Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16. 6. 2015

Kazalo

1759. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, stran 4611.

  
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06), drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD), v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014 (v nadaljnjem besedilu: PS 2014–2020), Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 13. 2. 2015 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. C(2014)9982 z dne 16. 12. 2014 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014–2020) in Operativnim programom Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020) ter določa vrste podukrepov CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR).
(2) Ta uredba določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila in način za izbor strategij lokalnega razvoja, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada, vključenega v izvajanje CLLD, za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja ''naložbe za rast in delovna mesta'' ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1301/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredba (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865);
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 25. februarja 2014 o določitvi pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L št. 57 z dne 27. 2. 2014, str. 7);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (UL L št. 74 z dne 14. 3. 2014, str. 1);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 20);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 772/2014 z dne 14. julija 2014 o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 47);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič popravljene s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 271 z dne 12. 9. 2014, str. 102);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič popravljene s Popravkom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 29 z dne 5. 2. 2015, str. 16);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič popravljene s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 347 z dne 3. 12. 2014, str. 46) in
– Izvedbenega sklepa Komisije z dne 11. junija 2014 o določitvi letne razdelitve, po državah članicah, skupnih virov Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki so na voljo v okviru deljenega upravljanja za obdobje 2014–2020 (UL L št. 180 z dne 20. 6. 2014, str. 18).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. finančni okvir določa višino sredstev za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR), posamezne lokalne akcijske skupine in se jih črpa prek štirih podukrepov iz naslova te uredbe. Izračuna se na podlagi formule, določene za zadevni sklad in je podlaga za izdelavo finančnega načrta v SLR;
2. glavni sklad je sklad, katerega prispevek finančnih sredstev, je na podlagi določenega finančnega okvira, na posameznem območju lokalne akcijske skupine, najvišji. Glavni sklad se za sofinanciranje tekočih stroškov in stroškov animacije določi v primeru, ko je SLR financiran iz naslova več kot enega sklada;
3. glavni ukrep pomeni ukrep v skladu s PRP 2014–2020;
4. integrirana operacija je operacija, pri kateri sodelujeta dva ali več partnerjev z namenom uresničevanja skupnega cilja in se financira bodisi iz enega bodisi iz več različnih virov financiranja;
5. javna podpora pomeni nepovratna javna finančna sredstva in vključuje prispevek Evropske unije in nacionalni del;
6. lokalno partnerstvo pomeni skupino javnih in zasebnih subjektov, ki se združijo z namenom priprave SLR in uresničevanja ciljev SLR;
7. lokalna akcijska skupina (v nadaljnjem besedilu: LAS) je lokalno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu »od spodaj navzgor« v skladu s točko (b) drugega odstavka 32. člena Uredbe 1303/2013/EU in 61. členom Uredbe 508/2014/EU in potrjeno s strani zadevnih organov upravljanja;
8. naložba pomeni investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov, nakup mehanizacije, strojev ali opreme, nakup zemljišč ter investicije v prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko, parkovno in drugo infrastrukturo;
9. okoljska trajnost pomeni načelo za izbor operacij v povezavi z merili za izbor operacij, ki jih lokalna partnerstva določijo v SLR;
10. podukrep pomeni vrsto aktivnosti, upravičenih do sofinanciranja;
11. prednostna naložba je cilj, opredeljen z Uredbo 1301/2013/EU, ki podrobneje in osredotočeno določa posamezni tematski cilj iz 9. člena Uredbe 1303/2013/EU;
12. problemsko območje je tisto območje, ki ga Vlada Republike Slovenije na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, s sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo razglasi kot problemsko območje;
13. ribiško območje je območje Republike Slovenije, ki zajema vse obalne lokalne skupnosti (Koper, Izola, Piran in Ankaran). V skladu s točko (a) prvega in šestega odstavka 33. člena Uredbe 1303/2013/EU in 5. točko drugega odstavka 3. člena Uredbe 508/2014/EU pomeni »ribiško območje in območje akvakulture« območje z morsko, rečno ali jezersko obalo, vključno z ribniki ali porečjem, z znatnim deležem zaposlenosti v ribištvu ali akvakulturi, ki je funkcionalno skladno v geografskem, gospodarskem in socialnem smislu ter ga kot takega določi država članica; na območju je najmanj 10.000 do največ 150.000 prebivalcev;
14. ukrep iz 7. točke prvega odstavka 15. člena te uredbe pomeni analizo, ali so cilji SLR uresničljivi;
15. zadevni organ upravljanja je tisti organ upravljanja, ki je pristojen za zadevni sklad in
16. zadevni sklad je tisti sklad, ki sofinancira posamezno operacijo.
3. člen
(Koordinacijski odbor CLLD)
(1) Koordinacijski odbor CLLD je organ, ki ga v skladu s tretjim odstavkom 33. člena Uredbe 1303/2013/EU ustanovijo pristojni organi upravljanja.
(2) Koordinacijski odbor CLLD sestavljajo predstavniki posameznega organa upravljanja ter drugih organov, vključenih v izvajanje CLLD.
4. člen
(drugi organi vključeni v izvajanje CLLD)
(1) V skladu z drugim odstavkom 65. člena Uredbe 1305/2013/EU so za sklad EKSRP imenovani naslednji organi:
1. organ upravljanja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP). Naloge organa upravljanja pa opravljata MKGP in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP);
2. akreditirana plačilna agencija je ARSKTRP;
3. certifikacijski organ je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (nadaljnjem besedilu: UNP), ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
(2) V skladu s 123. členom Uredbe 1303/2013/EU so za sklad ESRR imenovani naslednji organi:
1. organ upravljanja je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK);
2. posredniški organ je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: MGRT);
3. organ za potrjevanje je Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/PO;
4. revizijski organ je UNP.
(3) V skladu s 123. členom Uredbe 1303/2013/EU so za sklad ESPR imenovani naslednji organi:
1. organ upravljanja je MKGP;
2. organ za potrjevanje in posredniški organ je ARSKTRP;
3. revizijski organ je UNP.
5. člen
(naloge posameznega organa vključenega v izvajanje CLLD)
(1) Naloge Koordinacijskega odbora CLLD so zagotavljanje sinergij in pretok informacij med vsemi skladi in organi upravljanja, vključenimi v izvajanje CLLD, priprava skupnega nacionalnega predpisa, izbira SLR in LAS ter obravnava in dajanje mnenj o spremembah SLR in predložitev izbranih SLR v odobritev zadevnim organom upravljanja.
(2) Naloge organov, v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena:
1. organ upravljanja EKSRP skupaj z organoma upravljanja ESRR in ESPR sprejme odločitev o potrditvi LAS in strategije. MKGP opravlja naslednje naloge: določi finančni okvir za črpanje sredstev iz naslova EKSRP, nadzoruje in spremlja delovanje posameznega LAS, organizira izobraževanja ter delavnice za LAS, opravlja pregled uspešnosti in obvesti LAS o doseganju mejnikov, priglasi državno pomoč in poroča o njenih izplačilih, pripravi javni razpis za podukrep »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«. ARSKTRP opravlja naslednje naloge: zagotovi beleženje, vzdrževanje, vodenje in sporočanje podatkov v povezavi z izvajanjem podukrepov, preverja izpolnjevanje pogojev za upravičenost operacij pred izdajo odločbe o odobritvi operacije, izdaja odločbe in sklepe upravičencem, vodi upravne postopke, odloča o spremembah operacij, izvaja javne razpise ter izbira in potrjuje operacije za podukrep »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«;
2. akreditirana plačilna agencija izvaja nadzor nad operacijami, preverja, ali so izpolnjeni pogoji za upravičenost pred izplačilom sredstev, opravlja administrativne kontrole, »in situ« kontrole in kontrole na kraju samem ter skrbi za pravilna izplačila sredstev in izterjave. Pred nakazilom sredstev preveri možnost dvojnega financiranja, višino že prejetih sredstev iz naslova državnih pomoči in nakazuje sredstva na transakcijski račun upravičenca;
3. certifikacijski organ opravlja certificiranje oziroma revidiranje porabe proračunskih sredstev.
(3) Naloge organov v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena:
1. organ upravljanja ESRR skupaj z organoma upravljanja EKSRP in ESPR sprejme odločitev o potrditvi LAS in strategije, potrdi finančni okvir za črpanje sredstev iz naslova ESRR in izvaja nadzor nad posredniškim organom, in sicer MGRT;
2. posredniški organ predlaga finančni okvir za črpanje sredstev iz naslova ESRR, nadzoruje delovanje posameznega LAS, izvaja in organizira izobraževanja ter delavnice za LAS, preverja izpolnjevanje pogojev upravičenosti operacij pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju, v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje kohezijske politike v Republiki Sloveniji, sklepa pogodbe o sofinanciranju z upravičenci, priglasi državno pomoč in potrjuje operacije za podukrep »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« in podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, opravlja pregled uspešnosti ter spremlja delovanje posameznega LAS. Prav tako tudi izvaja nadzor nad operacijami, preverja izpolnjevanje pogojev za upravičenost pred izplačilom sredstev, opravlja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem ter skrbi za pravilna izplačila sredstev in vračila pri neupravičenem koriščenju sredstev. Pred nakazilom sredstev preveri možnost dvojnega financiranja, višino že prejetih sredstev iz naslova državnih pomoči in nakazuje sredstva na transakcijski račun upravičenca;
3. organ za potrjevanje preverja skladnost izdatkov s pravili upravičenosti, izvaja povračila iz naslova prispevka Evropske unije v proračun Republike Slovenije, izdaja zahtevke za vračilo posredniškemu organu in vodi evidenco o zahtevanih in izvršenih vračilih. Poleg tega izvaja tudi preverjanja za namene certificiranja pri organu upravljanja in posredniškem organu ter preverja ustreznost postopkov in kontrol, ki jih izvaja organ upravljanja oziroma posredniški organ;
4. revizijski organ opravlja nadzor nad porabo proračunskih sredstev.
(4) Naloge organov v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena:
1. organ upravljanja ESPR skupaj z organoma upravljanja EKSRP in ESRR sprejme odločitev o potrditvi LAS in SLR. MKGP opravlja naslednje naloge: določi finančni okvir za črpanje sredstev iz naslova ESPR, nadzoruje delovanje posameznega LAS, izvaja in organizira izobraževanja ter delavnice za LAS, opravlja pregled uspešnosti in obvesti LAS o doseganju mejnikov in spremlja delovanje posameznega LAS. ARSKTRP v vlogi posredniškega telesa opravlja naslednje naloge: zagotovi ustrezen informacijski sistem za beleženje, vzdrževanje, vodenje ter sporočanje podatkov v povezavi z izvajanjem podukrepov, preverja izpolnjevanje pogojev za upravičenost operacij pred izdajo odločbe o odobritvi operacije, izdaja odločbe in sklepe upravičencem, vodi upravne postopke, odloča o spremembah operacij, priglasi državno pomoč, opravlja pregled uspešnosti ter spremlja delovanje posameznega LAS ter druge naloge v skladu z veljavno zakonodajo. ARSKTRP izvaja nadzor nad operacijami, preverja, ali so izpolnjeni pogoji za upravičenost pred izplačilom sredstev, opravlja administrativne kontrole, »in situ« kontrole in kontrole na kraju samem ter skrbi za pravilna izplačila sredstev in izterjave. Pred nakazilom sredstev preveri možnost dvojnega financiranja in višino že prejetih sredstev iz naslova državnih pomoči;
2. ARSKTRP nakazuje sredstva na transakcijski račun upravičenca;
3. revizijski organ opravlja nadzor nad porabo proračunskih sredstev.
6. člen
(namen in cilj)
(1) Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.
(2) Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.
7. člen
(tematska področja ukrepanja)
(1) Tematska področja ukrepanja, ki so jih zadevni organi upravljanja prepoznali za ključna pri zasledovanju ciljev Evropske unije in reševanju lokalnih razvojnih potreb, so:
1. ustvarjanje delovnih mest,
2. razvoj osnovnih storitev,
3. varstvo okolja in ohranjanje narave ter
4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
(2) Podpora iz naslova EKSRP je osredotočena v peto težišče ukrepanja iz PRP 2014–2020, ki se glasi: »Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja«.
(3) Podpora iz naslova ESRR je osredotočena na peto prednostno naložbo v okviru devete prednostne osi OP EKP 2014–2020, ki se glasi »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.
(4) Podpora iz naslova ESPR je osredotočena na doseganje posebnega cilja spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti, ustvarjanja delovnih mest ter podpiranja zaposljivosti in mobilnosti delovne sile v obalnih in celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in akvakulture, vključujoč diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu in drugih sektorjih pomorskega gospodarstva v okviru četrte prednostne naloge EU, ki se glasi »Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije«.
8. člen
(podukrepi)
V skladu s 35. členom Uredbe 1303/2013/EU je podpora namenjena izvajanju naslednjih podukrepov:
– Pripravljalna podpora,
– Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
– Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine in
– Podpora za tekoče stroške in stroške animacije.
9. člen
(finančne določbe)
(1) V programskem obdobju 2014–2020 je izvedbi CLLD skupno namenjenih 95.782.281,19 eura. Iz naslova PRP 2014–2020 se nameni 52.365.613,75 eura, iz naslova OP EKP 2014–2020 36.750.000,44 eura in iz naslova OP ESPR 2014–2020 6.666.667,00 eurov.
(2) Če se v obdobju izvajanja CLLD povečajo sredstva iz naslova prejšnjega odstavka, se jih med LAS razdelijo v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
(3) Posamezni LAS je upravičen do koriščenja sredstev iz naslova zadevnega sklada na podlagi izračuna, kot to določajo šesti odstavek 56. člena, peti odstavek 68. člena ter tretji in četrti odstavek 75. člena te uredbe.
(4) Finančni okvir določa pravico do koriščenja sredstev za posamezni LAS, izračuna se na podlagi formule, določene za zadevni sklad, in je podlaga za izdelavo finančnega načrta iz 12. točke prvega odstavka 15. člena te uredbe.
10. člen
(predplačila)
(1) LAS lahko zaprosi za izplačilo predplačila v skladu z določbami, ki veljajo za glavni sklad.
(2) LAS lahko na naslov glavnega sklada vloži največ en zahtevek za izplačilo predplačila. Zahtevek za izplačilo predplačila lahko LAS vloži v roku šestih mesecev po pravnomočnosti odločbe o potrditvi LAS in SLR.
(3) Višina zahtevka za izplačilo predplačila lahko predstavlja do 30 odstotkov vrednosti finančnega okvira, namenjenega za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«.
(4) Javno podporo iz naslova predplačila lahko LAS nameni za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«.
II. LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA IN STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA
11. člen
(pogoji za oblikovanje in delovanje lokalne akcijske skupine)
Pogoji za oblikovanje in delovanje LAS:
1. lokalno partnerstvo se oblikuje na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, opredeljenih v SLR;
2. vzpostavitev lokalnega partnerstva in članstvo LAS se zagotavlja na podlagi javno objavljenega poziva vsaj enega od pobudnikov za oblikovanje LAS;
3. obvestilo o objavi javnega poziva za oblikovanje LAS ali povezavo do javnega poziva je treba posredovati Koordinacijskemu odboru CLLD;
4. lokalni razvoj, ki ga vodi LAS, se mora osredotočiti na posebna podregionalna območja, kar pomeni, da se območja srečujejo s posebnimi geografskimi in demografskimi težavami;
5. območje LAS mora biti povezano v homogeno geografsko in funkcionalno celoto, območje posamezne občine se ne sme deliti med več LAS;
6. posamezna območja LAS se med sabo ne smejo prekrivati;
7. na območju, za katero se pripravlja SLR, mora živeti med 10.000 in 150.000 prebivalcev;
8. število prebivalcev iz posameznih naselij z več kot 10.000 prebivalci, ki so določena v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, se ne upošteva pri omejitvi iz prejšnje točke;
9. LAS, ki prostorsko pokriva območje obeh kohezijskih regij Vzhodna in Zahodna Slovenija, se uvršča v tisto regijo, v kateri živi več kot 50 odstotkov prebivalstva LAS na dan 1. julija 2014 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS);
10. LAS mora biti organiziran kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na izbranem območju, kar pomeni, da je ustanovljen na podlagi zavezujoče pogodbe med partnerji;
11. v lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na območju več LAS;
12. na ravni odločanja v LAS je treba upoštevati točko (b) drugega odstavka 32. člena Uredbe 1303/2013/EU;
13. LAS mora zagotoviti preglednost svojega delovanja in zagotoviti sledljivost ter nadzor nad zakonito porabo proračunskih sredstev. Zagotoviti mora transparentnost postopkov in preprečiti konflikt interesov;
14. lokalno partnerstvo mora izbrati enega partnerja izmed članov lokalnega partnerstva kot vodilnega partnerja, ki opravlja naloge, določene v 13. členu te uredbe;
15. ne glede na prejšnjo točko lahko lokalno partnerstvo vodilnega partnerja izbere v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje;
16. LAS mora zagotoviti varen elektronski predal za sprejem elektronske pošte in kvalificirano elektronsko potrdilo za oddajo vlog in zahtevkov za izplačilo;
17. LAS mora imeti vzpostavljeno lastno spletno stran, na kateri mora objavljati javne pozive za izbor operacij, ki so predmet sofinanciranja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, rezultate izbora operacij in ažurno objavljati vse druge informacije namenjene večji informiranosti upravičencev;
18. LAS mora določiti naslov za sprejem pošte.
12. člen
(naloge LAS)
Poleg nalog iz tretjega odstavka 34. člena Uredbe 1303/2013/EU mora LAS opravljati naslednje naloge:
1. v SLR določiti, s sredstvi katerega zadevnega sklada uresničuje cilje SLR;
2. animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju LAS, spodbujanje izvajanja operacij ter pomoč potencialnim upravičencem pri pripravi operacij;
3. pripraviti SLR za celotno programsko obdobje in biti sposoben uresničevati cilje, zastavljene v SLR;
4. spremljati in vrednotiti ter skrbeti za pravilno izvajanje operacij v skladu s SLR in tudi za doseganje mejnikov in ciljev operacij ter imeti pregled nad izvajanjem operacij tudi po izplačilu sredstev;
5. izvajati postopke za izbor operacij, izbrati operacije in jih predložiti v končno potrditev v skladu s postopki zadevnega sklada;
6. skrbeti za informiranost upravičencev v zvezi s pravicami in dolžnostmi tudi po zadnjem izplačilu sredstev;
7. zagotoviti posredovanje vlog ter zahtevke za izplačilo za posamezne podukrepe iz 8. člena te uredbe, v skladu posebnimi pogoji zadevnega sklada iz te uredbe;
8. predhodno preverjati upravičenost stroškov, skladnost s SLR in operativnimi programi, preverjati, ali imajo nosilci operacij zmogljivosti za izvajanje operacij in zakonitost izvedenih operacij;
9. sodelovati z organi, kot jih določata 3. in 4. člen te uredbe, revizijskimi organi ter drugimi nadzornimi organi vseh zadevnih skladov;
10. pripravljati letna poročila o izvajanju SLR v skladu s drugim odstavkom 49. člena te uredbe;
11. pred posredovanjem zahtevka za izplačilo preveriti, da so sofinancirane operacije označene, v skladu s pravili označevanja, določenimi za zadevni sklad;
12. prvi letni načrt aktivnosti za tekoče leto mora posredovati najpozneje do vložitve prvega zahtevka za podukrep »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«;
13. vsako nadaljnje leto pa do 31. decembra na naslov Koordinacijskega odbora CLLD posredovati letni načrt aktivnosti za podukrep »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«. Obrazec za izdelavo letnega načrta aktivnosti je dostopen na spletnih straneh zadevnih organov upravljanja;
14. urediti dostop do ustreznega informacijskega sistema zadevnega sklada pred vlaganjem vlog in zahtevkov za izplačilo v informacijski sistem;
15. imenovati naslednje organe: predsednika, skupščino, organ upravljanja, ocenjevalno komisijo in nadzorni organ in
16. pripraviti dokumente za delovanje LAS, v katerih mora določiti člane posameznega organa iz prejšnje točke in jih javno objaviti na spletni strani LAS.
13. člen
(vodilni partner)
(1) Naloge vodilnega partnerja:
– zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah;
– upravlja transakcijski račun LAS in
– opravlja vse druge naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem.
(2) Vodilni partner mora biti kadrovsko, finančno in upravno sposoben voditi LAS. Zagotoviti mora operativno delovanje.
(3) Med LAS in vodilnim partnerjem mora biti vzpostavljeno pogodbeno razmerje, iz katerega izhaja tudi obseg nalog in finančno ovrednotenje.
(4) Za nakazilo finančnih sredstev iz naslova te uredbe mora za LAS zagotoviti ločen transakcijski račun.
(5) Vzpostavljen mora imeti ločen računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse transakcije, opravljene v okviru transakcijskega računa.
(6) Zagotoviti mora preglednost svojega delovanja in zagotoviti sledljivost in nadzor nad zakonito porabo javnih sredstev.
14. člen
(strategija lokalnega razvoja)
(1) SLR mora biti izdelana za posamezno območje LAS.
(2) SLR mora prispevati k uresničevanju horizontalnih ciljev Evropske unije, ki so blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, okolje in inovacije.
(3) SLR mora biti v skladu s potrebami in cilji vseh operativnih programov, katerih skladi so vključeni v izvajanje CLLD na območju LAS.
(4) V primeru EKSRP mora SLR prispevati k šesti prednostni nalogi, določeni v 5. členu Uredbe 1305/2013/EU.
(5) V primeru ESRR mora SLR prispevati k peti prednostni naložbi devete prednostne osi OP EKP 2014–2020, določeni v točki (d) devetega odstavka 5. člena Uredbe 1301/2013/EU.
(6) V primeru ESPR mora SLR prispevati k četrti prednostni nalogi Evropske unije, določeni v 6. členu Uredbe 508/2014/EU, in uresničevanju posebnega cilja »spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti, ustvarjanja delovnih mest ter podpiranja zaposljivosti in mobilnosti delovne sile v obalnih in celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in akvakulture, vključujoč diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu in drugih sektorjih pomorskega gospodarstva«.
(7) Zastavljeni cilji v SLR morajo izhajati iz analize lokalnih razvojnih potreb in razvojnih možnosti območja ter naslavljati dejanske izzive območja. Načrtovane aktivnosti morajo prispevati k doseganju lokalnih ciljev in potreb, kar prispeva k doseganju ciljev iz strategije Evropske unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast.
(8) LAS mora ob pripravi SLR izhajati iz štirih tematskih področij ukrepanja, kot so določena v prvem odstavku 7. člena te uredbe. V SLR mora opredeliti tista tematska področja ukrepanja, ki so relevantna za posamezno lokalno območje.
(9) LAS pripravi SLR najmanj v višini predvidenega finančnega okvira, določenega na podlagi informativnega izračuna v skladu s šestim odstavkom 56. člena, petim odstavkom 68. člena ter tretjim in četrtim odstavkom 75. člena te uredbe.
(10) Lokalno partnerstvo lahko v SLR poleg pogojev za upravičenost, ki so določeni v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, in pogojev, ki so določeni za zadevni sklad, opredeli dodatne pogoje za upravičenost.
15. člen
(obvezna poglavja SLR)
(1) Obvezna poglavja v SLR so:
1. opredelitev območja in prebivalstva, zajetega v SLR;
2. analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS, vključno z analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (v nadaljnjem besedilu: SWOT-analiza);
3. podroben opis tematskih področij ukrepanja iz prvega odstavka 7. člena te uredbe;
4. opis in način doseganja ter zasledovanja horizontalnih ciljev Evropske unije iz drugega odstavka prejšnjega člena;
5. opis SLR in njenih ciljev vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov, ki omogočajo spremljanje učinkovitosti iz drugega odstavka 19. člena te uredbe, opis celovitega in inovativnega značaja SLR in hierarhije ciljev, vključno z jasnimi in merljivimi cilji učinkov ali rezultatov. Rezultati so lahko izraženi kvalitativno ali kvantitativno, vključno z oceno okoljskih učinkov;
6. opis postopka vključitve skupnosti v pripravo SLR;
7. akcijski načrt, iz katerega izhaja opis prenosa ciljev v ukrepe, odgovornost za izvajanje ukrepov, vključno s časovno opredelitvijo letnih aktivnosti;
8. opis sistema spremljanja in vrednotenja SLR, opredeliti je potrebno teme in aktivnosti vrednotenja, način zbiranja podatkov, časovni okvir, človeške in finančne vire ter način upoštevanja priporočil vrednotenj;
9. opis postopka določitve vodilnega partnerja LAS;
10. opis nalog, odgovornosti in postopkov sprejemanja odločitev organov LAS iz 15. točke 12. člena te uredbe;
11. v SLR morajo biti opredeljena natančna merila za izbor operacij in opisan postopek izbora in potrjevanja operacij, vključno s pravili za delovanje LAS in ocenjevalnih komisij. V SLR mora biti tudi opisano, na kakšen način se zagotavlja transparentnost postopkov in prepreči konflikt interesov. Pri določitvi meril za izbor operacij mora lokalno partnerstvo izhajati iz skupnih načel, in sicer: prispevek k doseganju ciljev SLR, prispevek k doseganju horizontalnih ciljev Evropske unije, okoljska trajnost, socialna vzdržnost, ekonomska trajnost, priključitev več sektorjev in vpliv na območje LAS. Lokalno partnerstvo lahko v SLR opredeli dodatna posebna merila za izbor operacij, če ta zasledujejo cilje SLR;
12. finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po zadevnih skladih iz te uredbe v skladu s finančnim okvirjem.
(2) Lokalno partnerstvo mora SLR priložiti tudi osebno izkaznico, ki vsebuje naslednje podatke:
– naziv lokalnega partnerstva,
– naslov, naslov spletne strani, naslov varnega elektronskega predala,
– vodilnega partnerja LAS,
– številko transakcijskega računa LAS,
– podatke o ustanovitvi lokalnega partnerstva in članih lokalnega partnerstva,
– velikost območja, ki ga zajema SLR (površina, število prebivalcev, občine).
(3) Lokalno partnerstvo mora k SLR priložiti tudi pogodbo z vodilnim partnerjem LAS.
(4) Lokalno partnerstvo mora k SLR priložiti tudi osnutek javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.
(5) SLR se izdela na obrazcu iz Priloge 7, ki je sestavni del te uredbe.
16. člen
(izbor in potrditev LAS in SLR)
(1) Lokalno partnerstvo mora izdelati SLR in ga posredovati v pregled Koordinacijskemu odboru CLLD, v skladu s tretjim odstavkom tega člena, najpozneje v roku dvanajstih mesecev od objave javnega poziva iz 80. člena te uredbe.
(2) SLR mora biti pripravljen na obrazcu iz petega odstavka prejšnjega člena in mora vsebovati vsa poglavja in priloge iz prejšnjega člena.
(3) Lokalno partnerstvo mora SLR iz prvega odstavka tega člena poslati priporočeno prek izvajalca poštnih storitev na naslov Koordinacijskega odbora CLLD: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali oddati na vložišču MKGP.
(4) Koordinacijski odbor CLLD obravnava predložene SLR v treh časovnih obdobjih. V prvem izboru obravnava SLR, ki so predložene v obdobju od objave javnega poziva iz 80. člena te uredbe do 31. oktobra 2015, v drugem izboru se obravnavajo SLR, predložene v obdobju od 1. novembra 2015 do 31. januarja 2016, v tretjem izboru se obravnavajo SLR, predložene od 1. februarja 2016 do roka, določenega v prvem odstavku tega člena.
(5) Koordinacijski odbor CLLD preveri pravočasnost in popolnost SLR, zahteva odpravo pomanjkljivosti ter preveri izpolnjevanje pogojev iz 11., 12., 13., 14. in 15. člena te uredbe.
(6) Po preveritvi pogojev Koordinacijski odbor CLLD oceni lokalna partnerstva in SLR na podlagi meril za izbor, določenih v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe, in v skladu s 17. členom te uredbe. Koordinacijski odbor CLLD pripravi mnenje o izboru SLR in LAS ter ga predloži v potrditev zadevnim organom upravljanja, ki odločijo o potrditvi SLR in LAS. Odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi SLR in LAS izda organ upravljanja glavnega sklada. Organ upravljanja glavnega sklada mora pred izdajo odločbe pridobiti soglasje o potrditvi oziroma zavrnitvi SLR in LAS od drugih zadevnih organov upravljanja.
(7) V odločbi iz prejšnjega odstavka se poleg potrditve SLR in LAS določi finančni okvir, namenjen izvedbi podukrepov, določenih v 8. členu te uredbe, ter druge pristojnosti, kot jih določajo peti odstavek 33. člena Uredbe 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo izvajanje CLLD.
17. člen
(merila za izbor SLR in LAS)
(1) Izbor SLR in LAS temelji na podlagi meril za izbor, ki so določena v Prilogi 3 te uredbe in temeljijo na načelih, določenih v PS 2014–2020, in sicer:
1. usklajenost SLR z razvojnimi potrebami območja,
2. tematska področja ukrepanja,
3. vsebinska usklajenost med posameznimi poglavji SLR,
4. usklajenost akcijskega načrta,
5. vključenost lokalnih akterjev v pripravo SLR ter
6. ustreznost in učinkovitost partnerstva.
(2) Minimalni prag za odobritev SLR je doseženih najmanj 20 točk pri merilu »Vsebinska usklajenost med posameznimi poglavji SLR« ter skupno 60 od 100 možnih točk na podlagi meril za izbor SLR, določenih v prvem odstavku tega člena.
(3) Če se na posameznem območju oblikuje več kot eno lokalno partnerstvo ali se območja med sabo prekrivajo in se SLR obravnavajo v istem časovnem obdobju iz četrtega odstavka prejšnjega člena, se odobri SLR in LAS, ki je na podlagi meril za izbor iz Priloge 3 te uredbe skupno prejel višje število točk na podlagi naslednjih meril: Vsebinska usklajenost med posameznimi poglavji SLR in Ustreznost in učinkovitost partnerstva. SLR in LAS, ki prejme nižje število točk na podlagi teh meril, se zavrne zaradi neizpolnjevanja pogoja iz 6. točke 11. člena te uredbe.
(4) Če se na posameznem območju po potrditvi SLR in LAS oblikujejo nova partnerstva ali se območja med sabo prekrivajo z že potrjenimi LAS, se njihove vloge zavrnejo zaradi neizpolnjevanja pogoja iz 6. točke 11. člena te uredbe.
18. člen
(sprememba SLR)
(1) LAS lahko enkrat letno predlaga spremembo SLR. Predlagane spremembe SLR morajo izhajati iz spremenjenih okoliščin na območju LAS. Vse spremembe mora ustrezno utemeljiti in navesti zlasti predvideni vpliv sprememb na doseganje ciljev, zastavljenih v SLR.
(2) Spremembe SLR obravnava Koordinacijski odbor CLLD in predloži mnenje v potrditev zadevnim organom upravljanja. Za potrditev spremembe SLR se smiselno uporabljajo določbe 16. člena te uredbe.
19. člen
(pregled uspešnosti)
(1) Zadevni organ upravljanja opravi pregled uspešnosti izvajanja SLR za vse LAS leta 2019 in preveri doseganje mejnikov iz drugega odstavka tega člena na dan 31. decembra 2018. Pregled ciljnih vrednosti kazalnika se na podlagi odobrenih operacij opravi leta 2022. Pri pregledu uspešnosti se upoštevajo informacije in ocene iz letnih poročil, kot jih določa drugi odstavek 49. člena te uredbe, ki jih LAS predložijo leta 2019 in 2022.
(2) Pri pregledu doseganja uspešnosti mejnikov se preverijo naslednji mejniki:
– število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami,
– delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim finančnim okvirjem,
– delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije,
– število novo ustvarjenih delovnih mest.
(3) Šteje se, da so mejniki ali ciljne vrednosti kazalnika zadevnega sklada doseženi, če vsi mejniki iz prejšnjega odstavka na dan 31. decembra 2018 dosegajo najmanj 85 odstotkov vrednosti mejnika oziroma na dan 31. decembra 2023 najmanj 85 odstotkov ciljne vrednosti kazalnika, določenega v SLR.
(4) Rezerva za uspešnost se dodeli v skladu s posebnimi pogoji zadevnega sklada iz te uredbe med tiste LAS, ki dosegajo mejnike, določene v SLR na podlagi drugega odstavka tega člena.
(5) LAS, ki dosega zastavljene mejnike, zadevni organ upravljanja do 30. junija 2019 obvesti o doseganju mejnikov in zahteva dopolnitev SLR. LAS mora dopolnitev SLR posredovati na naslov Koordinacijskega odbora CLLD iz tretjega odstavka 16. člena te uredbe najpozneje do 30. novembra 2019. Pri obravnavi sprememb se smiselno uporabljajo določbe 16. in 18. člena te uredbe.
III. PRIPRAVLJALNA PODPORA
20. člen
(namen podukrepa)
(1) Namen podukrepa »Pripravljalna podpora« je okrepiti oblikovanje lokalnih partnerstev, krepitev institucionalne usposobljenosti ter usposabljanje in mreženje za pripravo in izvedbo SLR, ki ga vodi skupnost.
(2) Pripravljalna podpora je namenjena za usposabljanje za lokalne zainteresirane strani, proučevanje zadevnega območja, dejavnosti povezane s pripravo SLR, vključno z dejavnostmi svetovanja in dejavnostmi v zvezi s posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi, namenjena pa je tudi za upravne stroške, ki nastanejo med pripravo SLR.
21. člen
(upravičenci)
Upravičenci do podpore so lokalna partnerstva, ki so pripravila SLR.
22. člen
(upravičene aktivnosti)
Upravičene aktivnosti:
– usposabljanje lokalnih zainteresiranih strani,
– proučevanje zadevnega območja (vključno s študijami izvedljivosti za nekatere operacije, ki jih je treba predvideti v SLR),
– priprava in izdelava SLR, vključno s stroški posvetovanja z zainteresiranimi stranmi z namenom priprave SLR in
– upravni stroški lokalnih partnerstev (operativni stroški in stroški osebja).
23. člen
(pogoji za upravičenost)
(1) Pogoji za upravičenost do javne podpore:
1. lokalno partnerstvo mora biti oblikovano v skladu z zahtevami za oblikovanje LAS,
2. pripravljena mora biti SLR in predložena v potrditev z vsemi zahtevanimi elementi in
3. posamezno lokalno partnerstvo lahko v potrditev predloži največ eno SLR.
(2) Obdobje upravičenosti je od 1. januarja 2014 do predložitve SLR v pregled Koordinacijskemu odboru CLLD.
(3) Pogoj za izplačilo javne podpore za zavrnjeno SLR je izdelana SLR, ki vključuje vsa obvezna poglavja iz 15. člena te uredbe in izpolnjuje vse pogoje za upravičenost, vendar pri točkovanju na podlagi meril za izbor iz Priloge 3 te uredbe ne doseže minimalnega praga za odobritev SLR, določenega v tretjem odstavku 17. člena te uredbe.
24. člen
(finančne določbe)
(1) Javna podpora za potrjeno SLR se izplača v obliki pavšalnega zneska v višini 20.000 eurov.
(2) Javna podpora za zavrnjeno SLR iz tretjega odstavka prejšnjega člena se izplača na podlagi dejansko nastalih in plačanih stroškov v povezavi z upravičenimi aktivnostmi določenimi v 22. členu te uredbe. V tem primeru je najvišji znesek javne podpore 10.000 eurov.
(3) Pripravljalna podpora se izplača iz naslova vseh v SLR vključenih skladov na posameznem območju lokalnega partnerstva. Višina javne podpore oziroma delež prispevka posameznega sklada je odvisna od višine finančnega okvira posameznega vključenega sklada. Delež podpore posameznega sklada in višina izplačila se določita v odločbi o potrditvi SLR in LAS oziroma odločbi o zavrnitvi SLR in LAS.
25. člen
(postopek za izplačilo)
(1) O višini nepovratne javne podpore iz podukrepa »Pripravljalna podpora« se odloči z odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi SLR in LAS iz 16. člena te uredbe.
(2) Izplačilo pripravljalne podpore iz prvega odstavka prejšnjega člena za potrjeno SLR se izvede na podlagi pravnomočne odločbe o potrditvi SLR in LAS.
(3) Za izplačilo pripravljalne podpore iz drugega odstavka prejšnjega člena za nepotrjeno SLR mora lokalno partnerstvo v šestih mesecih od pravnomočnosti odločbe o zavrnitvi SLR vložiti zahtevek za izplačilo na naslov Koordinacijskega odbora CLLD.
(4) Izplačilo pripravljalne podpore za potrjeno SLR na transakcijski račun iz četrtega odstavka 13. člena te uredbe izvede plačilna agencija oziroma plačilni organ glavnega sklada.
(5) Izplačilo pripravljalne podpore za nepotrjeno SLR izvede plačilna agencija oziroma plačilni organ zadevnega sklada na transakcijski račun iz četrtega odstavka 13. člena te uredbe.
IV. PODPORA ZA IZVAJANJE OPERACIJ V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST
26. člen
(namen podukrepa)
Namen podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je sofinanciranje stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.
27. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci do podpore so LAS ter fizične in pravne osebe.
(2) Kadar je upravičenec fizična ali pravna oseba iz prejšnjega odstavka, je LAS zastopnik za vlaganje vlog in zahtevkov za izplačilo ter dopolnitev vlog in zahtevkov za izplačilo.
28. člen
(upravičeni stroški)
(1) Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev in prispevka v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU. Do podpore je upravičen tudi nakup zemljišč v skladu s točko (b) tretjega odstavka 69. člena 1303/2013/EU.
(2) Upravičeni so samo stroški, ki so nastali v skladu s posebnimi pogoji zadevnega sklada iz te uredbe.
(3) Pri upravičenosti stroškov se upoštevajo določbe 65. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(4) Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ne sme presegati desetih odstotkov skupnih upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
(5) Stroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
(6) Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:
– stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,
– splošni upravni stroški,
– obresti za dolgove,
– davek na dodano vrednost,
– stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,
– stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora,
– rabljena oprema in mehanizacija,
– štipendije in nagrade,
– naročnine na časopise in drugo periodiko,
– stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi operacije in
– stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih raziskav, kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo.
29. člen
(pogoji za upravičenost)
(1) Operacija mora biti izbrana na podlagi javnega poziva LAS.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti v primeru, ko je upravičenec LAS, operacija izbrana v skladu s četrtim odstavkom 34. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(3) Operacija mora biti skladna s cilji zadevnega sklada in prispevati k uresničevanju ciljev, določenih v SLR.
(4) Operacija se ne sme začeti izvajati pred obdobjem upravičenosti v skladu s posebnimi pogoji zadevnega sklada iz te uredbe.
(5) Upravičeni stroški posamezne operacije ne smejo biti financirani z drugimi javnimi sredstvi.
(6) Operacija se izvede le na območju LAS.
(7) Kadar je upravičenec do podpore LAS in operacija vključuje naložbo, mora LAS v vlogi določiti pravno osebo javnega prava, ki postane lastnik naložbe.
(8) Iz opisa operacije v vlogi mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno operacijo, kar pomeni, da mora prikazovati razdelitev posameznih stroškov po posameznih partnerjih in vrstah stroškov.
(9) Podpore se ne dodeli podjetjem v težavah, kot jih določa 2. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1).
(10) Ob oddaji vloge morajo biti za operacijo izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije določa področna zakonodaja.
(11) Upravičenec mora izvesti operacijo najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani ARSKTRP oziroma od podpisa pogodbe o sofinanciranju z MGRT iz osmega odstavka 32. člena te uredbe.
(12) Operacija mora biti izvedena v skladu s prijavljeno in s strani ARSKTRP ali MGRT odobreno vsebino ter področno zakonodajo.
30. člen
(finančne določbe)
(1) Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne podpore.
(2) Stopnjo javne podpore posamezne operacije določi LAS do zgornje meje, določene v finančnih določbah zadevnega sklada.
(3) Pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravila državnih pomoči v skladu s 54. členom te uredbe.
(4) Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 eurov. Najvišji znesek javne podpore je določen v finančnih določbah zadevnega sklada.
(5) Kadar vrednost posamezne operacije znaša več kot 20.000 eurov, se lahko izvaja v dveh fazah, s tem, da posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 eurov.
31. člen
(merila za izbor operacij)
(1) Lokalno partnerstvo mora v SLR opredeliti merila za izbor operacij iz naslova tega podukrepa.
(2) Merila za izbor operacij iz naslova tega podukrepa morajo med drugim temeljiti na naslednjih načelih:
– prispevek k doseganju ciljev SLR,
– prispevek k doseganju horizontalnih ciljev,
– okoljska trajnost,
– socialna vzdržnost,
– vključenost partnerjev in
– vpliv na območje LAS.
32. člen
(postopki za izbor operacij)
(1) LAS mora objaviti javni poziv za izbor operacij, najmanj en mesec pred izborom operacij.
(2) Izbirni postopek operacij, v katerih je upravičenec LAS, mora biti vnaprej določen v SLR.
(3) LAS mora izbrati operacije na transparenten način v skladu s postopkom in merili za izbor, opredeljenimi v SLR.
(4) Izbirni postopek operacij mora biti v skladu z 11. točko prvega odstavka 15. člena te uredbe vnaprej določen v SLR, dokumentiran, pregleden in mora omogočati dopolnitev in razjasnitev operacij, možnost pritožbe ter preprečevati konflikt interesov pri izbiri operacij. Iz ocenjevanja posamezne vloge na javni poziv se mora izločiti vsak, ki je kakorkoli povezan s prijaviteljem operacije (npr. sorodstvene vezi, prijavitelj operacije, članstvo v društvu, organizaciji ali delovno razmerje). O poteku izbirnega postopka operacij mora biti zagotovljena revizijska sled tako, da je mogoče kadarkoli ugotoviti celoten potek postopka.
(5) Pri določanju rokov za dopolnitev vloge in odločitev o vlogi mora LAS smiselno upoštevati določbe zakona, ki ureja splošni upravi postopek.
(6) LAS mora operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, predložiti v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, in sicer ARSKTRP oziroma MGRT.
(7) Poziv na dopolnitev vloge oziroma zahtevka za izplačilo sredstev se posreduje na naslov LAS.
(8) ARSKTRP oziroma MGRT odločita o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS. MGRT z upravičencem, ki mu je bila odobrena operacija za sofinanciranje s sredstvi ESRR, sklene pogodbo o sofinanciranju.
(9) Ne glede na dvanajsti odstavek 29. člena te uredbe, lahko upravičenec v obdobju izvajanja operacije in pred nastankom sprememb največ dvakrat zaprosi za spremembo operacije v skladu s posebnimi pogoji, določenimi v tej uredbi za zadevni sklad.
V. PRIPRAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI SODELOVANJA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE
33. člen
(namen podukrepa)
Namen podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« je sofinanciranje stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).
34. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci do podpore so LAS.
(2) LAS v sodelovanju z drugimi LAS v Republiki Sloveniji ali s skupino lokalnih javno-zasebnih partnerjev z drugih območij EU ali tretjih držav pripravi operacijo sodelovanja LAS.
35. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni so le stroški povezani s skupnimi operacijami, ki imajo jasno opredeljen rezultat operacije in jasno opredelijo koristi za območje. Operacija je lahko osredotočena tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem, npr. publikacijami, seminarji, namenjenimi usposabljanju, izmenjavo osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela in koordiniranega ter skupnega dela na razvoju območja.
(2) Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev in prispevka v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.
(3) Upravičeni so samo stroški, ki so nastali v skladu s posebnimi pogoji zadevnega sklada iz te uredbe.
(4) Pri upravičenosti stroškov se upoštevajo določbe 65. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(5) Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:
– splošni upravni stroški,
– obresti za dolgove,
– davek na dodano vrednost,
– stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,
– stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora,
– rabljena oprema in mehanizacija,
– štipendije in nagrade,
– naročnine na časopise in drugo periodiko,
– stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi operacije, in
– stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih raziskav, kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo.
36. člen
(pogoji za upravičenost)
(1) Operacija mora biti v skladu s PS 2014–2020 in prispeva k uresničevanju ciljev določenih v SLR.
(2) Operacija mora biti skladna s cilji zadevnega sklada in prispevati k uresničevanju ciljev, določenih v SLR.
(3) Operacija se ne sme začeti izvajati pred obdobjem upravičenosti zadevnega sklada.
(4) Upravičeni stroški posamezne operacije so tisti, ki še niso bili financirani z drugimi javnimi sredstvi.
(5) Operacija se izvede na območju sodelujočih partnerjev, v skladu s 70. členom Uredbe 1303/2013/EU.
(6) Med partnerji v operaciji sodelovanja mora biti sklenjena pogodba o sodelovanju in jasna opredelitev načrtovanih aktivnosti s predvidenim finančnim okvirjem posameznega partnerja v operaciji sodelovanja.
(7) Kadar operacija vključuje naložbo, mora LAS v vlogi določiti pravno osebo javnega prava, ki postane lastnik naložbe.
(8) Iz opisa operacije v vlogi mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno operacijo, kar pomeni, da mora prikazovati razdelitev posameznih stroškov po posameznih partnerjih in vrstah stroškov.
(9) V vlogi morajo biti opredeljeni rezultati operacije in koristi za območje.
(10) Ob oddaji vloge morajo biti za operacijo izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije določa področna zakonodaja.
(11) LAS mora izvesti operacijo najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani ARSKTRP oziroma od podpisa pogodbe o sofinanciranju z MGRT iz sedmega odstavka 38. člena te uredbe.
(12) LAS mora razširjati informacije o rezultatih in dosežkih operacije in z njimi seznaniti prebivalce območja LAS.
(13) Operacija mora biti izvedena v skladu s prijavljeno in s strani ARSKTRP ali MGRT odobreno vsebino ter področno zakonodajo.
37. člen
(finančne določbe)
(1) Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne podpore.
(2) Stopnjo javne podpore posamezne operacije določi LAS. Najvišja stopnja javne podpore je lahko 85 odstotkov upravičenih stroškov posamezne operacije.
(3) Pri določitvi stopnje podpore se upoštevajo pravila državnih pomoči v skladu s 54. členom te uredbe.
(4) Najnižji znesek javne podpore je 5.000 eurov. Najvišji znesek javne podpore je določen v finančnih določbah zadevnega sklada.
(5) Posamezni LAS je upravičen do sofinanciranja upravičenih stroškov le za svoje aktivnosti.
(6) Kadar vrednost posamezne operacije znaša več kot 20.000 eurov, se lahko izvaja v dveh fazah, s tem, da posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 eurov.
38. člen
(postopki za izbor operacij ESRR in ESPR)
(1) Postopek izbora operacij LAS mora biti vnaprej določen v SLR in v skladu s četrtim odstavkom 34. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(2) Postopek odločitve o sofinanciranju operacije mora biti dokumentiran, pregleden, preprečevati mora konflikt interesov pri izbiri operacij.
(3) O poteku izbora operacij mora biti zagotovljena revizijska sled tako, da je mogoče kadarkoli ugotoviti celoten potek postopka.
(4) Operacijo, ki je predmet sofinanciranja iz naslova tega podukrepa, mora odobriti organ upravljanja LAS in mora o izboru operacije obvestiti skupščino LAS.
(5) LAS mora izbrano operacijo, ki je predvidena za sofinanciranje, predložiti v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, in sicer ARSKTRP oziroma MGRT.
(6) Poziv na dopolnitev vloge oziroma zahtevka za izplačilo se posreduje na naslov LAS.
(7) ARSKTRP oziroma MGRT odločita o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS. MGRT z upravičencem, ki mu je bila odobrena operacija za sofinanciranje s sredstvi ESRR, sklene pogodbo o sofinanciranju.
(8) Ne glede na trinajsti odstavek 36. člena te uredbe lahko LAS v obdobju izvajanja operacije in pred nastankom sprememb največ dvakrat zaprosi za spremembo operacije v skladu s pogoji, določenimi za zadevni sklad.
VI. PODPORA ZA TEKOČE STROŠKE IN STROŠKE ANIMACIJE
39. člen
(namen podukrepa)
Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.
40. člen
(upravičenci)
Upravičenci do podpore so LAS.
41. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški v okviru tega podukrepa:
1. tekoči stroški, povezani z upravljanjem izvajanja SLR:
– operativni stroški,
– stroški osebja,
– stroški usposabljanja osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS,
– stroški, vezani na odnose z javnostmi in promocijo LAS, vključno s stroški mreženja,
– finančni stroški ter
– stroški, povezani s spremljanjem in vrednotenjem SLR, kot je zahtevano v točki (g) tretjega odstavka 34. člena Uredbe 1303/2013/EU;
2. stroški animacije lokalnega razvoja:
– stroški, povezni z izmenjavo med zainteresiranimi stranmi z namenom zagotavljanja informacij in spodbujanja SLR, ter
– stroški za podporo potencialnim upravičencem z namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog.
(2) Stroški animacije lokalnega razvoja morajo predstavljati najmanj 50 odstotkov nastalih stroškov v okviru posameznega zahtevka za izplačilo.
(3) Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:
– stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,
– splošni upravni stroški,
– prispevek v naravi,
– obresti za dolgove,
– davek na dodano vrednost,
– rabljena oprema in mehanizacija,
– štipendije in nagrade,
– stroški, nastali z izvajanjem nalog javnih služb ter
– stroški, ki so nastali z aktivnostmi, vezanimi na izvajanje ukrepov LEADER v okviru programskega obdobja 2007–2013.
42. člen
(pogoji za upravičenost)
Za pridobitev podpore iz naslova tega podukrepa morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– aktivnosti, za katere se zahteva sofinanciranje, morajo biti upravičene do sofinanciranja;
– aktivnosti, na katere se nanaša zahtevek za izplačilo, morajo biti zaključene in se nanašati na obdobje, na katero se nanaša zahtevek za izplačilo;
– tekoči stroški in stroški animacije morajo biti vodeni ločeno in jasno razmejeni med seboj;
– vsi računi morajo biti pred vložitvijo zahtevka za izplačilo plačani.
43. člen
(finančne določbe)
(1) Za sofinanciranje tekočih stroškov in stroškov animacije je določen glavni sklad.
(2) Glavni sklad za sofinanciranje tekočih stroškov in stroškov animacije se določi v odločbi o potrditvi SLR in LAS iz šestega odstavka 16. člena te uredbe.
(3) LAS črpa sredstva za namen izvajanja tega podukrepa iz naslova tistega sklada, ki je v odločbi o potrditvi SLR in LAS iz 16. člena te uredbe določen kot glavni sklad.
(4) Posamezni LAS lahko za izvajanje tega podukrepa nameni največ 20 odstotkov skupnih javnih izdatkov, nastalih pri SLR.
(5) Stopnja javne podpore, ki jo krije glavni sklad, je do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(6) LAS lahko v zahtevku za izplačilo določi nižjo stopnjo podpore.
(7) Najnižji znesek javne podpore posameznega zahtevka za izplačilo iz naslova tega podukrepa je 5.000 eurov.
44. člen
(postopki za izplačilo)
(1) LAS za izplačilo nepovratne javne podpore iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« vlaga zahtevke za izplačilo na podlagi odločbe o potrditvi SLR in LAS iz 16. člena te uredbe v skladu s postopki glavnega sklada.
(2) LAS lahko na naslov glavnega sklada letno vloži največ tri zahtevke za izplačilo. Zahtevke za izplačilo lahko vloži v roku 30 dni po preteku naslednjih mejnikov, in sicer 31. marec, 31. julij in 30. november.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo v skladu s četrtim odstavkom 46. člena te uredbe.
VII. VLOGA ZA DODELITEV PODPORE IN ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO
45. člen
(vloga za odobritev operacije)
(1) Za sofinanciranje operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« mora LAS vse vloge za odobritev operacije in prošnje za spremembo operacij vložiti prek informacijskega sistema zadevnega sklada.
(2) Vloga za odobritev operacije vsebuje sestavine, določene v Prilogi 8, ki je sestavni del te uredbe.
46. člen
(zahtevek za izplačilo)
(1) Nepovratna javna podpora se upravičencem izplačuje na podlagi zahtevkov za izplačilo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru podukrepa »Pripravljalna podpora« znesek enkratne javne podpore za potrjeno SLR izplača na podlagi pravnomočne odločbe o potrditvi SLR in LAS iz šestega odstavka 16. člena te uredbe.
(3) Rok za vložitev posameznega zahtevka za izplačilo za operacije iz podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« se določi v odločbi o odobritvi operacije oziroma pogodbi o sofinanciranju iz osmega odstavka 32. člena in sedmega odstavka 38. člena te uredbe.
(4) Rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo je 30. junij 2023.
(5) LAS vloži zahtevek za izplačilo prek informacijskega sistema zadevnega sklada.
(6) Zahtevek za izplačilo vsebuje sestavine, določene v Prilogi 8 te uredbe.
(7) Pred vložitvijo posameznega zahtevka za izplačilo mora biti operacija, na katero se zahtevek za izplačilo nanaša, oziroma posamezna aktivnost zaključena. Vsi računi, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo, morajo biti plačani in pridobljena morajo biti vsa potrebna dovoljenja.
(8) Zahtevku za izplačilo mora upravičenec priložiti:
1. za izplačilo javne podpore iz naslova EKSRP ali ESPR:
– kopije računov, potrjene s strani LAS,
– dokazila o plačilih,
– poročilo o opravljenem delu,
– fotografije stanja na terenu pred gradnjo kot tudi med sami fazami in po zaključku,
– kopije vseh veljavnih pogodb ter aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške,
– pri gradbenih delih kopijo končne gradbene situacije, ki jo potrdi pooblaščeni nadzorni organ, oziroma natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del po cenah na enoto in porabljenih količinah, ter projekt izvedenih del in knjigo obračunskih izmer v elektronski obliki,
– v primeru postopka javnega naročanja vso dokumentacijo o izvedenem javnem naročilu,
– pri uveljavljanju prispevka v naravi morajo biti priložena dokazila o vrsti opravljenih aktivnosti po dnevih in urnih postavkah, katerih višino mora upravičenec utemeljiti;
2. za izplačilo javne podpore iz naslova ESRR: dokazila, ki so določena s predpisom, ki ureja izvajanje kohezijske politike v Republiki Sloveniji.
(9) Javna podpora se izplača na podlagi popolnega zahtevka za izplačilo po opravljeni kontroli v skladu s 53. členom te uredbe.
(10) Javna podpora se izplača na transakcijski račun upravičenca.
VIII. OMEJITEV PODPORE
47. člen
(omejitev podpore)
(1) Javna podpora se ne dodeli in izplača za tiste upravičene stroške, za katere je upravičenec že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
(2) Če je upravičenec po tej uredbi občina, ki je partnerica LAS, se lastna finančna sredstva sofinanciranja z vidika Evropske unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije.
(3) V primeru podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« se prispevek občin, ki so partnerice v LAS, z vidika Evropske unije ne šteje kot prejeta javna sredstva Republike Slovenije.
(4) Javna podpora se ne dodeli za naložbe zunaj ozemlja Republike Slovenije, razen pri operacijah iz naslova podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«.
48. člen
(oblika podpore)
(1) Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne podpore.
(2) Stopnja sofinanciranja za sklada EKSRP je 80 odstotkov, 20 odstotkov pa iz naslova proračuna Republike Slovenije. Za sklad ESRR je stopnja sofinanciranja 80 odstotkov, 20 odstotkov pa se deli na nacionalni javni in zasebni prispevek. Za sklad ESPR je stopnja sofinanciranja 75 odstotkov, 25 odstotkov se financira iz naslova proračuna Republike Slovenije.
IX. OBVEZNOSTI PO IZPLAČILU PODPORE
49. člen
(obveznosti v zvezi s sofinanciranimi operacijami)
(1) Podprta naložba se mora uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero je bila javna podpora izplačana v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.
(2) LAS mora za obdobje izvajanja programa vsako leto do 31. marca poročati o doseganju ciljev SLR in izpolnjevanju obveznosti za preteklo leto. Poročilo se izpolni v informacijskem sistemu zadevnega sklada.
(3) Poročilo o doseganju ciljev SLR vsebuje sestavine, določene v Prilogi 8 te uredbe.
50. člen
(hramba dokumentacije)
(1) LAS mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za ustanovitev LAS, določitev vodilnega partnerja in izbor operacij še najmanj pet let po zaključku izvajanja tega programskega obdobja, razen v primeru izjem, določenih v 71. členu Uredbe 1303/2013/EU.
(2) Upravičenec, ki prejme podporo na podlagi te uredbe, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za izplačilo podpore, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila podpore, če ni v skladu s shemo državnih pomoči opredeljeno drugače.
51. člen
(spremljanje in vrednotenje SLR)
(1) LAS mora vzpostaviti sistem spremljanja in vrednotenja in zagotoviti vse potrebne informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja posameznega programa.
(2) LAS mora spremljati izvajanje operacij in o tem poročati zadevnim organom upravljanja v skladu z drugim odstavkom 49. člena te uredbe.
(3) V skladu z 8. točko prvega odstavka 15. člena te uredbe je vrednotenje SLR naloga LAS. LAS lahko to nalogo opravi tudi v sodelovanju z zunanjim neodvisnim svetovalcem ali jo v celoti prenese na zunanjega neodvisnega izvajalca.
(4) Zadevni organi upravljanja v sodelovanju z LAS vzpostavijo sistem usklajenega izvajanja spremljanja in vrednotenja.
X. NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI
52. člen
(sankcije za neizpolnjevanje obveznosti)
(1) Neizpolnjevanje in kršitev obveznosti se v primeru financiranja iz naslova EKSRP sankcionira v skladu z Uredbo 640/2014/EU in zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Neizpolnjevanje in kršitev obveznosti sofinanciranih iz naslova ESRR ali ESPR, se sankcionira v skladu s 143. členom Uredbe 1303/2013/EU.
(3) Če upravičenec ne odstopi od izvedbe operacije v roku 30 dni od prejema odločbe o odobritvi operacije oziroma podpisa pogodbe o sofinanciranju iz 29., 36. ali 61. člena te uredbe, ali zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo, ki je določen v odločbi o odobritvi operacije oziroma pogodbi o sofinanciranju, ni upravičen do sredstev iz naslova zadevnega podukrepa in se ga izključi iz zadevnega podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, če upravičenec dokaže, da je pred potekom roka na naslov LAS vložil zahtevo za odstop od pravice do sredstev ali zahtevek za izplačilo in je LAS zamudil rok za vložitev zahteve za odstop od pravice do sredstev ali zahtevka za izplačilo, se LAS ob prvem zahtevku za izplačilo iz naslova podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«, ki ga vloži po ugotovljeni kršitvi, izplača le 50 odstotkov zaprošenega zneska, 50 odstotkov pa je za tisti LAS izgubljenih.
(5) Upravičenec, ki uvede bistvene spremembe, določene v 71. členu Uredbe 1303/2013/EU, in odtuji predmet podpore ali predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel javno podporo, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenca izključi iz prejemanja podpore v okviru istega podukrepa za koledarsko leto ugotovitve kršitve in naslednje koledarsko leto.
(6) Kadar LAS ne opravlja nalog, kot jih določa 8. točka 12. člena te uredbe, pristojni organ, določen v 4. členu te uredbe, od LAS zahteva odpravo teh pomanjkljivosti. Če pristojni organ, določen v 4. členu te uredbe, ob pregledu zahtevkov za izplačilo ugotovi, da LAS pomanjkljivosti ni odpravil, se mu do odprave pomanjkljivosti zaustavi izplačilo iz naslova podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«.
(7) Kadar LAS ne posreduje letnega načrta aktivnosti za podukrep »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« v skladu z 12. točko 12. člena te uredbe, ni upravičen do sredstev iz naslova tega podukrepa za leto, za katero ni poslal letnega načrta aktivnosti.
(8) Kadar vodilni partner ne izpolnjuje pogojev, določenih v drugem odstavku 13. člena te uredbe, zadevni organi upravljanja od LAS zahtevajo, da vodilni partner odpravi pomanjkljivosti najpozneje v roku dveh mesecev od prejema poziva, ali pa določijo novega vodilnega partnerja. V času, ko vodilni partner ne izpolnjuje pogojev, iz drugega odstavka 34. člena Uredbe 1303/2013/EU, so zaustavljena vsa izplačila, namenjena upravičencem iz tega območja.
(9) LAS, ki na dan 31. decembra 2018 ne doseže najmanj 50 odstotkov vrednosti posameznega mejnika, določenega v drugem odstavku 19. člena te uredbe, se finančni okvir, določen v odločbi o potrditvi SLR in LAS, zniža za pet odstotkov.
(10) Če se s pregledom letnega poročila, kot ga določa drugi odstavek 49. člena te uredbe, leta 2022 ugotovi, da LAS z odobrenimi operacijami ne dosega najmanj 50 odstotkov ciljnih vrednosti kazalnikov, določenih v SLR na podlagi drugega odstavka 19. člena te uredbe, se zaustavi izplačilo sredstev iz naslova podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«.
(11) LAS, ki krši določbo drugega odstavka 49. člena te uredbe, se ob prvem zahtevku za izplačilo iz naslova podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« izplača le 50 odstotkov zaprošenega zneska, 50 odstotkov pa je za tisti LAS izgubljenih.
(12) Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa drugi odstavek 50. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(13) Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči kontrole na kraju samem,iz četrtega odstavka 53. člena te uredbe in jo nepreklicno odkloni, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(14) Upravičenec, ki krši določbo prvega odstavka 65. člena te uredbe in ni označil sofinancirane operacije ali je označbo odstranil, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(15) Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačno vlogo iz 45. člena te uredbe ali zahtevek za izplačilo iz 46. člena te uredbe (navajanje lažnih podatkov, izjav), mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Upravičenec se izključi iz zadevnega podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
(16) V primeru ugotovljene prve kršitve glede izbirnih postopkov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR, iz 11. točke prvega odstavka 15. člena te uredbe, zadevni organi upravljanja od LAS zahtevajo odpravo pomanjkljivosti.
(17) V primeru ugotovljene druge kršitve glede izbirnih postopkov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR, iz 11. točke prvega odstavka 15. člena te uredbe, zadevni organi upravljanja od LAS zahtevajo odpravo pomanjkljivosti in znižanje finančnega okvira, določena v odločbi o potrditvi SLR in LAS za pet odstotkov.
(18) Kadar LAS postopkov glede izbirnih postopkov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na podlagi ugotovljenih nepravilnosti ne odpravi v skladu s šestnajstim in sedemnajstim odstavkom tega člena, se mu odvzame pravica do koriščenja sredstev iz naslova podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«.
(19) Kadar upravičenec operacije ne izvede v skladu z odobreno operacijo in krši določbe dvanajstega odstavka 29. člena te uredbe ali trinajstega odstavka 36. člena te uredbe, se mu podpora ne izplača.
(20) Če upravičenec ne doseže ciljev operacije, kot je to opredelil v vlogi iz 45. člena te uredbe, se mu obseg podpore v sorazmernem deležu zniža, kar pomeni, da se mu zniža delež podpore v enakem odstotku, kot ni bil dosežen zastavljeni cilj.
XI. KONTROLA NAD IZVAJANJEM
53. člen
(kontrola nad izvajanjem podukrepov)
(1) Kontrolo nad izvajanjem podukrepov, sofinanciranih iz naslova EKSRP, se izvaja v skladu z Uredbo 640/2014/EU. Kontrolo nad izvajanjem podukrepov, sofinanciranih iz naslova ESRR ali ESPR, se izvaja v skladu z Uredbo 1303/2013/EU.
(2) Kontrolo na kraju samem za EKSRP in ESPR izvaja ARSKTRP, v primeru ESRR pa MGRT.
(3) Kontrolo na kraju samem lahko za EKSRP in ESPR opravlja tudi MKGP, v primeru ESRR pa SVRK.
(4) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter kontrolo na kraju samem kontrolnim organom, organu upravljanja, revizijskemu organu in drugim organom, ki opravljajo nadzor nad porabo finančnih sredstev EKSRP, ESRR ali ESPR.
(5) Zadevni organi upravljanja lahko kadarkoli ugotavljajo dejansko stanje in izpolnjevanje obveznosti LAS in upravičenca.
XII. DRŽAVNE POMOČI
54. člen
(državne pomoči)
(1) Javna podpora iz naslova te uredbe se dodeli v skladu s pravili državnih pomoči, kjer je to relevantno. To pomeni, da je v okviru:
1. podukrepov »Pripravljalna podpora«, »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« in »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« za aktivnosti, ki ne sodijo v področje uporabe 42. člena Pogodbe, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU;
2. podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za aktivnosti, ki ne sodijo v področje uporabe 42. člena Pogodbe, dodeljena v skladu z:
– Uredbo 1407/2013/EU;
– poglavjem III, oddelek 4–6 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014, str. 1);
– delom II, poglavjema II in III Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014–2020 z dne 1. 7. 2014;
– Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) in
– Uredbo Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. december 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 369, z dne 24. 12. 2014, str. 37).
(2) Podukrepi se morajo izvajati v skladu s pravili, ki izhajajo iz shem državnih pomoči.
XIII. POSEBNA PRAVILA GLEDE PODPORE ZA SKLAD EKSRP
55. člen
(posebni pogoji za oblikovanje LAS)
Do sredstev iz sklada EKSRP so upravičena vsa naselja v Republiki Sloveniji, ki so na območju posameznega LAS, razen naselij, določenih v Prilogi 2 te uredbe.
56. člen
(finančne določbe)
(1) Ob potrditvi SLR in LAS, v skladu s šestim odstavkom tega člena, se med LAS razdeli do 40.000.000 eurov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se LAS, v katerem so problemska območja ali območja, določena v Zakonu o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), glede na finančni okvir določijo dodatna sredstva iz naslova PRP 2014–2020 v skladu s tretjim odstavkom tega člena. Za problemska območja in območja iz ZTNP-1 je v programskem obdobju 2014–2020 namenjenih 3.000.000 eurov.
(3) LAS, ki vključujejo problemska območja oziroma območja iz ZTNP-1, pridobijo dodatnih 15 odstotkov finančnih sredstev glede na izračun, določen v šestem odstavku tega člena, do razdelitve sredstev določenih v prejšnjem odstavku. LAS jih mora nameniti izključno za izvedbo operacij znotraj problemskih območij oziroma območij iz ZTNP-1.
(4) Najvišja stopnja javne podpore, ki jo v skladu z drugim odstavkom 30. člena te uredbe lahko določi LAS je 85 odstotkov upravičenih stroškov operacije. Pri določitvi stopnje podpore se mora upoštevati, da operacije z dodano vrednostjo, kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, razpoložljivost proračuna in integrirane operacije, prejmejo višji delež podpore.
(5) Za izvajanje podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« je iz naslova PRP 2014–2020 v programskem obdobju 2014–2020 namenjenih 4.000.000 eurov.
(6) Finančni okvir za posamezni LAS se izračuna po naslednji formuli: (Število prebivalcev LAS × vrednost točke) + (površina LAS × vrednost točke) + (razvitost občin × vrednost točke) = finančni okvir. Vrednost posamezne točke je določena v točki a Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(7) Število prebivalcev iz naselij, določenih v seznamu v Prilogi 2 te uredbe, se ne upošteva pri izračunu finančnega okvira iz prejšnjega odstavka. Za izračun finančnega okvira iz prejšnjega odstavka se upoštevajo tudi Koeficienti razvitosti občin za leto 2015, ki so določeni v Prilogi 6, ki je sestavni del te uredbe.
(8) Rezerva za uspešnost je razlika med višino sredstev iz naslova PRP 2014–2020, določeno v 9. členu te uredbe, in seštevkom zneskov iz prvega, drugega in petega odstavka tega člena. Javna podpora iz naslova rezerve za uspešnost se med LAS razdelijo v skladu s šestim odstavkom tega člena. Vrednost posamezne točke se določi glede na ostanek sredstev in število LAS, ki dosežejo zastavljene mejnike.
(9) Finančna sredstva iz naslova sankcij se vsako leto do 31. marca razdelijo med deset najuspešnejših LAS in jih morajo uporabiti za izvedbo operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Najuspešnejši LAS se določijo na dan 31. decembra preteklega leta. Pri določitvi najuspešnejših LAS se upošteva, da upravičenci v preteklem letu niso bili sankcionirani in število zaključenih operacij glede na število odobrenih operacij. Za deset najuspešnejših LAS se štejejo tisti, pri katerih je na podlagi teh dveh meril rezultat najboljši.
(10) V primeru finančnih sredstev iz naslova prejšnjega odstavka v višini nad 10.000 eurov mora LAS predlagati spremembo SLR v skladu z 18. členom te uredbe. Pri obravnavi sprememb se smiselno uporabljajo določbe 16. in 18. člena te uredbe.
(11) V skladu s četrtim odstavkom 30. člena te uredbe je najvišji dovoljeni znesek javne podpore za posamezno operacijo 300.000 eurov.
(12) V skladu s četrtim odstavkom 37. člena te uredbe je najvišji znesek javne podpore na posamezni LAS 100.000 eurov za posamezno operacijo.
57. člen
(predplačila)
(1) Kadar je glavni sklad EKSRP, lahko LAS v skladu z drugim odstavkom 42. člena Uredbe 1305/2013/EU na ARSKTRP vloži zahtevek za izplačilo predplačila namenjenega za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«.
(2) Za izplačilo predplačila mora LAS uporabiti 63. člen Uredbe 1305/2013/EU.
(3) LAS vloži zahtevek za izplačilo predplačila prek informacijskega sistema zadevnega sklada.
(4) Zahtevek za izplačilo predplačila vsebuje sestavine, določene v Prilogi 8 te uredbe.
58. člen
(upravičenci)
(1) Ne glede na prvi odstavek 27. člena te uredbe so v primeru, ko gre za operacijo, ki se lahko izvede v okviru glavnega ukrepa, upravičenci do podpore LAS ali skupina fizičnih oziroma pravnih oseb, ki izvaja operacijo za skupno korist oziroma uporabo. Za skupino fizičnih in pravnih oseb se šteje skupina, ki je sestavljena najmanj iz treh članov.
(2) V primeru drugega odstavka 34. člena morajo biti partnerji, s katerimi sodelujejo LAS, v skladu z drugim odstavkom 44. člena Uredbe 1305/2013/EU.
59. člen
(upravičeni stroški)
(1) Pri upravičenih stroških iz 28. člena in 35. člena, je treba upoštevati omejitve iz: 45. člena Uredbe 1305/2013/EU v primeru naložbenih operacij in 60. ter 61. člena Uredbe 1305/2013/EU.
(2) V skladu z drugim odstavkom 28. člena in četrtim odstavkom 35. člena te uredbe so upravičeni samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe, s katero ARSKTRP odobri izvajanje operacije.
(3) Zgornje priznane vrednosti posameznih upravičenih stroškov so določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti v skladu s 64. členom te uredbe. Če so stroški določeni v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti, upravičenec k vlogi iz prvega odstavka 45. člena te uredbe priložiti eno ponudbo. Če stroški niso določeni v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti, mora upravičenec k vlogi iz prvega odstavka 45. člena te uredbe priložiti tri primerljive ponudbe.
60. člen
(pogoji za upravičenost)
(1) Če je v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« ali »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« predmet podpore operacija, ki se lahko izvede v okviru glavnega ukrepa, mora to izhajati iz SLR, ravno tako pa mora biti v vlogi iz prvega odstavka 45. člena te uredbe utemeljena dodana vrednost posamezne operacije, kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, razpoložljivost proračuna ali integrirane operacije, da se tovrstna operacija izvaja v okviru tega podukrepa.
(2) Glede na tretji odstavek 29. člena in drugi odstavek 36. člena te uredbe morajo biti cilji operacije merljivi z jasnimi učinki in rezultati.
(3) Stroški iz 28. člena in 35. člena te uredbe so upravičeni do javne podpore po izdaji odločbe o odobritvi operacije ARSKTRP.
(4) Ne glede na šesti odstavek 29. člena te uredbe mora biti operacija izvedena na območju LAS, vendar zunaj naselij, določenih v Prilogi 2 te uredbe.
(5) Ne glede na dvanajsti odstavek 29. in trinajsti odstavek 36. člena te uredbe lahko LAS v obdobju izvajanja operacije in pred nastankom sprememb največ dvakrat zaprosi za spremembo operacije v skladu s 54. členom ZKme-1.
(6) V okviru podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« so upravičene operacije:
– izmenjava izkušenj in znanja ter njihova implementacija na območju LAS;
– razvoj in trženje storitev in proizvodov;
– promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij;
– vključevanje ranljivih skupin;
– organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme;
– oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter
– kolektivne okoljske operacije.
61. člen
(način izvajanja podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«)
V skladu s prvim odstavkom 45. člena te uredbe LAS vloži vloge prek informacijskega sistema na ARSKTRP. ARSKTRP odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije. V odločbi o odobritvi operacije se določi tudi višino sredstev, rok za vložitev zahtevka za izplačilo, pogoje za upravičenost ter višino sredstev, ki se izvajajo v skladu s pravili sheme državnih pomoči.
62. člen
(način izvajanja podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«)
(1) Podpora iz naslova podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« se dodeli na podlagi javnega razpisa za izvajanje tretjega odstavka 44. člena Uredbe 1305/2013/EU.
(2) Javni razpis za izbor operacij objavi MKGP v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Za odobritev operacije iz naslova tega podukrepa mora posamezni LAS vložiti vlogo v skladu s 45. členom te uredbe.
(4) Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. Prispele vloge na javni razpis obravnava ARSKTRP.
(5) Vloge se izberejo na podlagi ponderiranja popolnih vlog. Ponderji se določijo v javnem razpisu.
(6) Operacije se izberejo vsake tri mesece.
(7) ARSKTRP o vlogi odloči v skladu s tretjim pododstavkom tretjega odstavka 44. člena Uredbe 1305/2013/EU.
(8) Zaprtje javnega razpisa se objavi na spletni strani MKGP.
63. člen
(merila za izbor operacij iz podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«)
(1) Merila za izbor operacij iz naslova podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« temeljijo na naslednjih načelih:
– prispevek k doseganju ciljev SLR,
– prispevek k doseganju horizontalnih ciljev,
– okoljska trajnost,
– socialna vzdržnost,
– vključenost partnerjev in
– vpliv na območje LAS.
(2) Merila za izbor operacij v skladu s prvim odstavkom 49. člena Uredbe 1305/2013/EU v javnem razpisu določi organ upravljanja po posvetu z Odborom za spremljanje iz 73. člena Uredbe 1305/2013/EU.
(3) Minimalni prag za potrditev operacije sodelovanja LAS je 60 točk od 100 možnih točk.
64. člen
(Katalog najvišjih priznanih vrednosti)
(1) Katalog najvišjih priznanih vrednosti, s katerim se zagotavlja večja transparentnost, racionalnost porabe javnih sredstev in smiselnost stroškov, določa najvišje priznane vrednosti stroškov za naslednje kategorije stroškov:
– gradbena in obrtniška dela,
– nakup opreme in mehanizacije,
– splošne stroške,
– tekoče stroške in stroške animacije ter
– druge stroške, povezane z izvedbo aktivnosti.
(2) Če uradna oseba, ki vodi postopek, oceni, da so predvideni stroški za določeno operacijo nerealni oziroma previsoki, lahko dodatno preveriti vrednosti operacije.
(3) Stroški se upravičencu priznajo do najvišje priznane vrednosti stroška, opredeljenega v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti.
(4) Pri izvedbi projektnih aktivnosti upravičenec ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja.
(5) Minister, pristojen za kmetijstvo, predpiše Katalog najvišjih priznanih vrednosti.
65. člen
(obveznosti v zvezi s sofinanciranimi operacijami)
Poleg obveznosti iz prvega odstavka 49. člena te uredbe morajo upravičenci, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, dostopnimi na spletni strani Programa razvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označevanja vira sofinanciranja.
66. člen
(sankcije za neizpolnjevanje obveznosti)
Upravičencu ni treba vrniti že izplačane podpore v primerih višje sile in izrednih okoliščin v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.
XIV. POSEBNA PRAVILA GLEDE PODPORE ZA SKLAD ESRR
67. člen
(posebni pogoji za oblikovanje LAS)
(1) Do sredstev iz sklada ESRR niso upravičena naselja, določena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Pogoj za oblikovanje LAS in črpanje sredstev iz naslova ESRR je, da območje vključuje najmanj eno naselje iz fiksnega dela in najmanj eno naselje iz variabilnega dela kot to določa točka b Priloge 4 te uredbe in Priloga 5, ki je sestavni del te uredbe.
68. člen
(finančne določbe)
(1) Pri opredelitvi finančnega okvira se upoštevata Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPnačrt) in Statistični letopis RS 2013 (SURS), poglavje 32.1 Pregled mestnih naselij in naselij mestnih območij po mestnih območjih in občinah, merila za uvrstitev, podatki o prebivalstvu in delovno aktivnem prebivalstvu, 1. januar 2013.
(2) Urbana območja, ki niso opredeljena v prejšnjem odstavku, so določena v seznamu dodatnih drugih urbanih območij, ki se za namen upravičenosti do sredstev ESRR opredelijo po pretežnosti urbanih funkcij na urbanem območju. Merila, za opredelitev dodatnih drugih urbanih območij, so:
– razpoložljivost infrastrukture: pošta, krajevni urad, varstvena, izobraževalna infrastruktura (šola, vrtec), sedež občine, zdravstvena, socialna infrastruktura, športno-rekreativna infrastruktura, kulturno-družbena infrastruktura,
– število prebivalcev, stanje na dan 1. julija 2014 (SURS 2014),
– število podjetij oziroma pravnih oseb v naselju,
– število društev in nevladnih organizacij v naselju.
(3) Seznam dodatnih drugih urbanih območij iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za gospodarstvo.
(4) Dodatna druga urbana območja se opredelijo po pretežnosti razpoložljive infrastrukture v skladu z merili iz drugega odstavka tega člena. Upravičeno urbano naselje mora zagotavljati več kot polovico funkcij iz prve alineje drugega odstavka tega člena, sicer se uporabijo dodatna merila, opisana v Prilogi 4.
(5) Finančni okvir za posamezni LAS se izračuna po naslednji formuli: Finančni okvir = fiksni del + variabilni del; pri čemer se:
– Fiksni del izračuna na naslednji način: 242.000 + (242.000 × število urbanih območij v središčih v somestjih × 0,20 + 242.000 × število medobčinskih središč × 0,30 + 242.000 × število regionalnih središč × 0,10);
– Variabilni del pa se izračuna na naslednji način: 138.000 + (138.000 × število funkcionalnih urbanih območij × 0,10 + 138.000 × število drugih urbanih območij × 0,30).
(6) Poleg meril za izbor SLR in LAS iz prvega odstavka 17. člena te uredbe, mora SLR, ki predvideva sofinanciranje iz ESRR, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. predvidevati povezovanje med sektorji in lokalnimi akterji na način, ki ima multiplikacijske učinke na lokalni razvoj in na hierarhično višje dokumente;
2. predvidevati inovacije in doseganje rezultatov, ki zagotavljajo dolgoročne spremembe na najmanj enem od naslednjih področij:
– ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje podjetniške aktivnosti,
– socialno vključevanje ranljivih skupin ter
– varstvo okolja in ohranjanje narave.
(7) Najvišja stopnja javne podpore, ki jo v skladu z drugim odstavkom 30. člena te uredbe lahko določi LAS je določena s stopnjo sofinanciranja iz naslova ESRR, ki je sestavljena iz 80 odstotkov EU-dela in pripadajočega dela javnega nacionalnega sofinanciranja.
(8) Podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« se izvaja na način, da se za izvajanje integriranih operacij oblikujejo partnerstva pri prijavi in izvajanju posamezne operacije. Okvirno razmerje med operacijami, ki se izvajajo v obliki partnerstev in operacijami, ki jih upravičenci prijavijo in izvajajo samostojno, je 70:30. Iz SLR mora biti razvidno, katera področja oziroma ukrepi se lahko izvajajo v obliki partnerstev v javnem pozivu, ki ga LAS pripravi v okviru SLR, mora biti ta določba jasno navedena in zapisana. Partnerstvo sestavljata najmanj dva partnerja. Merilo za izbor operacij, ki se izvajajo v obliki partnerstev, LAS vključi v SLR in javni poziv za izbor operacij. LAS mora upoštevati, da operacija, v katero je vključenih več partnerjev, prejme višje število točk.
(9) Ne glede na drugi odstavek 37. člena te uredbe najvišji znesek javne podpore za posamezno operacijo ne velja za ESRR. Podpora iz naslova podukrepa»Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« znaša največ do pet odstotkov sredstev ESRR, ki se dodelijo za posamezni SLR. Operacije sodelovanja LAS morajo biti neinvesticijske narave. LAS za ta namen v SLR opredeli indikativno listo operacij sodelovanja LAS in predloži MGRT v odobritev. Merila za uvrstitev operacij sodelovanja LAS na indikativno listo operacij v SLR, ki so predmet neposredne potrditve operacij so:
– prispevek k ciljem enega izmed ukrepov v okviru 5. prednostne naložbe 9. prednostne osi OP EKP 2014–2020;
– izkazan prispevek k specifičnim ciljem OP, ki je komplementaren ukrepom iz prejšnje alineje;
– izkazana pričakovana dodana vrednost k doseganju ciljev SLR in rasti delovnih mest iz naslova sodelovanja LAS;
– izkazana trajnost sodelovanja v regijah vseh partnerjev, vključenih v sodelovanje LAS, ter prispeva k regionalnim razvojnim potrebam;
– izkazana inovativnost ter prihodnja sposobnost preživetja na trgu;
– operacija sodelovanja LAS prispeva h krepitvi zmogljivosti LAS (znanje, informacije) in s tem k večji socialni vključenosti lokalne skupnosti na območju LAS;
– operacija sodelovanja prispeva k izmenjavi dobrih praks in pridobljenega znanja vseh partnerjev v dejavnosti »sodelovanja LAS«.
(10) Operacija se financira z viri, opredeljenimi v SLR, in ne posega v druge programe čezmejnega oziroma mednarodnega sodelovanja.
(11) Za lokalna partnerstva, ki se oblikujejo v problemskih območjih, se celotni finančni okvir ESRR poveča za 20 odstotkov.
69. člen
(predplačila)
(1) Kadar je glavni sklad ESRR, lahko LAS v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje kohezijske politike v Republiki Sloveniji in zakonom, ki določa izvrševanje proračuna, na MGRT vloži zahtevek za izplačilo predplačila, namenjenega za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«.
(2) Za izplačilo predplačila mora LAS pridobiti primerno finančno zavarovanje na način, kot ga določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna.
(3) LAS vloži zahtevek za izplačilo predplačila prek informacijskega sistema zadevnega sklada.
(4) Zahtevek za izplačilo predplačila vsebuje sestavine, določene v Prilogi 8 te uredbe.
70. člen
(pogoji za upravičenost)
Ne glede na šesti odstavek 29. člena te uredbe mora biti operacija izvedena izven mestih naselij mestnih občin določenih v Prilogi 1 te uredbe.
71. člen
(upravičeni stroški)
(1) V skladu z drugim odstavkom 28. člena in četrtim odstavkom 35. člena te uredbe so upravičeni samo stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT.
(2) Podrobnejša pravila za upravičenost stroškov so določena s predpisom, ki ureja izvajanje kohezijske politike v Republiki Sloveniji.
72. člen
(merila za izbor)
Pri izboru operacij na območjih iz ZTNP-1, mora LAS upoštevati določbe ZTNP-1 in operacijam pripisati dodatne točke, v višini deset odstotkov od najvišjega možnega števila točk.
73. člen
(vračilo sredstev in vzpostavitev terjatev)
(1) V primeru neupravičenega koriščenja sredstev iz predpisa, ki ureja izvajanje kohezijske politike v Republiki Sloveniji MGRT vzpostavi terjatev do upravičenca. O tem obvesti organ upravljanja in organ za potrjevanje.
(2) Postopek vračila se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje proračuna v Republiki Sloveniji.
XV. POSEBNA PRAVILA GLEDE PODPORE ZA SKLAD ESPR
74. člen
(posebni pogoji za oblikovanje LAS)
(1) LAS mora poleg zahtev iz 11., 12., 13., 14. in 15. člena te uredbe za območje sladkovodne akvakulture glede količine proizvodnje izpolnjevati naslednji dodatni pogoj pri:
1. hladnovodni akvakulturi: najmanj 50 ton letno skupaj na območju LAS, upošteva se povprečna proizvodnja za zadnje koledarsko leto, za katerega je SURS uradno objavil podatke ali
2. toplovodni akvakulturi: najmanj 30 ton letno skupaj na območju LAS, upošteva se povprečna proizvodnja za zadnje koledarsko leto, za katerega je SURS uradno objavil podatke.
(2) Na območju LAS mora delovati najmanj pet gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo z vzrejo sladkovodnih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi, in so registrirani za gojenje sladkovodnih organizmov v evidenci AJPES (šifra dejavnosti 03.220) ali registrirani v evidenci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter imajo veljavno odločbo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o odobritvi proizvodnje akvakulture. Ta pogoj mora biti izpolnjen do oddaje SLR v pregled Koordinacijskemu odboru CLLD.
(3) LAS, ki deluje na obalnem območju, mora izpolnjevati definicijo ribiškega območja v skladu z 13. točko drugega odstavka 2. člena te uredbe ter v SLR vključiti sklad ESPR.
(4) LAS, ki vključuje sklad ESPR, mora zagotoviti reprezentativno zastopanost predstavnikov ribiškega sektorja in sektorja akvakulture na izbranem območju v skladu s točko (b) tretjega odstavka 61. člena Uredbe 508/2014/EU.
(5) Lokalno partnerstvo, katerega SLR predvideva tudi financiranje iz naslova ESPR, mora v SLR vključiti podukrep »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«.
75. člen
(finančne določbe)
(1) Ob potrditvi LAS in SLR se v skladu z 9. členom te uredbe med LAS iz naslova ESPR dodeli do 6.180.000 eurov za izvajanje podukrepov »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« in »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«.
(2) Za podukrep »Pripravljalna podpora« je iz naslova ESPR namenjenih 53.333 eurov javne podpore, ki se izplača v skladu s tretjim odstavkom 24. člena te uredbe.
(3) Finančni okvir za posamezni LAS se izračuna po naslednji formuli: (Število prebivalcev LAS * vrednost točke) + (površina LAS * vrednost točke) + (razvitost občin * vrednost točke) = finančni okvir. Vrednost posamezne točke je določena v Prilogi 4 te uredbe.
(4) Pri izračunu finančnega okvira iz prejšnjega odstavka, se upošteva tudi:
– število zaposlenih oseb v ribištvu na območju LAS,
– število poslovnih subjektov v ribištvu na območju LAS in
– skupno število točk, ki jih SLR in LAS prejmeta v okviru točkovanja v skladu s Prilogo 3 te uredbe.
(5) Javna podpora se dodeljuje do njene porabe.
(6) Rezerva za uspešnost v višini 433.333 eurov se LAS razdeli leta 2019, in sicer proporcionalno glede na doseganje zastavljenih mejnikov, določenih v drugem odstavku 19. člena te uredbe.
(7) Ostanek sredstev iz tretjega odstavka tega člena se razdeli hkrati z razdelitvijo rezerve za uspešnost iz prejšnjega odstavka.
(8) Najvišja stopnja javne podpore, ki jo v skladu z drugim odstavkom 30. člena te uredbe lahko določi LAS je 50 odstotkov upravičenih stroškov operacije.
(9) Ne glede na prejšnji odstavek lahko LAS uporabi intenzivnost javne podpore med 50 odstotkov in 100 odstotki skupnih upravičenih odhodkov, če operacija zagotavlja javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
– je v javnem interesu;
– ima skupnega upravičenca ali
– ima inovativne značilnosti na lokalni ravni.
(10) V skladu s četrtim odstavkom 30. člena te uredbe je najvišji dovoljeni znesek javne podpore za posamezno operacijo 200.000 eurov.
(11) V skladu s četrtim odstavkom 37. člena te uredbe je najvišji dovoljeni znesek javne podpore za posamezno operacijo 100.000 eurov.
76. člen
(predplačila)
(1) Kadar je glavni sklad ESPR, lahko LAS zaprosi za izplačilo predplačila v skladu z drugim odstavkom 62. člena Uredbe 508/2014/EU. Na ARSKTRP vloži zahtevek za izplačilo predplačila, namenjenega za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«.
(2) Za izplačilo predplačila mora LAS pridobiti bančno garancijo.
(3) LAS vloži zahtevek za izplačilo predplačila prek informacijskega sistema zadevnega sklada.
(4) Zahtevek za izplačilo predplačila vsebuje sestavine, določene v Prilogi 8 te uredbe.
77. člen
(upravičeni stroški)
(1) Stroški iz 28. člena in 35. člena te uredbe so upravičeni po izdaji odločbe o odobritvi operacije.
(2) Zgornje priznane vrednosti posameznih upravičenih stroškov so določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti iz 64. člena te uredbe. Če so stroški določeni v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti, upravičenec k vlogi iz prvega odstavka 45. člena te uredbe priložiti eno ponudbo. Če stroški niso določeni v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti, mora upravičenec k vlogi iz prvega odstavka 45. člena te uredbe priložiti tri primerljive ponudbe.
78. člen
(pogoji za upravičenost)
(1) Javna podpora iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« se dodeli za operacije, ki so v skladu s cilji 63. člena Uredbe 508/2014/EU.
(2) Javna podpora iz naslova podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« se dodeli za operacije v skladu s 64. členom Uredbe 508/2014/EU.
(3) Dopustnost vlog se presoja v skladu z 10. členom Uredbe 508/2014/EU.
(4) Če se v okviru izvajanja operacij SLR izvajajo operacije, ki so upravičene po drugih ukrepih ESPR, se uporabijo pogoji, ki veljajo za posamezni ukrep.
79. člen
(neupravičene operacije)
V okviru ESPR niso upravičene operacije, ki so navedene v 11. členu Uredbe 508/2014/EU.
XVI. JAVNI POZIV
80. člen
(javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo SLR)
(1) Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo SLR se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Od objave javnega poziva začne teči dvanajstmesečni rok za predložitev SLR v potrditev zadevnim organom upravljanja.
XVII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
81. člen
(odločitev o SLR)
(1) Določbe te uredbe se v delu, ki se nanašajo na sklad ESPR, začnejo uporabljati, ko je operativni program odobren s strani Evropske komisije in minister, pristojen za ribištvo, o tem objavi obvestilo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka objavi MKGP.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko SLR vlagajo v odobritev od objave javnega poziva iz prejšnjega člena te uredbe.
82. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-28/2015
Ljubljana, dne 12. junija 2015
EVA 2014-2330-0065
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti