Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015

Kazalo

142. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica, stran 372.

Na podlagi 46. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/12 in 35/13 – skl. US: U-I-43/13-8) ter 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je župan Občine Miren - Kostanjevica sprejel
S K L E P
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica
1. Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev z zaporedno številko 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica (OPN, objavljen v Uradni list RS, št. 85/13, spremembe in dopolnitve 10/14 in 50/14).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OPN)
Od zadnje spremembe in dopolnitve OPN je občina prejela več pobud za spremembo izvedbenih določil in nekaj pobud za spremembo podrobnejše namenske rabe.
Namen sprememb in dopolnitev je podrobna proučitev možnosti za poenostavitev izvedbenih pogojev ob upoštevanju obstoječih kvalitet grajenega prostora, izvedba nekaterih sprememb podrobnejše namenske rabe ter izvedba popravkov redakcijske narave v odloku in kartografski dokumentaciji.
3. Vsebina sprememb in dopolnitev, območje
Spremembe in dopolnitve ne bodo spreminjale osnovne namenske rabe površin. Vplivale bodo na izvedbene pogoje na območjih posameznih namenskih rab. Spremembe OPN ne bodo zahtevale sodelovanje državnih nosilcev urejanja prostora, razen Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/12 in 35/13 – skl. US: U-I-43/13-8) in podzakonskimi akti.
Predvidena je izvedba skrajšanega postopka sprememb in dopolnitev OPN kot ga določa 53. člen Zakona o prostorskem načrtovanju.
5. Roki za izvedbo
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OPN je predvidena v marcu 2015, sprejem sprememb in dopolnitev OPN na seji občinskega sveta pa v maju oziroma juniju 2015.
Navedeni roki so opredeljeni na podlagi predpostavke, da za spremembe in dopolnitve OPN ne bo potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje in bodo prilagojeni okoliščinam in zahtevam, ki bodo ugotovljeni v procesu priprave dokumenta.
6. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljavec sprememb in dopolnitev OPN je Občina Miren - Kostanjevica.
Nosilec urejanja prostora, ki pripravi mnenja k osnutku in predlogu sprememb in dopolnitev OPN, je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0037/2014-4
Miren, dne 12. januarja 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost