Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2014 z dne 15. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2014 z dne 15. 7. 2014

Kazalo

2378. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava za volilno leto 2014, stran 6113.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 30. redni seji dne 10. 7. 2014 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava za volilno leto 2014
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga organizator volilne kampanje predloži občinskemu svetu in računskemu sodišču.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga organizator volilne kampanje predloži občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Organizator volilne kampanje za člane v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine najkasneje 30 dni po obravnavi poročila na občinskemu svetu in sprejetju sklepa, da povračilo posameznemu organizatorju pripada.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0410-0003/2014
Vipava, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost