Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2014 z dne 15. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2014 z dne 15. 7. 2014

Kazalo

2351. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija, stran 6095.

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 29. seji dne 3. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
1. člen
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 12/14 – popr.) se v četrtem odstavku 2.1.1. točke 3. člena za besedilom »Ledinske Krnice,« doda besedilo »Ledinsko Razpotje, Lome,« in za besedilom »Potok,« doda besedilo »Razpotje,«.
2. člen
V sedmi alineji prve točke petega odstavka 12. člena se črta besedilo», pri katerih višina slemena ne presega 4 m, merjeno od najnižje točke objekta do vrha slemena«.
3. člen
Peti odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Novogradnjo eno in dvostanovanjskih stavb naj se prilagodi lokalni tipologiji škofjeloško – cerkljanske arhitekturne regije, ki se praviloma izraža na vidno izpostavljeni zatrepni fasadi ožjih stranic, s simetričnim naklonom strehe med 40° in 60° in značilno razporeditvijo pokončnih odprtin v razmerju s fasado. Poleg drugih določil tega člena praviloma velja:
– pravokotni tloris osnovnega objekta;
– osnovni objekt ima lahko povečan tloris pravokotno na daljšo stranico osnovnega objekta; povečan tloris mora biti pokrit s simetrično dvokapno streho s slemenom, nižjim od slemena osnovnega objekta, ali v obliki enokapne ali podaljšane strehe; streha nad povečanim tlorisom ima lahko drugačen naklon;
– streha nad osnovnim objektom je simetrična dvokapnica s slemenom, vzporednim z daljšo stranico objekta;
– napušč na zatrepni fasadi ne sme presegati 45 cm;
– strešno površino je mogoče izrabiti za zajem svetlobe v obliki tradicionalnih frčad ali v obliki arhitektonskih rešitev z manjšimi strešnimi nakloni in ustrezno kritino, na način, da ne moti arhitektonskih razmerij na vidno izpostavljeni zatrepni fasadi in je hkrati smiselno umaknjena od čelnega roba;
– kritina je opečna v niansah opečne barve ali kritina, ki posnema izgled opečne kritine; barva strešne kritine je lahko še v odtenkih rjave ali sive; v sklopu domačij, kjer je na starih objektih še ohranjena izvirna cementna kritina, je dovoljena uporaba cementne replike – romba; niso dovoljene nebarvane, bleščeče aluminijaste strešne plošče; v zavarovanih območjih je za barvo strešne kritine potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine;
– izjemoma je pri sodobno oblikovanih objektih dovoljena tudi izvedba ravnih streh, kadar to ne moti silhuete naselja in ni v območjih kulturne dediščine; pri ravnih strehah je priporočena izvedba zelene strehe ali pohodne terase;
– na daljši fasadi so dovoljene širše zasteklitve.«
4. člen
V drugi alineji prvega odstavka 82. člena se beseda »največ« zamenja z besedama »več kot«.
5. člen
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo na podlagi prostorskih aktov, ki so veljali na dan vloženega zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja, razen v primeru, ko stranka pisno zahteva postopek v skladu z novim odlokom in priloži ustrezno dokumentacijo.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0014/2014
Idrija, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti