Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1999 z dne 8. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1999 z dne 8. 6. 1999

Kazalo

2187. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije, stran 5348.

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in na podlagi statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na seji dne 29. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka za posamezno odjemno mesto (v nadaljnjem besedilu: uporabnika), pri izgradnji kanalizacije, ki jo v večinskem deležu financira Občina Vransko.
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na novozgrajeno omrežje, ki bo v lasti Občine Vransko in v upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Višino prispevka določi in potrdi Občinski svet občine Vransko na predlog strokovnih služb občine.
4. člen
Za izgradnjo primarne in sekundarne kanalizacije na področju, kjer se bo gradila kanalizacija, morajo bodoči uporabniki kanalizacije sofinancirati eno tretjino sredstev vrednosti nove kanalizacije, dve tretjini pa financira Občina Vransko, kot bodoči lastnik infrastrukture v skladu s potrjenim letnim planom izgradnje kanalizacij v proračunu Občine Vransko.
5. člen
Dogovorni delež sofinanciranja uporabnika in Občine Vransko, kot bodočega lastnika infrastrukture potrdi Občinski svet občine Vransko. Med Občino in med bodočim uporabnikom se sklene pogodba o sofinanciranju investicije.
6. člen
V pogodbi se določi dinamika plačevanja, velikost obrokov za investicijo in stroški, ki jih ima Občina Vransko z zbiranjem denarja. Plačevanje mora biti zaključeno pred zaključkom del na investiciji.
7. člen
Sredstva, ki se zbirajo na podlagi sofinanciranja uporabnikov, so prihodek proračuna Občine Vransko. Sredstva so strogo namenska in se lahko porabijo samo za investicijo, za katero so bila zbrana.
8. člen
Vsi uporabniki, ki sofinancirajo izgradnjo kanalizacije v svojem enotretjinskem deležu, so oproščeni plačila obveznega prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, kolikor je njihov delež sofinanciranja večji od višine navedenega prispevka.
9. člen
Kolikor je plačan delež sofinanciranja uporabnika manjši od višine prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, mora uporabnik Občini Vransko plačati tudi razliko med prispevkom za sofinanciranje izgradnje kanalizacije in polno vrednostjo prispevka.
10. člen
Uporabniki, ki bi v času izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije lahko in morali sodelovati pri sofinanciranju enotretjinskega deleža investicije in to iz kakršnih koli razlogov nočejo, se lahko priključijo na javno kanalizacijo po zaključku investicije samo pod pogojem, da v celoti v enkratnem znesku poravnajo svoj strošek sofinanciranja investicije povečan za 15% vrednosti.
11. člen
Uporabniki, navedeni v 10. členu tega odloka, ki bi se želeli vključiti v sofinanciranje enotretjinskega deleža investicije že v času izvajanja investicije, morajo v enkratnem znesku povečanim za 15% poravnati vse do takrat že zapadle obroke in podpisati pogodbo, kot ostali uporabniki. Vse ostale obroke plačujejo v normalni višini, kot ostali uporabniki.
12. člen
Uporabniki, ki v času izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije iz upravičenih razlogov niso mogli sofinancirati enotretjinskega deleža investicije, se lahko priključijo na javno kanalizacijo pod pogojem, da v celoti v enkratnem znesku poravnajo svoj delež sofinanciranja investicije.
13. člen
Uporabniki, navedeni v 12. členu tega odloka, ki bi se želeli vključiti v sofinanciranje enotretjinskega deleža investicije že v času izvajanja le-te, morajo v enkratnem znesku poravnati vse do takrat že zapadle obroke in podpisati pogodbo, kot ostali uporabniki. Vse ostale obroke plačujejo v normalni višini, kot ostali uporabniki.
14. člen
Pod uporabnike, ki bi lahko in morali sodelovati pri sofinanciranju investicije, se štejejo vsi tisti, ki imajo na področju, kjer se izvaja investicija legalno zgrajene objekte, oziroma so lastniki objektov, ki bi jih bilo možno priključiti na javno kanalizacijo. To velja tudi za vse pravne naslednike.
15. člen
O opravičenosti razlogov za nesodelovanje pri sofinanciranju investicije odloča Občinski svet občine Vransko za vsak primer posebej.
16. člen
Sredstva, ki se zberejo na način določen v 10., 11., 12. in 13. členu tega odloka, so prihodek Občine Vransko in jih občina porabi za dodatna dela pri investiciji, za zagotavljanje enotretjinskega deleža financiranja investicije in za reševanje lokalne ekološke problematike v tistem območju, kjer se izvaja investicija.
17. člen
Sofinanciranje izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije ne zajema izgradnjo kanalizacijskih priključkov. Te morajo v celoti financirati uporabniki sami.
18. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede upravljalec kanalizacijskega omrežja na podlagi potrdila Občine Vransko o plačanih prispevkih za sovlaganje v izgradnjo kanalizacije, plačanih stroških izdaje soglasja pri upravljalcu kanalizacije in stroških montaže priključka. Fizično priključek lahko izvede druga uradno za ta dela registrirana firma, vendar ob obveznem nadzoru upravljalca javnega kanalizacijskega omrežja. Stroške nadzora izvedbe priključka plača uporabnik.
19. člen
Pravica Občine Vransko, da si morajo uporabniki pridobiti njihovo soglasje za priklop na kanalizacijsko omrežje in plačati delež sofinanciranja primarnega in sekundarnega omrežja velja deset let od dneva zaključka izgradnje celotnega kanalizacijskega sistema.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/006/99
Vransko, dne 29. aprila 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost