Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2014 z dne 28. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2014 z dne 28. 7. 2014

Kazalo

2547. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, stran 6595.

Na podlagi drugega odstavka v zvezi s 3. točko prvega odstavka 4. člena in šeste alineje sedmega odstavka 22. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki
1. člen
V Pravilniku o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Uradni list RS, št. 109/12 in 44/13) se v 2. členu 9. točka spremeni tako, da se glasi:
»9. plačilno navodilo je naročilo proračunskega uporabnika UJP za negotovinsko poravnavo obveznosti ali terjatev v domači ali tuji valuti, Banki Slovenije oziroma banki za polog in dvig gotovine v domači ali tuji valuti v papirni ali elektronski obliki;«.
11. točka se črta.
Za črtano 11. točko se doda nova 11.a točka, ki se glasi:
»11.a plačilno navodilo za predložitev podatkov v elektronski obliki je plačilno navodilo, ki ga plačnik uporabi za negotovinsko poravnavo obveznosti v domači valuti ali tuji valuti z nazivom datoteke ISO 20022 XML, plačilno navodilo za SDD z nazivom datoteke SDD.xml in tuje plačilno navodilo za odliv z nazivom datoteke TPNO.txt;«.
12. točka se črta.
Za 14. točko se dodajo nova 14.a, 14.b in 14.c točka, ki se glasijo:
»14.a PDP poročilo je informacija o razčlenitvi pobranih dajatev na predhodnem davčnem podračunu;
14.b PCP poročilo je informacija o razčlenitvi pobranih dajatev na predhodnem carinskem podračunu;
14.c poročilo o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov je obvestilo nadzornika računovodski službi javnofinančne blagajne o odprtih terjatvah in obveznostih za obdobje poročanja;«.
2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Plačilna navodila se uporabljajo v skladu s spodnjo preglednico:
+----------------+--------+--------+----------------------------+
|   Vrsta   | Oblika | Valuta | Vrsta plačilne transakcije |
|  plačilnega  |    |    +--------+----------+--------+
|  navodila  |    |    | Domače | Čezmejne | Druge |
+----------------+--------+--------+--------+----------+--------+
|UPN       | papir | EUR  |  DA  |  DA  |  NE  |
+----------------+--------+--------+--------+----------+--------+
|TPNO 70     | papir | Vse  |  DA* |  DA  |  DA  |
+----------------+--------+--------+--------+----------+--------+
|TPNP 60     | papir | Vse  |  NE  |  DA  |  DA  |
+----------------+--------+--------+--------+----------+--------+
|plačilno    |  xml | EUR  |  DA  |  DA  |  NE  |
|navodilo v   |    |    |    |     |    |
|elektronski   |    |    |    |     |    |
|obliki**    |    |    |    |     |    |
+----------------+--------+--------+--------+----------+--------+
|tuje plačilno  | txt in | Vse  |  NE  |  DA  |  DA  |
|navodilo    |  xml |    |    |     |    |
+----------------+--------+--------+--------+----------+--------+
|plačilno    |  xml | EUR  |  DA  |  DA  |  NE  |
|navodilo    |    |    |    |     |    |
|za SDD     |    |    |    |     |    |
+----------------+--------+--------+--------+----------+--------+
* v primeru več statističnih vrstic
** v spletni aplikaciji UJPnet naziv Evropski nalog«.
3. člen
V 21. členu se beseda »plačilu« nadomesti z besedama »bremenitvi računa«.
4. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Struktura elektronske oblike plačilnih navodil, plačilnih navodil za SEPA direktno obremenitev, izpiskov o prometu in stanju, delnih izpisov, obrestnih listov, PDP in PCP poročil, poročil o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov, ter na računih diplomatsko-konzularnih predstavništev Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: struktura elektronske oblike) se objavi na spletni strani Ministrstva za finance. Zaradi zagotavljanja pravilnih podatkov o plačniku oziroma končnemu dolžniku ter o prejemniku oziroma končnem prejemniku sredstev, morajo biti izpolnjena vsa polja, kadar je plačnik hkrati dolžnik oziroma ko je prejemnik sredstev tudi končni prejemnik.«.
5. člen
V prvem odstavku 28. člena se beseda »plačilu« nadomesti z besedama »bremenitvi računa«.
6. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»IZPISKI O PROMETU IN STANJU, DELNI IZPISI, OBRESTNI LISTI, PDP IN PCP POROČILA TER POROČILA O TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV V PAPIRNI IN ELEKTRONSKI OBLIKI«.
7. člen
Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) UJP proračunskim uporabnikom zagotavlja izpiske o prometu in stanju na podračunu, izpiske o prometu in stanju na gotovinskem računu, računih diplomatsko konzularnih predstavništev (v nadaljnjem besedilu: DKP) ali drugih predstavništev odprtih pri poslovnih bankah v državi, kjer ima DKP ali drugo predstavništvo sedež, PNTR, delne izpise o določenih transakcijah na podračunu, obrestne liste, PDP in PCP poročila ter poročila o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov v oblikah primernih za tiskanje in elektronski obliki na UJPnet.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) O načinu posredovanja izpiskov o prometu in stanju na podračunu, izpiskov o prometu in stanju na gotovinskem računu, računih DKP ali drugih predstavništev odprtih pri poslovnih bankah v državi, kjer ima DKP ali drugo predstavništvo sedež, PNTR, delnih izpisov o dnevnem prometu ter določenih transakcijah na podračunu ter obrestnih listov, se dogovorita proračunski uporabnik oziroma nadzornik javnofinančnih prihodkov oziroma DKP ali drugo predstavništvo in UJP.«.
8. člen
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V strukturo elektronske oblike je vključena lastnost in pravila oblikovanja strukture datoteke v txt obliki, in sicer struktura datoteke z nazivom TPNO.txt predstavlja datoteko podatkov za predložitev tujega plačilnega navodila za odliv.«.
9. člen
V prvem odstavku 32. člena se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. struktura datotek z nazivom ISO 20022 XML predstavlja datoteko podatkov za predložitev domačih, čezmejnih in tujih plačilnih navodil,
2. struktura datoteke z nazivom Izpisek ISO 20022 XML predstavlja datoteko za prevzem izpiska o prometu in stanju na podračunu,«.
Za 4. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se dodata nova 5. in 6. točka, ki se glasita:
»5. strukturi datotek z nazivom PDP_PPPPPPPPPPPPPPPP_ DDMMLLLL.xml in PCP_ PPPPPPPPPPPPPPPP_ DDMMLLLL.xml predstavljata datoteki s podatki za prevzem PDP in PCP poročil,
6. struktura datoteke z nazivom Terjatve in obveznosti JFP.xml predstavlja datoteko za prevzem poročila o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov.«.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-533/2014/8
Ljubljana, dne 24. julija 2014
EVA 2013-1611-0088
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance