Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2014 z dne 15. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2014 z dne 15. 7. 2014

Kazalo

2355. Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Občini Naklo, stran 6098.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju: ZLS), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZPrCP), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12, v nadaljevanju: ZCest-1), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju: ZFO-1), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13, v nadaljevanju: ZP-1), in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12) je na 6. izredni seji dne 18. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Občini Naklo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se na območju Občine Naklo urejajo:
I.   Splošne določbe
II.   Prepovedi, obveznosti ali omejitve prometa
III.  Ustavitev in parkiranje
IV.   Avtobusne postaje in postajališča
V.   Posebne storitve na javnih prometnih
    površinah
VI.   Odstranitev in hramba vozil
VII.  Varstvo udeležencev v prometu
VIII.  Odgovornost lastnika vozila
IX.   Nadzor
X.   Določbe o globah
XI.   Prehodne in končne določbe.
2. člen
(pomen izrazov v odloku)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku imajo enak pomen, kot izrazi v Zakonu o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju: ZPrCP) in Zakonu o cestah (v nadaljevanju: ZCes-1), Zakonu o motornih vozilih (v nadaljevanju: ZMV), Zakonu o voznikih (v nadaljevanju: ZVoz) in Zakonu o prekrških (v nadaljevanju: ZP-1).
(2) Javne prometne površine v Občini Naklo so kategorizirane javne ceste – lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje, pločniki, kolesarske steze, javni parkirni prostori na javnih cestah in izven njih, rezervirane parkirne površine ter dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam ter stanovanjskim zgradbam in drugim objektom, kakor tudi prometne površine ob teh objektih, ki so v upravljanju izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
(3) Pajek je vozilo za posebne namene in je namenjen za odstranitev ali prestavitev vozil.
(4) Pristojni organ je občinska uprava.
(5) Nadzorni organ pristojen za področje nadzora ali urejanja cestnega prometa po tem odloku je občinski redar.
(6) Nočni čas je čas med 22. in 6. uro.
(7) Zelene površine so zelenice, javne parkovne površine in javni parkovni gozdovi, nasadi, zelenice ob spomenikih in turističnih objektih, drevoredi, ter varovane zelene površine, obrežja vodotokov in podobno.
(8) Dovoljenje je pisna odločba, s katero pristojni organ odloči o pravici do določene aktivnosti na prometni površini.
(9) Označitev časa prihoda pomeni namestiti oznako začetka parkiranja na vidnem mestu na armaturni plošči pod prednjim vetrobranskim steklom. Začetek časa prihoda lahko voznik označi, tako da namesti ročno parkirno uro na listu papirja razločno napiše uro začetka parkiranja.
(10) Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so: javna cesta, ki se uporablja za cestni promet, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina, rečna brežina in gozdne poti, če gre za površino v javni rabi, ne glede na lastništvo.
(11) Izvajalec je izvajalec gospodarske javne službe rednega vzdrževanja urejanja in čiščenja cest.
3. člen
(pristojnost za urejanje prometa)
(1) Svet Občine Naklo:
– na predlog župana odloča o splošnih usmeritvah zagotavljanja prometne varnosti v Občini Naklo;
– določi višino stroškov za odstranitev in hrambo vozil.
(2) Župan v skladu s tem odlokom določi:
– pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji in razgradnji ali uničenja vozil;
– višino najemnine za rezervirane parkirne prostore.
(3) Občinska uprava:
– določa območja umirjenega prometa,
– določa območja za pešce,
– določa območja kratkotrajnega parkiranja,
– določa prepoved prometa in uporabe ceste na posamezni cesti, ulici,
– določa enosmerne ceste,
– določa prednost v križiščih,
– določa prepovedi in omejitve prometa za posamezne vrste vozil,
– določa območja omejene hitrosti in omejuje hitrost vožnje na občinskih cestah,
– določa prometno signalizacijo na občinskih cestah,
– določa javne in rezervirane parkirne površine, način parkiranja in prepoved parkiranja in ustavljanja,
– odreja postavitev in vzdrževanje varovalnih ograj ter tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, slabotnih in ostarelih ter telesno in duševno prizadetih oseb ter kolesarjev in mopedistov,
– odreja ukrepe za umirjanje hitrosti,
– določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri delih na cesti in v naseljih,
– določa dodatne pogoje in ukrepe za izvajanje prireditev in shodov na javnih prometnih površinah v naseljih,
– ureja promet pešcev in promet s kolesi, mopedi in vprežnih vozil,
– izdaja dovoljenja in soglasja skladno s tem odlokom ter vodi evidenco o tem,
– vodi evidenco o prometni signalizaciji,
– opravlja naloge vodenja in evidence cest,
– pridobiva podatke o prometnih obremenitvah na občinskih cestah,
– opravlja naloge nadzora prometa in prometne ureditve občinskih cest,
– opravlja naloge nadzora nad stanjem občinskih cest,
– ukrepa v drugih zadevah zagotavljanja prometne varnosti.
II. PREPOVEDI, OBVEZNOSTI ALI OMEJITVE IN PROMETA
1. Promet koles in mopedov
4. člen
(mesta, kjer je dovoljeno puščati kolesa in mopede)
(1) Na javnih prometnih površinah je dovoljeno puščati kolesa in mopede le na površinah za kolesarje, ki morajo biti vidno označene in opremljene s stojali.
(2) Če je kolo ali moped opremljeno z lastnim stojalom, lahko voznik na mestih iz prvega odstavka tega člena za parkiranje uporabi le-to, vendar mora poskrbeti, da je vozilo postavljeno stabilno.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest je odgovoren, da so mesta, določena za vozila po tem členu, primerno opremljena, urejena in vzdrževana.
(4) V naseljih Občine Naklo je prepovedano naslanjati vozila iz tega člena ob zgradbe in druge objekte, ki mejijo neposredno na javne prometne površine. Vozila iz tega člena, ki ovirajo druge udeležence v prometu, se lahko odstranijo v skladu s členom tega odloka.
2. Nadzor prometa
5. člen
(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, nadzora nad spoštovanjem prometnih predpisov, izboljšanja pretočnosti prometa in prometne varnosti, so javne ceste in druge javne površine na območju občine lahko opremljene z video ali drugim nadzornim sistemom.
(2) Z nadzornim sistemom zbrani podatki so last občine. Z njimi se razpolaga skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Video nadzorni sistem upravlja izvajalec.
III. USTAVITEV IN PARKIRANJE
6. člen
(parkirne površine)
Na območju Občine Naklo so za parkiranje vozil namenjene:
– javne parkirne površine,
– rezervirane parkirne površine,
– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste (parkirišča).
7. člen
(javne parkirne površine)
(1) Na javnih parkirnih površinah je lahko parkiranje časovno omejeno.
(2) Dovoljeni čas parkiranja v območju kratkotrajnega parkiranja (v nadaljevanju: modra cona) mora biti označen na dopolnili tabli prometnega znaka, ki označuje to območje.
8. člen
(rezervirane parkirne površine)
(1) Rezervirane parkirne površine so lahko:
– parkirne površine za parkiranje turističnih avtobusov;
– parkirne površine za parkiranje vozil staršev, ki vozijo otroke v ali iz vzgojno varstvenih ustanov in osnovnih šol,
– parkirne površine za razkladanje (in nakladanje) dostavnih vozil,
– parkirne površine za tovorna vozila, avtobuse, priklopnike, priklopna vozila, bivalna vozila, traktorje in delovne stroje.
Parkirne površine iz tega odstavka, morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Pristojni organ lahko določi, da se posamezni parkirni prostori v določenem času uporabljajo izključno za kratkotrajno parkiranje vozil staršev otrok v vzgojno varstvenih ustanovah in osnovnih šolah.
(3) Pristojni organ lahko omeji število rezerviranih parkirnih površin.
9. člen
(upravljanje javnih parkirnih površin)
Z javnimi parkirnimi površinami upravlja Občina Naklo.
10. člen
(ustavitev in parkiranje)
Ustavitev in parkiranje vozil je prepovedano:
– na površinah v javni lasti, kjer se ovira dostop do transformatorske postaje,
– na zelenih površinah, otroških in drugih igriščih ter na drugih podobnih površinah,
– na javni površini, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop ali izstop iz delovišča,
– na javni površini, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop ali izstop s prireditvenega prostora, zaradi izvedbe prireditve.
IV. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
11. člen
(ustavitev avtobusov na avtobusnih postajališčih)
(1) Avtobusi medkrajevnega linijskega prometa smejo ustavljati na postajališčih v skladu z voznim redom.
(2) Avtobusna postajališča se lahko uporabljajo tudi za postanke avtobusov, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov v prostem cestnem prometu in prevoza za lastne potrebe.
(3) Pristojni organ lahko določi parkirna mesta oziroma avtobusna postajališča za turistične avtobuse za ogled znamenitosti. Dovoljeni čas parkiranja turističnih avtobusov na teh parkirnih mestih znaša največ 15 minut. Po preteku tega časa morajo turistični avtobusi parkirno mesto zapustiti.
12. člen
(ustavitev avtobusov linijskega prometa)
Avtobusi linijskega prometa smejo stati na postajališčih največ toliko časa, da potniki vstopijo in izstopijo iz avtobusa.
V. POSEBNE STORITVE NA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINAH
1. Izvajanje komunalnih dejavnosti
13. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
(1) Zbiranje in odvoz odpadkov morajo izvajalci in uporabniki organizirati tako, da čim manj ovirajo promet oziroma da ne ogrožajo prometa vozil, kolesarjev in pešcev.
(2) Vozniki so dolžni omogočiti komunalni službi ali uporabnikom prost dostop do prostora s posodami za zbiranje odpadkov.
(3) Pristojni organ lahko na krajevno običajen način objavi poziv, da je potrebno v času, določenem v pozivu, iz javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju osebnih avtomobilov, umakniti parkirane osebne avtomobile za potrebe opravljanja zbiranje in odvoz odpadkov.
14. člen
(čiščenje prometnih površin)
(1) Pristojni organ lahko na krajevno običajen način objavi poziv, da je potrebno v času, določenem v pozivu, iz javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju osebnih avtomobilov, umakniti parkirane osebne avtomobile za potrebe opravljanja čiščenja cest.
(2) Prometne površine, kjer je strojno pranje dovoljeno podnevi, določi pristojni organ, ki tudi določi čas, v katerem je te površine dovoljeno strojno prati.
(3) V času izvajanja zimske službe so vozniki dolžni umakniti vozila z javnih prometnih površin, na katerih se opravlja pluženje, odstranjevanje in odvoz snega. Izvajalec zimske službe mora poziv lastnikom vozil oziroma voznikom, da umaknejo vozila zaradi čiščenja snega objaviti v sredstvih javnega obveščanja na krajevno običajen način.
2. Posebna raba javnih prometnih površin
15. člen
(prepoved parkiranja tovornih vozil, avtobusov, priklopnih vozil, delovnih strojev in bivalnih vozil)
(1) Na javnih prometnih površinah je prepovedano parkiranje avtobusov, priklopnih vozil in delovnih strojev ter za bivalna in tovorna vozila, ki presegajo 3,5 tone največje dovoljene mase in presegajo velikosti parkirnega prostora, razen kjer je to s predpisano prometno signalizacijo parkiranje dovoljeno.
(2) Občinski organ lahko izjemoma z odločbo dovoli in določi pogoje za ustavljanje in parkiranje ter število tovornih vozil, avtobusov, priklopnih vozil, bivalnih vozil in delovnih strojev na drugih površinah izven lokacij urejenih parkirišč, če je to nujno za nemoteno opravljanje njihove dejavnosti, če to ne ovira drugih udeležencev v prometu, ne moti sosednjih stanovalcev ali moti videza okolice.
VI. ODSTRANITEV IN HRAMBA VOZIL
16. člen
(odstranitev nepravilno parkiranega vozila)
(1) Redar sme odrediti odstranitev nepravilno parkiranega vozila v primeru ogrožanja ali oviranja drugih udeležencev v prometu s površine, ki je dana v javno uporabo, razen na državni cesti zunaj naselja, če ugotovi:
1. da je vozilo parkirano na prehodu za kolesarje;
2. da je vozilo parkirano na razdalji manj kot 5 m pred prehodom za pešce ali kolesarje. Če so na vozišču pred prehodom označena parkirna mesta, mora biti prepoved iz te točke označena s predpisano označbo na vozišču;
3. da je vozilo parkirano na križišču in na razdalji manj kot 15 m od najbližjega roba prečnega vozišča pred križiščem, razen če je drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo;
4. da je vozilo parkirano v podvozu ter na mostu in nadvozu;
5. da je vozilo parkirano na zaznamovanem mestu na vozišču ali na zaznamovani niši, ki je rezervirana za avtobuse. Zaradi vstopa ali izstopa potnika je dovoljena ustavitev na postajališču, ki je zunaj vozišča, če s tem ni oviran javni prevoz potnikov v cestnem prometu;
6. da je vozilo parkirano na ozkem ali nepreglednem delu ceste (v ovinku, pod vrhom klanca ipd.);
7. da je vozilo parkirano na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in neprekinjeno ločilno črto ali usmerjevalnim poljem na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m;
8. da je vozilo parkirano na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni prometni znak;
9. da je vozilo parkirano na vozišču v naselju, kjer poteka dvosmerni promet in ločilne črte niso označene;
10. da je vozilo parkirano na vozišču ceste zunaj naselja, ki ni državna cesta ali nekategorizirana cesta;
11. da je vozilo parkirano na smernem vozišču ceste v naselju z dvema ali več prometnimi pasovi;
12. da je vozilo parkirano na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil ali niso namenjene prometu tovrstnih vozil (npr. cestno telo, cestni otok, odstavni ločilni in robni pas, bankina, trg, podhod, nadhod, klančina in podobno);
13. da je vozilo parkirano v območju umirjenega prometa, razen kjer je izrecno dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo;
14. da je vozilo parkirano na kraju, kjer ovira ali ogroža druge udeležence v prometu ali ovira uradno osebo pri izvajanju nalog ali je to prepovedano s prometno signalizacijo ali je vožnja tam prepovedana;
15. da je vozilo parkirano na površinah v javni lasti, kjer se ovira dostop do transformatorske postaje;
16. da je vozilo parkirano na zelenih površinah, otroških in drugih igriščih, ter na drugih podobnih površinah;
17. na javni površini, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na delovišče ali izstop z delovišč zaradi gradnje ali vzdrževalnih del;
18. na javni površini, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na prireditveni prostor ali izstop z njega ali na prireditvenem prostoru zaradi izvedbe prireditve;
19. da parkirano vozilo ovira dostop komunalni službi do prostora, določenega za odlaganje posod za zbiranje odpadkov;
20. da je vozilo parkirano na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, vzdrževanja ipd.
(2) Odstranitev vozila iz prejšnjega odstavka tega člena se opravi na stroške lastnika vozila.
(3) Kolikor je nujno potrebno (varnostne potrebe, prireditve, začetek gradnje ipd.), se smejo vozila tudi prestaviti, vendar čim bližje prejšnjemu parkirnem mestu. Organizator javne prireditve ali izvajalec del mora o tem obvestiti redarstvo ali policijo.
17. člen
(pokvarjena, izločena ali poškodovana vozila)
(1) V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se pokvarjeno, izločeno ali poškodovano vozilo nahaja na površini, ki je dana v javno uporabo ali v varovalnem pasu ceste, razen na državni cesti izven naselja, namesti na tako vozilo pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku, ki je naveden v odredbi. Pokvarjeno ali v prometni nesreči poškodovano vozilo, pri kateri je nastala samo materialna škoda, mora oseba takoj umakniti z vozišča ali z dela ceste, na katerem ovira ali ogroža druge udeležence cestnega prometa.
(2) Če lastnik ne odstrani vozila v času iz prejšnjega odstavka, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec. Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršbe.
(3) Pri postopku odstranitve vozila se smiselno uporabljajo tudi določbe ZPrCP, ki urejajo postopek odstranitve zapuščenih vozil.
18. člen
(zapuščena vozila)
(1) V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se zapuščeno vozilo nahaja na površini, ki je dana v javno uporabo ali v varovalnem pasu ceste, razen na državni cesti izven naselja se na zapuščeno vozilo namesti pisna odredba, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe. Poznejše uničenje ali poškodba te odredbe ne vpliva na to, da lastnik vozila ne bi bil o postopku odstranitve obveščen.
(2) V primeru, da vozilo iz prejšnjega odstavka ni odstranjeno, odredi nadzorni organ pristojnemu izvajalcu rednega vzdrževanja cest odstranitev vozila in hrambo na varovanem prostoru, istočasno pa v primeru onesnaženja zemljine pod zapuščenim vozilom poda prijavo pristojni inšpekcijski službi. Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršbe.
(3) Nadzorni organ odredi odstranitev vozila na stroške proračuna Občine Naklo. Po treh mesecih se tako vozilo lahko razgradi. Stroški povezani z odstranitvijo, hrambo in razgradnjo vozila se izterjajo od lastnika vozila.
19. člen
(postopek odstranitve vozila)
(1) Nadzorni organ ali izvajalec odstranitve vozil mora vsako vozilo, ki se ga namerava odpeljati s pajkom, pred pričetkom odstranitve fotografirati in v zapisnik napisati kratek opis stanja vozila, če gre za zapuščeno, poškodovano, izločeno ali pokvarjeno vozilo.
(2) Če voznik ali lastnik vozila želi odstraniti vozilo potem, ko je nadzorni organ že pozval pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, vozilo pa se še ni pričelo nalagati na pajka oziroma je pajek oddaljen manj kot 10 m od vozila, za katerega je bila odrejena odstranitev, ali je redar že napisal odredbo, mora voznik ali lastnik plačati 25 odstotkov predpisane cene odstranitve vozil izvajalcu, se šteje, da se je odredba pričela izvajati, ker jo je redar že pričel pisati in kolikor kršitelj stroška storitve ne plača, se postopek nadaljuje.
(3) Če se je vozilo že pričelo nalagati na pajka, vendar še ni naloženo (nameščene klešče na pnevmatiko ali nameščeno gred na vozilo), mora voznik ali lastnik vozila plačati 50 odstotkov predpisane cene odstranitve vozila izvajalcu, če želi prevzeti vozilo na kraju prekrška. Kolikor kršitelj stroška storitve ne plača, se postopek odstranitve nadaljuje.
(4) Ko je vozilo naloženo na pajka (dvignjena gred ali dvignjeno vozilo od tal), se šteje, da je odstranitev vozila izvršena, zato mora voznik ali lastnik vozila plačati 100 odstotkov predpisane cene odstranitve vozila izvajalcu. Kolikor kršitelj stroška storitve ne plača, se postopek odstranitve nadaljuje. Ko pajek spelje iz mesta, kjer je naložil vozilo, se šteje, da je vozilo odpeljano.
(5) Storilec prekrška mora stroške storitve odstranitve poravnati na kraju prekrška z gotovino izvajalcu odstranitve vozila sicer se šteje, da voznik ne bo prevzel vozila na kraju prekrška. Izvajalec odstranitve ima pridržno pravico na vozilu, ki je v postopku odstranjevanja ali je bilo odstranjeno, dokler ni plačana cena storitve odstranitve.
(6) Podrobnejši postopek odstranitve vozila in druge pogoje določa pravilnik o odstranitvi vozil, ki ga izda župan.
20. člen
(odstranitev vozila)
(1) Odstranitev in hrambo vozil izvaja pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest oziroma njegov pogodbenik, ki je registriran za opravljanje take dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalec) s soglasjem župana.
(2) Ceno za odstranitev vozil, hrambe in razgradnje določi Svet Občine Naklo na predlog izvajalca z odredbo, razen za ceno izrednega prevoza večjih vozil (tovorna vozila, avtobusi, bivalna vozila, večji kombiji, priklopna vozila ipd.). Cena za izredni prevoz večjih vozil se zaračuna storilcu prekrška po dejanskih stroških izvajalca tovrstnih odstranitev vozil.
(3) Nadzorni organ odreja odstranitev vozil ob delavnikih od 7. ure do 19. ure. Med delavniki se lahko odredi odstranitev vozila tudi izven časa iz prejšnjega stavka. Odstranitev vozil se odreja tudi v nočnem času, v sobotah, nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, vendar v tem primeru zavezanec plača 30 odstotkov več, kot je določeno v ceniku.
21. člen
(hramba in vrnitev vozil)
(1) Odstranjeno vozilo se hrani na varovanem prostoru pri izvajalcu oziroma njegovem pogodbenem partnerju, dokler lastnik ne prevzeme vozila, vendar največ 3 mesece od odstranitve vozila. Stroški povezani z odstranitvijo, hrambo in razgradnjo vozila bremenijo lastnika vozila. Vozilo se preda lastniku ali vozniku na podlagi listine ali drugega ustreznega dokazila, s katero dokazuje lastništvo oziroma identiteto in po plačilu stroškov izvajalcu odstranitve in hrambe ter globe, če gre za prekršek tujca ali državljana, ki prebiva v tujini ali je vozilo s tujo registrsko tablico. Pri prevzemu zapuščenega vozila mora biti zaradi ugotavljanja istovetnosti prisoten nadzorni organ. Za vozila, ki niso prevzeta v 30 dneh od odstranitve, se objavi javni razglas o odstranitvi vozil na oglasni deski organa nadzora in spletni strani Občine Naklo. Javni razglas mora biti objavljen 15 dni in mora vsebovati opozorilo, da bo po preteku 3-mesečnega roka vozilo prodano na javni dražbi oziroma uničeno. Istočasno se razglas posreduje tudi policiji.
(2) Izvajalec odstranitve vozil mora nadzornemu organu sporočiti podatke o prevzemniku vozila, najkasneje naslednji delovni dan ali če se vozilo nahaja več kot mesec dni.
(3) V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v 3 mesecih od odstranitve vozila se šteje, da je vozilo brez lastnika in da je lastnik vozilo opustil, zato se s takim vozilom ravna v skladu z določbami tega odloka. Enako se šteje če lastnik vozila predloži overjeno izjavo ali če lastnik vozila pred uradno osebo podpiše, da vozila ne želi več imeti v svoji lasti in posesti, se tako vozilo preda v uničenje na stroške lastnika. Lastninsko pravico na tem vozilu pridobi Občina Naklo, ki vozilo večje vrednosti proda, kadar je izklicna cena za kupnino večja kot stroški odstranitve, hrambe in razgradnje vozila ter sodnega cenilca in javne dražbe.
(4) Izvajalec skupaj z nadzornim organom po 3 mesecih komisijsko odpre tako vozilo. O odpiranju se napiše zapisnik v katerem se navedejo dodatno ugotovljena dejstva in podatki o vozilu ter posebnosti, zaradi kasnejšega ugotavljanja storilca prekrška. Stroški povezani z odstranitvijo, hrambo in razgradnjo vozila ter ostale stroške (cenitev, dražba ipd.) se izterjajo od lastnika vozila, ki je opustil lastninsko pravico, kot stroške postopka.
VIII. ODGOVORNOST LASTNIKA VOZILA
22. člen
(1) Če je prekršek po tem odloku storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil.
(2) Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, s katerim je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba.
(3) Lastnik, imetnik pravice uporabe vozila oziroma voznik, kateremu je bilo tako vozilo zaupano za vožnjo, ne sme omogočiti, dopustiti ali dovoliti vožnjo vozila osebi, ki kaže znake nezanesljivega ravnanja ali osebi, ki ne sme voziti tega vozila.
IX. NADZOR
23. člen
(opravljanje nadzora in stroški sodelovanja nadzornih organov)
(1) Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o ureditvi prometa nadzira nadzorni organ.
(2) O izdanih dovoljenjih, soglasjih in spremembah prometnega režima ter prometne signalizacije mora občinski organ za promet sproti obveščati nadzorne organe.
(3) Če morajo zaradi zagotavljanja varnosti prireditve sodelovati nadzorni organi, mora organizator ali investitor občini praviloma povrniti stroške, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo prireditve ali drugega dogodka. Višino stroškov sodelovanja nadzornih organov s sklepom določi župan.
(4) Nadzorni organi smejo pri izvajanju pooblastil za nujno potreben čas parkirati v nasprotju s tem odlokom.
(5) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po znakih, ukazih oziroma odredbah pooblaščenih uradnih oseb, pri opravljanju nadzorstva nad določbami tega odloka, ne glede na prometno signalizacijo ali prometna pravila.
(6) Ukazi oziroma odredbe, razen tistih, za katere je predpisana pisna oblika, se dajejo ustno.
(7) Voznik in potniki ne smejo izstopiti iz oziroma z vozila v času izvajanja uradnega postopka, dokler jim pooblaščena uradna oseba tega ne dovoli.
(8) Pooblaščena uradna oseba lahko odreja vozniku in potnikom tudi druge ukrepe za zagotovitev varnosti oziroma nemotenega poteka postopka.
X. DOLOČBE O GLOBAH
24. člen
Z globo v višini 40 EUR se za prekršek sankcionira posameznik:
– če ravna v nasprotju s 4. členom tega odloka,
– če ustavi ali parkira vozilo v nasprotju s prvo točko 10. člena tega odloka,
– če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena tega odloka,
– če ne umakne vozila z javnih prometnih površin, na katerih se opravlja pluženje, odstranjevanje in odvoz snega kot to določa tretji odstavek 14. člena tega odloka.
25. člen
Z globo v višini 80 EUR se za prekršek sankcionira posameznik:
– če ravna v nasprotju z drugo ali s tretjo ali s četrto točko prvega odstavka 10. člena tega odloka,
– če ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka,
– če ravna v nasprotju s 15. členom tega odloka.
26. člen
(1) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ne ravna po znaku, ukazu oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe v zvezi s kršitvijo po tem odloku.
(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki za vožnjo potrebuje vozniško dovoljenje, ki ne ravna po znaku, ukazu oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe v zvezi s kršitvijo po tem odloku.
27. člen
(1) Z globo v višini 1.400 EUR se za prekršek sankcionira pravna oseba ali samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena tega odloka,
– če ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka,
– če ravna v nasprotju s 17. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Predpisi na podlagi tega odloka morajo biti izdani v enem letu, od uveljavitve tega odloka.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2014
Naklo, dne 18. junija 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti