Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2015 z dne 13. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2015 z dne 13. 11. 2015

Kazalo

3399. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica, stran 9572.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na seji dne 21. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica 
1. člen 
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 85/13), spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 10/14 in 50/14) se v tabeli v prvem odstavku 38. člena
– v drugi vrstici za izrazom »KE 01« doda vejica in besedilo »KE 03, KE 04, KE 05, KE 06, KE 07, KE 08«,
– v tretji vrstici za izrazom »KE 02« doda vejica in besedilo »KE 09, KE 10, KE 11«.
2. člen 
V prvem odstavku 44. člena se za zadnjo, četrto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– mostovi, viadukti, predori in podhodi.«
3. člen 
V drugem odstavku 45. člena se za besedno zvezo »vzdrževalna dela« doda vejica in beseda »rekonstrukcija«.
4. člen 
V prvem odstavku 47. člena se
– črtata prva in druga alineja,
– v četrti alineji besedna zveza »iz oklepaja« nadomesti z besedilom »za pomišljajem«.
5. člen 
V 48. členu se
– drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Najbolj izpostavljen del novega objekta (nad in pod terenom) mora biti od meje sosednjih parcel oddaljen:
– pri zahtevnih in manj zahtevnih objektih najmanj 4 m, če gre za stavbe in tiste gradbeno inženirske objekte, ki niso del omrežij gospodarske javne infrastrukture. Gradbeno inženirske objekte, ki so del omrežij gospodarske javne infrastrukture, se lahko gradi do parcelne meje,
– pri nezahtevnih in enostavnih objektih najmanj 1,5 m, če so objekti taki, da imajo enega ali več prostorov v katerega človek lahko vstopi, pri ostalih nezahtevnih in enostavnih objektih pa 0,5 metra,
– za rekonstrukcijo legalno zgrajenega objekta, ki ohranja enake gabarite, ni potrebno pridobiti soglasja sosedov, čeprav je njegov odmik od parcelne meje manjši od 4 m.«
– peti, šesti in sedmi odstavki spremenijo tako, da se glasijo:
»(5) Če je nova stavba načrtovana južno, jugovzhodno ali jugozahodno od obstoječe stanovanjske stavbe, mora biti najmanjši razmik med robom kapi načrtovane stavbe in zunanjim zidom (fasado) obstoječe sosednje stanovanjske stavbe najmanj 2 višini kapi načrtovanega objekta. Kolikor so spodnje etaže obstoječe stanovanjske stavbe pretežno namenjene drugi dejavnosti, se razmiki med stavbama lahko zmanjšajo za skupno višino teh etaž. Če je nova stavba grajena v drugih smereh neba glede na obstoječo stavbo od zgoraj navedenih, mora biti razmik med robom kapi načrtovane stavbe in fasado stanovanjskih stavb najmanj enak višini kapi načrtovane stavbe.
(6) Nove stavbe se lahko gradi tudi bliže od odmikov, navedenih v petem odstavku tega člena, če se s študijo osončenosti dokaže, da imajo vse svetlobne odprtine bivalnih stanovanjskih prostorov obstoječe stavbe zagotovljen minimalni dnevni čas neposrednega osončenja, ki znaša na zimski solsticij najmanj eno uro, na ekvinokcija pa najmanj 3 ure na dan oziroma da gradnja ne vpliva na osončenost bivalnih prostorov obstoječe stavbe ali na podlagi pridobljenega soglasja lastnika sosednjega zemljišča. Navedeni pogoji veljajo tudi za gradnjo stanovanjskih stavb znotraj enot z namensko rabo SK, vendar so lahko tudi manjši, če se z gradnjo novih stavb ne poslabšajo obstoječi pogoji osončenosti.
(7) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se do parcelne meje lahko gradi nove objekte na mestu in v gabaritih prejšnjega objekta (nadomestna gradnja), ko gre za strnjeno gradnjo, zlasti na območjih obstoječega mestnega ali podeželskega naselja in obstoječih uličnih nizov ter na meji odprtega javnega prostora, če ni prizadeta javna korist. Gabariti se lahko tudi povečajo, če se z gradnjo ne poslabšujejo obstoječi pogoji osončenosti. Gradnja na mestu in v gabaritih prejšnjega objekta (nadomestna gradnja) je dovoljena tudi na območjih naselbinske dediščine, ko umestitev in gabariti objekta predstavljajo varovano vrednoto.«,
– deseti in enajsti odstavek črtata.
6. člen 
Drugi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar višina stavb s tem odlokom ni natančno določena velja, da se višina stavb v uličnem nizu enote urejanja prostora lahko poveča do višine kapi sosednje višje stavbe tako, da višina kapi nižje stavbe doseže višino kapi sosednje višje stavbe.«.
7. člen 
V 53. členu se
– v prvem odstavku za besedo »objekta« doda besedilo »oziroma dejavnosti v objektu«,
– tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Vrsta objekta
Število parkirnih mest (PM)
Stanovanja in bivanje
Enostanovanjske stavbe
3 PM/stanovanje
Dvostanovanjske stavbe
2 PM/stanovanje
Tri- in večstanovanjske stavbe (najmanjše skupno število parkirnih mest za celotni večstanovanjski objekt mora znašati 2PM/stanovanje)
za stanovanje do 35 m2 koristne stanovanjske površine
1 PM
za stanovanje od 36 m2 do 60 m2 koristne stanovanjske površine
1,5 PM
za stanovanje od 61 m2 do 100 m2 koristne stanovanjske površine
2 PM
za stanovanje nad 100 m2 koristne stanovanjske površine
3 PM
Stanovanjske stavbe za posebne namene (dijaški, mladinski domovi in ipd.)
1 PM/10 ležišč
Stanovanjske stavbe za posebne namene (domovi za ostarele, varna hiša)
1 PM/5 ležišč
+ 50% za obiskovalce
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (oskrbovana stanovanja)
1 PM/stanovanje
+ 20% za obiskovalce
Poslovno trgovske dejavnosti
Stavbe javne uprave
1 PM/30 m2 BTP uporabne površine
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic (pisarniški in upravni prostori ter druge storitve)
1 PM/30 m2 BTP uporabne površine
Druge upravne in pisarniške stavbe (mešani poslovni programi)
1 PM/30 m2 BTP uporabne površine
Trgovski lokal (trgovski lokal pod 100 m2)
1 PM/30 m2 BTP uporabne prodajne površine, ne manj kot 2 PM
Trgovske stavbe (trgovina med 100 in 500 m2)
1 PM/50 m2 BTP uporabne prodajne površine, ne manj kot 4 PM
Trgovske stavbe (trgovina z neprehrambenimi izdelki)
1 PM/80 m2 BTP uporabne prodajne površine, ne manj kot 2 PM
Trgovske stavbe (nakupovalni center do 2500 m2)
1 PM/35 m2 BTP uporabne prodajne površine
Trgovske stavbe (nakupovalni center nad 2500 m2)
1 PM/30 m2 BTP uporabne prodajne površine
Trgovske stavbe (odprte in pokrite tržnice)
1 PM/40 m2 BTP uporabne prodajne površine
Trgovske stavbe (večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni centri)
1 PM/25 m2 BTP uporabne prodajne površine
Bencinski servisi
1 PM/30 m2 prodajnih površin
ne manj kot 3PM
Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
(obrtno servisne dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, lekarne …)
1 PM/30 m2 BTP uporabne površine
manj kot 2 PM
Stavbe za druge storitvene dejavnosti (avtopralnice)
3 PM/pralno mesto
Športne dejavnosti
Športna igrišča – stadion
1 PM/200 m2 BTP
od tega 20% PM za avtobuse
Športna igrišča – igrišča za tenis
4 PM/igrišče
Športna igrišča (javna kopališča)
1 PM/150 m2 površine javnega kopališča
Športne dvorane s prostori za gledalce
1 PM/30 m2 BTP
od tega 20% PM za avtobuse
Športne dvorane 
(večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu) (wellness, fizioterapija, fitnes ipd.)
1PM/15 m2 BTP
Posebne dejavnosti
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (hotel, prenočišča, penzioni) 
1 PM/1,5 sobo
Gostilne, restavracije, točilnice, bari
1 PM/4 sedeže + 1 PM/tekoči meter točilnega pulta – ne manj kot 5PM
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (mladinska prenočišča)
1 PM/10 ležišč
Družbene dejavnosti
Stavbe za kulturo in razvedrilo 
(gledališča, koncertne hiše, večnamenske dvorane, kino, galerija)
1 PM/5 sedežev
Muzeji in knjižnice
1 PM/80 m2 BTP
Stavbe za opravljanje verskih obredov
1 PM/10 sedežev
Stavbe za zdravstvo 
(zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante)
1 PM/25 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (osnovne šole)
1 PM/učilnico
+ 0,5 PM/učilnico za kratkotrajno parkiranje staršev
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (srednje šole)
1,5 PM/učilnico
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (posebne šole za ovirane v razvoju)
1,25 PM/učilnico
+ 0,5 PM/učilnico za kratkotrajno parkiranje staršev
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (visoke šole) 
1 PM/25 m2 BTP
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (otroški vrtci) 
1,25 PM/oddelek + 0,5 PM/učilnico za kratkotrajno parkiranje staršev
Proizvodne dejavnosti
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
Stavbe za spravilo pridelka
ne manj kot 1 PM
Industrijske stavbe (do 200 m2)
1 PM/30 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
Industrijske stavbe (več kot 200 m2)
1 PM/50 m2 BTP
Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča s strankami) 
1 PM/150 m2 BTP
Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča brez strank)
ne manj kot 3 PM
Rezervoarji, silosi in skladišča (razstavni in prodajni prostori)
1 PM/80 m2 BTP
Industrijske stavbe (delavnice za servis motornih vozil)
6 PM/popravljalno mesto
Drugo
Pokopališča 
Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
1 PM/600 m2
ne manj kot 10 PM
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (park)
1 PM/600 m2
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (živalski vrt)
1 PM/600 m2
od tega 20% PM za avtobuse
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev)
1 PM/100 m2
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe (stavbe in terminali na letališčih, železniških in avtobusnih postajah in v pristaniščih ter z njimi povezane stavbe)
1 PM/50 m2*
*število PM upošteva tudi značaj objekta in dostop do javnega prometa
«, 
– doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Če se v objektu opravlja tudi spremljajoča dejavnost, je potrebno zanjo predvideti dodatna parkirna mesta skladno s kriteriji, podanimi v prvem odstavku tega člena.«.
8. člen 
V 54. členu se
– peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave lahko stojijo le na funkcionalni parceli legalno zgrajenega manj zahtevnega ali zahtevnega objekta. Določilo ne velja za objekte na zelenih površinah.«,
– deveti odstavek črta, deseti odstavek postane deveti odstavek.
9. člen 
V četrtem odstavku 60. člena se beseda »večji« nadomesti z besedo »drugačni«.
10. člen 
V prvem odstavku 73. člena se črta besedilo »in so prikazana v kartah Prikaz stanja prostora«.
11. člen 
V tretjem odstavku 80. člena se besedilo »BI 58« nadomesti z besedilom » BI 56«.
12. člen 
V drugem odstavku 84. člena se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Namenska raba / Stopnja varstva pred hrupom
III stopnja
IV stopnja
S – OBMOČJA STANOVANJ
SS
SK 
C – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
CU 
CDi 
CDk 
CDo 
I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
IP
IG
IK 
B – POSEBNA OBMOČJA
BT 
BC 
Z – OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
ZS 
ZP 
ZD 
ZK
DRUGE RABE
O – OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
P – PROMETNA INFRASTRUKTURA
A – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE
K1 – NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
K2 – DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
G – GOZDNA ZEMLJIŠČA
VC – POVRŠINSKE CELINSKE VODE
OO – OSTALA OBMOČJA
« 
13. člen 
V 90. členu se tabeli spremenita tako, da se glasita:
»
Namenska raba
S – Območja stanovanj
Podrobna namenska raba
SS 
stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez dejavnosti in spremljajočim dejavnostim
Členitev podrobne namenske rabe
SSe 
Prosto stoječa gradnja
SSv 
Večstanovanjska gradnja
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Enostanovanjska stavba 
Dvostanovanjska stavba 
Garažne stavbe 
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Tri in večstanovanjske stavbe 
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 
Gostilne, restavracije, točilnice 
Garažne stavbe 
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Merila in pogoji glede velikosti objektov
Zelene površine
/
FZP: 0.4 ali 15 m2 / stanovanje
Faktor zazidanosti
FZ: 0.4
FZ: 0.3 
(faktor se računa na celo enoto urejanja)
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Višina
Etažnost osnovnega kubusa stavbe praviloma P+1. 
Izjeme z nižjo etažnostjo so dovoljene, ko stavbe ne mejijo na oblikovane javne prostore (ulični nizi, trgi ...) ali zaradi drugih izrednih utemeljenih razlogov in omejitev. Višje etažnosti niso dovoljene.
Max P+3
Namenska raba
S – Območja stanovanj
Podrobna namenska raba
SK 
Površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi 
in bivanju
Členitev podrobne namenske rabe
SK 
Površine podeželskega naselja
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Enostanovanjska stavba 
Dvostanovanjska stavba 
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 
Gostilne, restavracije, točilnice 
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, tudi turistične kmetije 
Poslovne in upravne stavbe 
Trgovske stavbe 
Stavbe za storitvene dejavnosti 
Stavbe splošnega družbenega pomena 
Stavbe za rastlinsko pridelavo 
Stavbe za rejo živali 
Stavbe za spravilo pridelka 
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
Stavbe za opravljanje verskih obredov 
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Parkirišča 
Industrijske stavbe (samo za obrtne dejavnosti) 
Oporni zidovi, škarpe
Merila in pogoji glede velikosti objektov
Zelene površine
/
Faktor zazidanosti
FZ: 0.7
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
gabariti
– osnovni kubus stavbe je kvader;
– kota pritličja je na terenu nagnjenem do 10% največ 50 cm nad koto urejenega terena ob objektu.
KE-01 (Vipavska dolina) 
– minimalna višina osnovnega kubusa stavbe je 5,5 m;
– osnovni kubus stavbe ima praviloma etažnost P+1 ali P+2, pri čemer ima drugo nadstropje, ki je neposredno pod streho, svetlo notranjo višino kolenčnega zidu max 1.50 m. Izjeme z nižjo etažnostjo/višino so dovoljene, ko stavbe ne mejijo na oblikovane javne prostore (ulični nizi, trgi ...) ali zaradi drugih izrednih utemeljenih razlogov in omejitev. Višje etažnosti niso dovoljene.
KE-02 (Kras) 
– zasnova stavb naj sledi adicijskemu načinu gradnje – adicija stavbnih mas dovoljena vzdolž daljše osi stavbe, lahko tudi lomljeno ali tako, da z osnovno stavbo tvori notranje dvorišče (borjač);
– minimalna višina osnovnega kubusa stavbe je 5,5 m;
– osnovni kubus stavbe ima praviloma etažnost P+1. Izjeme z nižjo etažnostjo/višino so dovoljene, ko stavbe ne mejijo na oblikovane javne prostore (ulični nizi, trgi ...) ali zaradi drugih izrednih utemeljenih razlogov in omejitev. Višje etažnosti niso dovoljene.
fasade
– barve fasad v barvah naravnega agregata svetlih tonov;
KE-02 (Kras) – znotraj območij naselbinske dediščine:
– okenske odprtine morajo biti praviloma pokončni pravokotniki, razen ko je okenska odprtina panoramska ali gre za stekleno steno;
– vzdolžne fasade so lahko opremljene z gankom;
– balkoni na čelnih, ožjih fasadah praviloma niso dopustni.
strehe
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico;
– na osnovnih kubusih stavb so dovoljene dvokapnice, te lahko imajo trokapne zaključke;
– štirikapne strehe na objektih znotraj SK z družbenimi ali drugimi funkcijami;
– korčna oziroma korčni vizualno podobna kritina;
KE-01 (Vipavska dolina) 
– položen naklon streh, naklon med 15° in 35°; KE-02 (Kras)
– položne strehe, naklon med 15° in 25°;
KE-02 (Kras) – znotraj območij naselbinske dediščine (Lipa, Temnica)
– obvezna kritina korci.
materiali, stavbni členi
KE-02 (Kras) 
– obstoječi suhozidi se ohranjajo;
– priporoča se uporabo značilnih konstrukcijskih stavbnih členov (stebri, porton, zunanji hodnik …) in lokalno prisotne materiale za gradnjo;
KE-02 (Kras) – znotraj območij naselbinske dediščine
– na fasadah se uporablja lokalno prisotne materiale in načine obdelave (kamen, les, zaglajen omet svetlih barv).
Posebnosti SK
– Na območjih naselbinske dediščine pri posegih v poti in ceste ni dovoljeno višanje nivoja terena v odnosu do kulturne dediščine.
Na teh območjih morajo biti medsoseski zidovi praviloma kamniti (suhozid, zidan kamnit zid brez vidnih fug …) minimalno do višine 50 cm.
«. 
14. člen 
V 91. členu se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Namenska raba
A – površine razpršene poselitve
Podrobna namenska raba
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Enostanovanjska stavba 
Dvostanovanjska stavba 
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 
Gostilne, restavracije, točilnice 
Turistične kmetije 
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
Muzeji in knjižnice 
Stavbe za rastlinsko pridelavo 
Stavbe za rejo živali 
Stavbe za spravilo pridelka 
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
Stavbe za opravljanje verskih obredov 
Pokopališke stavbe 
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Merila in pogoji glede velikosti objektov
Faktor zazidanosti 
FZ: 0.7
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Etažnost osnovnega kubusa stavbe
Osnovni kubus stavbe ima etažnost P+1ali P+2, pri čemer ima drugo nadstropje, ki je neposredno pod streho, svetlo notranjo višino kolenčnega zidu max 1,50 m. 
Izjeme z nižjo etažnostjo so dovoljene, ko stavbe niso vedutno izpostavljene ali zaradi drugih izrednih utemeljenih razlogov in omejitev. Višje etažnosti niso dovoljene.
Ostala merila in pogoji
Enaka kot za SK
«. 
15. člen 
V 92. členu se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Namenska raba
C – območja centralnih dejavnosti
Podrobna namenska raba
CU 
Osrednja območja centralnih dejavnosti so območja historičnega ali novega jedra, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih in družbenim dejavnostim ter bivanju.
CD 
Druga območja centralnih dejavnosti so območja, kjer prevladuje določena dejavnost, razen stanovanj.
Členitev podrobne namenske rabe
CDk 
kulturna in verska dejavnost
CDo 
trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti, manjša obrt, javna uprava, gasilski dom
CDi 
dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Enostanovanjska stavba 
Dvostanovanjska stavba 
Tri in več stanovanjske stavbe 
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 
Gostinske stavbe 
Poslovne in upravne stavbe 
Sejemske dvorane, razstavišča 
Stavbe za storitvene dejavnosti 
Garaže 
Stavbe splošnega družbenega pomena 
Stavbe za rastlinsko pridelavo 
Stavbe za opravljanje verskih obredov 
Pokopališke stavbe 
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 
Elektrarne in drugi energetski objekti – samo fotovoltaični sistemi kot del strehe obstoječih objektov
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe 
Stavbe za kulturo in razvedrilo 
Muzeji in knjižnice 
Stanovanjske stavbe 
za posebne družbene skupine 
Gostilne, restavracije, točilnice 
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
Elektrarne in drugi energetski objekti – samo fotovoltaični sistemi kot del strehe obstoječih objektov
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Garaže 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Poslovne in upravne stavbe 
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 
Gostilne, restavracije, točilnice 
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
Stavbe za kulturo 
in razvedrilo 
Muzeji in knjižnice 
Elektrarne in drugi energetski objekti – samo fotovoltaični sistemi kot del strehe obstoječih objektov
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Vojaški objekti 
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 
Pokopališča 
Garaže 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
Športne dvorane 
Muzeji in knjižnice 
Stanovanjske stavbe 
za posebne družbene skupine 
Gostilne, restavracije, točilnice 
Garaže 
Elektrarne in drugi energetski objekti – samo fotovoltaični sistemi kot del strehe obstoječih objektov
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe 
Merila in pogoji glede velikosti objektov
Zelene površine
FZP: 0.20 
Na funkcionalni parceli objekta je treba zagotoviti najmanj 20 dreves/ha.
Faktor zazidanosti
FZ: 0.5
FZ: 0.5
FZ: 0.5
FZ: 0.5
Faktor izrabe
FI: 1.2
FI: 1.6
FI: 1.2
FI: 1.6
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Etažnost osnovnega kubusa stavbe
Etažnost osnovnega kubusa stanovanjske stavbe praviloma P+1. 
Izjeme z nižjo etažnostjo so dovoljene zaradi izrednih utemeljenih razlogov in omejitev.
Fasade
objekt mora biti skladen s sosednjimi objekti 
– glavni vhod v stavbo se, če stoji ob pomembnem javnem prostoru, oblikuje na glavni fasadi. Taka fasada objekta mora biti mestotvorno oblikovana;
– servisne stavbe ne smejo biti umeščene ob najpomembnejše javne prostore;
– odprti prostori pred stavbami so javni odprti prostori.
Posebnosti
– za gradnjo novih objektov BTP večjih od 800 m² je potrebna izdelava variantnih rešitev oziroma izvedba urbanistično-arhitekturnega natečaja v skladu z določili tega odloka.
«. 
16. člen 
V 93. členu se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Namenska raba
I – območja proizvodnih dejavnosti
Podrobna namenska raba
IP
Površine za industrijo so namenjene industrijskim dejavnostim.
IG
Gospodarske cone so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim.
IK
Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo so namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali.
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe 
Garaže 
Industrijske stavbe 
Rezervoarji, silosi in skladišča 
Elektrarne in drugi energetski objekti 
Objekti za ravnanje z odpadki – samo zbirna mesta za ravnanje z odpadki in avtoodpad
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Gostilne, restavracije, točilnice 
Druge gostinske stavbe 
za kratkotrajno nastanitev 
Trgovske stavbe 
Sejemske dvorane, razstavišča 
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe 
Garaže 
Industrijske stavbe 
Rezervoarji, silosi in skladišča 
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
Elektrarne in drugi energetski objekti 
Objekti za ravnanje z odpadki – samo zbirna mesta za ravnanje z odpadki
Parkirišča 
Poslovne in upravne stavbe 
Oporni zidovi, škarpe
Garaže 
Industrijske stavbe 
Rezervoarji, silosi in skladišča 
Stavbe za rastlinsko pridelavo 
Stavbe za rejo živali 
Stavbe za spravilo pridelka 
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
Elektrarne in drugi energetski objekti – samo fotovoltaični sistemi kot del strehe obstoječih objektov
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Merila in pogoji glede velikosti objektov
Faktor zazidanosti
FZ: 0.8 
FZ: 0.8 
FZ: 0.8 
Višina zahtevnih in manj zahtevnih objektov
20 m
10 m
10 m
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
fasade
– fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane kot glavne in mestotvorne fasade, z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni ambienti;
strehe
– strehe objektov s tlorisno površino večjo od 2000 m2 naj se dodatno funkcionalno izrabijo (sončne elektrarne, parkirišča, zelena streha …). Izjema so strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa oblikovane tako, da dodatna funkcionalna izraba ni mogoča.
Drugi pogoji
– poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti naj se organizirajo predvsem ob javnem mestnem prostoru, druge proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov;
– na robovih con je treba zagotoviti vegetacijski pas, ki naj zmanjša vizualno izpostavljenost grajenih struktur;
– enostavne in nezahtevne stavbe naj se ne umeščajo ob najpomembnejše javne prostore. Pri urejanju območij proizvodnih dejavnosti mora investitor poskrbeti, da v okoliških stanovanjskih naseljih in zavarovanih območjih stopnja hrupa ni presežena. Na obrobje con naj se umešča najmanj hrupne dejavnosti;
– pri obratovanju objektov, ki so vir neprijetnih vonjav v okolje, je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisij. Hleve za gojenje živali je treba opremiti tako, da bodo izpusti iz prezračevalnih naprav hleva urejeni preko streh, da se doseže čim večje razredčenje onesnaženega zraka. Lokacijo gnojišč je treba predvideti v čim večji oddaljenosti od sosednjih objektov oziroma tako, da je med sosednjimi objekti in gnojiščem hlev.
«. 
17. člen 
V 94. členu se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Namenska raba
B – posebna območja
Podrobna namenska raba
BT 
Površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev
(1) BC
Športni centri so športne površine in objekti, ki so namenjenim aktivnostim in športnim prireditvam
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 
Gostilne, restavracije, točilnice 
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
Trgovske stavbe 
Stavbe za storitvene dejavnosti 
Garaže 
Stavbe za kulturo in razvedrilo 
Muzeji in knjižnice 
Športne dvorane 
Elektrarne in drugi energetski objekti (samo fotovoltaični sistemi kot del strehe obstoječih objektov 
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
Parkirišča, tudi za avtodome 
Oporni zidovi, škarpe
Gostilne, restavracije, točilnice 
Garaže 
Športne dvorane 
Elektrarne in drugi energetski objekti – samo fotovoltaični sistemi kot del strehe obstoječih objektov
Športna igrišča 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe 
Merila in pogoji glede velikosti objektov
Zelene površine
FZP: 0.30
FZP: 0.30
Faktor zazidanosti
FZ: 0.4
FZ: 0.4
Višina zahtevnih in manj zahtevnih objektov
15 m
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
– za gradnjo novih objektov BTP večjih od 800 m² v enotah z namensko rabo BT je potrebna izdelava variantnih rešitev oziroma izvedba urbanistično-arhitekturnega natečaja;
– strehe objektov s tlorisno površino večjo od 2000 m2 naj se dodatno funkcionalno izrabijo (sončne elektrarne, parkirišča, zelena streha …);
– novozgrajeni objekti naj upoštevajo značilnosti krajinske tipologije.
Drugi pogoji
– razvoj turističnih in športno rekreacijskih dejavnosti je treba usmerjati tako, da bodo posegi v prostor čim manjši, ter da se bodo ohranjale naravne in kulturne kakovosti prostora. Gradnja potrebne infrastrukture naj se usmerja na vidno neizpostavljena območja, v skladu z okoljskimi in naravovarstvenimi kriteriji ter varstvom kulturne dediščine.
«. 
18. člen 
V 95. členu se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Namenska raba
Z – območja zelenih površin
Podrobnejša namenska raba
ZS
Površine za oddih, rekreacijo in šport 
so namenjene oddihu, rekreaciji in športom 
na prostem.
ZP 
Parki so urejena območja odprtega prostora 
v naselju.
ZK 
Površine za pokopališča so namenjene 
za pokop in spominu 
na umrle.
ZD 
Zeleni pasovi imajo zaščitno oziroma drugo funkcijo (obcestne zelenice, ločevalni zeleni pasovi, zelene bariere).
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Gostilne, restavracije, točilnice – do 60 m2 BTP za bare, točilnice, ipd. ter 120 m2 za gostilne in restavracije kot sestavni del oskrbnih dejavnosti zelene površine
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev – samo sanitarne stavbe v počitniških kampih
Športna igrišča 
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
Parkirišča, na območjih kampov tudi za avtodome 
Oporni zidovi, škarpe 
Gostilne, restavracije, točilnice – do 60 m2 BTP za bare, točilnice in podobno ter 120 m2 za gostilne in restavracije kot sestavni del oskrbnih dejavnosti zelene površine
Otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice, piknik površine in druge urejene zelene površine 
Parkirišča 
Oporni zidovi, škarpe
Trgovske stavbe do 100 m2 kot sestavni del dejavnosti pokopališča
Stavbe za opravljanje verskih obredov 
Pokopališke stavbe 
Pokopališča 
Parkirišča za potrebe pokopališč 
Oporni zidovi, škarpe
Oporni zidovi, škarpe 
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov ter drugi pogoji
Za oblikovanje objektov
– etažnost osnovnega kubusa stavbe max P+1 na ZS;
– etažnost osnovnega kubusa stavbe max P na ZP, ZK; vse ureditve in gradnje morajo biti znotraj EUP oblikovno poenotene ter smiselno usklajene z zunanjimi ureditvami stičnih območij;
– pri oblikovanju objektov in njihovemu umeščanju v prostor se ohranja značilen stik naselij in odprte krajine ter kakovostnih grajenih struktur;
/
Druga merila in pogoji
– Ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi.
– Na območju rekreativnih dejavnosti na meji z odprto krajino je zaradi varovanja naravne krajine potrebna premišljena izvedba krajinskih ureditev na podlagi načrtov krajinske arhitekture.
«. 
19. člen 
V 96. členu se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Namenska raba
O – območja okoljske infrastrukture
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov
 prenosni vodovodi in pripadajoči objekti
– prenosna komunikacijska omrežja
– distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti
– cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave
– energetski objekti, fotovoltaični in sončni sistemi
– odlagališča odpadkov
– drugi objekti – parkirišča
– oporni zidovi, škarpe
– ter drugi objekti, ki so namenjeni izvajanju gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki
Drugi pogoji
– Na robovih območja odlagališča odpadkov, čistilnih naprav ter drugih večjih posegih naj se ohranja oziroma vzpostavi pas vegetacije, ki služi kot vizualna zaščitna bariera z namenom zmanjševanja vidne izpostavljenosti teh območij. Izberejo naj se sadike avtohtonih vrst za to območje, ki so hkrati tudi primerne za posamezen tip zemljišča in reliefa.
«. 
20. člen 
V 97. členu se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Namenska raba
P – območja prometnih površin
Dovoljene vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov
ceste 
železnice 
mostovi, viadukti, predori, pregrade 
stavbe za promet 
bencinski servisi 
prenosna komunikacijska omrežja 
energetski objekti 
oporni zidovi, škarpe 
ter drugi objekti, ki so namenjeni izvajanju gospodarskih služb s področja prometa.
«. 
21. člen 
V 98. členu se:
– pred tabelo doda besedilo:
»Območja osnovne namenske rabe »K – kmetijska zemljišča« so namenjena kmetijski pridelavi in ohranjanju kulturne krajine. Zanje veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:«,
– v tabeli v prvi vrstici prvega stolpca besedilo spremeni tako, da se glasi: »Namenska raba«.
22. člen 
Naslov poglavja »III. 6. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI NA OBMOČJIH OPPN« se spremeni tako, da se glasi: »III.5. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI NA OBMOČJIH OPPN«.
23. člen 
V 102. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Posamezna območja OPPN je dovoljeno načrtovati po posameznih delih, vendar je v tem primeru ob pripravi akta treba izdelati tudi zasnovo celotnega območja OPPN, predvsem z vidika urejanja prometne in druge gospodarske javne infrastrukture. Pri gradnji na območjih namenske rabe SSv naj se zasnova izdela tudi iz vidika urejanja družbenih dejavnosti.«.
24. člen 
V Prilogi 2 – dopustni nezahtevni in enostavni objekti se:
– v tabeli 4. OGRAJA v stolpcu ZD doda ukrepa »20« in »15«,
– v tabeli 6. MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA število »2000« nadomesti s številom »200«. V stolpcih K1 in K2 se pogoj »42« nadomesti z znakom »+«,
– v tabeli 7. NEPRETOČNA GREZNICA v stolpcih K1 in K2 doda znak »+«,
– v tabeli 8. REZERVOAR v stolpcih K1 in K2 črta pogoj »21« in nadomesti z znakom »+«,
– v tabeli 15. VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE v vseh stolpcih črta pogoj »44« in nadomesti z znakom »+«,
– v tabeli 20. POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT v stolpcih K1 in K2 črta pogoj »39« in nadomesti z znakom »+«,
– v tabeli 22. POMOŽNI OBJEKT NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN NARAVNIH POJAVOV v stolpca K1 in K2 doda pogoj »18«,
– na koncu priloge v določilih o pogojih za gradnjo:
 besedilo pod številko 11 spremeni tako, da se glasi:
»11 – pritlični, enoetažni objekti velikosti do 40 m2, vsi razen kleti in vinske kleti.
Za krajinsko enoto KE 01 – Vipavska dolina: Kolikor znotraj SK ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja možna znotraj 100 m pasu od roba takšnih stavbnih zemljišč, in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč in mora biti nujen za razvoj kmetijske dejavnosti, kar ugotavlja Kmetijska svetovalna služba z mnenjem. Zazidana površina objektov za potrebe enega kmetijskega gospodarstva lahko doseže največ 60 m2. Znotraj območij kulturne dediščine je potrebno pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca.
Za krajinsko enoto KE 02 – Kras velja: Kolikor znotraj SK ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja možna znotraj 500 m pasu od roba takšnih stavbnih zemljišč, in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijskim gospodarstvom. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč in mora biti nujen za razvoj kmetijske dejavnosti, kar ugotavlja Kmetijska svetovalna služba z mnenjem. Zazidana površina objektov za potrebe ene kmetije lahko doseže največ 60 m2. Znotraj območij kulturne dediščine je potrebno pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca.«,
 besedilo pod številko 12 spremeni tako, da se glasi:
»Do velikosti 150 m2 dovoljeni samo rastlinjaki v krajinski enoti KE 02 – Vipavska dolina. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč in mora biti nujen za razvoj kmetijske dejavnosti, kar ugotavlja Kmetijska svetovalna služba z mnenjem.«,
 črta pogoj 21,
 besedilo pod številko 24 spremeni tako, da se glasi:
»samo čebelnjak do 20 m2 in krmišče do 50 m2. Čebelnjake se umešča le skladno s pašnim redom.«,
 pod pogojem 36 črta besedilo »prostornina razlivne vode do 250 m2« in »prostornina razlivne vode do 2000 m2«,
 črta pogoj 39,
 črta pogoj 42,
 črta pogoj 44.
25. člen 
V Prilogi 3 se v Tabeli 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne prostorske enote
– pri naselju Bilje
 pod šifro BI-45 IG doda nov, zadnji odstavek, ki se glasi: »Na parceli št. 300/18, k.o. Bilje morajo biti odmiki stavb od roba ceste (parcelna številka 300/8) 4 m. Na parcelo se smejo umeščati tudi majhne stavbe, ki služijo stanovanjskemu objektu na naslovu Bilje 92a.«,
– pri naselju Miren
 pod šifro MI-02 se za stavkom »OPPN v izdelavi« doda nov stavek, ki se glasi »Delno ureja OPPN Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu (Uradni list RS, št. 51/15)«,
 šifra »MI-07 SK« se spremeni tako, da se glasi »MI-07 SSe«,
 za šifro območja MI-08 SSe doda nova šifra območja MI-12 CU in besedilo v stolpcu Posebni PIP, ki se glasi: »Dovoljeno le vzdrževanje, rekonstrukcije in odstranitev bencinskega servisa. Po prenehanju opravljanja dejavnosti bencinskega servisa dovoljene ureditve za potrebe centralnih dejavnosti kot na primer tržnica, park, parkirišča, igrišča ali druge podobne javne ureditve.«,
 za šifro območja MI-37 SSe doda nova šifra območja MI-38 CDk in besedilo v stolpcu Posebni PIP, ki se glasi: »Bivanje kot spremljajoča dejavnost lahko preseže 50% BTP posameznega objekta.«,
 šifra »MI-41 SK« se spremeni tako, da se glasi »MI-41 SSe«,
 za šifro območja MI-51 SSv doda nova šifra območja MI-56 IG in besedilo v stolpcu Usmeritve za OPPN, ki se glasi: »Predviden OPPN.
Vse manipulativne površine naj bodo urejene tako, da ni izpustov v reko Vipavo.«, 
– pri naselju Nova vas
 pod šifro NV-03 SK črta besedilo v stolpcu Usmeritve za OPPN, v stolpec Posebni PIP pa se doda besedilo:
»Funkcionalne parcele objektov se lahko delijo v smeri V–Z. Območje se lahko pozida v smeri od juga proti severu. Stanovanjski objekti morajo biti postavljeni bliže severnemu robu parcele in orientirani tako, da se jim dvorišča odpirajo na jug, zahod ali jugo-zahod. Obstoječi suhozid naj se ohranja v največji možni meri.
Za območje veljajo ista merila in pogoji za oblikovanje kot so določeni za objekte na SK za krajinsko enoto KE-02 – Kras.
V vplivnem območju spomenika iz 1. sv. v. (EŠD 4857) je gradnja stavb prepovedana. Ohranja se veduta na spomenik s ceste. 
Mejice in suhozide naj se ohranja v čim večji možni meri.«, 
– pri naselju Opatje selo
 pod šifro OP-27 SSe besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Odmiki stavb: 
 Od glavne napajalne ceste območja (smer V–Z) na njeno severno stran ter od obodne cestne povezave na zahodnem delu EUP 4 m, ostali odmiki od cest 3 m.«,
– pri naselju Orehovlje
 pod šifro OR-17 SK v stolpec Posebni PIP pred obstoječe besedilo doda besedilo:
»Dovoljena etažnost P+2. Nad drugim nadstropjem dovoljeno podstrešje, pri katerem kapni zid ne sme presegati 1,20 m. Istočasno slemenska višina novih stavb ne sme biti višja od slemenske višine najvišje stavbe znotraj enote, ki leži na parcelah št. *39/3 in delno *39/5 (Orehovlje 11). Slemenska višina objekta se meri od najnižje kote terena ob objektu do vrha slemena.«,
– pri naselju Temnica
 šifra »TE-06 SSe« spremeni tako, da se glasi »TE-06 SK«,
– pri naselju Vojščica
 pod šifro VO-16 SK črta besedilo v stolpcu Usmeritve za OPPN, v stolpec Posebni PIP pa se doda besedilo:
»Odmiki objektov od javne poti morajo biti najmanj 2,5 m, razen če upravljavec ceste dopušča manjši odmik.«. 
26. člen 
V Kartografskem delu OPN se spremeni grafični prikaz izvedbenega dela, in sicer v
– Prikazu območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v merilu 1:5.000 se z novimi nadomestijo karte 1, 2, 3, 4, 12, 14 in 15,
– Prikazu območij enot urejanja prostora in prikazu javne gospodarske infrastrukture v merilu 1:5.000 se z novimi nadomestijo karte 1, 2, 3, 4, 12, 14 in 15.
27. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski izvedbeni akti:
– Odlok o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo Vrtojbe – III. faza (Uradne objave št. 20/2002).
28. člen 
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo na podlagi predpisov, veljavnih na dan vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
29. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-37/2014-33
Miren, dne 21. oktobra 2015
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti