z zapisnikom o zaključeni investiciji, ki ga sestavita upravičenec in predstavnik javnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o.;
– potrdilo o plačilu vseh računov za dela pri vgradnji KN;
– potrdilo, da ima upravičenec poravnane vse obveznosti do javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o. ter do Občine Kočevje.
(3) Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca najkasneje v roku 30 dni po predložitvi popolnega zahtevka.
11. člen 
Upravičenec je dolžan vrniti dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da je upravičenec za namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev,
– da je kurilno napravo, katere nakup je bil sofinanciran s strani Občine Kočevje, odtujil pred potekom treh let od vgraditve.
12. člen 
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava, služba, pristojna za javne gospodarske službe.
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2016-3522
Kočevje, dne 23. februarja 2016
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.