Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

386. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Slovenj Gradec, stran 1230.

  
Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – ZUPUDPP popr.), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 14. seji dne 27. 1. 2016 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Slovenj Gradec 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: Program opremljanja MO SG).
2. člen 
(sestavni deli Programa opremljanja MO SG) 
(1) Program opremljanja MO SG vsebuje tekstualni del in grafični del.
(2) Tekstualni del Programa opremljanja MO SG vsebuje:
– obstoječo in predvideno komunalno opremo in roke za gradnjo predvidene komunalne opreme,
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme,
– merila za odmero komunalnega prispevka,
– izračun komunalnega prispevka,
– odmero komunalnega prispevka.
3. člen
(območje Programa opremljanja MO SG) 
Program opremljanja MO SG velja na celotnem območju Mestne občine Slovenj Gradec.
4. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
(3) Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
(4) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance za plačilo komunalnega prispevka.
(5) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Mestni občini Slovenj Gradec.
(6) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se bo na novo priključil na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(7) Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(8) Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri oziroma na katerem je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen.
(9) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. KOMUNALNA OPREMA 
5. člen
(komunalna oprema) 
(1) Program opremljanja MO SG obravnava naslednjo komunalno opremo:
– ceste in pripadajoče objekte,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: kanalizacijsko omrežje),
– čistilno napravo,
– plinovodno omrežje,
– vročevodno omrežje,
– objekte za ravnanje z odpadki.
(2) Ceste in pripadajoči objekti po tem odloku so kategorizirane lokalne ceste in javne poti s pripadajočimi objekti.
6. člen 
(roki za gradnjo predvidene komunalne opreme) 
Roki za gradnjo predvidene komunalne opreme se določijo v načrtu razvojnih programov Mestne občine Slovenj Gradec.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA 
7. člen
(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme) 
(1) Obračunsko območje za ceste in pripadajoče objekte je celotno območje Mestne občine Slovenj Gradec.
(2) Obračunsko območje za vodovodno omrežje je določeno z aglomeracijo, na kateri je Mestna občina Slovenj Gradec dolžna zagotoviti oskrbo s pitno vodo in že izvedenim vodovodnim omrežjem izven aglomeracije.
(3) Obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje je določeno z aglomeracijo, na kateri je Mestna občina Slovenj Gradec dolžna zagotoviti odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode ter že izvedenim kanalizacijskim omrežjem izven aglomeracije.
(4) Obračunsko območje za plinovodno omrežje je območje že izvedenega omrežja za distribucijo zemeljskega plina.
(5) Obračunsko območje za vročevodno omrežje je območje že izvedenega javnega distribucijskega vročevodnega omrežja.
(6) Obračunsko območje za objekte za ravnanje z odpadki je celotno območje Mestne občine Slovenj Gradec.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI KOMUNALNE OPREME 
8. člen
(skupni in obračunski stroški) 
(1) Skupni in obračunski stroški v € so za komunalno opremo po posameznih vrstah komunalne opreme naslednji:
CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI
Obračunsko območje
Skupni stroški (EUR)
Obračunski stroški (EUR)
CE
48.865.136
46.345.085
JAVNA RAZSVETLJAVA
Obračunsko območje
Skupni stroški (EUR)
Obračunski stroški (EUR)
JR
1.112.375
1.112.375
VODOVODNO OMREŽJE
Obračunsko območje
Skupni stroški (EUR)
Obračunski stroški (EUR)
VO
15.118.514
15.118.514
KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČISTILNA NAPRAVA
Obračunsko območje
Skupni stroški (EUR)
Obračunski stroški (EUR)
KA
23.463.575
12.480.105
ČN
6.796.114
1.554.222
PLINOVODNO OMREŽJE
Obračunsko območje
Skupni stroški (EUR)
Obračunski stroški (EUR)
PL
3.171.180
3.171.180
VROČEVODNO OMREŽJE
Obračunsko območje
Skupni stroški (EUR)
Obračunski stroški (EUR)
VR
6.821.140
2.821.140
OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI
Obračunsko območje
Skupni stroški (EUR) 
Obračunski stroški (EUR)
OD
4.321.240
305.629
(2) Skupni in obračunski stroški za ceste in pripadajoče objekte ter javno razsvetljavo vključujejo DDV. Skupni in obračunski stroški za vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, čistilno napravo, plinovodno in toplovodno omrežje z napravami ter objekte za ravnanje z odpadki ne vključujejo DDV.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV KOMUNALNE OPREME NA ENOTO MERE 
9. člen
(preračun na enoto mere) 
Obračunski stroški za komunalno opremo, preračunani na m2 parcele (v nadaljevanju: Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (v nadaljevanju: Ct), po posameznih vrstah komunalne opreme so v € kot sledi:
CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI
Obračunsko območje
Cp (EUR/m2)
Ct (EUR/m2)
CE
9,43
26,36
VODOVODNO OMREŽJE
Obračunsko območje
Cp (EUR/m2)
Ct (EUR/m2)
VO
4,82
13,97
KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Obračunsko območje
Cp (EUR/m2)
Ct (EUR/m2)
KA
6,67
19,37
ČN
0,59
1,72
PLINOVODNO OMREŽJE
Obračunsko območje
Cp (EUR/m2)
Ct (EUR/m2)
PL
1,65
11,19
VROČEVODNO OMREŽJE
Obračunsko območje
Cp (EUR/m2)
Ct (EUR/m2)
VR
5,83
15,78
OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI
Obračunsko območje
Cp (EUR/m2)
Ct (EUR/m2)
OD
0,06
0,17
JAVNA RAZSVETLJAVA
Obračunsko območje
Cp (EUR/m2)
Ct (EUR/m2)
JR
0,58
3,93
VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen
(parcela) 
(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za površino parcele, ki se upošteva pri odmeri komunalnega prispevka, upošteva površino gradbene parcele iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se za površino gradbene parcele upošteva površina gradbene parcele iz projektne dokumentacije za ta objekt. Kolikor na način iz prejšnjega stavka ni mogoče pridobiti podatka za velikost gradbene parcele, je površina gradbene parcele enaka 0 m2 in se komunalni prispevek, ki se izračuna zgolj za neto tlorisno površino objekta, pomnoži s faktorjem 2,5.
11. člen
(neto tlorisna površina) 
(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisno površino iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se za neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisno površino iz projektne dokumentacije za ta objekt ali podatke iz uradnih evidenc.
12. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo) 
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko ali bo lahko zavezanec priključil svoj objekt ali mu je oziroma mu bo omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se bo na novo priključil na komunalno opremo ali ki se mu bo izboljšala opremljenost stavbnega zemljišča, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi na podlagi podatkov lastnika in upravljavca te vrste komunalne opreme ter uradnih evidenc.
(4) Za vse parcele se upošteva, da so opremljene z objekti za ravnanje z odpadki.
13. člen 
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Utež obračunskih stroškov na m2 parcele (Dp) je na vseh obračunskih območjih in za vse vrste komunalne opreme 0,5. Utež obračunskih stroškov na m2 neto tlorisne površine (Dt) je na vseh obračunskih območjih in za vse vrste komunalne opreme 0,5.
(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnost) je 1,0 za vse vrste objektov in vsa obračunska območja, razen za individualno stanovanjsko gradnjo, za katero velja, da je za obračunsko območje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave faktor dejavnosti (Kdejavnost) 0,1, za vsa ostala obračunska območja ostalih vrst komunalne opreme pa 0,5.
VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
14. člen
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov vseh posameznih vrst komunalnih oprem, na katere bo zavezanec lahko priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KPi = (A(parcela) * Cpi * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Cti * Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KPi
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme,
A(parcela)
površina parcele,
Cpi
obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela z določeno komunalno opremo na obračunskem območju te komunalne opreme,
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnost)
faktor dejavnosti,
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta,
Cti
obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju te komunalne opreme,
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
I
posamezna vrsta komunalne opreme.
15. člen 
(izračun komunalnega prispevka v primeru povečanja neto tlorisne površine ali spremembe namembnosti objekta) 
Če se objektu poveča neto tlorisna površina ali spremeni namembnost, je komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme enak razliki med komunalnim prispevkom po povečanju neto tlorisne površine ali spremembi namembnosti in komunalnim prispevkom pred povečanjem neto tlorisne površine ali spremembo namembnosti objekta.
VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
16. člen
(uporaba odloka) 
Program opremljanja MO SG določa podlage za odmero komunalnega prispevka:
– za objekte, ki se priključujejo na že zgrajeno komunalno opremo ali na predvideno komunalno opremo, ki je določena v načrtu razvojnih programov Mestne občine Slovenj Gradec za tekoče in naslednje leto,
– za objekte, ki se priključujejo na predvideno komunalno opremo, ki je upoštevana v Programu opremljanja MO SG,
– za objekte, ki se priključujejo na predvideno komunalno opremo, ki ni upoštevana v Programu opremljanja MO SG in ki se bo gradila na podlagi pogodbe o opremljanju iz drugega odstavka 22. člena tega odloka.
17. člen 
(način odmere komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek odmeri organ Mestne uprave Mestne občine Slovenj Gradec, pristojen za odmero komunalnega prispevka, (v nadaljevanju: pristojni organ) z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Komunalni prispevek se za predvideno komunalno opremo zavezancu lahko odmeri že pred tem, ko mu je omogočena priključitev oziroma njena uporaba, če je njena gradnja predvidena v proračunu občine v tekočem ali naslednjem letu. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
18. člen
(posebnosti pri odmeri komunalnega prispevka) 
(1) Za dele večstanovanjskih stavb, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije), se komunalni prispevek odmeri samo za ceste in pripadajoče objekte.
(2) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine gradbene parcele, in sicer za ceste ter za tisto komunalno opremo, na katero se objekti priključujejo prek samostojnih priključkov. Tako dobljeno vrednost komunalnega prispevka se pomnoži s faktorjem 2.
(3) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom o vrstah objektov glede na zahtevnost, kolikor le-ti niso priključeni na posamezno vrsto komunalne opreme.
19. člen 
(upoštevanje že plačanih sredstev za opremljanje stavbnih zemljišč) 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja:
– v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj gradbene parcele, na kateri se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek,
– v preteklosti plačane stroške za opremljanje gradbene parcele, na kateri se nahaja objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek, na podlagi dokazil o plačilih. O upoštevanju predloženih dokazil o plačilih odloči pristojni organ.
20. člen 
(indeksiranje stroškov) 
(1) Obračunski stroški opremljanja na kvadratni metra gradbene parcele v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpi) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Cti) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod ''Gradbena dela – ostala nizka gradnja''.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve Programa opremljanja MO SG.
IX. POGODBA O OPREMLJANJU 
21. člen
(pogodba o opremljanju) 
(1) Gradnjo predvidene komunalne opreme, ki je upoštevana v Programu opremljanja MO SG, lahko Mestna občina Slovenj Gradec s pogodbo o opremljanju odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
(2) Mestna občina Slovenj Gradec lahko na podlagi Programa opremljanja MO SG sklene pogodbo o opremljanju tudi za gradnjo predvidene komunalne opreme, ki ni upoštevana v Programu opremljanja MO SG.
(3) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in Mestna občina Slovenj Gradec dogovorita, da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za opremljanje gradbene parcele, na kateri namerava graditi objekt, oziroma za izboljšanje opremljenosti gradbene parcele, na kateri ima obstoječi objekt. V tem primeru se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen
(dokončanje postopkov za odmero komunalnega prispevka) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah predpisov o komunalnem prispevku, veljavnih v času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka.
23. člen 
(vpogled v Program opremljanja MO SG in veljavnost posamičnih programov opremljanja) 
Program opremljanja MO SG je na vpogled na občinski upravi Mestne občine Slovenj Gradec.
Sprejeti posamični programi opremljanja ostanejo v veljavi tudi po uveljavitvi tega odloka.
24. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih predpisov o komunalnem prispevku) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 5/00),
– Sklep o določitvi stroškov komunalne opreme za leto 2009 na območju Mestne občine Slovenj Gradec in določitvi komunalnega prispevka za priključitev na čistilno napravo v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2009 (Uradni list RS, št. 123/08),
– Sklep o določitvi stroškov komunalne opreme in določitvi komunalnega prispevka za priključitev na čistilno napravo v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 110/09).
25. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-18/2015
Slovenj Gradec, dne 27. januarja 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.