Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1999 z dne 8. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1999 z dne 8. 6. 1999

Kazalo

2185. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vransko, stran 5345.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 114., 117. in 121. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 6. redni seji dne 29. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Vransko
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Priznanja se podeljujejo zaslužnim občanom, drugim osebam, organizacijam za njihove dosežke splošnega pomena.
Podeljujeta jih občinski svet in župan.
2. člen
Priznanja Občine Vransko so:
– imenovanje za častnega občana Občine Vransko,
– grb Občine Vransko,
– plaketa Občine Vransko,
– priznanje »Inovator«,
– sprejetje pokroviteljstva prireditve.
3. člen
Priznanje Občine Vransko se podeli posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju in društvu.
Priznanja se izročajo na slovesen način.
4. člen
Pobudo za podelitev priznanja Občine Vransko lahko dajo fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
5. člen
Udeleženci postopka podeljevanja priznanja morajo upoštevati načela demokratičnosti in javnosti.
6. člen
Občinski svet imenuje častnega občana Občine Vransko, podeljuje grb Občine Vransko ter plaketo Občine Vransko.
Župan Občine Vransko podeljuje priznanje »Inovator« ter sprejema pokroviteljstvo prireditve v soglasju z občinskim svetom.
7. člen
Dokončen predlog za imenovanja častnega občana, grba ter plakete Občine Vransko oblikuje komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija).
Dokončni predlog za priznanje »Inovator« določi komisija, ki jo v ta namen imenuje župan.
Dokončni predlagatelj priznanja lahko sprejme poslovnik o svojem delu. S poslovnikom se določi način dela in druga vprašanja v zvezi s pripravo dokončnih predlogov.
8. člen
Sredstva za priznanja in nagrade se zagotovijo v proračunu občine.
9. člen
Strokovna in administrativna opravila v zvezi s podeljevanjem in izročanjem priznanj in nagrad ter vodenjem evidenc priznanj opravlja občinska uprava.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH IN NAGRADAH
Imenovanje za častnega občana
10. člen
Za častnega občana Občine Vransko je lahko imenovana oseba, katere dela in aktivnosti pomenijo pomembne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti oziroma, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju občine.
11. člen
Občinski svet imenuje častnega občana Občine Vransko in izda posebno listino.
Podelitev grba Občine Vransko
12. člen
Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe na področju gospodarstva, umetnosti, kulture, ekologije, družbenih dejavnosti, športa in vseh drugih področij človekovega ustvarjanja.
13. člen
Grb Občine Vransko je po likovni izvedbi enak grbu občine v zmanjšanem merilu. Je kovinske zlate barve. Glavna stranica je dolga 78 mm.
14. člen
Dokončen predlog za podelitev grba Občine Vransko oblikuje komisija.
15. člen
Predloge za podelitev grba Občine Vransko oblikuje komisija na podlagi javnega razpisa. Razpis, ki ga da v objavo komisija vsebuje pogoje, ki jih naj upoštevajo pobudniki predlogov za priznanje ter datum do katerega komisija sprejema pobude za podelitev priznanj.
16. člen
Občinski svet izda ob podelitvi grba Občine Vransko listino, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe je bil grb podeljen.
17. člen
Grb Občine Vransko se podeli posamezniku za večletne uspehe, življenjsko delo in izjemne enkratne dosežke ter organizaciji za večletne uspehe in izjemne dosežke, vendar ne več priznanj za isti dosežek.
Podelitev plakete Občine Vransko
18. člen
Plaketo Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe in dosežke s katerimi se povečuje ugled Občine Vransko na gospodarskem, kulturnem, športnem področju, za dosežke na drugih področjih.
Plaketo Občine Vransko lahko občinski svet podeli tudi uglednim gostom in delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Vransko.
19. člen
Plaketa Občine Vransko je pravokotne oblike dimenzij 78 x 110 mm. Je kovinske zlate barve. Relief predstavlja vrano na smreki. V spodnjem delu je napis »Občina Vransko«.
20. člen
Dokončni predlog za podelitev plakete Občine Vransko oblikuje komisija.
21. člen
Predloge za podelitev plakete Občine Vransko oblikuje komisija na podlagi javnega razpisa. Razpis, ki ga da v objavo komisija vsebuje pogoje, ki jih naj upoštevajo pobudniki predlogov za priznanje ter datum do katerega komisija sprejema pobude za podelitev priznanj.
22. člen
Občinski svet izda ob podelitvi plakete Občine Vransko listino, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe je bila plaketa Občine Vransko podeljena.
23. člen
Plaketa Občine Vransko se podeli posamezniku za večletne uspehe, življenjsko delo in izjemne dosežke ter organizaciji za večletne uspehe in izjemne dosežke, vendar ne več priznanj za isti dosežek.
Podelitev nagrade »Inovator«
24. člen
Nagrado »Inovator« podeljuje župan občine. Nagrada »Inovator« se podeljuje posamezniku, skupini posameznikov za dosežke na področju inventivne dejavnosti.
25. člen
Dokončni predlog za priznanje »Inovator« določi komisija, ki jo v ta namen imenuje župan. Komisija določi tudi višino denarne nagrade za inovacijo.
26. člen
Ob podelitvi priznanja »Inovator« izda župan listino, iz katere je razvidno, za katero inovacijo je bilo priznanje »Inovator« podeljeno.
Sprejetje pokroviteljstva prireditve
27. člen
Pokroviteljstvo prireditve sprejme župan v soglasju z občinskim svetom, kolikor posamezne organizacije zaprosijo za prevzem pokroviteljstva.
Občina lahko sprejme pokroviteljstvo prireditve ob visokih jubilejih podjetij, skupnosti in društev ter ob pomembnih prireditvah, ki predstavljajo promocijo občine.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
28. člen
Z dnem uveljavitve odloka preneha veljati odlok o podeljevanju priznanj Občine Žalec (Uradni list RS, št. 41/97).
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/004/99
Vransko, dne 29. aprila 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost