Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2015 z dne 19. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2015 z dne 19. 6. 2015

Kazalo

1799. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Sevnica, stran 4726.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14 in 8/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11, 33/14, 11/15, 16/15 – popr. in 37/15) je Občinski svet Občine Sevnica na 7. redni seji dne 20. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Sevnica
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin in samostojnih svetnikov o uporabi finančnih in drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Sevnica (v nadaljevanju občina).
2. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico do porabe sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov, občina pa jim za opravljanje njihovega dela lahko zagotavlja tudi primerne prostore, druga osnovna sredstva ter druge materialne pogoje za delo.
3. člen
(1) Občinski svet Občine Sevnica (v nadaljevanju občinski svet) določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v proračunu občine za posamezno leto s posebnim sklepom.
(2) Svetniške skupine in samostojni svetniki so upravičeni do sredstev iz proračuna občine glede na število svojih izvoljenih članov občinskega sveta tekočega mandata.
4. člen
(1) V primeru izstopa člana iz svetniške skupine, se svetniški skupini finančna sredstva zmanjšajo za ustrezen odstotek oziroma znesek.
(2) V primeru vstopa novega člana v svetniško skupino, se svetniški skupini finančna sredstva v prvotni višini povečajo za ustrezen odstotek oziroma znesek.
(3) Član svetniške skupine, ki izstopi iz svetniške skupine in ne vstopi v drugo svetniško skupino, pridobi pravico do finančnih sredstev kot samostojni svetnik.
(4) O spremembi števila članov v svetniški skupini je vodja svetniške skupine dolžan v roku petnajstih dneh obvestiti župana.
(5) Sprememba števila članov v svetniški skupini se na spremembo višine finančnih sredstev upošteva z naslednjim koledarskim letom.
5. člen
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov vodi organ občinske uprave za vsako svetniško skupino oziroma samostojnega svetnika posebej.
6. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko finančna sredstva uporabljajo le za svoje delovanje, in sicer za naslednje namene:
– nakup pisarniškega materiala,
– nakup in vzdrževanje pisarniške, računalniške in druge opreme,
– plačilo tiska,
– plačilo strokovne literature,
– plačilo stroškov izobraževanja (kotizacije),
– plačilo stroškov strokovne pomoči,
– plačilo najemnin poslovnih prostorov,
– plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, predavanja, …).
7. člen
(1) Svetniška skupina oziroma samostojni člani za namene iz prejšnjega člena občini posredujejo pisno zahtevo za izdajo naročilnice.
(2) Ob naročilu se preveri namenskost porabe skladno s 6. členom tega pravilnika. V primeru, da namenskost porabe sredstev ni zagotovljena po prejšnjem členu, se zahteva za izdajo naročilnice zavrne.
(3) Občina nato ponudniku izstavi naročilnico v imenu in za račun občine. Račun se mora glasiti na naslov občine. Vodja svetniške skupine oziroma samostojni člani morajo potrditi dostavljen račun.
8. člen
(1) Osnovna sredstva, nabavljena v skladu s tem pravilnikom so last občine in jih svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta le uporabljajo v času trajanja mandata njihovih članov. Po preteku mandata jih morajo vrniti občini. Pravice in obveznosti glede uporabe se določijo s pogodbo.
(2) Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta morajo z osnovnimi sredstvi, za katera so zadolženi, ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in so materialno odgovorni za izgubo oziroma nepooblaščeno izposojo osnovnega sredstva. Ravno tako so dolžni sami kriti stroške popravila v primeru poškodovanja osnovnega sredstva, ki nastane zaradi malomarnega ravnanja z njim.
(3) Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta morajo inventurni komisiji Občine Sevnica omogočiti vsakoletni pregled in popis osnovnih sredstev.
9. člen
(1) Nadzor nad zakonitostjo, namenskostjo in gospodarnostjo porabe sredstev na podlagi tega pravilnika opravlja Nadzorni odbor Občine Sevnica.
(2) Pristojni delavec občinske uprave je dolžan na zahtevo vodje svetniške skupine oziroma samostojnega člana občinskega sveta le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev svetniške skupine oziroma samostojnega člana občinskega sveta ter mu posredovati zahtevane podatke.
10. člen
Pravica do uporabe finančnih sredstev na podlagi tega pravilnika preneha s potekom proračunskega leta.
11. člen
Do sprejema proračuna za tekoče leto v situacijah začasnega financiranja, se sredstva v okviru dvanajstin iz proračuna Občine Sevnica za tekoče leto razporedijo svetniškim skupinam glede na delitev v preteklem proračunskem letu. Ob sprejemu proračuna za tekoče leto se opravi poračun.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2015
Sevnica, dne 3. junija 2015
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.