Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014

Kazalo

3185. Pravilnik o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo po metodologiji FADN, stran 8430.

Na podlagi četrtega in šestega odstavka 171. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo po metodologiji FADN
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa naloge strokovnih institucij in upravnih organov pri delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev in predpisuje podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati računovodska pisarna, vrste in obseg računovodskih podatkov ter način njihove obdelave za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 1242/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi tipologije Skupnosti za kmetijska gospodarstva (UL L 335 z dne 13. 12. 2008, str. 3), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 867/2009 z dne 21. septembra 2009 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1242/2008 o določitvi tipologije Skupnosti za kmetijska gospodarstva (UL L št. 248 z dne 22. 9. 2009, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1242/2008/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (UL L št. 328 z dne 15. 12. 2009, str. 27), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1318/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 (UL L št. 340 z dne 17. 12. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1217/2009/ES);
– Uredbe Komisije (EU) št. 1291/2009 z dne 18. decembra 2009 o izboru poročevalskih kmetijskih gospodarstev za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev (UL L 347, 24. 12. 2009, str. 14), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 959/2013 z dne 7. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2009 o izboru poročevalskih kmetijskih gospodarstev za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev (UL L št. 265 z dne 8. 10. 2013, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1291/2009/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 385/2012 z dne 30. aprila 2012 o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva, ki se uporablja za določanje dohodkov in analizo gospodarskega delovanja kmetijskih gospodarstev (UL L 127, 15. 5. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1320/2013 z dne 3. decembra 2013 o popravku Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 385/2012 o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva, ki se uporablja za določanje dohodkov in analizo gospodarskega delovanja kmetijskih gospodarstev (UL L št. 333 z dne 12. 12. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 385/2012/EU).
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. kmetijsko knjigovodstvo je zbiranje in obdelava računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev v skladu z Uredbo 1217/2009/ES;
2. FADN je mreža računovodskih podatkov v skladu s prvim odstavkom 1. člena Uredbe 1217/2009/ES;
3. metodologija FADN je v skladu z Uredbo 385/2012/EU opredeljen način in oblika zapisovanja računovodskih podatkov;
4. načrt za izbor poročevalskih kmetij je načrt, izdelan na osnovi predpisanega števila kmetijskih gospodarstev od celotnega števila kmetijskih gospodarstev, določenih tipov kmetovanja, ekonomske velikosti in določenih območij v skladu z Uredbo 1242/2008/ES in Uredbo 1291/2009/ES;
5. poročevalska kmetija je kmetijsko gospodarstvo, ki je sklenilo pogodbo z ministrstvom pristojnim za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za vodenje kmetijskega knjigovodstva;
6. državni odbor za FADN za Republiko Slovenijo iz 6. člena Uredbe 1217/2009/ES je komisija iz petega odstavka 171. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), (v nadaljnjem besedilu komisija FADN);
7. zbirno poročilo je poročilo, ki ga pripravi računovodska pisarna za informacijski sistem Evropske komisije.
II. MREŽA RAČUNOVODSKIH PODATKOV
3. člen
(delovanje mreže)
V mrežo računovodskih podatkov, za namen iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 1217/2009/ES, so vključeni:
– komisija FADN,
– notranja organizacijska enota FADN (v nadaljnjem besedilu: NOE FADN),
– Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS),
– poročevalske kmetije,
– računovodska pisarna,
– izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja (v nadaljnjem besedilu: JSKS).
4. člen
(Komisija FADN)
(1) Komisija FADN ima naslednji pristojnosti:
– potrdi načrt za izbor poročevalskih kmetij;
– potrdi letno poročilo o delovanju mreže računovodskih podatkov, ki vsebuje tudi poročilo o izvajanju načrta za izbor poročevalskih kmetij in ga posreduje ministru v vednost.
(2) Komisija FADN sprejema odločitve soglasno. V primeru, da soglasja ni, sprejme odločitev generalni direktor direktorata, pristojnega za kmetijstvo.
5. člen
(NOE FADN)
(1) Za izvajanje nalog organa za zvezo iz 7. člena Uredbe 1217/2009/ES je pristojen NOE FADN Sektor za podnebne spremembe, NVO, šolstvo in knjigovodstvo ministrstva.
(2) NOE FADN skrbi za delovanje mreže računovodskih podatkov. Pri tem zlasti:
1. spremlja predpise in spremembe predpisov s svojega delovnega področja in o njih obvešča komisijo FADN ter računovodsko pisarno;
2. vodi seznam poročevalskih kmetij, ki vodijo računovodstvo po metodologiji FADN;
3. pripravlja pogodbe za poročevalske kmetije in računovodsko pisarno;
4. pripravlja navodila za računovodsko pisarno;
5. nadzira usklajenost obrazcev s predpisano metodologijo in izdelavo poročil poročevalskih kmetij;
6. pripravlja gradiva za komisijo FADN;
7. pripravlja letno poročilo o delovanju mreže računovodskih podatkov, ki ga posreduje komisiji FADN;
8. je skrbnik proračunske postavke za sredstva, ki jih prejme iz proračunskih sredstev Evropske unije za pravilna poročila poročevalskih kmetij in skrbnik proračunske postavke za sredstva, ki jih Republika Slovenija namenja za izvajanje mreže računovodskih podatkov;
9. za Evropsko komisijo, Odbor iz 19.b člena Uredbe 1217/2009/ES ali komisijo FADN pravočasno:
– pripravi seznam poročevalskih kmetij, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo po metodologiji FADN,
– zbere izpolnjena poročila poročevalskih kmetij in preveri njihovo pravilnost,
– na podlagi predloga načrta iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika pripravi načrt za izbor poročevalskih kmetij za posamezno obračunsko obdobje in usklajen načrt pošlje v potrditev komisiji FADN,
– usklajuje delovanje vseh sodelujočih v mreži računovodskih podatkov;
10. pripravi in javno objavi analize o vodenju kmetijskega knjigovodstva po metodologiji FADN;
11. pripravi anonimizirane podatke za namene iz 11. člena tega pravilnika.
6. člen
(SURS)
(1) SURS pripravi predlog načrta za izbor poročevalskih kmetij.
(2) SURS izračuna standardne prihodke in jih v elektronski obliki s podatki za njihovo določitev, v skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe 1242/2008/ES in šestim odstavkom 5.b člena Uredbe 1217/2009/ES, posreduje Evropski komisiji (Eurostatu).
7. člen
(poročevalska kmetija)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki vodi kmetijsko knjigovodstvo, v skladu s sklenjeno pogodbo z ministrstvom, vzpostavi in vodi kmetijsko knjigovodstvo ter posreduje računovodske podatke poročevalske kmetije računovodski pisarni.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva posreduje računovodski pisarni računovodske podatke na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani ministrstva.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko nosilec kmetijskega gospodarstva, v dogovoru z računovodsko pisarno, vodi kmetijsko knjigovodstvo v elektronski obliki z uporabo računalniškega programa.
8. člen
(računovodska pisarna)
Naloge in obveznosti računovodske pisarne so zlasti:
– preveriti računovodske podatke, ki jih vodijo poročevalske kmetije v skladu z navodili NOE FADN drugimi viri podatkov;
– na podlagi preverjenih računovodskih podatkov poročevalskih kmetij pripraviti poročila poročevalskih kmetij;
– posredovati NOE FADN ustrezno izpolnjeno zbirno poročilo poročevalskih kmetij v predpisani obliki in predpisanem roku;
– posredovati ustrezne odgovore na vprašanja Evropske komisije, komisije FADN ali NOE FADN
– enkrat letno posredovati ministrstvu analize podatkov o poslovanju kmetijskih gospodarstev.
9. člen
(podrobnejši pogoji za izbor računovodske pisarne)
Podrobnejši pogoji, ki jih mora izpolnjevati računovodska pisarna, so:
– registracija za opravljanje dejavnosti vodenja kmetijskega knjigovodstva (SKD M69.200 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti: davčno svetovanje);
– število in izobrazba zaposlenih: računovodska pisarna mora imeti najmanj tri zaposlene, od katerih mora imeti vsaj en izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje. Skupna vsota tedenskih ur zaposlenih mora znašati vsaj 90 ur tedensko. Vsaj en izmed zaposlenih mora imeti izobrazbo kmetijske, agronomske, zootehniške ali hortikulturne smeri;
– reference na področju vodenja računovodstva za kmetijsko dejavnost ali kmetijskega knjigovodstva: vsaj en izmed zaposlenih v računovodski pisarni ali nosilec dejavnosti mora imeti vsaj tri letne izkušnje s področja vodenja računovodstva za kmetijsko dejavnost ali kmetijskega knjigovodstva pri čemer mora opravljati delo polni delovni čas. Za izkušnje s področja računovodstva za kmetijsko dejavnost se štejejo izkušnje pri računovodstvu za kmetijska gospodarstva v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi;
– ustrezna tehnična opremljenost: računovodska pisarna mora zagotoviti obdelavo zbranih podatkov po metodologiji FADN za posamezno kmetijsko gospodarstvo. Za izpolnjevanje pogoja mora predložiti pogodbo o razvoju računalniškega programa, ki je namenjen zbiranju in obdelavi podatkov. Iz pogodbe, ki ni starejša od petih let od dneva objave javnega razpisa, mora izhajati, da je računovodska pisarna aktivno sodelovala pri razvoju računalniškega programa in mora biti lastnik ali solastnik programa z avtorsko pravico.
10. člen
(JSKS)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, katerega kmetijsko gospodarstvo je izbrano kot poročevalska kmetija, lahko pripravlja računovodske podatke sam ali skupaj s kmetijskim svetovalcem JSKS.
(2) Svetovalci JSKS opravljajo naslednje naloge:
– usposabljajo nosilce kmetijskega gospodarstva za vodenje kmetijskega knjigovodstva;
– svetujejo in nudijo pomoč pri vodenju kmetijskega knjigovodstva;
– pojasnjujejo rezultate poročil in
– obveščajo nosilce kmetijskega gospodarstva o novostih v sistemu FADN.
11. člen
(uporaba podatkov)
Anonimizirani podatki, pridobljeni v skladu s tem pravilnikom, se uporabljajo tudi za analiziranje učinkov in načrtovanje ciljev in ukrepov kmetijske politike ter za raziskovalne in svetovalne namene.
III. POROČILA
12. člen
(poročilo o delovanju mreže podatkov)
(1) Poročilo o delovanju mreže računovodskih podatkov pripravi NOE FADN vsaj enkrat letno in ga posreduje komisiji FADN in ministru.
(2) Sestavni del poročila iz prejšnjega odstavka je poročilo o izvajanju načrta za izbor poročevalskih kmetij, ki vsebuje:
– pregled izbranih poročevalskih kmetij glede na tipe kmetovanja in razrede ekonomske velikosti, določene v skladu z Uredbo 1242/2008/ES in
– analizo zabeleženih odstopanj med načrtom za izbor in izbranimi poročevalskimi kmetijami, o smernicah, ki se jih uporabi za izboljšanje izbora za naslednje obračunsko leto in o natančnosti pri ocenjevanju računovodskih podatkov.
13. člen
(opredelitev obračunskega leta)
Podatki poročevalske kmetije se vodijo za obračunsko leto, ki je enako koledarskemu letu.
14. člen
(poročilo poročevalske kmetije)
Poročilo poročevalske kmetije, ki ga pripravi računovodska pisarna, mora biti izpolnjeno tako, da so računovodski podatki zabeleženi in predloženi v skladu z Uredbo 385/2012/ES.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, začeti na podlagi Pravilnika o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 11/10, 90/10 in 26/14 – ZKme-1B), se dokončajo v skladu Pravilnikom o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 11/10, 90/10 in 26/14 – ZKme-1B).
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 11/10, 90/10 in 26/14 – ZKme-1B).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-284/2014
Ljubljana, dne 20. oktobra 2014
EVA 2012-2330-0049
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti