Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2014 z dne 12. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2014 z dne 12. 9. 2014

Kazalo

2805. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014, stran 7535.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11, 14/13 popr., 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 – ZIPRS1415-A ter 15. in 101. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 38. redni seji dne 4. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014 (Uradni list RS, št. 7/13, 79/13, 110/13 in 49/14) (v nadaljevanju: odlok), in sicer tako, da se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |                     |    v eurih|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |   Rebalans|
|   |                     |proračuna 2014|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  A.|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  I.|SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74) | 11.410.344,35|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)        | 7.228.656,86|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  70|DAVČNI PRIHODKI             | 4.280.688,59|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  700|Davki na dohodek in dobiček       | 3.085.118,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  703|Davki na premoženje           |  934.770,59|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  704|Domači davki na blago in storitve    |  260.800,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  706|Drugi davki               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  71|NEDAVČNI PRIHODKI            | 2.947.968,27|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  710|Udeležba na dobičku in dohodki od    | 1.437.250,00|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  711|Takse in pristojbine           |   1.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  712|Denarne kazni              |   8.010,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  713|Prihodki od prodaje blaga in storitev  |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  714|Drugi nedavčni prihodki         | 1.501.208,27|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  72|KAPITALSKI PRIHODKI           |   98.634,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  720|Prihodki od prodaje zgradb in prostorov |   4.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  722|Prihodki od prodaje zemljišč in     |   94.434,00|
|   |neopredmetenih sredstev         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  74|TRANSFERNI PRIHODKI           | 4.083.053,49|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  740|Transferni prihodki iz drugih      |  679.007,57|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  741|Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 3.404.045,92|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  II|SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)    | 13.794.093,39|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  40|TEKOČI ODHODKI              | 2.981.449,70|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  400|Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  657.663,90|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  401|Prispevki delodajalcev za socialno    |   89.630,00|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  402|Izdatki za blago in storitve       | 2.171.670,91|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  403|Plačila domačih obresti         |   41.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  409|Rezerve                 |   20.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  41|TEKOČI TRANSFERI             | 2.308.623,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  410|Subvencije                |  278.300,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  411|Transferi posameznikom in gospodinjstvom |  380.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  412|Transferi neprofitnim organizacijam in  |  242.512,00|
|   |ustanovam                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  413|Drugi tekoči domači transferi      | 1.407.611,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  414|Tekoči transferi v tujino        |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  42|INVESTICIJSKI ODHODKI          | 8.443.542,59|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  420|Nakup in gradnja osnovnih sredstev    | 8.443.542,59|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  43|INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   61.963,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  431|Investicijski transferi pravnim in    |   11.963,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso prorač.     |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  432|Investicijski transferi proračunskim   |   50.000,00|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  III|PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)     | –2.383.749,04|
|   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  B.|RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  IV.|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   1.750,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  75|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750 + 751 |   1.750,00|
|   |+ 752)                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  750|Prejeta vračila danih posojil      |   1.750,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  751|Prodaja kapitalskih deležev       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  752|Kupnine iz naslova privatizacije     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  V.|DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   82.516,00|
|   |DELEŽEV (440 + 441 + 442)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  44|DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   82.516,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  440|Dana posojila              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  441|Povečanje kapitalskih deležev in naložb |   82.516,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  442|Poraba sredstev kupnin iz naslova    |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  VI.|PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |  –80.766,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   C|RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
| VII.|ZADOLŽEVANJE (500)            | 2.100.018,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  50|ZADOLŽEVANJE               | 2.100.018,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  500|Domače zadolževanje           | 2.100.018,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
| VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)          |  173.900,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  55|ODPLAČILA DOLGA             |  173.900,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  550|Odplačila domačega dolga         |  173.900,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  IX.|SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I. + IV. + |  –538.397,04|
|   |VII. – II. – V. – VIII.)         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  X.|NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.)     | 1.926.118,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  XI.|NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. – VIII. – | 2.383.749,04|
|   |IX. = -III.)               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
| XII.|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  538.397,04|
|   |PRET. LETA                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena odloka, in sicer tako, da se na novo glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 2.100.018,00 evrov. Občina se lahko zadolži za naslednji investiciji:
– 043023 Čistilna naprava v Vrtojbi – 1.836.718,00 EUR
– 041111 Odkup stavbe v centru Vrtojbe – 263.300,00 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-10/2014-12
Šempeter pri Gorici, dne 3. septembra 2014
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost