Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2014 z dne 21. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2014 z dne 21. 7. 2014

Kazalo

2472. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, stran 6424.

Na podlagi prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza
1. člen
V Pravilniku o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 69/13) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vloga vsebuje podatke o vlagatelju oziroma o zakonitem zastopniku mladoletnega vlagatelja, podatke o statusu vlagatelja v obdobju koriščenja subvencije prevoza, ki ga mora potrditi izvajalec vzgojo-izobraževalnega oziroma študijskega programa ter podatke o relaciji. Izvajalec vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega programa lahko podatke o statusu vlagatelja potrdi na vlogi ali z izdanim potrdilom o vpisu v vzgojno-izobraževalni oziroma študijski program.«.
V osmem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, pod pogojem, da vlagatelj predloži s strani vzgojno-izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec »Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja« iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Iz potrdila mora biti razviden naslov, obdobje opravljanja praktičnega izobraževanja in število dni opravljanja praktičnega izobraževanja v tednu;«.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec subvencioniranih prevozov lahko prične postopek izdaje vozovnice na podlagi na vlogi potrjenega statusa vlagatelja ali priloženega potrdila o vpisu in podatka o minimalni oddaljenosti 2 km med bivališčem vlagatelja in lokacijo izvajalca vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega programa, ki ga obiskuje.«.
3. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(zloraba vozovnice)
(1) Izvajalec subvencioniranega prevoza mora ministrstvu posredovati podatke o zlorabljenih vozovnicah.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da je prišlo do zlorabe pravice do subvencioniranega prevoza, vlagatelju z odločbo to pravico odvzame, ter zlorabo ustrezno označi v evidenci »Subvencije prevoza«.
(3) Izvajalec subvencioniranega prevoza vlagateljem, ki jim je bila odvzeta pravica do subvencioniranega prevoza, v obdobju, za katerega je bila pravica odvzeta, subvencionirane vozovnice ne izda.«.
4. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Za prilogo 3 se doda nova priloga 4, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-206/2014/9
Ljubljana, dne 15. julija 2014
EVA 2014-2430-0078
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor