Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3821. Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru dejavnosti, ki jo izvajajo zveze prijateljev mladine in društva prijateljev mladine – članice Zveze prijateljev mladine Slovenije, stran 12193.

  
Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
Zveza prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, Ljubljana, ki jo zastopa zakonita zastopnica predsednica Darja Groznik in po njenem pooblastilu generalna sekretarka Breda Krašna
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZASP) naslednji
A N E K S 
k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru dejavnosti, ki jo izvajajo zveze prijateljev mladine in društva prijateljev mladine – članice Zveze prijateljev mladine Slovenije
1. člen 
Stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne 25. 2. 2015 sklenili Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru dejavnosti, ki jo izvajajo zveze prijateljev mladine in društva prijateljev mladine – članice Zveze prijateljev mladine Slovenije.
Iz 14. člena sporazuma iz prvega odstavka tega člena izhaja, da je sporazum sklenjen za določen čas, tj. do 31. 12. 2015. Veljavnost sporazuma se lahko podaljša.
2. člen 
Stranki sta sporazumni, da se s tem aneksom veljavnost Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru dejavnosti, ki jo izvajajo zveze prijateljev mladine in društva prijateljev mladine – članice Zveze prijateljev mladine Slovenije z dne 25. 2. 2015 podaljša za 2 leti, in sicer do 31. 12. 2017.
Kolikor nobena od strank sporazuma iz prvega odstavka tega člena pisno ne odpove oziroma ne izrazi volje po njegovem prenehanju najmanj 15 dni pred iztekom dvoletnega roka, se veljavnost sporazuma molče avtomatično podaljša za nedoločen čas.
3. člen 
Stranki bosta morebitne spore v zvezi s tem aneksom primarno reševali po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
4. člen 
Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi z dnem 1. 1. 2016.
Aneks je sestavljen v 2 (dveh) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.
Trzin, dne 8. oktobra 2015
Združenje SAZAS 
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik Upravnega odbora 
Ljubljana, dne 8. oktobra 2015
Zveza prijateljev mladine Slovenije 
Breda Krašna l.r.
Generalna sekretarka