Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016

Kazalo

613. Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence, stran 2169.

  
Na podlagi 33. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 43/06 – ZKolP, 66/07, 103/09 in 11/12) podpisniki kolektivne pogodbe sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence 
1. člen 
S tem aneksom h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence se Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 43/06 – ZKolP, 66/07, 103/09 in 11/12) uskladi z določbami Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15).
2. člen 
V Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 43/06 – ZKolP, 66/07, 103/09 in 11/12) se v 1. členu besedilo »zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03 – uradno prečiščeno besedilo, 40/03 – odl. US, 63/03 – odl. US in ZIPRS0304-A, 135/03 in 2/04 – ZDSS-1, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1)« nadomesti z besedilom »v skladu z zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje«.
3. člen 
V 7. členu se besedilo »po ZPIZ-1« nadomesti z besedilom »v skladu z zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje,«.
4. člen 
V drugem odstavku 11. člena se besedilo »51. členom zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02)« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja delovna razmerja«.
5. člen 
V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Skladno z zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje, se lahko ZVPS preoblikuje v podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla.«.
6. člen 
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zajamčena donosnost znaša 50  % povprečne donosnosti, ki je izračunana skladno z metodologijo, predpisano s strani ministra za finance.«.
7. člen 
V 20. členu se besedilo »s 360. členom ZPIZ-1« nadomesti z besedilom »z zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje,«.
8. člen 
V 26. členu se v prvi alineji besedilo »362. člena ZPIZ-1« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje«.
V drugi alineji se besedilo »363. člena ZPIZ-1 za čas od pridobitve pravice do predčasne dodatne starostne pokojnine do pridobitve pravice do pokojnine po predpisih o obveznem pokojninskem zavarovanju« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje«.
9. člen 
V 28. členu se kratica »ZPIZ-1« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje«.
10. člen 
V 29. členu se kratica »ZPIZ-1« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje«.
11. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-13/2015
Ljubljana, dne 29. januarja 2016
EVA 2015-2611-0068
Vlada Republike Slovenije 
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, 
družino, socialne zadeve 
in enake možnosti
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, 
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Branimir Štrukelj l.r.
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Milan Štimec 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, 
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI 
DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Bojan Hribar l.r.
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar l.r.
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk 
NI PODPISAL 
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Radivoj Uroševič l.r.
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV 
V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Jelka Mlakar l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Ogrizek 
NI PODPISAL 
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV 
LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač l.r.
 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
Damir Domjan 
NI PODPISAL 
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Matija Cevc 
NI PODPISAL 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 2. 2016 izdalo potrdilo št. 02047-3/2007-10 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 23/3.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti