Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3815. Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji motorističnih društev, stran 12189.

  
Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
Zveza moto klubov Slovenije (v nadaljevanju: ZMKS), Štrekljeva ulica 3, Ljubljana, ki jo zastopa zastopnik Leopold Pungerčar
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZASP) in 8. člena Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list RS, št. 29/98, 25/05, 138/06, revaloriziran z 11. členom na dan 30. 11. 2006; v nadaljevanju Pravilnik) naslednji
A N E K S 
k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji motorističnih društev 
1. člen 
Stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne 6. 12. 2013 sklenili Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji motorističnih društev.
Iz 14. člena sporazuma iz prvega odstavka tega člena izhaja, da je sporazum sklenjen za določen čas, tj. do 31. 12. 2015. Veljavnost sporazuma se lahko podaljša.
2. člen 
Stranki sta sporazumni, da se s tem aneksom veljavnost Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji motorističnih društev z dne 6. 12. 2013 podaljša za 2 leti, in sicer do 31. 12. 2017.
Kolikor nobena od strank sporazuma iz prvega odstavka tega člena pisno ne odpove oziroma ne izrazi volje po njegovem prenehanju najmanj 15 dni pred iztekom dvoletnega roka, se veljavnost sporazuma molče avtomatično podaljša za nedoločen čas.
3. člen 
Stranki bosta morebitne spore v zvezi s tem aneksom primarno reševali po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
4. člen 
Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi z dnem 1. 1. 2016.
Aneks je sestavljen v 2 (dveh) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.
Trzin, dne 9. oktobra 2015
Združenje SAZAS 
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik Upravnega odbora 
Ljubljana, dne 7. oktobra 2015
Zveza moto klubov Slovenije 
Leopold Pungerčar l.r.
Zastopnik