Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2015 z dne 13. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2015 z dne 13. 11. 2015

Kazalo

3403. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, stran 9599.

  
Na podlagi 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 133/04, 94/13), 15. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 16/05 in 54/15), 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 29/99), 2. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 23/15) in 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kozje (Uradni list RS, št. 98/99, 42/10) so Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 10. redni seji dne 30. 9. 2015 na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12, 28/15), Občinski svet Občine Rogatec na 7. redni seji dne 2. 9. 2015 na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – UPB1), Občinski svet Občine Podčetrtek na 7. redni seji dne 26. 8. 2015 na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10), Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 6. redni seji dne 29. 7. 2015 na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10), Občinski svet Občine Kozje na 6. redni seji dne 18. 6. 2015 na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10), v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen 
Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Občina Podčetrtek, Občina Šmarje pri Jelšah in Občina Kozje ustanovijo skupno upravo z imenom Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije,
– občinskega redarstva.
3. člen 
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina. Uradni e naslov in spletna stran organa se objavi znotraj spletne strani Občine Rogaška Slatina.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje. V notranjem krogu je izpisan sedež organa, in sicer: Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
4. člen 
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župan sedežne občine po predhodnem soglasju vseh županov občin ustanoviteljic imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave, sprejme kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzoruje delo ter daje usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 
5. člen 
Skupna uprava je sestavljena enovito, brez organizacijskih enot.
6. člen 
(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer:
– Medobčinska inšpekcija: naloge občinske inšpekcije, službo nadzora občinskih cest, komunalne inšpekcije.
– Občinsko redarstvo: naloge redarstva.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
7. člen 
(1) Medobčinska inšpekcija je prekrškovni organ vseh občin ustanoviteljic skupne uprave.
(2) Sedež medobčinske inšpekcije je v Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2.
(3) Pooblaščene uradne osebe medobčinske inšpekcije in redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi občin ustanoviteljic. Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovnega organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni strani.
(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija in občinsko redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
8. člen 
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
9. člen 
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine s predhodnim soglasjem županov občin ustanoviteljic v skladu z določili zakona o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinske inšpekcije kot prekrškovnega organa vseh občin ustanoviteljic.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
10. člen 
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih in prekrškovnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
11. člen 
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje s sedežno lokalno skupnostjo.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine. S pisnim pooblastilom lahko izvrševanje pravic in dolžnosti prenese na vodjo skupne uprave.
12. člen 
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan sedežne občine v soglasju z župani občin ustanoviteljic.
III. SREDSTVA ZA DELO 
13. člen 
Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice. Kriterij je določen na podlagi statističnih podatkov v naslednjem razmerju:
– Občina Rogaška Slatina 32%
– Občina Rogatec 12%
– Občina Podčetrtek 12%
– Občina Šmarje pri Jelšah 32%
– Občina Kozje 12%.
14. člen 
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroča v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Stroške za uporabo prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice skupne uprave delijo v razmerju, določenim v prejšnjem členu.
15. člen 
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je vodja skupne uprave.
16. člen 
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava Občine Rogaška Slatina. Ostale občine so dolžne kriti te stroške po kriteriju iz 13. člena tega odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
17. člen 
Župani občin ustanoviteljic s pisnim sporazumom (dogovor) podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
18. člen 
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom občin soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo s šestmesečnim odpovednim rokom, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in pisnega sporazuma iz 17. člena odloka.
(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan sedežne občine s predhodnim soglasjem županov občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi in kadrovski načrt skupne uprave. V nadaljnjih tridesetih dneh v skladu z zakonom o javnih uslužbencih župan sedežne občine imenuje vodjo skupne uprave.
20. člen 
(1) Skupna uprava začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Najkasneje do dne, ko začne z delom, prevzame skupna uprava javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame skupna uprava.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe o prezaposlitvi v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v skupni upravi, ne more poslabšati delovnopravni položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice.
21. člen 
(1) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne uprave zadnji odločal. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
(2) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi.
(3) S sprejetjem tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/12, 75/12, 79/12).
Št. 0320-0006/2015
Rogaška Slatina, dne 30. septembra 2015
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.
 
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanko Šket l.r.
 
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.
 
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 
po pooblastilu št. 030-0003/2015
z dne 17. 8. 2015 
Podžupan 
Občine Rogatec 
Anton Roškar l.r.
 
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti