Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2015 z dne 13. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2015 z dne 13. 11. 2015

Kazalo

3410. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Hrastulje II, stran 9646.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 8. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je župan Občine Škocjan dne 30. 10. 2015 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Hrastulje II 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta Hrastulje II (v nadaljnjem besedilu: OPPN) je v veljavi prostorski plan Občine Škocjan (Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan, dopolnitve 1996 (Uradni list RS, št. 15/98), dopolnitve 1999 (Uradni list RS, št. 112/00), dopolnitve 1996/1 (Uradni list RS, št. 19/01), dopolnitve 2001/1 (Uradni list RS, št. 119/02), dopolnitve 1999/2000 (Uradni list RS, št. 75/04), dopolnitve 2008 (Uradni list RS, št. 120/08), tehnični popravek (Uradni list RS, št. 16/09, 49/10), sklep (Uradni list RS, št. 47/12); v nadaljnjem besedilu: prostorski plan).
(2) V prostorskem planu je območje urejanja opredeljeno z oznako Hrastulje II, kjer so opredeljena stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo. V naravi tu prevladujejo kmetijske površine, strme lege pa porašča gozd. V bližini območja so pozidane površine, in sicer kmetija ob severnem robu ter domačija ob jugozahodnem robu območja. Na severozahodni strani je na drugi strani lokalne ceste soseska individualnih stanovanjskih hiš Hrastulje I, na vzhodu in na jugu pa se območje nadaljuje v odprto krajino. Območje je na severozahodnem delu omejeno z lokalno cesto, na severovzhodnem in vzhodnem delu pa s poljskimi potmi.
(3) Glavni cilj je izdelati urbanistične, prometne, arhitekturne ter krajinske rešitve v okviru OPPN za prostostoječo pozidavo enostanovanjskih hiš, vključno z ureditvijo gospodarske javne infrastrukture in z ureditvijo lokalne ceste.
(4) Zaradi razdrobljene parcelne in lastniške strukture je Občina Škocjan predstavila namero o izdelavi OPPN lastnikom zemljišč, ki so se z njo strinjali.
(5) S predvidenimi ureditvami nove pozidave se ne posega na območja varovanj, za nekatere ureditve gospodarske javne infrastrukture pa bodo lahko potrebni posegi na območje kulturne dediščine (EŠD 25977, hiša Škocjan 7), v poplavno območje potoka Radulja in v obrobje naravne vrednote – potok Radulja.
2. člen 
(območje urejanja) 
(1) Območje OPPN leži severovzhodno od Škocjana in meri približno 1,8 ha. Obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parc. št. 138/1, 144, 148, 149, 152, 153, 154, 156, 158/1, 158/2, 158/3, 160, 162, 254/2, 3051, 3058, vse k. o. Stara vas.
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih projektnih rešitev prometnega omrežja, smernic nosilcev urejanja prostora ter izraženih interesov pripravljalca OPPN in lastnikov zemljišč se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali poveča, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
3. člen 
(predvidene ureditve in način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Na obravnavanem območju so predvidene ureditve za prostostoječo pozidavo enostanovanjskih hiš, kar se ureja z OPPN. Poleg tega se v strokovnih podlagah za OPPN zagotovijo rešitve tudi za rekonstrukcijo lokalne ceste na odseku od navezave na regionalno cesto v središču Škocjana pa do severnega roba načrtovane stanovanjske gradnje na območju Hrastulje II.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo za urbanistične ureditve in za gospodarsko javno infrastrukturo za stanovanjsko gradnjo in rekonstrukcijo ceste, vse na osnovi strokovnih podlag, analiz prostora, na osnovi programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih smernic. Upoštevajo se že izdelane strokovne podlage, strokovne podlage, ki so nastale v postopku priprave OPN Občine Škocjan ter morebitne druge strokovne podlage, ki so bile izdelane za sosednja območja.
(3) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebni za določitev sestavin vsebine OPPN, določenih v Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(4) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti dodatne strokovne podlage, se te naročijo naknadno na pobudo načrtovalca ali pripravljalca.
4. člen 
(postopek priprave OPPN) 
(1) Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
1. faza (strokovne podlage):
– izdelava strokovnih podlag z variantnimi urbanistično-arhitekturnimi rešitvami ter rešitvami navezav na sosednja območja (najprimernejšo variantno rešitev potrdi Občinski svet Občine Škocjan): november 2015.
2. faza (osnutek OPPN):
– izdelava in sprejem Sklepa o začetku priprave OPPN: oktober 2015,
– izdelava osnutka OPPN na podlagi strokovnih podlag in izbrane variantne rešitve: november 2015,
– pridobivanje smernic NUP: november in december 2015,
– pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave CPVO: januar 2016.
3. faza (dopolnjen osnutek OPPN):
– pregled in analiza smernic: januar 2016,
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN: februar 2016,
– priprava gradiv za javno razgrnitev in javno obravnavo, sodelovanje na delovnih telesih občinskega sveta in na Občinskem svetu Občine Škocjan: februar – marec 2016.
4. faza (javna razgrnitev in javna obravnava):
– priprava obvestila o javni razgrnitvi in javni obravnavi: 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,
– javna razgrnitev in javna obravnava: marec in april 2016,
– 1. obravnava na delovnih telesih občinskega sveta in na seji občinskega sveta (v času javne razgrnitve),
– analiza pripomb z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov: april in maj 2016,
– sprejem stališč do pripomb: maj 2016.
5. faza (predlog OPPN):
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov: junij 2016,
– pridobitev mnenj NUP: julij in avgust 2016,
– dopolnitev OPPN in izdelava usklajenega predloga OPPN: avgust in september 2016,
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na delovnih telesih ter na seji OS: september 2016,
– objava v Uradnem listu RS in priprava končnih elaboratov sprejetega OPPN: 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZmetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana (področje zaščite in reševanja),
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za infrastrukturo, Območje Novo mesto, p. p. 630, 8104 Novo mesto (področje državnih cest),
– Komunala Novo mesto d. o. o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto (področje upravljanja z vodovodom, kanalizacijo, odpadki),
– Elektro Ljubljana d. d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto (področje elektro omrežja),
– Telekom Slovenije, d. d., PE Novo mesto, Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Novo mesto, Podbevškova 17, 8000 Novo mesto (področje telekomunikacij),
– Občina Škocjan, Škocjan (upravljanje z lokalno cestno infrastrukturo).
(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za ta OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Izdelavo OPPN bo financirala Občina Škocjan iz svojega proračuna.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Škocjan (www.obcina-skocjan.si) ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0005/2014-12
Škocjan, dne 30. oktobra 2015
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost