Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2015 z dne 8. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2015 z dne 8. 12. 2015

Kazalo

3749. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Vipava, stran 11050.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), v skladu z določili Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 11. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Vipava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo nameni, pogoji, merila in postopki za dodeljevanje občinskih proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Vipava (v nadaljevanju: sredstva za razvoj).
2. člen 
Sredstva za razvoj se ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov ter prioritet zagotavljajo iz občinskega proračuna v višini, ki je določena z Odlokom o proračunu Občine Vipava za posamezno leto in iz drugih virov.
3. člen 
Za uresničevanje ciljev pospeševanja razvoja gospodarstva v Občini Vipava so sredstva namenjena za:
1. spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete,
2. spodbujanje projektov inovacij,
3. spodbujanje neposrednih investicij v izgradnjo poslovnih objektov,
4. spodbujanja odpiranja novih trajnih delovnih mest,
5. spodbujanje izvajanja gospodarskih dejavnosti, za katere ne obstaja ekonomski interes,
6. spodbujanje podjetij k pridobivanju nepovratnih sredstev,
7. spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah,
8. spodbujanje novih neposrednih investicij.
II. UPRAVIČENCI 
4. člen 
(1) Upravičenci do razvojnih sredstev iz tega pravilnika so mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju: podjetja).
a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 eurov in
– vrednost aktive ne presega 2.000.000 eurov.
b) Majhna družba je družba, ki ni mikro družba in ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 eurov in
– vrednost aktive ne presega 4.400.000 eurov.
c) Srednja družba je družba, ki ni mikro ali majhna družba in ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 eurov in
– vrednost aktive ne presega 17.500.000 eurov.
d) Velika družba je družba, ki ni mikro, majhna ali srednja družba. Velika družba je tudi banka, zavarovalnica, borza vrednostnih papirjev ter družba, ki je po 56. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odločba (US), 82/13) zavezanka za pripravo konsolidiranega letnega poročila.
(2) Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d), preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
(3) Posamezen upravičenec se lahko prijavi na več ukrepov, vendar na posamezen ukrep samo z eno vlogo.
(4) Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
a) so iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
b) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Vipava ali do države,
c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah,
e) so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
f) nimajo sedeža v Občini Vipava, razen če investicija, ki je predmet ukrepa po tem pravilniku, leži na območju Občine Vipava.
III. DRŽAVNA POMOČ 
5. člen 
(1) Sredstva za razvoj se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
(2) Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gleda na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
(3) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu.
(5) Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli drugih lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov.
(6) Dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
(7) Dajalec pomoči mora pisno obvestiti prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in
– o znesku de minimis pomoči.
(8) Dajalec pomoči mora hraniti evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
IV. DODELITEV RAZVOJNIH SREDSTEV 
6. člen 
Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva v obliki dotacij ali v obliki subvencionirane obrestne mere. Navedena sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, javnega poziva ali vloge upravičenca, v skladu s tem pravilnikom, posameznimi pravilniki in odloki, ki urejajo posamezen ukrep ter zakonodajo, ki ureja izvrševanje proračuna.
Javne razpise, pozive in obvestila o dodeljevanju razvojnih sredstev se objavi na spletni strani občine, skladno s pogoji in po postopkih, določenimi v veljavnih predpisih. Javni razpis, poziv oziroma obvestilo se lahko objavi za vse ali za posamezne vrste ukrepov, navedene v tem pravilniku. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev premalo, se bodo vsem upravičencev dodeljena sredstva sorazmerno znižala, če z drugimi akti ni določeno drugače.
7. člen 
Za dodelitev sredstev za razvoj, ki jih ne ureja poseben pravilnik, župan Občine Vipava s sklepom imenuje komisijo za vodenje postopka dodelitve razvojnih sredstev. Komisija na podlagi tega pravilnika ter drugih posebnih pravilnikov za posamezen ukrep pripravi javni razpis oziroma poziv ter na tej podlagi vodi postopek dodelitve sredstev za razvoj: odpira vloge, preveri popolnost vlog, obravnava pravočasno prispele in popolne vloge, opravlja oglede na terenu, pripravi zapisnike in predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega tajnik občine in/ali župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev ter izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. Občina Vipava s prejemniki sredstev praviloma sklene pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti.
V. INSTRUMENTI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 
8. člen 
Sredstva za razvoj so namenjena za naslednje ukrepe:
1) spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v novo ali obnovo proizvajalnih in storitvenih zmogljivosti ter opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja, ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
– stroški nakupa nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
– stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).
Stroški nakupa zemljišč ter poslovnih prostorov so upravičeni stroški le, če je naložba vezana na investicijo v razširitev ali posodobitev proizvodne ali storitvene kapacitete.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 55% upravičenih stroškov. Državna pomoč se dodeli v obliki subvencionirane obrestne mere. Višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu praviloma ne sme presegati 10% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika so upravičenci do sredstev za razvoj po tem ukrepu tudi podjetja s sedežem v Občini Vipava, ki investirajo na območju Občine Ajdovščina,
– investicija v premičnino, ki je predmet dodelitve državne pomoči, se mora ohraniti v Občini Vipava vsaj 5 let po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost,
– podrobnejši pogoji in merila so določeni v Pravilniku o pospeševanju malega gospodarstva v Občini Ajdovščina in Vipava ter v javnem razpisu, na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
2) spodbujanje projektov inovacij
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja in posameznike k oblikovanju inovativnih projektov, izdelavo prototipov ter tehničnih izboljšav. Sredstva za razvoj so zato namenjena sofinanciranju stroškov pridobitve patenta oziroma stroškov zaščite izdelka, stroški izdelave začetnega prototipa, stroški dokumentiranih inovativnih tehničnih rešitev, idej ali raziskovalnih nalog.
Upravičeni stroški:
– stroški za pridobitve oziroma prijave patenta, stroški za zaščito izuma, stroški dela, ki nastajajo neposredno z raziskavami in razvojem projekta, materialni stroški za izdelavo začetnega prototipa, stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev, ki so neposredno vezane na izvedbo projekta, stroški instrumentov in druge opreme, ki se izključno uporabljajo za izvedbo projekta, stroški najema prostora, ki se izključno uporablja za izvedbo projekta, ter stroški dogodkov vezanih na izvedbo projekta.
Intenzivnost pomoči: za potrebe
– v višini do 50% upravičenih stroškov. Državna pomoč se dodeli kot nepovratna sredstva v obliki dotacij. Višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 50% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika so upravičenci do sredstev za razvoj tudi fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Vipava in zaposleni v podjetjih s sedežev v Občini Vipava,
– podrobnejši pogoji in merila bodo definirani v Pravilniku o subvencioniranju projektov inovacij ter v javnem razpisu, na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
3) spodbujanje neposrednih investicij v izgradnjo poslovnih objektov.
Namen ukrepa je spodbujanje gradnje poslovno-proizvodnih objektov v obstoječih in novih poslovnih conah ter spodbujati širitve poslovnih in proizvodnih objektov, s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest.
Upravičeni stroški:
– strošek odmerjenega komunalnega prispevka.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 100% upravičenih stroškov. Državna pomoč se dodeli kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika do sredstev za razvoj po tem ukrepu niso upravičeni investitorji, ki investirajo v poslovno-proizvodne objekte za namene izvajanja dejavnosti trgovine, transporta ter dejavnosti določenih v 3. členu tega pravilnika,
– podrobnejši način obračuna komunalnega prispevka in državne pomoči bo določal predpis, ki določa obračun komunalnega prispevka v Občini Vipava.
4) spodbujanje odpiranja novih trajnih delovnih mest
Namen ukrepa je spodbujanje odpiranja novih trajnih delovnih mest na območju Občine Vipava. Z ukrepom se subvencionira del stroškov prispevka delodajalca v prvih 24 mesecih zaposlitve za nedoločen čas na novo ustvarjenem delovnem mestu.
Upravičeni stroški:
– strošek prispevka delodajalca na izplačane plače.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 75% upravičenih stroškov. Državna pomoč se dodeli kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– delodajalec, ki kandidira za pridobitev subvencije, mora dokazati, da za omenjen ukrep še ni pridobil sredstev iz drugih virov,
– sredstev za razvoj ne more pridobiti delodajalec, ki je v preteklih treh letih na območju Občine Vipava izvedel odpuščanje oziroma je zmanjševal število zaposlenih,
– delodajalec mora ohraniti nova delovna mesta, za zasedbo katerih je prejel subvencijo po tem ukrepu še najmanj 3 leta po dodelitvi sredstev,
– sredstev za razvoj po tem ukrepu se ne dodeli delodajalcem za delovna mesta s področja trgovine in transporta,
– podrobnejša merila se določi v javnem razpisu.
5) spodbujanje izvajanja gospodarskih dejavnosti, za katere ne obstaja ekonomski interes
Namen ukrepa je spodbuditi posamezne gospodarske dejavnosti, ki so v javnem interesu ter za katere ne obstaja ekonomski interes. Z ukrepom se subvencionira tržna najemnina poslovnih prostorov, ki so v lasti oziroma upravljanju Občine Vipava.
Upravičeni stroški:
– stroški najema poslovnega prostora.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 100% upravičenih stroškov. Državna pomoč se dodeli kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva za razvoj po tem ukrepu se dodelijo za izvajanje gospodarske dejavnosti, ki je v občinskem interesu, hkrati pa za to dejavnost ne obstaja ekonomski interes. Občinski interes se ugotavlja na podlagi razpisa oziroma poziva za oddajo nepremičnin v najem,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu oziroma v pozivu za oddajo poslovnih prostorov v najem.
6) spodbujanje podjetij k pridobivanju nepovratnih sredstev
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k prijavam na državne in mednarodne javne razpise. Razvojna sredstva se dodelijo za sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi razpisne dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne razpise z namenom pridobitve nepovratnih sredstev za razširitev proizvodnje oziroma za tehnološke posodobitve.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave prijave na državni ali mednarodni razpis. Neupravičeni stroški so tisti stroški izdelave prijave, ki jih upravičenec lahko uveljavlja kot upravičene stroške pri prijavi na državni oziroma mednarodni javni razpis.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov. Državna pomoč se dodeli kot nepovratna sredstva v obliki dotacij. Višina sredstev za razvoj po tem ukrepu na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa, ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela,
– svetovalne storitve za prijavljeni projekt ne smejo biti sofinancirane iz programa vavčerskega svetovanja ali drugih javnih virov,
– podrobnejši pogoji in merila se določijo v javnem razpisu, na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
7) spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj svojih proizvodov in storitev potencialnim kupcem.
Upravičeni stroški:
– stroški najema razstavnega prostora.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov oziroma največ 2.000 EUR na posamezen sejem oziroma razstavo. Višina razvojnih sredstev na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep. Državna pomoč se dodeli kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu ali razstavi,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu, na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
8) spodbujanje novih neposrednih investicij
Namen ukrepa je pospešiti prihod novih investitorjev in/ali gospodarskih dejavnosti v Občino Vipava ter ustvarjanje in odpiranje večjega števila novih delovnih mest. Z ukrepom se subvencionira nadomestilo za podeljeno stavbno pravico na zemljiščih v lasti Občine Vipava.
Upravičeni stroški:
– stroški nadomestila za podeljeno stavbno pravico.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 100% upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva za razvoj po tem ukrepu se dodelijo upravičencem, ki na novo gradijo proizvodne ali razvojno-raziskovalne obrate ter v skladu s poslovnim načrtom ustvarijo 10 ali več novih delovnih mest,
– sredstva za razvoj po tem ukrepu se dodelijo upravičencem, ki na zemljišču, ki je predmet tega ukrepa, zagotovijo najmanj 50 delovnih mest na/ha,
– nadomestilo za podeljeno stavbno pravico za zemljišče, na katerih se gradi skladišče, logistični center, parkirišče, trgovina ali objekt, v katerih se ne odvija proizvodni proces, je neupravičen strošek,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu oziroma v nameri za podelitev stavbne pravice.
VI. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV 
9. člen 
Namensko porabo razvojnih sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika, spremljajo in preverjajo: notranji revizor oziroma s strani župana pooblaščene osebe.
10. člen 
V primerih, ko se ugotovi, da razvojna sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila pogodbe, oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku.
Upravičenec, ki ne doseže predpisanih ciljev in rezultatov, zaradi katerih je prejel sredstva za razvoj, je dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku.
Upravičenec, ki ustreza kateremkoli kriteriju iz prvega in drugega odstavka tega člena, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
VII. KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2015
Vipava, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost