Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2014 z dne 21. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2014 z dne 21. 7. 2014

Kazalo

2446. Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2014, stran 6242.

Na podlagi prve alineje 5. člena v zvezi s prvim odstavkom 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2), prvega odstavka 8. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 99/13) in 57. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja
S K L E P
o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2014
I
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – junij 2014 v primerjavi z istim obdobjem v letu 2013, se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2) osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako, da od 1. julija 2014 znaša 269,20 eurov.
II
Usklajen znesek iz prejšnje točke se uporablja od 1. avgusta 2014.
Št. 007-42/2014
Ljubljana, dne 15. julija 2014
EVA 2014-2611-0040
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti