Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2014 z dne 25. 7. 2014

Kazalo

2508. Odlok o ukinitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto, stran 6479.

Na podlagi tretje alineje 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/06, 37/07, 75/08 in 16/13) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o ukinitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto
1. člen
(1) S tem odlokom Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, kot ustanoviteljica javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto sprejema odločitev o prenehanju delovanja javnega zavoda zaradi ukinitve.
(2) Javni zavod Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, matična številka: 2212137000, davčna številka: SI89406109, preneha delovati z dnem uveljavitve tega odloka.
2. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka za zaposlene in za organe javnega zavoda nastopijo posledice v skladu z zakonom.
(2) Mandat organov javnega zavoda preneha z dnem uveljavitve tega odloka.
3. člen
(1) Sredstva, ki so na računu javnega zavoda ob uveljavitvi odloka, se po poplačilu obveznosti prenesejo na ustanoviteljico Mestno občino Novo mesto. Premično premoženje javnega zavoda se prenese na ustanoviteljico Mestno občino Novo mesto.
(2) Na ustanoviteljico Mestno občino Novo mesto se prenesejo tudi ustanoviteljske pravice in obveznosti zavoda, ki jih ima zavod kot ustanovitelj oziroma soustanovitelj v drugih pravnih osebah.
(3) Vse avtorske in sorodne pravice, katerih imetnik je zavod, z dnem uveljavitve tega odloka preidejo na ustanoviteljico Mestno občino Novo mesto.
4. člen
Spremeni se ime zavoda, določeno v 2. členu odloka tako, da se na koncu doda »v likvidaciji«, in se glasi:
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto – v likvidaciji.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/06, 37/07, 75/08 in 16/13).
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 603-44/2014
Novo mesto, dne 10. julija 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.