Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

411. Sklep o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN3 po skrajšanem postopku, stran 1267.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) je župan Občine Idrija sprejel
S K L E P
o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN3 po skrajšanem postopku
1. člen
(uvodne določbe)
S tem sklepom se podrobneje določi:
– oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Idrija, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 53/14; v nadaljevanju: OPN);
– območje sprememb in dopolnitev OPN, predmet načrtovanja, vrsto postopka po katerem se spremembe izvedejo,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roke za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in posameznih faz,
– državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti,
– objavo sklepa.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet izdelave so tretje spremembe in dopolnitve OPN. OPN je stopil v veljavo 1. junija 2011. Prve spremembe in dopolnitve OPN, sprejete konec leta 2013, so se nanašale le na prostorsko izvedbene pogoje odloka, in niso spreminjale z v grafičnem delu OPN določene namenske rabe prostora. V letu 2014 je Občina Idrija izpeljala kratek postopek sprememb in dopolnitev OPN (2. spremembe in dopolnitve OPN), ki je odpravil neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega ali strateškega dela kot posledica očitnih napak.
V času od sprejema OPN so bile posredovane na Občino Idrija pobude fizičnih in pravnih oseb predvsem za spremembo namenske rabe, pa tudi za spremembo določil odloka. Za tiste pobude, ki izpolnjujejo pogoje in se lahko v skladu s področno zakonodajo preverjajo po skrajšanem postopku, so vključene v SD OPN3:
– Podrobna izvedbena določila za urejanje centra vasi Vojsko v povezavi s spreminjanjem obstoječih določil;
– Preveritev seznama območij, kjer je dovoljeno postavljanje baznih postaj v Občini Idrija;
– Gradnja objektov, katerih dejanska raba ni skladna s podrobnejšo namensko rabo, pa so zaradi slabega fizičnega stanja potrebni rušitve in je novogradnja v enakih gabaritih utemeljena v strateških usmeritvah občine;
– Uskladitev določil OPN v povezavi z razpršeno gradnjo, ki je v uradnih evidencah zavedena kot stanje prostora;
– Analiza stanja občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter predlogi k reševanju problematike;
– Gradnja pomožnih objektov na območju podrobnejše namenske rabe SSv.
Spreminja se tekstualni del izvedbenega dela OPN. Zgornji seznam se lahko zaradi novih ugotovitev tekom postopka rahlo spremeni.
3. člen 
(območje sprememb in dopolnitev, predmet načrtovanja, vrsta postopka) 
Predvidene spremembe in dopolnitve SD OPN3 se nanašajo na splošna določila ter tako vplivajo na območje celotne Občine Idrija.
Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo po skrajšanem postopku v skladu s področno zakonodajo.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri pripravi sprememb in dopolnitev SD OPN3 se upošteva analiza dejanskega stanja upoštevanih pobud, morebitne dodatne analize in strokovne podlage, če bodo potrebne. Izdelava variantnih rešitev za spremembe in dopolnitve OPN ni predvidena. Spremembe in dopolnitve OPN morajo biti izdelane v skladu z veljavno zakonodajo in vsemi podzakonskimi predpisi.
Za pridobivanje smernic in mnenj poskrbi izdelovalec akta.
5. člen 
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev akta) 
Spremembe in dopolnitve PRO se izdelajo po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza
Nosilec
Rok
Sklep o začetku priprave akta in objava sklepa v uradnem glasilu in na svetovnem spletu
Občina Idrija, župan
Februar 2016
Izdelava tematskih kart
Načrtovalec
Februar 2016
Priprava osnutka SD OPN3
Načrtovalec
Marec 2016
Pridobivanje splošnih in posebnih smernic
Načrtovalec
Marec 2016 
(15 dni)
Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN3
Načrtovalec
April 2016
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev 1. mnenja in opredelitev pristojnih ministrstev o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje
Načrtovalec
April 2016 
(rok 15 dni)
Javno razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka akta; objava v svetovnem spletu
Občina Idrija
Maj 2016
Priprava stališč do pripomb predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
Načrtovalec, Občina Idrija, župan
Maj 2016
Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna seznanitev lastnikov parcel na območju akta
Občina Idrija
Maj 2016
Oblikovanje predloga SD OPN3
Načrtovalec
Junij 2016
Pridobitev 2. mnenja nosilcev urejanja prostora 
Načrtovalec
Junij 2016 
(rok 15 dni)
Priprava dopolnjenega predloga SD OPN3
Načrtovalec
Julij, Avgust 2016
Prvo branje akta na Občinskem svetu Občine Idrija
Občinski svet
September 2016
Drugo branje akta na Občinskem svetu Občine Idrija
Občinski svet
Oktober 2016
Objava odloka akta v Uradnem listu RS
Občina Idrija
Oktober 2016
Roki posameznih faz so okvirni. V primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v postopek priprave ustrezno vključi tudi celovita presoja vplivov na okolje.
6. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu akta so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, Dunajska 47, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločbe o CPVO)
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 47, Ljubljana (za področje razvoja poselitve)
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine).
Če nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne dajo mnenj, se šteje, da na osnutek ali predlog akta nimajo pripomb. Pripravljavec mora kljub podaji mnenja po roku zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev določajo veljavni predpisi, upoštevati.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
Obveznosti v zvezi s financiranjem 
Stroške priprave prostorskega akta in postopka nosi Občina Idrija.
8. člen 
Objava in začetek veljavnosti sklepa 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Idrija.
Št. 3500-0037/2015
Idrija, dne 3. februarja 2016
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.