Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3066. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti, stran 8175.

V skladu z veljavnimi predpisi sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnika delodajalcev Združenje delodajalcev Slovenije in GZS Združenje za promet in zveze
ter kot predstavnik delojemalcev Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije, Ljubljana
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti
1. člen
V Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 50/03, 94/04, 61/05, 43/06 – ZKolP, 84/08, 91/09) se spremeni 28. člen, tako da se pravilno glasi:
»28. člen
Kriterij socialne in zdravstvene razmere
Delavec, ki je v tekočem letu dopolnil starost 55 let, delavec II. ali III. kategorije invalidnosti (delovni invalid), delavec z najmanj 60 % telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.«
2. člen
28.a člen se črta.
3. člen
Spremenijo se prvi, drugi in tretji odstavek 43. člena Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti, tako da se glasijo:
»43. člen
Materialni pogoji za sindikalno delo
(1) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu, oziroma s pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo med reprezentativnimi sindikati in delodajalcem se določijo materialni pogoji za delo sindikata.
(2) Če s pogodbo iz prejšnjega odstavka ni drugače določeno, je za delo reprezentativnih sindikatov zagotovljeno:
– ena plačana ura letno na vsakega člana sindikata pri delodajalcu, vendar ne manj kot 30 ur letno, če je do 20 zaposlenih in ne manj kot 60 ur, če je več kot 20 zaposlenih, ter pol ure letno za vsakega od preostalih zaposlenih delavcev, za opravljanje sindikalnih funkcij. V tako določeno število ur se ne všteva sodelovanje sindikalnih zaupnikov v organih sindikalnih central in v organih sindikatov dejavnosti – na višjih nivojih. O okvirnem režimu izrabe določenega števila ur za delo sindikalnih zaupnikov se dogovorijo sindikati in poslovodni organ. Pri tem upoštevajo potrebe in interese članov sindikatov in zahteve delovnega procesa,
– prostorski pogoji za delo sindikatov, njihovih organov in sindikalnih zaupnikov,
– tehnična izvedba obračuna in plačevanje članarine reprezentativnim sindikatom za člane sindikata na podlagi pisnih podatkov o članih sindikata in na stroške delodajalca,
– trije plačani delovni dnevi letno za usposabljanje sindikalnih zaupnikov, vendar skupno število teh ur ne more presegati tretjine ur iz prve alinee.
(3) Število sindikalnih zaupnikov pri delodajalcu določi reprezentativni sindikat v skladu s svojim statutom oziroma pravili ter pogodbo iz prvega odstavka tega člena.«
4. člen
Tretji odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»55. člen
Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj ugoden
(3) za delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden, pripadajo delavcem dodatki najmanj v naslednjem odstotku od osnovne plače:
+------------------------------------------------+---------+
|– za čas dela v popoldanski in nočni izmeni,  |   10 %|
|kadar se delovni proces izvaja najmanj v dveh  |     |
|izmenah oziroma v turnusu            |     |
+------------------------------------------------+---------+
|– za delo v deljenem delovnem času – za     |   15 %|
|prekinitev dela več kot 1 uro (čas za malico ni |     |
|vštet)                     |     |
+------------------------------------------------+---------+
|– za dežurstvo                 |   20 %|
+------------------------------------------------+---------+
|– za nočno delo                 |   40 %|
+------------------------------------------------+---------+
|– za delo preko polnega delovnega časa     |   40 %|
+------------------------------------------------+---------+
|– za delo v nedeljo               |   50 %|
+------------------------------------------------+---------+
|– za delo na dneve državnih praznikov in dela  |   50 %|
|proste dneve po zakonu             |     |
+------------------------------------------------+---------+
«
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 57. člena, tako da se glasi:
»57. člen
Dodatek za delovno dobo
(1) Delavcu pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,4 % od osnovne plače delavca za vsako izpolnjeno leto skupne delovne dobe.«
6. člen
Spremeni se prvi odstavek 3. točke 58.b člena, tako da se glasi:
»58.b člen
Drugi osebni prejemki
3. odpravnina ob upokojitvi
(1) Delavcu ob upokojitvi pripada odpravnina v naslednji višini:
– delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen manj kot 5 let ne pripada odpravnina,
– delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj 5 let do 20 let pripada odpravnina v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje,
– delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen več kot 20 let pripada odpravnina v višini treh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini treh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.«
7. člen
V 2. točki 58.c člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»58.c člen
Povračila stroškov v zvezi z delom
2. Prevoz na delo in z dela
(4) Sprememba prebivališča delavca iz razloga na strani delavca, ki ima za posledico povišanje stroška prevoza na delo in z dela, ne vpliva na povračilo stroškov prevoza, ki izhaja iz kraja dogovorjenega s pogodbo o zaposlitvi.«
Dosedanji četrti odstavek 2. točke 58.c člena postane peti odstavek.
8. člen
Spremeni se drugi odstavek 69. člena, tako da se glasi:
»69. člen
Odpoved kolektivne pogodbe
(2) V primeru, da ne pride do sklenitve nove kolektivne pogodbe in je bila podana izjava o prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe iz drugega odstavka 4. člena te kolektivne pogodbe, se do sklenitve nove, vendar najdlje 12 mesecev, uporabljajo določbe normativnega dela te pogodbe.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Spremembe in dopolnitve te kolektivne pogodbe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Do uveljavitve sprememb in dopolnitev te kolektivne pogodbe, se uporabljajo nespremenjene določbe te kolektivne pogodbe.
10. člen
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti je podpisana v sedmih originalnih izvodih, s tem, da vsak podpisnik prejme en izvod ob podpisu, ostali štirje pa se, skladno s 26. členom Zakona o kolektivnih pogodbah pošljejo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaradi vpisa v evidenco.
Ljubljana, dne 29. septembra 2014
Predstavnika delodajalcev:
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za promet in zveze
Predsednik
mag. Martin Mlakar l.r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet in zveze
Predsednik
Janko Pirkovič l.r.
 
Predstavnik delojemalcev:
 
ZSSS – Sindikat delavcev prometa
in zvez Slovenije
Generalna sekretarka
Cvetka Gliha l.r.