Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2014 z dne 28. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2014 z dne 28. 7. 2014

Kazalo

2546. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, stran 6584.

Na podlagi sedmega odstavka 99. člena in osmega odstavka 101. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: dopolnilna dejavnost), njihove značilnosti in obseg, vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, vpis v register kmetijskih gospodarstev, podrobnejše pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnostih, nadzor in sankcije za kršitve.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. Lastni izdelek je izdelek, ki je izdelan iz lastne surovine, pridelane na kmetiji, in predelane na tej ali drugi kmetiji, ki ima registriran obrat v skladu s predpisi, ki urejajo predelavo v obratih.
2. Izdelek z druge kmetije je lastni izdelek druge kmetije.
3. Tehnološke surovine so surovine, uporabljene v skladu z recepturo in sicer kmetijski pridelki, ki se na lokalnem trgu ne pridelujejo, in izdelki, ki se ne pridelujejo na kmetijah na lokalnem trgu, zlasti sladkor, riž, začimbe, sol.
3. člen
(skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti)
(1) Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti:
1. predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč;
2. predelava gozdnih lesnih sortimentov;
3. prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
4. vzreja in predelava vodnih organizmov;
5. turizem na kmetiji;
6. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
7. predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov;
8. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali ter ročna dela;
9. svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo.
(2) Vrste dopolnilnih dejavnosti so določene v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: SKD).
4. člen
(splošno)
(1) Na kmetiji se lahko opravlja več vrst dopolnilnih dejavnosti.
(2) Na kmetiji se lahko za isto vrsto dopolnilne dejavnosti določi samo en nosilec dopolnilne dejavnosti.
(3) Na kmetiji lahko dopolnilno dejavnost poleg nosilca dopolnilne dejavnosti izvajajo tudi člani kmetije in zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG).
(4) Dopolnilna dejavnost se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.
II. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI
5. člen
(pogoji za pridobitev dovoljenja)
(1) Kmetija, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost, mora imeti v uporabi najmanj en hektar primerljivih kmetijskih površin.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka kmetiji, na kateri se opravljajo dopolnilne dejavnosti, povezane s čebelarstvom, predelavo medu in čebeljih pridelkov ter apiturizmom, ni treba imeti v uporabi najmanj enega hektara primerljivih kmetijskih površin, mora pa imeti vpisanih najmanj 10 čebeljih družin v register čebelnjakov v skladu s predpisom, ki ureja register čebelnjakov.
(3) Za izračun primerljivih kmetijskih površin se upoštevajo prijavljene grafične enote rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) v RKG. Glede na različne vrste dejanske rabe GERK se za en hektar primerljivih kmetijskih površin šteje:
– 1 ha njiv (raba 1100 in 1180);
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih ali travniških sadovnjakov (raba 1222 in 1300);
– 0,3 ha intenzivnih sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov, matičnjakov, hmeljišč ali rastlinjakov (raba 1221, 1211, 1230, 1212, 1240, 1160 in 1190) ali
– 6 ha drugih površin (raba 1800, 1430, 1420 in 1600).
(4) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov in zelišč, prodaja pridelkov in izdelkov s kmetij oziroma turizem na kmetiji mora nosilec kmetije, na kateri se bo opravljala dopolnilna dejavnost, pred oddajo vloge za izdajo dovoljenja v predpisanem roku vložiti zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu; zbirna vloga). Zbirno vlogo mora nosilec kmetije vložiti v letu oddaje vloge za izdajo dovoljenja oziroma če je vloga vložena pred rokom, predpisanim za oddajo zbirne vloge, v letu pred oddajo vloge za izdajo dovoljenja.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek za kmetijo brez kmetijskih površin oddaja zbirne vloge ni obvezna v primeru opravljanja dopolnilne dejavnosti, povezane s čebelarstvom, predelave medu in čebeljih pridelkov ter apiturizma, mora pa biti nosilec dopolnilne dejavnosti vpisan v register čebelnjakov in mora sporočati podatke v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov.
(6) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih sadežev iz 15. točke prvega odstavka 10. člena, predelava gozdnih lesnih sortimentov iz 11. člena in proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase iz 2. točke prvega odstavka 19. člena te uredbe morajo imeti člani kmetije poleg površin iz prvega odstavka tega člena v lasti še najmanj 6,0 ha gozda. Za opravljanje dopolnilne dejavnosti domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine iz 8. točke prvega odstavka 18. člena te uredbe morajo imeti člani kmetije poleg površin iz prvega odstavka tega člena v lasti najmanj 2,0 ha gozda.
(7) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti vzreja in predelava vodnih organizmov iz 13. člena te uredbe, morajo imeti člani kmetije poleg površin iz prvega odstavka tega člena v uporabi vodno zemljišče, ki je vpisano v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov.
6. člen
(vloga)
(1) Vlagatelj v vlogi za izdajo dovoljenja navede:
– ime in priimek nosilca dopolnilne dejavnosti, rojstni datum in naslov;
– kontaktne podatke (telefon oziroma elektronska pošta), če vlagatelj to želi;
– lokacijo, na kateri se bo opravljala dopolnilna dejavnost, in identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID) te kmetije;
– vrsto ali vrste dopolnilnih dejavnosti;
– časovno obdobje opravljanja dopolnilne dejavnosti (v mesecih) v primeru opravljanja sezonske dopolnilne dejavnosti.
(2) Če je vlagatelj član kmetije, na kateri se bo opravljala dopolnilna dejavnost, mora k vlogi priložiti soglasje nosilca kmetije, da lahko na kmetiji opravlja na vlogi navedene dopolnilne dejavnosti.
(3) Če gre za opravljanje dopolnilne dejavnosti iz prvega odstavka 18. člena te uredbe, je treba k vlogi priložiti strokovno mnenje iz tretjega odstavka 18. člena te uredbe.
(4) Če gre za predpisano usposobljenost iz drugega odstavka 21. člena te uredbe, je treba k vlogi priložiti tudi potrdilo o zahtevani usposobljenosti.
7. člen
(vpis v RKG)
(1) Upravna enota podatke o izdanem dovoljenju vpiše v RKG. Vpišejo se nosilec dopolnilne dejavnosti, vrste dopolnilnih dejavnosti in pogoji za opravljanje posamezne vrste dopolnilne dejavnosti, določeni s to uredbo.
(2) V RKG se vpiše tudi letni dohodek iz dopolnilnih dejavnosti, ki ga nosilec dopolnilne dejavnosti sporoči v skladu s šestim odstavkom 101. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
8. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja)
(1) Upravna enota po uradni dolžnosti ali na predlog pristojnega inšpektorja razveljavi dovoljenje, če niso več izpolnjeni pogoji iz te uredbe, ZKme-1 oziroma področnih predpisov, in dovoljenje izbriše iz RKG.
(2) Dovoljenje se razveljavi in izbriše iz RKG tudi na zahtevo nosilca dopolnilne dejavnosti ali če nosilec kmetije prekliče soglasje za opravljanje dopolnilne dejavnosti.
(3) Upravna enota o razveljavitvi ali prenehanju veljavnosti dovoljenja obvesti Finančno upravo Republike Slovenije in Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
III. OPRAVLJANJE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI
9. člen
(povezava s primarno dejavnostjo)
(1) Če je s to uredbo za opravljanje dopolnilne dejavnosti predpisan določen delež lastnih surovin, oziroma povezava s primarno kmetijsko oziroma primarno gozdarsko dejavnostjo, se ta delež oziroma povezava ugotavlja na podlagi:
– obsega površin v RKG;
– staleža živali v registrih živali, ki se vodijo v skladu s predpisi, ki urejajo živinorejo;
– prijavljenih površin in vrst kmetijskih rastlin na teh površinah oziroma staleža živali v zbirni vlogi, ki jo nosilec kmetije vsako leto vloži v skladu s četrtim odstavkom 5. člena te uredbe;
– vpisa v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov;
– obsega gozdnih zemljišč na podlagi zemljiškega katastra;
– povezanosti kmetije z vinogradom iz registra vinogradov oziroma
– vodenja evidenc, določenih v tej uredbi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek za kmetijo brez kmetijskih površin oddaja zbirne vloge ni obvezna v primeru opravljanja dopolnilne dejavnosti, povezane s čebelarstvom, predelave medu in čebeljih pridelkov ter apiturizma, mora pa biti nosilec dopolnilne dejavnosti vpisan v register čebelnjakov in mora sporočati podatke v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov.
10. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč)
(1) Med dopolnilne dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč (v nadaljnjem besedilu: predelava) spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. proizvodnja moke in drugih mlevskih izdelkov (kosmiči, kaše zdrob ipd.) (SKD 10.610 Mlinarstvo);
2. peka kruha in potic (SKD 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic);
3. proizvodnja testenin (SKD 10.730 Proizvodnja testenin);
4. peka peciva in slaščic (SKD 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic);
5. peka sadnega kruha (kruha z dodatki sadja ipd.), trajnega peciva, kolačev z dodatki (SKD 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic);
6. proizvodnja rastlinskega olja (SKD 10.410 Proizvodnja olja in maščob): v to skupino spada proizvodnja oljčnega, sojinega, orehovega, sončničnega olja, olja ogrščice, gorčičnega, lanenega olja, bučnega olja idr.;
7. predelava in konzerviranje krompirja (SKD 10.310 Predelava in konzerviranje krompirja);
8. proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov (SKD 10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov);
9. predelava in konzerviranje sadja in zelenjave (SKD 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave): v to skupino spada predelava zelenjave, sadja, grozdja (ne za vino); zlasti proizvodnja marmelade, kompotov, namazov, konzerviranje surovin, sušenje surovin;
10. proizvodnja kisa (SKD 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov);
11. predelava mesa (SKD 10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov);
12. predelava mleka (SKD 10.510 Mlekarstvo in sirarstvo);
13. predelava medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa, in voska (SKD 10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih);
14. predelava zelišč (SKD 10.830 Predelava čaja in kave, SKD 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov in SKD 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave): kmetija mora imeti v uporabi najmanj 0,1 ha površin z zelišči. Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena ni treba zagotavljati 50 odstotkov količin lastnih surovin v izdelku;
15. predelava gozdnih sadežev (SKD 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave): v to skupino spada predelava samoniklih gliv, kostanja, žira, želoda, borovnic in drugih sadežev. Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena ni treba zagotavljati 50 odstotkov količin lastnih surovin v izdelku;
16. proizvodnja žganih pijač (SKD 11.010 Proizvodnja žganih pijač);
17. proizvodnja piva in medenega piva (SKD 11.050 Proizvodnja piva);
18. proizvodnja drugih fermentiranih pijač, sadnih vin, medice in peneče medice (SKD 11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač);
19. proizvodnja medenih likerjev in tinkture iz propolisa (SKD 11.010 Proizvodnja žganih pijač): za predelavo teh izdelkov ne veljajo določbe drugega odstavka tega člena o zagotovitvi 50 odstotkov količin lastnih surovin v izdelku. Zagotovljen mora biti lasten primarni čebelji pridelek. Žganje se lahko kupi na drugih kmetijah, ki imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti proizvodnja žganih pijač.
(2) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava mora kmetija pridelati najmanj 50 odstotkov količin lastnih surovin v izdelku, do 50 odstotkov količin surovin v izdelku pa lahko dokupi z drugih kmetij.
(3) Kot lastne surovine iz prejšnjega odstavka se štejejo zlasti: jajca, sadje, zelenjava, poljščine, žive živali, meso, mleko, med, cvetni prah, matični mleček. Voda se po tej uredbi ne šteje kot surovina.
(4) Nosilec dopolnilne dejavnosti lahko dokupuje surovine na lokalnem trgu od drugih kmetij, ki v tekočem letu vložijo zbirno vlogo v skladu s četrtim odstavkom 5. člena te uredbe ali so vpisani v registru čebelnjakov v skladu z drugim odstavkom 5. člena te uredbe.
(5) Izven kmetij je dovoljen nakup tehnoloških surovin v skladu s proizvodno specifikacijo ali recepturo in nakup embalaže.
(6) Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenci A in B iz priloge I, ki je sestavni del te uredbe. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.
(7) Dopolnilna dejavnost predelava se opravlja na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije.
(8) Če ima nosilec dopolnilne dejavnosti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava in prodaja izdelke iz te dopolnilne dejavnosti, dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja iz 12. člena te uredbe za te izdelke ni potrebno. Na vidnem mestu prodaje mora biti označeno, da so izdelki s kmetije nosilca dopolnilne dejavnosti predelava.
11. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih lesnih sortimentov)
(1) Med dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih lesnih sortimentov spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. izdelava lesnih briketov in pelet (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
2. izdelava lesene embalaže (SKD 16.240 Proizvodnja lesene embalaže);
3. izdelava žaganega, skobljanega in impregniranega lesa (deske, tramovi), izdelava drogov, kolov, železniških pragov (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
4. izdelava enostavnih izdelkov iz lesa (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja): v to skupino spada zlasti izdelava kompostnikov, vrtnih klopi in miz, ptičnice, valilnice, okvirji za satnice, struženi izdelki, ograje iz brun;
5. izdelava drv iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov in izdelava lesnih sekancev v predelovalnem obratu ali za proizvodnjo energije iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov (SKD 02.200 Sečnja).
(2) Lastne surovine morajo obsegati najmanj 20 odstotkov količine potrebnih surovin, do 80 odstotkov količin surovin v izdelku pa se lahko dokupi z drugih kmetij. Izven kmetij je dovoljen nakup dodatnega pritrdilnega materiala, ki je potreben za predelavo gozdnih lesnih sortimentov, zlasti lepilo, vijaki, sponke ipd.
(3) Dopolnilna dejavnost predelava gozdnih lesnih sortimentov se opravlja na naslovu kmetije, na naslovu nosilca kmetije ali na gozdnih površinah, ki so v lasti članov kmetije.
(4) Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenci A in B iz priloge I te uredbe. Podatki iz evidence A morajo izkazovati količine lastnih surovin, količine surovin z drugih kmetij in pritrdilni material. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.
(5) Če ima nosilec dopolnilne dejavnosti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih lesnih sortimentov in prodaja izdelke iz te dopolnilne dejavnosti, dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja iz 12. člena te uredbe za te izdelke ni potrebno.
12. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij)
(1) Med dopolnilne dejavnosti prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij (v nadaljnjem besedilu: prodaja) spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. prodaja na kmetiji (SKD 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic): v to skupino spada prodaja končnemu potrošniku lastnih pridelkov in izdelkov ter pridelkov in izdelkov z drugih kmetij, če ima druga kmetija dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava;
2. prodaja na lokalnem trgu (SKD 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki): v to skupino spada prodaja končnemu potrošniku na tržnicah, prodaja na premičnih prodajnih objektih, prodaja od vrat do vrat in prodaja na sejmih in prireditvah. Prodajajo se lastni pridelki in izdelki ter pridelki in izdelki z drugih kmetij, če ima druga kmetija dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava;
3. prodaja fizičnim in pravnim osebam za končno potrošnjo (SKD 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic): v to skupino spada prodaja fizičnim osebam, javnim zavodom in gostinskim obratom.
(2) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja mora delež prodanih lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30 odstotkov količine celotne prodaje v okviru dopolnilne dejavnosti prodaja, do 70 odstotkov količine pa je lahko z drugih kmetij. Ne glede na navedeno se lahko v primeru prodaje iz tretje točke prejšnjega odstavka prodajajo izključno lastni pridelki in izdelki.
(3) Zahtevani delež lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov iz prejšnjega odstavka se zagotavlja v koledarskem letu.
(4) Pri prodaji kmetijskih pridelkov in izdelkov je treba voditi evidenco C-1 iz priloge I te uredbe o lastnih in kupljenih pridelkih in izdelkih na letni ravni. V evidenco C-2 iz priloge I te uredbe se dnevno po končani prodaji vpišejo prodane količine. Evidenci morajo biti priloženi vsi računi. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.
(5) Pri opravljanju dopolnilne dejavnosti prodaja mora biti na vidnem mestu jasno označeno, kateri pridelki in izdelki so z lastne kmetije in kateri z druge kmetije (naziv in naslov kmetije).
13. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti vzreja in predelava vodnih organizmov)
(1) Med dopolnilne dejavnosti vzreja in predelava vodnih organizmov spadata naslednji dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. vzreja vodnih organizmov (SKD 03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov): količina vzrejenih vodnih organizmov je lahko največ 5.000 kg letno;
2. predelava vodnih organizmov (SKD 10.200 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev): količina predelanih vodnih organizmov je lahko največ 10.000 kg letno, pri čemer mora biti najmanj 50 odstotkov vodnih organizmov iz lastne vzreje. Med predelavo vodnih organizmov spadajo zlasti filetiranje, dimljenje, prekajevanje, mariniranje.
(2) Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenci A in B iz priloge I te uredbe. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.
(3) Dopolnilna dejavnost vzreja in predelava vodnih organizmov se opravlja na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije.
(4) Če ima nosilec dopolnilne dejavnosti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti vzreja in predelava vodnih organizmov in prodaja izdelke iz te dopolnilne dejavnosti, dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja iz prejšnjega člena za te izdelke ni potrebno. Na vidnem mestu prodaje mora biti označeno, da so izdelki s kmetije nosilca dopolnilne dejavnosti vzreja in predelava vodnih organizmov.
14. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji)
(1) Med dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost, spadajo naslednje dejavnosti:
1. turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične kmetije s sobami) oziroma kampiranjem (SKD 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov);
2. izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
3. vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
4. osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob).
(2) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji mora kmetija, ki nudi hrano, zagotoviti najmanj 50 odstotkov vrednosti lastnih surovin, ki so predmet ponudbe. Do 25 odstotkov vrednosti ponudbe lahko kmetija zagotovi z dokupom osnovnih surovin, ki so pridelane na drugih kmetijah z lokalnega trga ali ki so predelane na drugih kmetijah, ki imajo dopolnilno dejavnost predelava. Če nakup ni neposredno izveden na kmetiji, mora biti iz računa ali prevzema razviden izvor surovine. Do 25 odstotkov vrednosti ponudbe lahko kmetija dokupi surovine in izdelke v prosti prodaji.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek morajo gorsko višinske kmetije zagotoviti najmanj 40 odstotkov vrednosti lastnih surovin, ki so predmet ponudbe. Do 35 odstotkov vrednosti ponudbe lahko kmetija zagotovi z dokupom osnovnih surovin, ki so pridelane na drugih kmetijah z lokalnega trga ali ki so predelane na drugih kmetijah, ki imajo dopolnilno dejavnost predelava. Če nakup ni neposredno izveden na kmetiji, mora biti iz računa ali prevzema razviden izvor surovine. Do 25 odstotkov vrednosti ponudbe lahko kmetija dokupi surovine v prosti prodaji.
(4) Na vidnem mestu ponudbe mora biti označen izvor surovin (lastna kmetija, druga kmetija iz drugega ali tretjega odstavka tega člena oziroma surovine v prosti prodaji).
(5) Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenco D iz priloge I te uredbe. Podatki iz evidence D morajo izkazovati delež vrednosti lastnih surovin, delež vrednosti surovin iz drugih kmetij in delež vrednosti surovin v prosti prodaji. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.
(6) V okviru dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji se lahko nudijo sok, vino, jabolčnik in žgane pijače s kmetije ali drugih kmetij. Nudijo se lahko tudi pivo, ustekleničena voda, mineralna voda, kakav, čaj in kava, za katere se ne upoštevajo omejitve iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena.
15. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti turistična kmetija z nastanitvijo oziroma kampiranjem)
(1) Prostori, namenjeni opravljanju dopolnilne dejavnosti turistična kmetija z nastanitvijo oziroma kampiranjem, morajo biti urejeni v objektih, ki jih ima nosilec kmetije ali člani kmetije, na kateri se opravlja kmetijska dejavnost v lasti, v najmanj desetletnem najemu ali ima vpisano stavbno pravico za najmanj deset let.
(2) Turistična kmetija z nastanitvijo lahko gostu nudi nočitev v obliki urejenih sob, apartmajev ali prostora za kampiranje.
(3) Na turističnih kmetijah z nastanitvijo je lahko v sobah in apartmajih največ 30 ležišč.
(4) Nastanitvene zmogljivosti so lahko na naslovu kmetije, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost turistična kmetija z nastanitvijo oziroma kampiranjem in v vinogradu, ki pripada kmetiji, ki opravlja dopolnilno dejavnost turistična kmetija z nastanitvijo oziroma kampiranjem, če je vinograd vpisan v register vinogradov v skladu s predpisom, ki ureja vino.
(5) Na turistični kmetiji z nastanitvijo s prostorom za kampiranje je dovoljeno kampiranje za največ 30 oseb.
(6) Nosilec dopolnilne dejavnosti izkaže evidenco gostov z izpisom iz knjige gostov.
16. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti izletniška kmetija, vinotoč, osmica)
(1) Na izletniških kmetijah je lahko največ 60 sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu in največ 60 gostov naenkrat. Če ima ta kmetija tudi dovoljenje za opravljanje turizma na kmetiji z nastanitvijo, se v število gostov ne šteje število nastanitvenih gostov iz prejšnjega člena. Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenco F iz priloge I te uredbe. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.
(2) Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost vinotoč, lahko ne glede na drugi in tretji odstavek 14. člena te uredbe nudijo hladne prigrizke, kruh in pecivo, te kmetije ali druge kmetije, če imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava. Ne glede na šesti odstavek 14. člena te uredbe se lahko nudi le vino iz lastne pridelave, dokupi pa se lahko ustekleničena naravna in mineralna voda. Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenco E iz priloge I te uredbe. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.
(3) V vinotočih je lahko največ 60 sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu in največ 60 gostov naenkrat.
(4) Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost osmica, se lahko ne glede na šesti odstavek 14. člena te uredbe nudi le vino iz lastne pridelave, dokupi pa se lahko ustekleničena naravna in mineralna voda. Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost osmica, lahko ne glede na drugi in tretji odstavek 14. člena te uredbe nudijo eno krajevno značilno toplo jed (kakor so na primer jota, štruklji in podobne jedi), hladne prigrizke, kruh in pecivo, te kmetije ali druge kmetije, če imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava. Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenco E iz priloge I te uredbe. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.
(5) Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost vinotoč in osmica, se ne smejo opravljati druge vrste dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji.
(6) Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost osmica, lahko prodajajo in strežejo hrano in pijačo največ dvakrat na leto do deset dni. Nosilec dopolnilne dejavnosti osmica mora najpozneje 14 dni pred začetkom prodaje in strežbe hrane in pijače najaviti svoje odprtje inšpektoratu, pristojnemu za kmetijstvo, da se pregleda pripravljena količina surovin za ponudbo (kmetijski pridelki in izdelki).
(7) Dopolnilne dejavnosti izletniška kmetija, vinotoč in osmica se opravljajo na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije ali zidanice.
17. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti negostinska turistična dejavnost)
(1) Med dopolnilne dejavnosti negostinska turistična dejavnost spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet): kmetija mora zagotoviti najmanj dve lastni živali ali traktor in vozilo za prevoz potnikov;
2. ježa živali (SKD 93.190 Druge športne dejavnosti): kmetija mora zagotoviti najmanj dve lastni živali za ježo;
3. oddajanje površin za piknike (SKD 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas): kmetija mora zagotoviti posebna mesta za kurišča, zavarovana pred požarom, in sanitarije za goste;
4. muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev): muzeji in tematske zbirke morajo biti povezani z dejavnostjo kmetije;
5. tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov): tematski parki morajo biti povezani z dejavnostjo kmetije;
6. apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin): čebelar mora zagotoviti lasten čebelnjak oziroma stojišče s čebeljimi panji. Čebelar mora imeti najmanj 10 čebeljih družin. Čebelar mora zagotoviti sanitarije za goste;
7. športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji (SKD 03.120 Sladkovodno ribištvo): kmetija mora zagotoviti sanitarije za goste.
(2) Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenco F iz priloge I te uredbe. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.
(3) Dopolnilna dejavnost negostinska turistična dejavnost se opravlja na lokalnem trgu.
18. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki)
(1) Med dopolnilne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. lončarstvo (SKD 23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike);
2. izdelava in oblikovanje keramike (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
3. pletarstvo (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
4. tkalstvo (SKD 13.200 Tkanje tekstilij);
5. izdelovanje krpank (SKD 13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil);
6. ročno pletenje in kvačkanje (SKD 14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil);
7. izdelovanje kvačkanih vezenin (SKD 13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij);
8. domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
9. medičarstvo – lectarstvo, dražgoški kruhki, medenjaki, pecivo in slaščice (SKD 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic): kmetija kupuje moko iz mlinov na lokalnem trgu;
10. svečarstvo (SKD 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti): dovoljena je uporaba naravnih gradiv;
11. sedlarstvo (SKD 15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov);
12. coklarstvo (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
13. umetnostno kovaštvo (SKD 25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija);
14. domače tesarstvo – izdelovanje tradicionalnih lesenih preš za grozdje, kozolcev, tesarski detajli za potrebe ohranjanja spomenikov kulturne dediščine ali t. i. tesarsko restavratorstvo, izdelovanje tesarskih replik (SKD 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo);
15. domače mizarstvo – izdelovanje mizarskih replik dediščine, mizarsko restavratorstvo, izdelovanje raznih domačih mizarskih izdelkov (SKD 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo);
16. rezbarstvo – izključno le ročno rezbarstvo brez uporabe mehaničnih strojnih orodij, rezbarstvo kot del restavratorstva in izdelovanje rezbarskih replik (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
17. izdelovanje intarzij – lesne, slamnate, kovinske, kamnite intarzije (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
18. čebričarstvo, sodarstvo (SKD 16.240 Proizvodnja lesene embalaže);
19. kolarstvo – izdelovanje lesenih koles za vozove, delov vozov in vozov v celoti – kmečkih vozov in kočij (SKD 30.990 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil);
20. izdelovanje klekljanih čipk (SKD 13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij);
21. izdelovanje vezenin – razne veziljske tehnologije, npr. križni vbod, rišelje itd. (SKD 13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij);
22. piparstvo (SKD 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti);
23. slamnikarstvo – izdelki iz slamnatih kit, cekarji, klobuki in drugi izdelki (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
24. izdelovanje narodnih noš – izdelovanje celot ali delov narodni noš (SKD 14.1 Proizvodnja oblačil, razen krznenih);
25. izdelovanje umetnega cvetja (SKD 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti): dovoljena je uporaba naravnih materialov, zlasti papirja in voska;
26. apnenčarstvo – žganje apna v klasičnih domačih, gozdnih apnenicah, največkrat tudi za potrebe varovanja spomenikov kulturne dediščine in zahtevne prenove (SKD 23.520 Proizvodnja apna in mavca);
27. umetnostno kamnoseštvo – replike starih kamnitih posod in podobno (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
28. vrvarstvo – lanene in konopljine vrvi (SKD 13.940 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež);
29. izdelovanje bičev (SKD 32.990 Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti);
30. izdelovanje maskot (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
31. izdelovanje replik slovenske kulturne dediščine (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
32. oglarstvo (SKD 02.200 Sečnja);
33. ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov – replike skrinj, panjskih končnic, slik na steklu in drugih izdelkov naše dediščine (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
34. dekorativno oblikovanje iz naravnih in umetnih materialov (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
35. ročno izdelane igrače in lutke (SKD 32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo);
36. polstenje (SKD 13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij);
37. izdelava skodel, skrilj (SKD 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo);
38. krovstvo s slamo, skodlami in skriljem (SKD 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela);
39. izdelki iz čebeljega voska (SKD 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti);
40. podkovno kovaštvo (SKD 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih);
41. izdelava slame za krovstvo (SKD 16.290 Proizvodnja lesene embalaže);
42. aranžiranje, izdelava in prodaja vencev, šopkov in drugih aranžmajev iz na kmetiji vzgojenega cvetja ter travniških in gozdnih rastlin (SKD 47.761 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah);
43. peka kruha in potic na tradicionalni način (SKD 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic): kmetija mora imeti lastno krušno peč in kurjenje z drvmi. Kmetija kupuje moko iz mlinov na lokalnem trgu. Količina pečenega kruha je lahko največ 7.000 kg letno;
44. proizvodnja testenin na tradicionalni način (SKD 10.730 Proizvodnja testenin): kmetija kupuje moko iz mlinov na lokalnem trgu. Količina testenin je lahko največ 1.000 kg letno;
45. peka peciva in slaščic na tradicionalni način (SKD 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic): kmetija kupuje moko iz mlinov na lokalnem trgu. Količina pekovskega peciva je lahko največ 1.000 kg letno;
46. izdelki iz suhega cvetja in dišavnic (SKD 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti);
47. predelava zelišč in dišavnic na tradicionalni način (SKD 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov): pri izdelavi se smejo uporabljati samo oljčno olje, začimbe, čebelji vosek in smola.
(2) Dopolnilna dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, se lahko opravlja, če so izdelki in storitve narejeni na tradicionalni način, z uporabo tradicionalnih surovin ali uporabo tradicionalnih pripomočkov.
(3) Tradicionalna znanja, storitve oziroma izdelki morajo izhajati iz dolgoletne tradicije okolja, v katerem se nahaja kmetija. O ustreznosti izdelka domače obrti od 1. do 38. točke prvega odstavka tega člena in merilih za nadaljevanje rokodelske tradicije kraja odloča strokovna komisija za preverjanje domače in umetnostne obrti na podlagi predpisa o delovanju komisije in seznama dejavnosti, ki sodijo med domače in umetnostne obrti.
(4) Dopolnilna dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, se opravlja na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije, razen dejavnosti oglarstvo, krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, ki se opravljata na lokalnem trgu.
(5) Če ima nosilec dopolnilne dejavnosti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti iz tega člena, dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja iz 12. člena te uredbe ni potrebno.
(6) Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenco F iz priloge I te uredbe. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.
19. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov)
(1) Med dopolnilne dejavnosti predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi (SKD 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov);
2. proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase (SKD 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah in SKD 35.140 Trgovanje z električno energijo): kmetija mora zagotoviti najmanj 20 odstotkov lastnih gozdnih lesnih sortimentov. Ogrevanje z biomaso lahko obsega največ 500 KW nazivne moči;
3. proizvodnja in prodaja energije iz gnoja in gnojnice ter rastlinskega substrata (SKD 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah in SKD 35.140 Trgovanje z električno energijo): kmetija mora imeti v reji živali, ki ustrezajo najmanj 50 glavam velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) rejnih živali. Delež rastlinskega substrata je do 25 prostorninskih odstotkov. V substratu je največ deset prostorninskih odstotkov glavnega pridelka njiv in največ 15 prostorninskih odstotkov krme s travinja ali namensko sejanih dosevkov. Nazivna moč je omejena na največ 250 kW. Za pretvorbo števila živali v GVŽ se uporabljajo podatki iz zbirne vloge.
(2) Dopolnilna dejavnost predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov se opravlja na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije.
20. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali ter ročna dela)
(1) Med dopolnilne dejavnosti storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali ter ročna dela spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. delo s traktorjem in drugo strojno opremo (SKD 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo);
2. vzdrževanje cest in pluženje snega (SKD 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje);
3. vzdrževanje zelenic (SKD 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice);
4. sečnja (SKD 02.200 Sečnja);
5. spravilo lesa iz gozda (SKD 02.400 Storitve za gozdarstvo);
6. izdelava drv in lesnih sekancev iz gozdnih lesnih sortimentov za proizvodnjo energije (SKD 02.200 Sečnja);
7. izdelava lesnih briketov in pelet (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
8. gojenje in varstvo gozdov (SKD 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti);
9. žaganje in skobljanje lesa (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
10. točenje medu in polnjenje čebeljih pridelkov ter izdelava satnic (SKD 10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih);
11. zakol živali (Klanje živine SKD 10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega, klanje perutnine SKD 10.120 Proizvodnja perutninskega mesa): število zaklanih živali ne sme preseči 1.000 GVŽ;
12. predelava mesa (SKD 10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov);
13. predelava mleka (SKD 10.510 Mlekarstvo in sirarstvo);
14. stiskanje kmetijskih pridelkov za olje (SKD 10.410 Proizvodnja olja in maščob);
15. proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov (SKD 10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov);
16. mletje žit (SKD 10.610 Mlinarstvo);
17. predelava in konzerviranje sadja in zelenjave (SKD 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave);
18. pakiranje pridelkov in izdelkov (SKD 82.920 Pakiranje);
19. opravljanje posebnih ročnih kmetijskih del na drugih kmetijah (SKD 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice in SKD 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo): v to skupino spadajo cepljenje, obrezovanje drevja in podobna dela;
20. nadomeščanje na kmetijah (SKD 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene): v to skupino spada nadomeščanje na kmetijah, kadar člani kmetije zagotavljajo pomoč oziroma zamenjavo za kmete na drugih kmetijah, jih nadomeščajo pri njihovem vsakdanjem delu, kadar je to potrebno zaradi razlogov, kakor so bolezen ali odsotnost.
(2) Najvišji dovoljeni obseg pri dopolnilni dejavnosti storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, opravljanja posebnih ročnih kmetijskih del na drugih kmetijah ter nadomeščanje na kmetijah je do 1.000 ur letno na kmetijo.
(3) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti iz 4., 5., in 8. točke prvega odstavka tega člena mora nosilec dopolnilne dejavnosti, člani kmetije oziroma zaposleni na kmetiji, ki izvajajo to dopolnilno dejavnost, izpolnjevati predpisane minimalne pogoje, ki jih morajo za opravljanje del v gozdovih izpolnjevati izvajalci del v gozdovih v skladu s predpisom, ki ureja minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih.
(4) Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenco F iz Priloge I te uredbe. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.
(5) Dopolnilna dejavnost storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali ter ročna dela se opravlja na lokalnem trgu.
21. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo)
(1) Med dopolnilne dejavnosti svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
2. organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje): organizirajo se delavnice in tečaji, ki so povezani z vsebinami v zvezi s kmetijstvom in gozdarstvom;
3. usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje): organizira se usposabljanje na kmetiji, ki je povezano z vsebinami v zvezi s kmetijstvom in gozdarstvom;
4. prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
5. svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje).
(2) Za dejavnosti iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka mora imeti nosilec dopolnilne dejavnosti najmanj:
– srednjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva oziroma gozdarstva ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo s tega področja oziroma mojstrski izpit s tega področja ali
– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje.
(3) Na usposabljanju je lahko hkrati največ 60 oseb.
(4) Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenco F iz Priloge I te uredbe. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.
(5) Dopolnilna dejavnost svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo se opravlja na lokalnem trgu.
IV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe izvajajo pristojni inšpektorji v skladu z ZKme-1, nadzor nad področnimi predpisi za opravljanje posamezne dopolnilne dejavnosti pa pristojni inšpektorji v skladu s svojimi pooblastili.
23. člen
(prekrški)
Z globo od 200 do 600 evrov se za prekršek kaznuje posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ne vodi evidenc iz 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 20. in 21. člena te uredbe;
– v evidencah iz 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 20. in 21. člena te uredbe navaja neresnične podatke;
– ne označi pridelkov, izdelkov, storitev in njihovega porekla v skladu z 10., 12., 13. in 14. členom te uredbe.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
24. člen
(uskladitev z novimi pogoji)
(1) Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so do uveljavitve te uredbe dopolnilno dejavnost na kmetiji opravljali v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05 in 45/08 – ZKme-1) in Uredbo o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 12/14), morajo opravljanje te dejavnosti uskladiti z določbami te uredbe najpozneje do 1. januarja 2016.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so prejeli sredstva iz naslova ukrepov razvoja podeželja in se jim do 1. januarja 2016 ne bo iztekla petletna obveznost iz odločbe o pravici do sredstev, opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji uskladiti z določbami te uredbe v 60 dneh po izteku petletne obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(3) Postopki za izdajo dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z določbami Uredbe o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 12/14).
25. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Uredba o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 12/14),
– Pravilnik o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 79/05) in
– Pravilnik o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 71/01, 88/01 in 83/05).
26. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-30/2014
Ljubljana, dne 28. julija 2014
EVA 2012-2330-0107
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti